В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Проте представники державної податкової адміністрації дотримуються іншої думки щодо строків притягнення до відповідальності за порушення

282

операцій з готівкою. У Листі ДПА № 5419 від 18.03.2011 р. зазначено, що обмеження строків застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, передбачених ст. 250 ГКУ, не поширюється на фінансові санкції у вигляді штрафу, що застосовується органами державної податкової служби до суб'єктів господарювання за порушення вимог Положення № 637 "Про ведення касових операцій у національній валюті в

283

Україні" . Вважаємо, що внесені корективи Державною податковою адміністрацією є достатньо виправданими. Так, як перевірки на підприємстві здійснюються не частіше ніж раз в три роки, але не рідше ніж один раз в три роки, то податкова не зможе застосовувати штрафні санкції до порушень, які були вчинені за весь період.

Четвертим рівнем нормативного регулювання є підзаконні нормативні документи міністерств і відомств. Основними документами на цьому рівні є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Операції з коштами в іноземній валюті, які є однією з найважливіших складових монетарних активів, регламентуються П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". У цьому стандарті розкрито сутність монетарних активів, проте відсутні критерії віднесення до остатніх. Суттєвим недоліком цього стандарту також є його поширення лише на ті монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, зокрема: кошти на валютному рахунку та готівку,

282 Лист Державної податкової адміністрації України щодо особливостей ведення касових операцій від 18.03.2011 р. N 5419/6/29-7015/278 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

doc/?uid=1008.10639.0

283Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05дебіторську заборгованість іноземного покупця, яка непогашена, векселі та фінансові інвестиції, якщо передбачається їх погашення грошовими коштами. Здійснено порівняння положень П(С)БО 21 та МСБО 21 щодо обліку монетарних активів в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Порівняльна характеристика валютних  курсів"  та МСБО 21 "Вплив змін бухгалтерського обліку монетарних активів

П(С)БО 21 "Вплив курсів"

валютних

змін щодо

№ з/п

Ознака

Визначення сутності поняття

"монетарні статті"

Основні характеристик и монетарної

статті

Склад монетарних

статей

Первісне визнання монетарної статті

Оцінка монетарних статей на дату балансу Визначення курсових різниць за монетарними статтями

_Україна_

_П(С)БО 21_

Статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі      грошей      або їх

еквівалентів_

Право на отримання фіксованої суми грошей або їх еквівалентів

Гроші на розрахунковому рахунку в іноземній валюті, дебіторська заборгованість за відвантаженими нерезиденту товарами

суми валюті

Монетарні активи, які виражені в іноземній валюті, під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку іноземній застосуванням курсу на дату операції (дата активів, доходів) Монетарні статті валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу

Курсові різниці за монетарними статтями визначаються на звітну дату та на дату погашення заборгованості

в із

валютного здійснення визнання

в іноземній

МСФЗ (IFRS) 21

Утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти

Право на отримання фіксованої або визначеної кількості одиниць валюти

Грошові кошти, довгострокова та поточна дебіторська заборгованість, позики надані, якщо їх погашення очікується в грошовій сумі_

Операцію в іноземній валюті слід відображати після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс "спот" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції

Монетарні статті в іноземній валюті слід переоцінювати, застосовуючи курс на кінець

звітного періоду_

Курсова різниця виникає тоді, коли монетарні статті виникають від операції в іноземній валюті, а зміна у валютному курсі відбувається

2

3

4

5

6

139


 

 

 

в період між датою операції і датою    розрахунку. Коли розрахунки    за операцією здійснюються протягом того самого облікового періоду, в якому операція відбулася, тоді вся        курсова різниця визнається в цьому періоді

Проаналізувавши основні положення П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" (далі - П(С)БО 21) та МСФЗ 21 "Вплив змін валютних курсів" (далі -МСФЗ 21), не виявлено суттєвих відмінностей між цими стандартами, у зв'язку з тим, що в основу національних стандартів покладені міжнародні. Виявлено схожі риси, зокрема щодо сутності терміну "монетарні активи" та їх складових, оцінки монетарних активів в іноземній валюті на дату первісного визнання та необхідності визначення курсових різниць на звітну дату та на дату здійснення розрахунків.

Поряд з цим виявлено, що відмінною рисою є те, що міжнародний стандарт дозволяє також застосовувати курс, який наближається до фактичного валютного курсу на дату здійснення операції. Наприклад, для всіх операцій, які були здійснені в іноземній валюті протягом тижня або місяця, може бути застосований середній валютний курс даної валюти. У вітчизняному стандарті бухгалтерського обліку такого положення не передбачено.

Таким чином, на основі проведеного дослідження нормативного регулювання бухгалтерського обліку монетарних активів, встановлено, що П(С)БО 21 та МСФЗ 21 застосовуються лише до монетарних активів, які виражені в іноземній валюті.

Щодо нормативного регулювання безготівкових розрахунків слід зазначити, що основним документом, який регулює механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг є Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті284. Окрім цієї Інструкції існує ряд положень (в тому числі й П(С)БО 21), кожне з яких регулює порядок здійснення розрахунків за допомогою векселя, чека, акредитива та платіжних карток. В цілому необхідно відмітити, що безготівковий обіг в Україні регламентується достатньо великою кількістю нормативних документів різного рівня.

284 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 № 22 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0377-04

П'ятий рівень нормативного регулювання представлений децентралізованими нормативними документами, до яких належать: рішення і постанови органів місцевого самоврядування та локальні нормативно-правові документи, положення про облікову політику.

Рішення і постанови органів місцевого самоврядування приймаються у межах компетенції органів місцевого самоврядування і діють на території відповідних міст, районів, сіл, селищ, мікрорайонів тощо. Як правило, ці документи регулюють відносини у сфері громадського порядку, охорони здоров'я, торгівлі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Локальні нормативно-правові документи - це розпорядження керівників державних і громадських організацій (у вигляді наказів та інструкцій), прийняті у межах їх повноважень та регулюють їх службову і

285

трудову діяльність .

Документи цього рівня містять:

1) обрані підприємством способи ведення бухгалтерського обліку, методи оцінки, варіанти яких передбачені документами з бухгалтерського обліку і звітності першого, другого і третього рівнів регулювання;

2) способи ведення бухгалтерського обліку, опис яких відсутній в документах вищих рівнів;

3) способи ведення бухгалтерського обліку, принципи яких визначені вищими нормативними документами, а підприємство затверджує особливості їх застосування, виходячи зі специфіки умов господарювання: галузевої належності, структури, розмірів тощо;

4) порядок організації облікової роботи на підприємстві286.

До таких документів належать наказ про облікову політику підприємства, інші накази, положення та інструкції, які носять обов'язковий характер в межах одного окремого підприємства. Пріоритетність документів, їх зміст і статус, принципи побудови і взаємодії між собою, а також порядок підготовки і затвердження керівництво підприємства встановлює самостійно.

Розглянемо відповідальність за порушення безготівкового обігу в Україні.     Основним     нормативним     документом,     який визначає

285 Зайчук О.В. Теорія держави і права: [підручник] / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 348 с.

286 Пархоменко В.М. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення регулювання бухгалтерського обліку / В.М. Пархоменко, О.М. Петрук // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. -Житомир: ЖІТІ, 2002. - № 18. - С. 107-117.

/?S%&W 141відповідальність за протиправні дії з коштами на банківських рахунках, є

287

Кримінальний кодекс України (далі - ККУ) , а саме розділ VII "Злочини в сфері господарської діяльності". Згідно з положеннями цього нормативного документу, до відповідальності може бути притягнена особа за надання завідомо неправдивої інформації органам влади, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Виходячи з суттєвості покарань та кількості правопорушень саме з безготівковими коштами, розглянемо детальніше певні норми відповідальності (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Кримінальна відповідальність посадової особи за незаконні дії з безготівковими коштами

Протиправна дія

Незаконні дії з

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням      для їх

виготовлення_

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Порушення законодавства про бюджетну систему України

Ухилення від сплати податків,    зборів, інших

Стаття ККУ

200

207

208

210

212

Міра покарання

Позбавлення до 3 років

волі

Виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 3 років_

Виправні роботи до 2 років, обмеження волі від 2-х до 4-х років, з конфіскацією валютних

цінностей на зазначених вище

рахунках_

Виправні роботи до

2 років, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні   посади до

3 років_

Позбавлення обіймати права певні

Розмір штрафу

500 - 1000 н.м.д.г. (8500 17000 грн)

600 - 1000 н.м.д.г. (10200 - 17000 грн)

500 - 1000 н.м.д.г. (8500 17000 грн)

100 - 300 н.м.д.г. (1700 5100 грн)

300 - 500 н.м.д.г. (5100

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

14обов'язкових платежів

посади до 3 років

8500 грн)

Доведення до банкрутства

219

Обмеження волі до 3 років,

позбавлення права обіймати певні посади до 3 років

500 - 800

н.м.д.г. (8500 -

13600 грн)

Приховування стійкої фінансової неспроможності

220

Обмеження волі до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади до 3 років

2000 - 3000 н.м.д.г. (34000 - 51000 грн)

Шахрайство з фінансовими ресурсами

222

Обмеження волі до 3 років,

позбавлення права обіймати певні посади до 3 років

500 - 1000

н.м.д.г. (8500 -

17000 грн)

Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів

223

Позбавлення права обіймати певні посади до 5 років, ОВ до 3 р.

до 50 н.м.д.г. (850 грн)

На підставі табл. 2.3 можна зробити висновок, що чітко врегульовано операцій з коштами на банківських рахунках і встановлено значні міри покарання за порушення відповідних норм. Законодавством вимагається чітке дотримання вказаних норм, при їх порушенні посадові особи несуть юридичну відповідальність різних видів, включаючи кримінальну.

Про відсутність ефективного внутрішнього контролю за операціями з грошовими коштами в Україні свідчить кількість судових спорів між підприємствами протягом 2008-2011 рр. (Додаток С, рис. 2.2).

Рис. 2.2. Судові рішення щодо порушення готівкового обігу

143

Загальна тенденція свідчить про зростання кількості судових рішень щодо порушень бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами. Найбільш актуальним залишається питання дотримання ліміту готівки в касі, оскільки починаючи з 2007 р. і до 2011 р. кількість судових рішень збільшилась у 7,8 рази (від 27 до 211), що свідчить про недбале ставлення керівництва до регулювання цього питання. В 2010 р. відбулося стрімке зростання такого виду порушень на 112,3 %, порівняно з попереднім роком, що було зумовлено розгортанням фінансової кризи, яка спричинила недовіру підприємств до банків та призвела до того, що суб'єкти господарювання порушували дозволений граничний розмір готівкового розрахунку з контрагентами.

Порушення граничної суми готівкового розрахунку може призводити до порушення ліміту готівки, адже при перевищенні ліміту розрахунків у платника готівки кошти в розмірі такого перевищення розрахунково додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець дня одноразово у день здійснення цієї операції з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси. Якщо сума одержаного перевищення та залишків готівки буде більше дозволеного ліміту залишку готівки у касі, підприємство повинне буде понести відповідальність. Якщо ж, наприклад, розмір ліміту перевищує зазначену суму виявленого перевищення та фактичного залишку готівки у день перевищення, то підстав для притягнення до відповідальності платника немає.

Також не менш актуальним є питання видачі заробітної плати з каси, адже кількість судових рішень у 2011 р. зросла на 131,8 % в порівнянні з 2007 р. (від 44 до 102 відповідно).

У 2010 р. в порівнянні з 2009 роком на 62 % зросла кількість судових скарг від суб'єктів господарювання на органи Державної податкової адміністрації, пов'язані з нарахуванням останніми штрафних санкцій. 72 % проаналізованих судових рішень прийнято на користь підприємств, оскільки встановлено, що представники органів ДПА порушили основні вимоги щодо процедури самої перевірки, зокрема здійснення перевірки без повідомлення суб'єкта господарювання за десять днів до початку перевірки та без наявності відповідних документів (направлення на проведення перевірки, копія наказу про проведення перевірки, службові посвідчення осіб, зазначених у направленнях на проведення перевірки).

Основна проблема в тому, що в Законі України "Про застосування реєстраторів розрахунково-касових операцій у торгівлі, громадського харчування й послуг"288 та в Законі України "Про державну податкову

289

службу України" до 02.12.2010 р. були суперечності, зокрема відповідно до ст. 11.1. та Законі України "Про державну податкову службу України" представники органів ДПА мали право проводити перевірки при наявності підстав для проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Розглянемо основні положення нормативних документів, які регулюють бухгалтерський облік готівки в Російській Федерації та Республіці Білорусь (Додаток Т).

Основним нормативними документом, що регулює бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами в Російській Федерації є Положення "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації"290, а в Республіці Білорусь - Інструкція "Про порядок ведення касових операцій і порядок розрахунків готівковими коштами в білоруських рублях на території Білорусь"291.

Порівняємо основні положення цих нормативно-правових документів щодо регулювання операцій з готівковими коштами (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Порівняльна характеристика нормативного регулювання операцій з готівковими коштами в Україні, Російській Федерації та

Республіці Білорусь

Ознака

Україна

Російська Федерація

Республіка Білорусь

Вимоги до приміщення для зберігання готівки

Обов'язково повинно бути обладнане спеціальне приміщення, відповідальність за це несе керівник

Прямо не прописаний обов'язок керівника щодо необхідності створення спеціального приміщення для зберігання готівки

Обов'язково

повинно бути

обладнане

спеціальне

приміщення,

відповідальність

за      яке несе

288 Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр

289 Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 № 509-XII зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-12

290 Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации № 373-П от 12.10.2011 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. 6pl.ru/docum/pCB373.

291 Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в Белорусских рублях на территории Республики Беларусь № 107 от 29.03.2011 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.credo.by/upload/docs/107.docкерівник

Договір про

повну матеріальну відповідальність

Обов'язково укладається з касиром при прийнятті на роботу

Не зазначено

Обов'язково укладається з касиром при прийнятті на роботу

Гранична сума готівкового розрахунку з одним

підприємством

10000 грн.

100000 рублів

Не   більше 300 базових величин протягом одного дня

Ліміт залишку готівки в касі

Встановлюється на основі

середньоденних надходжень і витрачань за останні 3 місяці

Встановлюється на основі

середньоденних надходжень і витрачань за період, який     не повинен перевищувати 92 робочих дня

Встановлюється на основі середньоденних надходжень і витрачань за останні 3 місяці

Граничний

термін зберігання готівки для виплати заробітної плати

Не більше 3 календарних днів, включаючи день отримання коштів з банку

Не більше 5 робочих днів, включаючи день отримання коштів з банку

Не більше 3 календарних днів, включаючи день отримання коштів з банку

Штрафні санкції за порушення касової дисципліни

Встановлюється залежно    від виду порушення касової дисципліни

Від 4000 до 5000 рублів відносно посадових осіб та від 40000 до 50000 рублів щодо юридичних осіб

Встановлюється залежно від виду порушення касової дисципліни

Проаналізувавши особливості нормативного регулювання операцій з грошовими коштами в Україні, Російській Федерації та Білорусії виявлено, що норми українського та білоруського законодавство є більш суворішими та чіткіше регулюють операції з готівковими коштами, на відміну від законодавства Російської Федерації. Так, зокрема, в нормативних документах України та Республіки Білорусь передбачена обов'язкова вимога щодо необхідності створення спеціального приміщення для зберігання готівки та грошових документів, тоді як в нормативних документах Російської Федерації це не передбачено, проте зазначено, що керівник має право проводити операції з готівковими коштами.

Вважаємо, що суттєвим недоліком Положення "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території

292

Російської Федерації"292, яке регулює облік грошових коштів в Росії, є відсутність норми про укладення з касиром договору про повну матеріальну відповідальність. Проте укладення письмових договорів про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які безпосередньо використовують грошові цінності,  регламентовано  ст. 244 Трудового

• 293

кодексу Російської Федерації . Крім того, значним недоліком Положення № 373-П є відсутність інформації про необхідність ведення журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

Відповідно до постанови Національного банку України "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" , гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим суб'єктом господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлена в розмірі 10000 грн. Зазначене обмеження стосується також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами. Таким чином, якщо працівник отримав кошти під звіт або зняв їх з корпоративної картки підприємства з метою придбання товарів або сировини від імені підприємства, сума граничного розрахунку діє. Винятком є лише видача працівнику коштів на відрядження. У випадку здійснення підприємствами розрахунків з іншими підприємствами понад встановлену граничну суму коштів до підприємства будуть застосовуватися штрафні санкції, сума яких розраховується виходячи з фактичних залишків готівки в касі на кінець дня. Після цього здійснюється порівняння одержаної розрахункової суми з лімітом готівки каси. При встановленні факту перевищення ліміту готівки до суб'єкта господарювання застосовуються штрафні санкції.

Спільною рисою в нормативних документах України та Республіки Білорусь є норма про порядок розрахунку ліміту готівки, який встановлюється виходячи з обсягу середньоденних надходжень та обсягу видачі готівки за останні три місяці. Проте, розрахунковий період цих

292 Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации 373-П от 12.10.2011 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. 6pl.ru/docum/pCB373.

293 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 197-ФЗ. - [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.trudkodeks.ru/

294 Постанова НБУ "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" № 32 від 09.02.2005 р. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0410-05країн є відмінним від Російської Федерації. Так, в Україні та Республіці Білорусь він становить три місяці, тоді як в Російській Федерації розрахунковий період не повинен перевищувати 92 робочих дні, що становить більше чотирьох місяців.

Зберігати готівку понад ліміт, тобто вільні грошові кошти, на рахунках в банках - обов'язок підприємства. Відповідно до законодавчих документів Білорусії, Російської Федерації та України накопичення готівки в касі понад встановлений ліміт допускається в дні виплат заробітної плати, стипендій, виплат соціального характеру, а також у вихідні, неробочі святкові дні в разі ведення в ці дні касових операцій. Тривалість терміну видачі готівки з виплат заробітної плати, стипендій та інших виплат не може перевищувати п'яти робочих днів в Росії, а в Україні та Білорусії - не більше трьох банківських днів.

Виявлено також і відмінності щодо строків здачі готівки в банківські установи. В Україні та Російській Федерації виручка, яка перевищує встановлений ліміт, повинна передаватися до банку в день її надходження або в наступний банківський день. Тоді як в Республіці Білорусь відповідно до п. 15. Інструкції "Про порядок ведення касових операцій і порядок розрахунків готівковими коштами в білоруських рублях на території Білорусь"295 порядок і строки здачі виручки до банківських установ встановлюються юридичною особою та зазначаються в наказі керівника. Проте, терміни здачі виручки для уповноважених осіб встановлюються виходячи з необхідності забезпечення збереження готівкових грошей, але не рідше одного разу на 7 календарних днів.

Проаналізуємо відповідальність за порушення операцій з готівковими коштами в Республіці Білорусь, Україні та Російській Федерації.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології