В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

В Україні штрафні санкції за порушення операцій з готівкою встановлюються Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки"296, в Республіці Білорусь - Інструкцією "Про заходи відповідальності за порушення правил

295 Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в Белорусских рублях на территории Республики Беларусь № 107 от 29.03.2011 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.credo.by/upload/docs/107.doc

296 Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" № 436/95 від 12.06.1995 р. зі змінами та доповненнями - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436/95

297

ведення  касових  операцій  в  Республіці  Білорусь"   ,  а в Російській

298

Федерації - Кодексом про адміністративні правопорушення .

Штрафні санкції за порушення операцій з готівкою в Україні є досить схожими із санкціями Республіки Білорусь, тому наведемо інформацію про них в табл. 2.5.

Таблиця 2.5. Штрафні санкції за порушення операцій з готівковими

коштами в Україні та Республіці Білорусь

Вид порушення

Україна

Білорусь

з\п

 

Розмір штрафних санкцій

1

2

3

4

1

За перевищення встановлених

У двократному розмірі

25 % від суми

 

лімітів   залишку   готівки в

суми виявленої

виявленого

 

касах

понадлімітної готівки за кожен день

перевищення ліміту залишку за кожен

робочий день підприємства, а при кожному наступному порушенні протягом року - 50 %

2

За неповне та/або несвоєчасне

У п'ятикратному

50 % від несвоєчасно

 

оприбуткування у касах готівки

розмірі неоприбуткованої суми

оприбуткованої суми

3

За витрачання готівки з виручки

У розмірі здійснених виплат

 

та інших касових надходжень

 

 

 

(крім коштів, отриманих із кас

 

 

 

установ банків) на виплати, що

 

 

 

пов'язані з оплатою праці (за

 

 

 

винятком екстрених

 

 

 

(невідкладних) обставин

 

 

Продовження табл. 2.5.

1

2

3

4

4

За невстановлення установами

У 50-кратному розмірі

-

 

банків лімітів залишку готівки

н.м.д.г. за кожний

 

 

в касі

випадок такого

 

 

 

невстановлення

 

5

За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів

У розмірі 25 % виданих під звіт сум

10 % від суми виданого авансу

297 Инструкция о мерах ответственности за нарушение правил ведения кассовых операций в Республике Беларусь № 125 от 27.06.2003 г. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.levonevski.net/pravo/temy/tema11/ vtor/docm 1282.html

298 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20.12.2001 г. 195-ФЗ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://base.garant.ru/12125267


За проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів

У розмірі сплачених коштів

За використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням

У розмірі витраченої готівки

10 % від суми порушення

За здійснення розрахунків готівкою між підприємствами понад визначений законодавством граничний розмір розрахунків

Сума перевищення додається до залишку готівки в касі на дату

здійснення операцій

У двократному розмірі суми платежу з кожного з учасників розрахунків

Таким чином, в Україні штрафні санкції за порушення операцій з готівковими коштами набагато перевищують штрафи за аналогічні порушення в Білорусії. Зокрема, за перевищення ліміту готівки в касі на кінець робочого дня в Україні з суми перевищення сплачується двократний розмір від виявленої суми за кожний день, тоді як в Білорусії - лише 25 % від суми виявленого перевищення ліміту залишку за кожен робочий день підприємства, а при кожному наступному порушенні протягом року - 50 %.

Слід зазначити, що в законодавстві Російської Федерації не передбачено розмежування штрафних санкцій за видами правопорушень. П. 1 ст. 15.1

• 299

Кодексу про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з готівкою. Штраф встановляється в розмірі:

- від 4000 до 5000 рублів відносно посадових осіб;

- від 40 000 до 50 000 рублів щодо юридичних осіб.

Крім того, в Положенні "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації"300 відсутні вказівки щодо обов'язку банківських установ систематично перевіряти дотримання підприємствами вимог порядку ведення операцій з

299 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20.12.2001 г. № 195-ФЗ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://base.garant.ru/12125267

300 Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации № 373-П от 12.10.2011 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. 6pl.ru/docum/pCB373.

/?S%&W 150готівкою. Проте, в ст. 15.2 Кодексу про адміністративні правопорушення301 передбачена відповідальність (штраф в розмірі від 2000 до 3000 рублів) за невиконання посадовою особою установи банку обов'язків щодо контролю за виконанням підприємствами або їх об'єднаннями правил ведення операцій з готівковими коштами.

Згідно з приміткою до ст. 2.4 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, що вчинили адміністративні правопорушення, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи, якщо самим Кодексом не встановлено інше. Таким чином, за накопичення понадлімітної готівки штраф буде нараховуватися в розмірі

від 4000 до 5000 рублів.

На основі проведеного дослідження виявлено, що основними проблемами бухгалтерського обліку монетарних активів є: по-перше, відсутність нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік монетарних активів; по-друге, недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку складових монетарних активів, оскільки П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" розкриває лише сутність монетарних активів та поширюється лише на ті монетарні активи, які виражені в іноземній валюті. Така ситуація призводить до викривлення інформації про монетарні активи в національній валюті.

301 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20.12.2001 г. № 195-ФЗ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://base.garant.ru/12125267

152.2. Концептуальні підходи до оцінки монетарних активів підприємства та напрями їх удосконалення

Протягом всієї історії бухгалтерського обліку науковці та практики намагались визначити справжню цінність об'єктів обліку, тобто здійснити їх оцінку. Оцінка активів дає можливість визначити їх вартість, що дозволяє узагальнити облікову інформацію в системі управління активами, а отже, і підприємством.

У сучасних умовах господарювання саме оцінка є тим важливим інструментом, що забезпечує достовірність інформації щодо майнового стану та результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання. Значний внесок у теоретичне обґрунтування сутності та функцій оцінки здійснив проф. Я.В. Соколову. Вчений наголошував на тому, що оцінка - це не лише спосіб переведення облікових об'єктів з натурального вимірника у грошовий, а також і завдання обліку. Підкреслюючи роль та значення оцінки, професор відмічає, що введення вартісної оцінки в бухгалтерському обліку зумовило появу подвійного запису. Соколов Я.В. зазначає: "...Без грошової оцінки немає і не може бути системи бухгалтерського обліку"302.

До монетарних активів відносяться активи, що забезпечують діяльність суб'єктів господарювання та функціонування економіки загалом. Проте при проведені огляду наукової літератури встановлено, що недостатньо розкриті питання обліку та оцінки монетарних активів. Зокрема, лише в роботі

303

І.В. Жиглей розглянуті питання відображення валютних операцій в системі бухгалтерського обліку з точки зору поділу активів на монетарні, немонетарні та змішані.

Дослідженню питань оцінки грошових коштів у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, М.Т. Білухи, С.Л. Берези, О.С. Височана, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, І.В. Супрунової та інших.

302 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с., с. 111.

303 Жиглей І.В. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку як значимої для суспільства науки: аналіз англомовної періодичної літератури / І.В. Жиглей // Міжнародний збірник наукових праць, 2009. - Випуск 3 (15). - С. 126-137, с. 126.

/?S%&W 152

Однією із найважливіших складових монетарних активів є грошові кошти. Загально прийнятою є думка, що грошові кошти оцінюються за номінальною вартістю, проте в сучасних ринкових умовах господарювання при оцінці грошових коштів необхідно враховувати концепцію часової зміни вартості грошей для достовірного відображення майнового стану підприємства.

Грошові кошти - це найліквідніші активи підприємства, які виражені як в готівковій (кошти в касі підприємства), так і в безготівковій формах (кошти на банківських рахунках), можуть бути як в національній, так і в іноземній валюті. У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі, відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.

Грошовий оборот характеризує такий показник, як грошова маса. Грошова маса - це вся кількість грошей, що перебуває у юридичних, фізичних осіб та держави304. Грошова маса формується з грошових агрегатів.

В Україні, починаючи з 1993 р., Національний банк виокремлює чотири грошові агрегати, які представлені на рис. 2.3.

.- Грошова маса

Грошові агрегати (М)

_ М0 = готівка (гроші поза банківськими установами, яка знаходиться

в касі підприємства)

_ М1 = М0 + безстрокові вклади (кошти на поточних рахунках,

депозити до запитання, грошові кошти в дорозі)

_ М2 = М1 + строкові депозити (кошти, які повертаються при

закінченні терміну, на який їх клали на депозит) + інші кошти

—► М3 = М2 + кошти за трастовими операціями (облігації, векселі) Рис. 2.3. Структура грошової маси

Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2007. - 703 с., с. 248.

153

Отже, грошові агрегати - це види грошових коштів, які відрізняються між собою за ступенем ліквідності. Грошові агрегати в Україні побудовані за принципом зменшення ліквідності. Рівень ліквідності визначається тривалістю періоду, впродовж якого відбувається трансформація активів у готівку. Чим коротший цей період, тим вища ліквідність. Базилевич В.Д. зазначає: "Ліквідність грошей означає їх здатність швидко і без втрат вартості або з мінімальною втратами вартості обмінюватися на інші активи. Ліквідність інших активів означає здатність їх з мінімальними втратами вартості і часу перетворюватися на готівку"305.

Рівень ліквідності активів балансу впливає на платоспроможність суб'єкта господарювання. Слід відмітити, що ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але й перспективний. Під ліквідністю підприємства розуміється наявність на підприємстві оборотних коштів у розмірі теоретично

достатньому для погашення короткострокових зобов'язань, хоч і з порушенням

термінів погашення, передбачених контрактами306.

Розглянемо прояв грошової маси на рівні підприємства. Готівка, що знаходиться в касі підприємства, є абсолютно ліквідним активом, оскільки її в будь-який момент часу можна швидко перетворити в будь-яку іншу форму активів. Безстрокові вклади включають кошти на поточних рахунках та депозити до запитання. Грошовий агрегат М1 можна досить легко без втрат вартості перетворити на готівку. Проте, їх ліквідність менша, ніж готівки в касі, оскільки може виникнути ситуація, за якою кошти терміново потрібні в вечірній час або у вихідний день, коли банківські установи не працюють.

Строкові депозити та кошти на безвідкличних акредитивних рахунках відносяться до грошового агрегату М2. Для перетворення зазначених активів у готівку необхідно набагато більше часу та швидкість їх перетворення є нижчою, адже підприємству для зняття коштів потрібно спочатку звернутися в банк з заявою про зняття коштів. Слід враховувати і той факт, що інфляційні процеси призводять до знецінення коштів на депозитних рахунках і зменшення їх купівельної спроможності.

305 Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2007. - 703 с., с. 245.

306 Подольська В.О. Фінансовий аналіз: [навч. посібн.] / В.О. Подольська, О.В. Яріш. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

Векселі, облігації характеризуються найнижчою ліквідністю з усіх монетарних активів, оскільки при їх перетворенні в грошові кошти підприємство зазнає суттєвих трансакційних витрат, а також існує ризик втрати частини їх вартості, відносяться до грошового агрегату М3.

Розглянемо детальніше особливості оцінки готівки та грошових коштів на рахунках в банку. Гроші - це безпосередньо монетарний актив, проте, як відомо, вони виконують функцію не тільки засобу платежу, а й міри вартості, засобу обігу, нагромадження та світових грошей; виступають всезагальним еквівалентом. На відміну від решти активів, готівка має лише один вид оцінки - номінальну вартість, яка зазначена на банкнотах або за якою обліковується на рахунках в банку. Номінальна вартість не залежить від цінності самого носія, тобто вартості паперу, металу або пам'яті обчислювальної машини.

307

Погоджуємося зі слушним зауваженням Я.В. Соколова , що коли вартість грошового знаку починає відрізнятися від його номінальної вартості (дорогоцінні метали, рідкісні монети та купюри), тоді він перестає використовуватися як гроші та відображається як дорогоцінний метал.

Як зазначає Н.М. Малюга, "...касова готівка вступає до балансу за твердим курсом (частіше він співпадає з номінальною вартістю), за тією ж номінальною ціною грошові кошти залишаються на балансі, і за нею ж вони

г ..... .„308

виходять з балансу, не підлягаючи ні амортизації, ні переоцінці" .

Отже, готівка в національній валюті оцінюється за номінальною вартістю і при надходженні, і при вибутті та на дату балансу. Відповідно до П(С)БО 22 "Вплив інфляції"309 монетарні активи, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються. Отже, грошові кошти переоцінці не підлягають.

307 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: [учебник] / Я.В. Соколов. - [2-е узд., перераб. и доп.]. - М.: Велби, Проспект, 2005. - 776 с., с. 221-222.

308 Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с., с. 275

309 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 28.02.2002 № 147 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0269-02

У бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті відображаються як в національній грошовій одиниці України, так і в валюті розрахунків. Тобто в первинних документах зазначається сума в іноземній та національній валюті, а в фінансовій звітності лише в національній валюті шляхом перерахування монетарних активів у гривні за діючим на даний момент курсом.

Гроші в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника при відображенні в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Сутність цього принципу полягає в тому, що вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій суб'єктів господарювання у фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій валюті - гривні. Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки грошових коштів, які повинні запобігати завищенню оцінки активів.

В п. 5 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" визначено, що операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). На дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням спот-курсу на дату балансу. Спот-курс - це валютний курс на момент укладання угоди за умови купівлі-продажу валюти не пізніше, ніж на другий робочий день з дня укладання угоди310. Тобто на кінець кожного звітного місяця необхідно переоцінювати кошти в іноземній валюті, визнаючи або позитивні курсові різниці, які є доходом підприємства та відображаються за кредитом рахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці", або негативні - витрати підприємства, які відображаються в складі витрат за дебетом рахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці", 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць."

У міжнародній практиці використовуються два методи встановлення валютних курсів: режим фіксованих та плаваючих курсів валют.

310 Жиглей І.В. Методика оцінки активів та пасивів, виражених в іноземній валюті / І.В. Жиглей //

Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2002. - № 20. - С. 78-88, с. 80.

Перший метод діяв до 70-х рр. ХХ ст. у межах Бреттон-Вудської валютної системи і передбачав обмеження коливання національних валют відносно встановленого між ними співвідношення. Другий метод, відповідно до якого курси визначаються на валютному ринку під впливом попиту та пропозиції, на сьогодні використовують розвинені країни світу.

На міжбанківському ринку або на валютній біржі операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються шляхом котирування валют, що являє собою офіційно встановлений центральним банком ринковий курс (ціни) національної валюти до відповідних іноземних валют на день проведення операцій. Інакше кажучи, котирування валют - це встановлення

Процедура котирування, яка складається шляхом послідовного зіставлення попиту і пропозиції за кожною валютою, називається "фіксинг". На основі фіксинга встановлюються курси продавця і покупця, які публікуються в офіційних бюлетенях. В операціях на міжбанківському валютному ринку котирування проводиться переважно по відношенню до долара США, так як він являється міжнародним платіжним і резервним засобом.

Певним варіантом плаваючого курсу може бути валютний коридор. Цей спосіб визначення валютного курсу полягає в тому, що центральний банк встановлює верхню і нижню межу можливих коливань національної валюти. В Україні використовується вищезазначений плаваючий курс, який ще називають регульованим. Курс валют НБУ встановлюється за його операціями купівлі-продажу валют, цінової та курсової динаміки світових торговельних і фінансових ринків, а також за міжбанківським курсом валют, тобто котируваннями великих гравців на міжбанківському ринку.

Така система дає змогу уникати різких коливань курсу національної грошової одиниці шляхом коригування Національним банком України різких

короткострокових, а іноді й середньострокових коливань курсу з метою

зробити його передбачуваним таким, що стимулює зовнішню торгівлю.

На даному етапі розвитку та функціонування валютної системи, як світової, так і України, валютний курс встановлюється на основі попиту та пропозиції щодо останньої, не зважаючи на регулятивну роль НБУ, який виступає в певній мірі гарантом стабільності економічного розвитку в країні.

ринкового курсу дня.

Отже, грошові кошти, що знаходять на поточному рахунку в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі, а також кошти на депозитних рахунках оцінюються за номінальною вартістю. Проте у випадку здійснення вкладу на депозитний рахунок на термін більше 12 місяців вважаємо, що слід розрахувати доцільність такого вкладу, оскільки під впливом інфляційних процесів кошти будуть втрачати частину вартості, а також слід врахувати, що сума нарахованих відсотків відноситься до доходів підприємства та з неї сплачується 21 % податку на прибуток.

Таким чином, враховуючи, що ставка депозиту складає 12 % річних311, влив інфляційних процесів і необхідність сплати податку на прибуток з суми нарахованих відсотків, суб'єктам господарювання не вигідно розміщувати тимчасові вільні кошти на депозитних рахунках. Вважаємо, що вільні кошти більш вигідно вкласти в еквіваленти грошових коштів або в ліквідні цінні папери.

В умовах, коли надходження (вибуття) грошових коштів очікуються через певні проміжки часу (більше 1 року) і за умови, що поточна оцінка цих надходжень (платежів) є нижчою, ніж реальна сума до отримання (до сплати), активи або зобов'язання підприємства необхідно оцінювати за теперішньою вартістю. Адже чим довший період очікування, тим меншою буде їх поточна оцінка. Розрахунок теперішньої вартості передбачає дисконтування, яке враховує зниження купівельної вартості грошей та ризик їх неотримання (несплати).

Готівка, яка є сьогодні, та грошова одиниця, яка очікується до одержання через деякий час, не є рівноцінними, оскільки існує принцип, який діє незалежно від зміни загального рівня цін: мати певну суму грошей

312

сьогодні завжди краще, ніж мати її завтра . Це пояснюється дією трьох основних факторів: інфляції, оборотності коштів та ризику.

Інфляційні процеси спричиняють втрату частини вартості грошових коштів. Також завжди існує ризик неодержання очікуваної суми, оскільки будь-який договір, за яким очікується надходження грошових коштів в майбутньому,   має  певну  ймовірність   бути  невиконаним  взагалі або

311 З вогню та в полум'я: огляд ринку депозитів за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.prostobank.ua/depoziti/statti/z_vognyu_ta_v_polum_ya_oglyad_rinku_depozitiv_za_2011_rik

312 Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [за ред. проф. Г.Г. Кірейцева]. - К.: ЦУЛ, 2002. -496 с., с. 111.виконаним частково. У випадку непогашення дебіторської заборгованості у встановлений термін зменшується платоспроможність підприємства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології