В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Оборотність - швидкість обертання грошових коштів. Для стабілізації фінансового стану суб'єктів господарювання важливе значення має швидкість руху грошових коштів. На підприємстві завжди повинен бути мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов'язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень на підприємстві. Надмірна їх величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією і знецінюванням грошей.

Грошові кошти, як і будь-який актив, повинні з часом генерувати доход за ставкою, яка задовольняє власника цих коштів. Тому сума, очікувана до одержання через деякий час, повинна перевищувати початкову суму, якою володіє інвестор в момент прийняття рішення, на величину можливого доходу. Саме на базі розрахунку вартості використання грошей протягом певного періоду часу і ґрунтуються

313

концепції майбутньої та теперішньої вартості313.

Концепція зміни вартості грошей у часі в бухгалтерському обліку використовується для відображення взаємозв'язку часу та грошей. Вона підтверджує те, що отримані сьогодні гроші є значно дорожчими, ніж ті, які будуть отримані в майбутньому. Причини зміни вартості грошей в часі наступні: по-перше, можливість інвестувати вільні грошові кошти вже сьогодні з тим, щоб отримати додаткові прибутки; по-друге, існує ризик неповернення грошей, а тому чим більший період очікування, тим вищим буде ризик; по-третє, за період очікування можливе зростання цін на активи, необхідні підприємству для здійснення діяльності.

Для порівняння суми грошей в часі їх необхідно привести до одного часового знаменника. При здійсненні фінансових розрахунків прийнято приводити суми коштів, які одержить інвестор, до сьогоднішнього дня (початкової точки відліку), тобто необхідно визначити величину суми Р, яка в майбутньому повинна скласти задану величину Pn. В цьому випадку Р буде називатись поточною (теперішньою, приведеною) величиною суми Рп314

313 Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [за ред. проф. Г.Г. Кірейцева]. - К.: ЦУЛ, 2002. -496 с., с. 112.

314 Там же, с. 124.

Кошти на рахунках в банках менше всього захищені від впливу інфляційних процесів. Так, середня ставка за поточними рахунками клієнтів в іноземній валюті в банках України складає 2-3 % річних, при тому, що

315

реальний показник інфляції є значно вищим за офіційний315.

Коливання валютного курсу сприяють спотворенню інформації про монетарні активи в іноземній валюті. Корінько М.Д. і Тітаренко Г.Б.316 для вирішення цієї проблеми пропонують при оцінці оборотних активів в іноземній валюті враховувати відсоток реальної інфляції при укладанні валютних контрактів. Вчені наголошують на тому, що не варто покладатися лише на офіційний курс, встановлений НБУ, а необхідно застосовувати інші ринкові методи. Розрахунок відсотку інфляції запропоновано здійснювати за допомогою аналізу коливань цін в іноземній валюті за основними видами товарів на товарній біржі.

Однією із найважливіших складових монетарних активів є грошові кошти. На основі проведеного дослідження встановлено, що в міжнародних стандартах фінансової звітності грошові кошти відображаються у звітності за дисконтованою вартістю грошових потоків, а відповідно до вітчизняних - за номінальною вартістю. Депозитні вклади на дату балансу слід обліковувати за номінальною вартістю вкладених на депозит коштів. При оцінці строкових депозитів пропонуємо використовувати метод теперішньої вартості, тобто враховувати часову зміну вартості коштів.

315 Корінько М.Д. Бухгалтерський облік при реорганізації суб'єктів господарювання України: напрями наукових досліджень: монографія / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко. - К.: Видавництво "Клякса", 2010. - 320 с., с. 83.

316 Там же, с. 102.

2.3. Стан вітчизняної системи бухгалтерського обліку монетарних активів підприємства

У господарській діяльності підприємства грошові кошти є важливим складовим елементом оборотних активів, однією з основних умов фінансового добробуту підприємства та є основою для забезпечення сучасної схеми здійснення розрахункових операцій. Наявність на підприємстві обігових коштів у достатній мірі є запорукою нарощення активів, підвищення рівня рентабельності, ліквідності і, як результат, забезпечення фінансової рівноваги та платоспроможності.

Успіх діяльності підприємства визначається здатністю раціонально розподіляти й використовувати грошові кошти. Тому прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про рух грошових коштів, яку може надати саме бухгалтерська служба. Відповідно, правильно організоване ведення бухгалтерського обліку є важливим елементом для функціонування грошових коштів на підприємстві.

Облікова інформація про грошові кошти та їх еквіваленти як найбільш ліквідної частини оборотних активів є однією з основних ланок управлінського процесу, спрямованого на забезпечення і подальше покращення фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства.

Дослідженню питань обліку грошових коштів та грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, А.М. Андросова, В.П. Астахова, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, І.С. Варавки, А.С. Гальчинського, A.M. Герасимовича, С.Ф. Голова, А.В. Гриліцької, Г.Е. Гронтковської, З.В. Задорожнього, Є.В. Калюги, Г.Г. Кірейцева, А.Ф. Косіка, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного,

A. М. Кузьмінського, О.Н. Литньова, Л.Г. Логвінської, Н.М. Малюги, С.А. Мальцева,      Є.В. Мниха,      І.С. Несходовського,      Х. Нюрнберга,

B. О. Озерана, В.Ф. Палія, О.М. Петрука, А.А. Пилипенка,

A. М. Поддєрьогіна, М.С. Пушкаря, Т.Б. Рубінштейна, Г.В. Савіцької, Г.А. Салтикової, О.В. Соловйової, В.В. Сопка, О.М. Сорокіної, В.П. Суйца, Л.К. Сука,   Р.Л. Хом'яка,   С.Г. Хорунжия,   М.Г. Чумаченка,   В.Г. Швеця,

B. О. Шевчука, О.В. Шевчука, Л.З. Шнейдмана та інших. Вчені досліджувалипитання теорії, методики, організації обліку та аналізу грошових коштів та їх еквівалентів. Однак, з розвитком інформаційних технологій, що дозволяє не лише вдосконалити інформаційну систему управління, а й сприяє появі нових об'єктів бухгалтерського обліку коштів, зокрема електронних грошей постає потреба в поглибленому дослідженні такого питання.

Парадокс поняття грошових коштів як оборотного активу полягає в наступному: незважаючи на те, що частка грошових коштів та їх еквівалентів в сукупному обсязі оборотних активів підприємств України є чи не найменшою, лише 7 %, питанню їх управління повинно приділятися

317

чи не найбільше уваги317.

Неефективна інформаційна система управління коштами не дає можливості оперативно надавати необхідну інформацію про їх стан, виявляти відхилення від нормативних або планових показників у грошовому

318

обороті підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення .

Оскільки облік є окремою функцією управління, можна стверджувати, що питання правильного та своєчасного обліку грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві є одним із першочергових.

Однією з основних проблем бухгалтерського обліку грошових коштів

319

суб'єкта господарювання в Україні О. Панщанна вважає повноту та своєчасність їх відображення у системі бухгалтерського обліку. Адже, якщо грошові кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення наявності коштів, що призведе до нарахування штрафних санкцій контролюючими органами.

На початковому етапі обліку грошових коштів одним із основних завдань бухгалтера є складання первинних документів (рис. 2.4). Цей процес повинен виконуватись вчасно і, головне, правильно. Важливе значення має форма первинного документу. Адже вона повинна містити одночасно максимум інформації про здійснену операцію, оскільки документ може використовуватись неодноразово для формування різних видів звітів, і в той

317 Височан, О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Височан. - К., 2009. - 268 с., с. 40.

318Лукашова І.О. Усунення протиріч у методології бухгалтерського обліку коштів / І.О. Лукашова. -[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/ 2010_30_1/Lukash.pdf

319Панщанна О. Проблем обліку грошових коштів на підприємстві / О. Панщанна // Бібліотека онлайн [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=923же час не перевантажуватись зайвими даними. Питання документування операцій з монетарними активами висвітлене в Додатку Ф.

Первинні документи:

- прибутковий касовий ордер

- виписка банку

(ПКО)

- фіскальний касовий чек видачі

- видатковий касовий ордер (ВКО)

коштів

- грошовий чек

- розрахункова квитанція

- супровідна відомість

- платіжна відомість

- платіжне доручення

- розрахунково-платіжна відомість

 

- фіскальний касовий чек на товари

_____

__.....-

Регістри обліку:

- журнал №1

- оборотно-сальдова відомість

- шахова відомість

- головна книга

Фінансова звітність:

- форма № 1 "Баланс"

- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"

- форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Рис. 2.4. Відображення інформації про грошові кошти в системі

бухгалтерського обліку

Таким чином, касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України, Національним банком України і Міністерством Фінансів України, які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності. Спеціальні форми документів розроблені також і для безготівкових розрахунків.

Щодо питань вдосконалення первинного обліку, варто прийняти до

320

уваги рекомендації Я.М. Чумака про спрощення форми платіжного доручення. Дослідник запропонував та юридично обґрунтував відміну таких реквізитів даного документу як "Одержано банком" та зазначення суми ПДВ. Такі рекомендації є раціональними, адже дійсно пропозиція видалити прямокутник призначений для заповнення  суми ПДВ, що

320 Чумак Я.М. Фінансовий облік грошових коштів на рахунках в банках / Я.М. Чумак // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького -[Електронний ресурс] - Режим доступу до журн.:http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp189-191.pdfзнаходиться в нижньому правому боці напроти реквізиту "Призначення платежу", обґрунтовується тим, що сума ПДВ не є обов'язковим реквізитом платіжного документа від 9 квітня 2001 року. Інструкція

321

№ 22 не зобов'язує платника зазначати в платіжному дорученні суму ПДВ. Банки слідкують за заповненням цього реквізиту виключно за зовнішніми ознакам, без перевірки його змісту і не мають права вимагати

322

його обов'язкового заповнення платниками322.

А пропозиція відміни реквізиту платіжного доручення під назвою "Одержано банком" сформульована на підставі того, що дата одержання і проведення банком платежу збігаються. Таким чином, відбувається звичайне дублювання однієї і тієї ж дати здійснення переказу готівки банком за напрямами підприємства, адже отримання та проведення платежу відбувається тепер завжди в один і той же день. Вважаємо, що пропозиції автора є доречними та обґрунтованими.

Відомо, що операція з надходження готівки в касу оформлюється прибутковим касовим ордером (ПКО), на якому проставляються підписи касира, головного бухгалтера або особи, яка уповноважена керівником підприємства.   Проблемні   питання   виникають   в   ситуації,   коли на

323

підприємстві не передбачено посаду касира. У Положенні № 637323 зазначено, що його обов'язки може виконувати бухгалтер або працівник підприємства, з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Проте, виникає питання правильності оформлення ПКО у випадку, якщо бухгалтер суміщає дві посади. Розглядаючи таку ситуацію, Т.Г. Китайчук, С.І. Тимощук пропонують два варіанта її вирішення: або бухгалтеру відмічати, що виконав обов'язки касира з оформлення документа, і бухгалтера - з його перевірки, або ж ставити підпис замість касира іншій особі. В другому варіанті виникає ще питання у потребі зазначати посаду другої особи у документі. Вищезазначені автори  зазначають,  що  оскільки  про  передачу  прав  складається і

321 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 № 22 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0377-04

322 Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

323 Положення "Про затвердження касових операцій у національній валюті в Україні", затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05затверджується наказ, то такі виправлення непотрібні, тим більше, що

• 324

вони не дозволяються при заповненні первинних документів .

325

Відповідно до п. 4.8 Положення № 637 на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання обов'язків касира326.

Таким чином, на підприємствах у разі потреби тимчасової заміни касира або відсутності такої посади виконання його обов'язків може покладатися за письмовим наказом керівника на бухгалтера (у тому числі залученого на договірних засадах) або іншого працівника з укладанням договору про  повну матеріальну відповідальність.  При цьому підпис

327

керівника на видаткових касових документах має бути обов'язково .

Крім того, вважаємо, що керівник, за наявності на підприємстві посад головного бухгалтера та касира, не має права одноосібно підписувати касові документи.

Водночас у разі відсутності на підприємстві інших працівників керівник має   право   підписувати   касові   документи   одноосібно,   як керівник

328

підприємства .

На основі попередніх досліджень було встановлено, що грошові кошти включають наступні складові: готівку в касі; кошти на рахунках в банках (на поточному рахунку та частина коштів на інших рахунках, наприклад, рахунки відкриті для розрахунків за чеками); електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі, депозити до запитання та кошти в дорозі.

Визначимо, на яких рахунках бухгалтерського обліку будуть відображатися складові грошових коштів як частина монетарних активів.

324 Китайчук Т.Г. Особливості обліку касових операцій на підприємствах [Електронний ресурс] / Т.Г. Китайчук, С.І. Тимощук // Інноваційна економіка. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_4/139.pdf

325 Положення "Про затвердження касових операцій у національній валюті в Україні", затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

326 Грань століть. Бухгалтер. - 2012. - № 14 (638). - С. 28, с. 28.

327

Там же. Там же.

328

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій329 для відображення в системі бухгалтерського обліку готівки в касі застосовується рахунок 30 "Каса" в розрізі валюти, в якій здійснено розрахунки (301 "Каса в національній валюті"; 302 "Каса в іноземній валюті").

Відповідно до вимог раціональної побудови Плану рахунків доцільно змінити назви окремих рахунків і субрахунків. Це дозволить точніше відображати призначення рахунків і об'єктів, що обліковуються на них.

330 331

Зокрема, С.Л. Береза , А.В. Гриліцька зазначають, що назва рахунка 30 "Каса" є суперечливою та теоретично неправильно вживати поняття "каса",   оскільки  сутність  об'єкта,  який  на  ньому  обліковується, не

332

відображається. З метою вирішення такої проблеми А.В. Гриліцька332 пропонує змінити назву рахунка 30 "Каса" на "Грошові кошти в касі та їх еквіваленти" і передбачити субрахунки: 301 "Грошові кошти в касі в національній валюті", 302 "Грошові кошти в касі в іноземній валюті", 303 "Еквіваленти грошових коштів у національній валюті", 304 "Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті"333. Вважаємо, що незважаючи на те, що еквіваленти грошових коштів та грошові документи зберігаються в касі, вони не обов'язково повинні відображатися на цьому рахунку, оскільки вони не абсолютно ліквідні як грошові кошти в касі та порушується принцип ліквідності при побудові плану рахунків.

334

Береза С.Л. пропонує використовувати термін "касова готівка", якщо мова йде про облік наявності готівки, що зберігається в касі підприємства, або "грошові кошти", якщо мова йде про облік усіх грошових коштів

329 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

330 Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / С.Л. Береза. - К., 2003. - 20 с.

331 Гриліцька А.В. Облік, аудит і аналіз грошових коштів: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / А.В. Гриліцька. - К., 2009. - 23 с.

332 Там же.

333 Там же.

334 Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / С.Л. Береза. - К., 2003. - 20 с.підприємства. Вважаємо, що застосовувати поняття "касова готівка" не доцільно, оскільки кошти в касі і є готівкою підприємства, тому пропонуємо назву рахунку 30 "Каса" замінити на "Грошові кошти в касі" та передбачити субрахунки: 301 "Грошові кошти в касі в національній валюті"; 302 "Грошові кошти в касі в іноземній валюті".

Наступною складовою грошових коштів є кошти на рахунках в банках. Так, слід відмітити, що всі розвинуті країни світу йдуть одним шляхом - поступового виведення готівки із обігу. Так, в США частка безготівкових розрахунків складає близько 90 %, в Європі - 91 %, Китаї -93,8 %, Південній Кореї - 97,8 %. Згідно з дослідженням Government E -Payment Adoption Ranking, Україна посіла 60-е місце за рівнем розвитку електронних платежів серед 62 досліджених країн в 2011 році, випередивши лише Уганду та Нігерію335. Відмова від використання готівки і перехід виключно на безготівковий розрахунок - кінцевий пункт цього шляху. І зараз найближче до цієї цілі Швеція. За нею слідують такі країни як Скандинавія, Японія, Канада, Нова Зеландія. В США, найбільшій світовій економіці, вже давно існує обмеження на використання готівки, і з кожним роком вони стають все жорсткіші, що призводить до активізації різних видів безготівкових розрахунків. Тим, хто захоче зберігати, а тим більше розвивати з цими країнами економічні і політичні зв'язки, доведеться відповідним чином регулювати свій грошовий обіг336.

Як зазначає А. Охрименко, А. Пасхавер, готівка - це кров тіньової економіки, частка якої в Україні досить немала. Але країна змушена обирати - або разом з розвинутими країнами формувати глобальну економіку світу з сучасними безготівковими системами платежів, або

337

залишитися на обочині цивілізації з паперовими грошима337.

Проте, слід відмітити позитивні зміни і в економіці України, так, станом на 1 серпня 2012 року частка готівки в загальному обороті України складає лише 27,9 %, що є найнижчим показником за останні 10 років.

335 Губарь Е. Переход на безналичность. В Украине сокращается обьем живых денег / Е. Губарь // Деловые новости. - 2012. - № 132. - С. 5, с. 5.

336 Охрименко А. Стоит ли полностью выводить из оборота наличные? / А. Охрименко, А. Пасхавер // Бизнес. - 2012. - № 15 (1002). - С. 8, с. 8.

337 Там же, с. 8.

Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках в банку та які можуть бути використані для поточних операцій, використовується субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Для відображення наявності та руху грошових коштів в іноземній валюті призначений субрахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті". Кошти на інших рахунках в банках, які відкрито для розрахунків чеками, обліковуються на субрахунках 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" до рахунку 31 "Рахунки в банках". Для відображення грошових коштів в дорозі призначені субрахунки 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" до рахунку 33 "Інші кошти".

Проте, назва "Рахунки в банках" не відображає сутність коштів, які на них обліковуються. Тому, вважаємо за потрібне, назву цього рахунку замінити на "Грошові кошти на рахунках в банках". А назва рахунка "Інші кошти" не тільки не відображає сутність об'єктів, які на ньому обліковуються, але є і суперечливою, тому пропонуємо замінити її назвою "Інші грошові активи".

338

Лукашова І.О. зазначає, що грошові документи не можна віднести до грошових коштів. Такої ж думки дотримується О.С. Височан, який пропонує грошові документи відображати в бухгалтерському обліку наступним чином:

- поштові марки - як виробничі запаси, оскільки за своєю економічною сутністю вони є запасами, що належать підприємству та можуть бути використані в загальногосподарських, збутових та інших цілях;

- сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонів, будинків відпочинку - як витрати майбутніх періодів з обов'язковим відображенням номінальної вартості самих документів в позабалансовому обліку, оскільки

витрати на придбання даних активів було здійснено у звітному періоді, однак

339

вони підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах .

Підтримуємо думку О.С. Височана в частині віднесення грошових документів до складу запасів з відображенням на рахунку 209 "Інші матеріали".

338 Лукашова І.О. Усунення протиріч у методології бухгалтерського обліку коштів / І.О. Лукашова. -[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/ 2010_30_1/Lukash.pdf

339 Височан, О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Височан. - К., 2009. - 268 с., с. 93.

Крім того, О.С. Височан зазначає, що сумнівність необхідності відображення виокремлення грошових коштів в дорозі в окрему категорію в складі грошових активів, оскільки по своїй суті вони є дебіторською заборгованістю банку, що підтверджується дослідженнями Ф.Ф. Бутинця та Л.Л. Горецької з посиланням на західні стандарти обліку340. Тому, на думку дослідника, грошові кошти в дорозі слід відображати на рахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". У зв'язку з цим, взагалі недоцільно виокремлювати рахунок 33 "Інші кошти"341.

Вважаємо, що такий підхід є нераціональним, у зв'язку з тим, що не можна вважати таку суму коштів дебіторською заборгованістю, оскільки за своєю сутністю дебіторська заборгованість передбачає заборгованість за надані послуги, товари та послуги. А оскільки такої заборгованості зі сторони банку не виникає та вартість наданих банком послуг оплачується окремо, тому, на нашу думку, слід все ж таки використовувати субрахунки 331 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 332 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті", які змінять субрахунки у зв'язку із перенесенням грошових документів до складу запасів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології