В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Щодо вибору рахунків для облікового відображення вищеперерахованих монетарних активів сумнівів не виникає, оскільки ці питання чітко врегульовані на законодавчому рівні, чого не можна сказати про інші складові монетарних активів, а саме: депозити до запитання та електронні гроші у відкрито циркулюючій системі. Крім того, для них є характерним відсутність єдності між дослідниками щодо того, до якої категорії включати кошти на депозитному рахунку в банку. Зокрема,

342

М. Стрельніков     пропонує відносити грошові кошти на депозитному

343

рахунку в банку до поточних фінансових інвестицій. Харченко Н. депозити, термін погашення яких менше року, відносить до грошових коштів в національній / іноземній валюті на інших рахунках в банку. Височан О.С.344 зазначає, що депозити до запитання відносяться до

340 Височан, О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Височан. - К., 2009. - 268 с., с. 93.

341 Там же, с. 93.

342 Стрельников М. Особености размещения и учета на предприятии банківських депозитов / М. Стрельников // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2005. - № 1-2. - С. 44-45, с. 44.

343 Харченко Н. Вкладаємо гроші в депозит / Н. Харченко // Баланс. - 2004. - № 14 (504). - С. 62-65, с. 63.

344 Височан, О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Височан. - К., 2009. - 268 с., с. 93.грошових коштів, а строкові депозити на термін до 12 місяців - до поточних фінансових інвестицій, а строкові депозити на термін від 12 місяців до довгострокових інвестицій.

Кушина О.345 вважає, що депозит, строк дії якого менше 12 місяців, слід відображати як кошти на інших рахунках, а довгострокові депозити є необоротним активом і обліковуються на рахунку 184 "Інші необоротні активи".

При відображені депозиту в бухгалтерському обліку вважаємо, що необхідно враховувати дві умови, зокрема, строк його погашення та зменшення ліквідності коштів, які знаходяться на депозитному рахунку.

Для визначення достовірності думки щодо віднесення грошових коштів на депозитах до фінансових інвестицій вважаємо, що необхідно з'ясувати сутність поняття "фінансові інвестиції". Так, згідно з Податковим Кодексом України346, фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

347

Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" , фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що недоцільно кошти за строковими депозитами відносити до складу фінансових інвестицій. У зв'язку з цим, строкові депозити на термін до 12 місяців пропонуємо відносити до складу інших рахунків в банках. Тоді, як строкові депозити на термін більше 12 місяців пропонуємо включати до інших необоротних активів та відображати

345 Кушина О. Облік депозитів і депозитних сертифікатів / О. Кушина, Н. Тарасова // Гроші до грошей, або Фінанси як інвестиції: збірник систематизованого законодавства. - К.: Бліц - Інформ, 2010. - Вип. 10. - 192 с., с. 175-178.

346 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

347 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

,^%У пона субрахунку 184 "Інші необоротні активи" до рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи".

Розглянемо також відображення на рахунках бухгалтерського обліку акредитивів. Височан О.С. зазначає, що доволі часто у вітчизняному обліку при відкритті акредитива заявником дебетуються рахунки 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", тобто кошти на акредитивному рахунку вважаються грошовими. Проте, зустрічаються й інші варіанти. Так, зокрема,

348

В. Єфіменко і О. Кирнас для обліку коштів на акредитивному рахунку використовують довільний рахунок 378 "Розрахунки по відкритому акредитиву", пояснюючи це тим, що до виконання умов акредитиву грошові кошти вилучаються з обліку підприємства та зберігаються на спеціальному резервному рахунку в банку. Такої ж думки дотримується О.С. Височан, а також додає, що, оскільки кошти під час відкриття акредитивного рахунку є своєрідним забезпеченням майбутнього платежу, необхідно одночасно з відображенням сум на акредитивному рахунку в складі дебіторської заборгованості одночасно відобразити їх за балансом на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані"349.

Крім того, на думку О.С. Височана, відкличний акредитив логічно відображати на рахунках обліку грошових коштів, у зв'язку з тим, що заявник акредитива може в будь-який момент забрати кошти з даного рахунку і використати їх на власні потреби,  що  свідчить про  грошову основу

• 350

відкличного акредитиву .

Погоджуємося з думкою дослідника щодо вибору субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" для відображення відкличного акредитива. Проте, вважаємо, що не слід використовувати рахунок 378 "Розрахунки по відкритому акредитиву" для відображення безвідкличного акредитиву, у зв'язку з тим, що за сутністю дана операція передбачає лише перерахунок коштів на інший рахунок в банку, а не постачальнику та дебіторська заборгованість не виникає у підприємства.

348 Єфіменко В. Акредитиви в міжнародних розрахунках: суть, види та облік / В. Єфіменко,

О. Кирнас // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 12. - С. 9-15, с. 9.

349

Височан, О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Височан. - К., 2009. - 268 с., с. 95.

350 Там же, с. 95.

На основі вищевикладеного матеріалу виявлено проблему, яка виникає в бухгалтерському обліку грошових коштів. Так, до коштів на інших рахунках в банках (що відображаються на субрахунках 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті") включаються кошти, які підприємство може використати в будь-який момент та кошти, які підприємство не може використати для розрахунків за поточними операціями. Така ситуація призводить до асиметрії інформації в управлінського персоналу щодо суми грошових коштів, що наявні та доступні для використання. У зв'язку з цим, пропонуємо розмежовувати такі кошти шляхом створення окремого рахунку, так, зокрема, з використанням рахунку 33 "Інші грошові активи" з відповідними субрахунками:

- 333 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в національній валюті";

- 334 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в іноземній валюті".

Таким чином, кошти, що підприємство зможе використати для розрахунків за поточними операціями, але які знаходять на інших рахунках в банках (кошти на рахунках в банках відкриті для розрахунків за чеками та депозити до запитання) слід відображати на субрахунках 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті". Тоді, як кошти підприємства, які знаходять на рахунках в банку, але які не можливо використати для поточних операцій та розрахунків, зокрема, кошти за відкритими безвідкличними акредитивами, строкові депозити на термін до 12 місяців слід обліковувати на рахунку 331 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в національній валюті".

Такий підхід забезпечить управлінський персонал достовірною інформацією про наявність доступних коштів для проведення поточних операцій та розрахунків.

Глобальну економіку обслуговують безготівкові розрахунки, в тому числі і електронні платежі. Вони зручні, швидкі, достатньо безпечні, недорогі351. Так, частку країн, які відправляють грошові перекази в Україну

351 Охрименко А. Стоит ли полностью выводить из оборота наличные? / А. Охрименко, А. Пасхавер // Бизнес. - 2012. - № 15 (1002). - С. 8.

/?S%&W 172та частку країн, в які надходять грошові перекази з України за 2011 рік зображено на рис. 2.5 та 2.6.

Рис. 2.5. Частка країн, які відправляють грошові перекази

352

в Україну в 2011 році

Рис. 2.6. Частка країн, в які надходять грошові перекази з України

в 2011 році353

Сьогодні додатково актуальності набуває проблема ідентифікації як об'єкта обліку електронних грошей. Електронні гроші є особливим та новим видом грошей, що потребує як правового регулювання, так і фінансового контролю з боку держави.

Відомим є визначення, наведене у 1998 р. в документі Європейського центрального банку "Звіт про електронні гроші": електронні гроші - грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої і може широко використовуватися для здійснення платежів підприємствам

Основні країни - відправники грошових переказів в Україну 2011 р. // Контракти. - 2012. - № 13­14. - С. 13.

353 Там же.

173іншим, ніж емітент, без необхідності використання при цьому банківських

,354

рахунків, але яка діє як наперед оплачений інструмент на пред'явника .

355

Згідно з Положенням про електронні гроші в Україні , електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента.

З юридичної точки зору, електронні гроші є грошовим зобов'язанням емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою пред'явника. З технічної точки зору, електронні гроші - це електронний запис про певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптографічними алгоритмами. З економічної точки зору, електронні гроші прив'язані до певної традиційної грошової одиниці або мають установлений фіксований курс обміну, тому їм властиві функції, які притаманні традиційним грошам, а саме міра вартості та засіб обігу. Вони фактично є ідеальною формою грошей, яка не має матеріальної форми і

має цінність тільки тому, що інші учасники погоджуються приймати їх як

356

платіжний засіб .

Елі Б. зазначає, що електронні гроші можна порівняти з дорожніми чеками - вони не відрізняються від інших видів грошей, які існують сьогодні, адже всі види грошей можуть не тільки виконувати функцію

357

кредитних коштів, а й бути засобом обміну357.

Сьогодні більшість дослідників виділяють два основних види електронних грошей:

- на основі карток (card-based e-money);

358

- на програмній основі (software-based electronic money) (рис. 2.7) .

354 Report on electronic money, ECB, 1998 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www. ecb.int/pub/pdf/ other/emoneyen.pdf

355 Положення про електронні гроші в Україні затверджене Постановою Національного банку України від 04.11.2010 р. № 481 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z1336-10

356 Скоробогата Л.В. Елетронна комерція в форматі обліку [Електронний ресурс] / Л.В. Скоробогата. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer26/89.pdf

357 Ely B. Electronic money and monetary policy: separating fact from fiction / В. Ely // The Cato Institute's 14 Annual Monetary Conference on "The Future of Money in the Information Age". -Washington D.C. - 1996. - 23 May. - с. 48.

358 Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: науково-аналітичні матеріали / Сенищ П.М., Кравець В.М., Міщенко В.І., Махаєва О.О., Крилова В.В., Грищук Н.В. -К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. - Вип. 10. - 145 с., с. 17.

Класифікація електронних грошей

смарт-картки (smart-cards) або картки зі збереженою вартістю (srored-value cards, БУС)

грошова вартість, яка за допомогою програмного забезпечення зберігається в пам'яті комп'ютерів, наприклад на жорстких

в них вбудований чіп, що містить грошовий еквівалент як результат попередньої оплати.  Це те  саме,  що й

наперед     оплачені картки

<--------;d   -rjs)   -б. ---------в, розрахунки такими електронними грошима відбуваються з використанням телекомунікаційних мереж, здебільшого відкритої мережі

Интернет

Рис. 2.7. Класифікація електронних грошей за видами* * систематизовано на основі досліджень П.М. Сенищ, В.М. Кравець, В.І. Міщенко, О.О. Махаєва, В.В. Крилова, Н.В. Грищук359

Поділ електронних грошей на два основних види знайшов відображення і в Директиві 2000/46/ЄС, і у звітності, яка надається центральними банками ЄС Європейському центральному банку360.

Зауважимо, що до електронних грошей відносять лише наперед оплачені картки багатоцільового використання (multipurpose prepaid cards), які застосовуються держателем для розрахунків не тільки з емітентом, а й з "третьою стороною". Таким чином, картки зі збереженою грошовою вартістю, які випускаються телефонними компаніями, операторами мобільного зв'язку, транспортними фірмами, Інтернет-провайдерами й іншими підприємствами і які приймаються до оплати виключно їх емітентами, електронних грошей не містять. Інша річ, якщо грошову вартість таких карток починають приймати інші підприємства, як це, наприклад, сьогодні відбувається з картками Управління міського транспорту Нью-Порку або з картками певних телефонних компаній в Японії .

Системи розрахунків електронними грошима на програмній основі за кількістю та сумою електронних грошей в обігу поступаються тим, що

Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: науково-аналітичні матеріали / Сенищ П.М., Кравець В.М., Міщенко В.І., Махаєва О.О., Крилова В.В., Грищук Н.В. -К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. - Вип. 10. - 145 с., с. 17.

360 Там же.

361 Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? / М. Грачева // Мир электронной комерции. - 2001. - № 1.- с. 18, с. 18.

175використовують для збереження електронних грошей на карткових носіях, але за темпами росту емісії, що спостерігається в останні роки в Європі, такі системи домінують362.

Однією з поширених помилок є віднесення до електронних грошей сучасних засобів доступу до банківського рахунку, зокрема, традиційних банківських платіжних карток (як мікропроцесорних, так і з магнітною смугою), он-лайнового банкінгу тощо363.

Розглянемо кілька найбільш популярних електронних платіжних систем, які використовуються в Internet (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Характеристика найбільш популярних електронних платіжних систем *

Електронні

Характеристика

з/п

платіжні системи

 

1

2

3

1.

WebMoney Transfer

це електронна система, за допомогою якої можна проводити миттєві розрахунки в мережі Інтернет. Зареєструватися в системі може будь-хто. Важлива особливість цієї платіжної системи, що робить її зручною для користувачів пострадянського простору - це наявність російськомовного інтерфейсу

2.

E-Gold

це міжнародна платіжна система, створена в 1996 р. компанією Gold&Silver Reserve, Inc. Кошти системи переведені в дорогоцінні метали: срібло, золото, платину і паладій. Ця особливість робить платіжну систему Е-Gold ефективною для проведення міжнародних платежів, оскільки рахунки користувачів не прив'язані до жодної національної валюти та зміни курсу будь-якої валюти жодним чином не позначаються на добробуті власника електронного гаманця в e-gold

3.

PayPal

платіжна система PayPal була заснована в 1998 р. Пітером Тіелом (Peter Thiel) та Максом Левчіном (Max Levchin). Система своїм користувачам можливість приймати і відправляти платежі за допомогою електронної пошти або мобільного телефону з доступом до Internet

4.

"Яндекс. Гроші"

у середині 2002 р. компанія Paycash уклала угоду з найбільшою пошуковою системою Рунета Яндекс про запуск проекту "Яндекс. Деньги" - універсальної платіжної системи. Завдяки бездоганній репутації

362 Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? / М. Грачева // Мир электронной комерции. - 2001. - № 1.- с. 18, с. 18.

363 Там же, с. 8.

/?S%&W 176порталу Яндекс цей спільний проект мав успіх. Сьогодні платіжна система "Яндекс. Деньги" займає одне з перших місць серед російських платіжних систем і продовжує розвиватися стрімкими темпами

Продовження табл. 2.6

1

2 3

5.

"Інтернет. Гроші"

українська  платіжна  система  "Інтернет. Гроші" є небанківскою   системою   розрахунків.   З погляду користувача (продавця або покупця), така система -це сукупність електронних гаманців, кожен з яких являє собою захищену клієнтську програму, що дозволяє переводити та отримувати електронні кошти з  інших  гаманців,  зберігати їх  в Internet-банку, виводити із системи на банківські рахунки або в інші платіжні системи

* систематизовано на основі досліджень Т.С. Доля

Розглянемо більш детально особливості функціонування таких систем на прикладі системи моментальних інтернет-розрахунків -WebMoney Transfer. Дана система передбачає наявність у кожного користувача свого особового рахунку, який називається WMID (складається з 12 цифр, кожен WMID в системі унікальний). Усередині нього може бути відкрито безліч гаманців - спеціальних облікових записів, на яких ведеться облік коштів користувача. Засоби, що обліковуються в гаманцях, можуть бути номіновані в різних валютах. Номер гаманця складається з букви, що вказує на його тип (U, R, Z і т.д.) і 12 цифр, кожен номер гаманця в системі унікальний. Управління гаманцями проводиться за допомогою клієнтського програмного забезпечення. За допомогою цих інструментів користувач може здійснювати перекази з свого гаманця в гаманець іншого користувача системи за кілька натискань мишкою. Транзакція проходить за частки секунди, і одержувач бачить надходження на свій гаманець негайно ж. Переказ коштів відображається в історії (виписці) по гаманцю обох контрагентів і зберігається в базі даних системи365.

WebMoney в Україні забезпечує можливість поповнення гривневих (WMU) гаманців у готівковій або безготівковій формі і зняття коштів з U-гаманців в готівкову або безготівкову гривню. Коли користувач хоче зробити

364 Доля Т.С. Платіжні системи Internet як інструменти електронної комерції [Електронний ресурс] / Т.С. Доля. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/13.pdf&sa=U&ei= vy6eT7WoKM_s-gb-2cyZDw&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNEm6ULE5_caSPU_5J6FbQFLmMSP-w

365 http://webmoney.ua/about

/?S%&W 177

"введення" коштів в систему, він передає системі WebMoney готівкову або безготівкову гривню, при цьому баланс його гаманця збільшується на відповідну кількість WMU. Якщо користувач хоче зробити зворотну дію -"виведення" коштів із системи, - він передає системі WebMoney WMU і отримує взамін готівку або безготівкові гривні366.

Лукашова І.О367 та Несходовський І.С.368 рекомендують для синтетичного обліку електронних коштів використовувати зарезервований рахунок 32 з назвою "Електронні кошти", а аналітичний облік здійснювати за їх видами. У фінансовій звітності сальдо по рахунку 32 "Електронні кошти" пропонується відображати в балансі у складі статті "Грошові кошти та їх еквіваленти". Крім того, визначенням терміну "Електронні кошти" необхідно доповнити П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів". Під грошовими коштами І.О. Лукашова пропонує розуміти різновид депозитних грошей, які є у пам'яті комп'ютерів і здійснюють свій рух автоматично за допомогою комп'ютерних систем за безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків.

Підтримуємо думку дослідників щодо необхідності виокремлення окремого рахунку для відображення електронних грошей підприємства, у зв'язку з тим, що такі кошти зберігаються на особовому рахунку, але не в банку, а в певній іншій системі, що обумовлює недоцільність застосування рахунку 31 "Рахунки в банку".

Таким чином, в бухгалтерському обліку наявність електронних коштів слід відображати на рахунку 32 "Електронні кошти". Типові операції з бухгалтерського обліку такого об'єкту бухгалтерського обліку наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7. Бухгалтерське відображення операцій з електронними грошима підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

 

 

 

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1.

Введено    кошти в систему шляхом

Угода   про трансфер майнових прав

32 "Електрон-ні кошти"

311 "Поточні рахунки в

366 http://webmoney.ua/about

367 Лукашова І.О. Усунення протиріч у методології бухгалтерського обліку коштів / І.О. Лукашова. -[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/ 2010_30_1/Lukash.pdf

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології