В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

368 Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх виконання в підприємствах торгівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" [Електронний ресурс] / І.С. Несходовський. - К., 2009. - 20 с.


 

перерахування з

цифровими

 

національній

 

поточного рахунку

титульними знаками, договір поступки прав вимоги   і   їх облік, платіжне доручення, виписка банку

 

валюті"

Продовження табл. 2.7.

1

2

3

4

5

2.

Введено    кошти в

Угода   про трансфер

32 "Електрон-ні

372 "Розра-

 

систему шляхом

майнових прав

кошти"

хунки з

 

придбання

цифровими

 

підзвітними

 

підзвітною особою

титульними знаками, договір поступки прав вимоги і їх облік

 

особами"

3.

Перераховано з

Договір про

631 "Розрахун-

32 "Електрон-

 

особистого рахунку

переведення коштів

ки з

ні кошти"

 

електронні кошти

 

вітчизняними

 

 

для    розрахунку з

 

постачальни-

 

 

постачальником

 

ками"

 

4.

Виведено   кошти із

Виписка банку

311 "Поточні

32 "Електрон-

 

системи та

 

рахунки в

ні кошти"

 

зараховано на

 

національній

 

 

поточний рахунок в

 

валюті"

 

 

банку

 

 

 

Основними первинними документами, які використовуються для переказів електронних коштів є:

1) загальні угоди в системі WebMoney:

- угода про трансфер майнових прав цифровими титульними знаками, яка акцептується користувачем при реєстрації в системі та встановленні WM Keeper і визначає загальні положення, можливості й обов'язки клієнтів, тарифи, межі відповідальності, зміни, призупинення та анулювання угоди;

- кодекс системи WebMoney Transfer - основний нормативний документ в системі, який комплексно описує систему WebMoney;

- угода про боротьбу з незаконною торгівлею, яка забороняє використання WebMoney для проведення шахрайських і сумнівних операцій;

2) документи для українських користувачів, які використовують WMU:

- договір поступки прав вимоги і їх облік (публічна оферта), який укладається кожним користувачем, який використовує U-гаманець;

- договір про прийом і перерахування платежу (публічна оферта), який укладається між Фінансовою установою "ВМ-Фактор" і користувачем, яким платить WMU на користь продавців товарів / послуг.

3) документи для українських бізнесменів, які використовують WMU у своїй діяльності:

- договір поступки прав вимоги і їх обліку (для юридичних осіб), який укладається між юридичними особами, які хочуть використовувати WM-гаманці і продавати WMU на банківський рахунок;

- договір поступки прав вимоги і їх обліку (для ФОП), який укладається між підприємцями, які хочуть використовувати WM-гаманці і купувати / продавати WMU / на банківський рахунок;

- договір про переведення коштів, який укладається між Фінансовою установою "ВМ-Фактор" і компанією / підприємцем, дозволяє приймати WM за товари / послуги без реєстрації в WebMoney з регулярним отриманням коштів на банківський рахунок;

- платіжні інтерфейси WebMoney - опис технічних інтерфейсів, які дозволяють запрограмувати прийом платежів WebMoney на сайті, в мобільному додатку, оффлайновой точці і т.п.

4) типові договори, які пропонуються використовувати українським підприємцям у своїй діяльності:

- договір купівлі-продажу прав-вимоги - типовий договір, який описує угоду між підприємством і його клієнтом з купівлі / продажу WMU.

- договір міни (публічна оферта) - типовий договір, який описує угоду між підприємством і його клієнтом з купівлі клієнтом товарів / послуг цього підприємства за WMU369.

Слід відмітити відсутність обмеження суми розрахунків за день, на відміну від розрахунків готівкою, згідно з положенням про ведення касових

•370

операцій у національній валюті в Україні , але поряд з цим існує інший обмежуючий фактор, зокрема наявність комісії в розмірі 0,8 % від суми переказу, яка стягується з відправника в момент проведення кожної транзакції

369 http://webmoney.ua/about/docs

370 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05усередині системи . Поряд з цим, є й інше обмеження - встановлено перелік товарів, для розрахунків за які забороняється використовувати таку систему. Так, наприклад, предмети історії та мистецтва, складові культурні цінності країни, в якій знаходиться споживач; підроблена валюта, підроблені монети та підроблені марки; наркотичні речовини і супутні вироби, опис наркотиків чи наркотичних речовин; електронне обладнання, заборонене на території країни споживача (наприклад, дешифратори для кабельного ТБ, радари та пристрої контролю за світлофорами, електронне обладнання для спостереження, підслуховування і телефонні жучки і т.п.); вогнепальна зброя, засоби захисту, ножі, перцевий спрей, точні копії вогнепальної зброї та електрошоки тощо.

Запропоновані зміни у назвах рахунків, дозволяють достовірно відображати економічну сутність об'єктів, які на них обліковуються (табл. 2.8).

Таблиця 2.8. Зміни до Плану рахунків щодо коригування в назві об'єктів обліку складових монетарних активів

Код

1

Чинна назва

Запропонована назва

Синтетичні рахунки

Субрахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки

2

3

4

5

Каса

301 "Каса

в

Грошові кошти в

301 "Грошові кошти в

 

національній

 

касі

 

касі в національній

 

валюті"

 

 

 

валюті"

 

302 "Каса

в

 

 

302 "Грошові кошти в

 

іноземній валюті"

 

 

касі в іноземній валюті"

Рахунки в

311 "Поточні

 

Грошові

кошти

311 "Грошові  кошти на

банках

рахунки

в

на   рахунках в

поточних    рахунках в

 

національній

 

банках

 

національній валюті"

 

валюті"

 

 

 

 

 

312 "Поточні

 

 

 

312 "Грошові  кошти на

 

рахунки

в

 

 

поточних    рахунках в

 

іноземній валюті"

 

 

іноземній валюті"

 

313 "Інші рахунки

 

 

313 "Грошові    кошти на

 

в банку

національній

валюті"

в

 

 

інших        рахунках з безпосереднім доступом в національній валюті"

 

314 "Інші рахунки

 

 

314 "Грошові    кошти на

 

в       банку в іноземній валюті"

 

 

інших        рахунках з безпосереднім доступом в іноземній валюті"

 

-

 

32 "Електронні

321 "Електронні   кошти на

 

 

 

 

 

основі карток"

http ://webmoney.ua/about

181

371


 

 

 

кошти"

322 "Електронні кошти на програмній основі"

33

Інші кошти

331 "Грошові документи в національній валюті"

33 "Інші грошові активи"

331 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

 

 

332 "Грошові документи в іноземній валюті"

 

332 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

 

 

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

 

333 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в національній валюті"

 

 

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

 

334 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в іноземній валюті"

Запропоновані уточнення сприяють більш точному та коректному обліку грошових коштів, ефективнішому контролю за їх надходженням і використанням, а також забезпечують потреби аналізу, точніше характеризуючи показник абсолютної ліквідності підприємства.

Оскільки ефективне управління грошовими коштами та контроль за ними вимагають від бухгалтерського обліку високого ступеня деталізації інформації, важливу  роль   відіграє   аналітичний   облік.   Досліджуючи   це питання,

372

В.В. Варавка запропонував робочий план рахунків обліку руху грошових коштів, що враховує наступні характеристики руху грошових коштів: форму розрахунку, валюту платежу, тривалість формування, вид господарської діяльності, центр фінансової відповідальності, місце зберігання грошових коштів та економічний зміст господарської операції. Така деталізація призводить до збільшення аналітичної цінності облікової інформації.

Отже, на основі проведеного дослідження визначено основні проблемні питання бухгалтерського обліку грошових коштів. Так, одним із таких питань є те, що кошти, якими підприємство може розпоряджатися в процесі здійснення поточної діяльності, та кошти, які підприємство фактично не може використати (кошти за безвідкличними акредитивами, строковими депозитами), відображаються в системі бухгалтерського обліку в загальній сумі. Це призводить до відсутності в управлінського персоналу достовірної

372 Варавка В.В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація: автореф. дис. на здобуття канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / В.В. Варавка. - К., 2009. - 23 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vvvpmo.zipінформації про суму грошових коштів наявних та доступних для використання. З метою вирішення зазначеної проблеми, запропоновано розмежовувати такі кошти шляхом створення окремого рахунку, так, зокрема, з використанням рахунку 33 "Інші грошові активи" з відповідними субрахунками: 333 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в національній валюті" та 334 "Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим доступом в іноземній валюті". Такий підхід забезпечить управлінський персонал достовірною інформацією про наявність доступних коштів для проведення поточних операцій та розрахунків.

Крім того, слід відмітити недосконалість назв рахунків. Тому необхідно здійснити коригування в назві таких рахунків, як "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти". Назви "Каса" та "Рахунки в банках", що не відображають сутності об'єктів, які на них обліковуються. Вважаємо, що потрібно назви цих рахунків замінити на наступні: "Грошові кошти в касі" та "Грошові кошти на рахунках в банках" відповідно. Назва рахунку "Інші кошти" не тільки не відображає сутності об'єктів, які на ньому обліковуються, але є суперечливою, тому пропонуємо замінити її назвою "Інші грошові активи".

Розвиток інформаційних технологій сприяє появі нових об'єктів бухгалтерського обліку коштів, зокрема електронних грошей. У зв'язку з цим, запропоновано передбачити в плані рахунків бухгалтерського обліку рахунок 32 "Електронні кошти". Такі зміни в плані рахунків бухгалтерського обліку дозволяють підвищити ефективність контролю та аналітичного обліку монетарних активів підприємства.

2.4. Відображення монетарних активів у фінансовій звітності: проблеми та шляхи їх вирішення

Як найліквідніші активи грошові кошти є важливим елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб'єктів господарювання до самофінансування. Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам дляприйняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Однією із вагомих проблем бухгалтерського обліку монетарних активів є відсутність спеціально розроблених форм звітності, які б відображали інформацію про монетарні активи підприємства, та недосконалість існуючих форм звітності в частині відображення її основних складових, зокрема, грошових коштів. У зв'язку з цим, завданням дослідження є аналіз і удосконалення показників форм фінансової звітності, які характеризують монетарні активи.

Питанню облікового відображення монетарних активів у звітності підприємства приділяли увагу в своїх наукових дослідженнях такі науковці, як О.С. Височан, Т.А. Переймивовк, О. Тучак. У зв'язку з комп'ютеризацією бухгалтерського обліку, що призвела до зникнення деяких проблемних питань, які існували при заповненні фінансової звітності вручну, та виникненням нових, вважаємо, що питання відображення монетарних активів у зовнішній та внутрішній звітності підприємства потребує подальшого дослідження.

Звітність є важливим інструментом управління, який базується на даних бухгалтерського обліку як системи суцільного та безперервного документального оформлення господарських операцій. У звітності відображаються результати діяльності суб'єктів господарювання, що дає можливість прогнозувати напрями підвищення ефективності господарювання і пропонувати необхідні для управління рішення в частині монетарних активів підприємства.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про монетарні активи та розкриття її у звітності встановлені П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Дані про наявність та рух грошових коштів та їх еквівалентів, накопичені на рахунках третього класу, через систему облікових регістрів, узагальнюються в формах фінансової звітності № 1 "Баланс", № 3 "Звіт про рух грошових коштів" та формі № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Головна роль належить Звіту про рух грошових коштів, який найбільш розгорнуто відображає суми грошових потоків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У формі фінансової звітності № 1 "Баланс" передбачена стаття "Грошові кошти та їх еквіваленти", в якій відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні

активи. У рядку 231 "у т.ч. в касі" наводять суму наявної в касах

373

підприємства готівки .

374

На думку А.В. Гриліцької374 інформація про грошові кошти, яка наводиться у формі № 1 "Баланс" окремо в національній та іноземній валюті, переобтяжує баланс і не вносить додаткової змістовної інформації про фінансовий стан підприємства. Тому дані про наявність грошових коштів автор пропонує наводити у балансі одним рядком, а інформацію про склад, переведення та хеджування іноземної валюти відображати у Примітках, як вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Вважаємо, що такі зміни є досить недоцільними у зв'язку з тим, що інформація про наявність коштів в розрізі валют є принципово важливою для користувачів, оскільки вартість іноземної валюти змінюється під впливом зміни валютного курсу.

Єдиною формою фінансової звітності, яка надає детальну інформацію про рух грошових коштів, як однієї з найголовніших складових монетарних активів є форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів".

Розуміння важливості цієї форми та її місця в системі звітності підприємства є неможливим без детальної характеристики структури звіту, як результату завершального етапу облікового циклу і його історичного розвитку в Україні та за кордоном.

Звіт про рух грошових коштів на сьогодні складається лише прямим методом, відповідно до якого наводиться інформація про рух монетарних активів,   що   знаходить   відображення   в   частині   їх безпосереднього

373 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99

374 Гриліцька А.В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): дис. канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / А.В. Гриліцька. - К., 2006. - Режим доступу: http://disser.com.ua/content/137053.htmlнадходження (дебетові обороти по рахунках грошових коштів та їх еквівалентів) та витрачання (кредитові обороти). Тобто, прямий метод передбачає послідовне відображення всіх надходжень і вибуття грошових коштів, а також визначення приросту або зменшення грошових коштів за звітний період як різниці між ними. При складанні звіту не враховується внутрішній рух грошових коштів при зміні їх стану та виду, а також місцезнаходження.

Після введення нової форми даного звіту зникло багато проблем, пов'язаних з складністю заповнення. Так, до 2010 року форма № 3 була чи не найскладнішою для заповнення, сьогодні ж виникає лише проблема правильного віднесення певної операції до відповідного виду діяльності.

375

Литнев О.Н. зазначає, що прямий метод заповнення дозволяє визначити основні джерела надходжень та виплат грошових коштів та їх еквівалентів від операційної діяльності, що є дуже корисним для прогнозування майбутніх грошових потоків та контролю виявлення відхилень. Проте непрямий метод дозволяв виявляти причини відхилень чистого прибутку від чистого грошового потоку, "^прослідкувати весь шлях, який проходять фінансові ресурси для того, щоб перетворитися у грошову форму".

Теслюк В.М. та Дегтяренко А.В. вважають, що прямий метод складання звіту про рух грошових коштів є більш наочним, дає змогу чітко виділити відповідні напрями надходження й витрачання грошей, простежити рух грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві. Крім того, змінена форма є доступнішою для сприйняття та заповнення. Висловлювалося застереження, що прямий метод потребуватиме збору даних щодо руху грошових коштів протягом усього року, внаслідок чого буде досить трудомістким. Проте згідно із затвердженою новою формою звіту застосування прямого методу складання Звіту про рух грошових коштів ґрунтується на безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського обліку, а саме журналів, відомостей та Головної книги, є

375 Лытнев О.Н. Основы финансового менеджмента: учеб. пособие. / О.Н. Лытнев. - Калининград: Калининградский государственный університет, 2000. - Ч. 1. - 118 с.

376 Теслюк В.М. Складання звіту про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / В.М. Теслюк, А.В. Дегтяренко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/ 2011_1/22Tesluk.pdf

досить зручним і наочним376.

Для формування першої частини Звіту про рух грошових коштів можна використовувати інформацію з облікових регістрів - Головної книги, журналів - ордерів (насамперед 1 і 2) та відомостей до них. Водночас за окремими рахунками необхідна більша деталізація - за видами цільового фінансування, з виділенням сум ПДВ, повернутих з бюджету, із дебетових оборотів за субрахунком розрахунків з бюджетом з ПДВ, з виділенням по дебету субрахунку 372 повернутих підзвітних сум працівникам тощо. Для цього необхідно скористатись даними з інших журналів та відомостей, в

377

окремих випадках - даними аналітичного обліку .

З метою підвищення зрозумілості, уникнення зайвих арифметичних дій, максимізації достовірності даних, їх точності та оперативності, а також для

378

забезпечення можливості постійного контролю О.С. Височан пропонує методику заповнення звіту про рух грошових коштів. На відміну від існуючих, вона ґрунтується на постійному оперативному збиранні даних для складання звітної форми і полягає в тому, що бухгалтер, сформувавши проведення під час або безпосередньо після здійснення конкретної господарської операції, одночасно виконує необхідні коригування та виділяє суми, які в кінці періоду переноситимуться до Звіту про рух грошових коштів. Для цього автор пропонує використовувати модифікований Журнал реєстрації господарських операцій (табл. 2.9).

Таблиця 2.9. Шапка       модифікованого       Журналу реєстрації

379

господарських операцій для заповнення звіту про рух грошових коштів

 

 

Кореспонденція

 

 

Сума після

 

Код статті

 

Зміст господарської операції

рахунків

 

 

коригування

Вид діяль­ності

в Звіті

з/п

 

Дебет

Кредит

Сума

Коригу­вання

Надход­ження

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології