В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

443 Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / С.З. Мошенський. - Житомир, 2004. - 258 с., с. 98.

444 Галушка Н.Й. Облік і аудит вексельних операцій в Україні: автореферат дис.на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Н.Й. Галушка. - Київ, 2012. - 20 с., с. 9.іншої особи. У зв'язку з цим вважаємо, що резерв сумнівних боргів на монетарні векселі нараховувати не потрібно.

Большакова О.Ю. виступає за відображення на рахунках бухгалтерського обліку одержаних короткострокових векселів за чистою реалізаційною вартістю, урахування ризиків і забезпечення внутрішнього страхування виданих, акцептованих та індосованих підприємством векселів, а також щодо перспектив розвитку обліку довгострокових векселів та відображення їх у фінансовій звітності за справедливою вартістю445.

Береза С.Л. виступає проти оцінки векселів одержаних за чистою реалізаційною вартістю, аргументуючи свою позицію наступним: по-перше, платоспроможність можна визначити тільки наближено і лише в одиничних випадках - достовірно, по-друге, оцінка ускладнюється через відсутність  своєчасної та повної інформації  про платоспроможність

боржника, по-третє, призводить до порушення принципів відповідності

446

доходів і витрат та об'єктивності .

Амеліна О.В. зазначає, що векселів, що обліковуються як фінансові інвестиції, необхідно оцінювати за справедливою вартістю. Відповідно до запропонованої дослідником методики передбачено визначення очікуваних грошових потоків за векселем, дисконтованих за ставкою, яка відповідає діючій ставці дохідності подібної фінансовій інвестиції, що котирується на ринку цінних паперів за умови подібності таких характеристик: номінальної вартості, відсоткової ставки, терміну, що залишився до погашення, класу зобов'язаної за векселем особи. За відсутності векселя зі схожими характеристиками, пропонується для векселів класу В, Г, Д визначати внутрішню норму доходу способом множення середньоринкової внутрішньої дохідності: за векселем класу А на відповідні коефіцієнти ризику (1,2 - для класу В; 1,5 - для класу Г та 2,0 - для класу Д)447. На нашу думку, дана

445 Большакова О.Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" / О.Ю. Большакова. - Київ, 2001. - 22 с., с. 13.

446 Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / С.Л. Береза. - К., 2002. - 191 с., с. 79-80.

447 Амеліна О.В. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.В. Амеліна. - Київ, 2001. - 20 с., с. 9.методика забезпечує підвищення рівня управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу, проте є складною в застосуванні.

Американський вчений К.Д. Ларсон448 зазначає, що на дату балансу вексель відображається в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю за вирахуванням неамортизованої знижки або з урахуванням неамортизованої надбавки. Балансова вартість також може розраховуватися як приведена вартість всіх платежів, які дисконтуються за ринковою відсотковою ставкою на момент оформлення векселя.

Хендріксон Є.С. та Ван Бред М.Ф. дотримуються думки, що векселі, які отримані від дебітора, дата і вартість погашення яких визначені, слід оприбутковувати за чистою поточною дисконтованою вартістю при величині дисконту на рівні переважаючих ринкових ставках. Вартість цінних паперів необхідно зазначати з урахуванням фактора ризику непогашення. Відсоток, розрахований на основі ринкової ставки дисконту, слід відносити на рахунок процента за дебіторською заборгованістю449. Погоджуємося з пропозицією дослідника, проте слід відмітити, що вона може застосовуватися лише до оцінки монетарного векселя, а до немонетарного векселя не доречно застосовувати такий підхід.

Проаналізувавши пропозиції дослідників, встановлено відсутність комплексного підходу до оцінки векселів одержаних. Адже одна група дослідників пропонує підхід, що може бути використаний лише до векселів одержаних від дебіторів в забезпечення заборгованості за товари, роботи, послуги. А дослідження другої менш численної групи науковців стосуються векселів, які обліковуються як фінансові інвестиції. Для вирішення проблеми достовірної оцінки векселя одержаного розроблено підхід до оцінки з врахуванням його подвійної природи (рис. 3.6).

448 Основные принципы бухгалтерського учета / Кермит Д., Ларсон К.Д., Уайлд Д., Чиаппетта Б.; пер. с англ. В.О. Шагоян; под науч. ред.: В. О. Шагоян, Т. В. Герасимова. - 2007. - Том 2 - 1308 с.,

с. 639.

449 Хендриксон Э.С. Теория бухгалтерського учета / Э.С. Хендриксон, М.Ф. Ван Бред; перевод с англ. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с, с. 355.

У момент визнання

Довгостроковий

Поточний

 

Фактична / Номінальна вартість

Фактична / номінальна вартість

На звітну дату

Теперішня вартість

Дисконтована/ Номінальна вартість

У момент визнання _ї_

Поточний

Номінальна вартість

На звітну дату _і_

Справедлива вартість

Рис. 3.6. Підхід до оцінки монетарних і немонетарних векселів одержаних

Довгострокові векселі отримані можуть утримуватися лише до погашення, оскільки активи, які утримуються для продажу повинні бути продані протягом року. При первісному визнанні монетарний довгостроковий вексель, що отриманий в забезпечення дебіторської заборгованості, слід оцінювати за номінальною вартістю, а на звітну дату -за теперішньою вартістю. Монетарний довгостроковий вексель, що придбаний в банківській установі або інших суб'єктів господарювання, при первісному визнанні відображається в бухгалтерському обліку за фактичною вартістю, а на звітну дату оцінки - теперішньою.

Відповідно до проведеного дослідження монетарний короткостроковий вексель, отриманий в забезпечення дебіторської заборгованості, при первісному визнанні слід оцінювати за номінальною вартістю, зазначеною у векселі, оскільки ця вартість є справедливою вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг). На звітну дату його вартісна оцінка залежатиме від подальшого використання. У випадку утримання монетарного векселя до строку погашення його слід відображати в звітності за номінальною вартістю. Якщо підприємство планує продати

243вексель в найближчій перспективі, тоді вексель стає немонетарним та його необхідно обліковувати за справедливою вартістю.

Монетарний короткостроковий вексель, що придбаний в банківській установі або інших суб'єктів господарювання, при первісному визнанні відображається в бухгалтерському обліку за фактичною вартістю, що сплачена при придбанні, а на звітну дату оцінка залежить від його подальшого використання. Якщо монетарной вексель утримується до строку погашення, то його слід відображати в звітності за дисконтованою вартістю. Якщо підприємство збирається продати вексель, тоді вексель стає немонетарним та його необхідно обліковувати за справедливою вартістю.

Основою для визначення справедливої вартості є котирування на активному ринку між незалежними, обізнаними та бажаючими здійснити операцію сторонами. Останнє котирування на покупку за звітний день відображає справедливу вартість паперу. При відсутності активного ринку для фінансового інструменту визначення справедливої вартості відбувається шляхом застосування однієї з методик оцінки. Наприклад, можна використовувати наявні на звітну дату котирування аналогічних боргових зобов'язань підприємства, порівнянних із зобов'язаннями інших підприємств.

оди до оцінки

облігацій утримуються    підприємством    з метою

капіталу або інших вигод для інвестора. Через свою економічну природу фінансові інвестиції швидко змінюють свою вартість, тому виникає проблема у формуванні підходів щодо вибору методів їх оцінки та переоцінки для реального відображення їх вартості в системі бухгалтерського обліку та надання об'єктивної інформації щодо фінансового стану і результатів діяльності підприємства.

Проблеми оцінки фінансових інвестицій отримали певне висвітлення в працях як вітчизняних вчених, серед яких слід відзначити розробки Ю.С. Бездушної, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,

О.О. Гончаренко, В.І. Єфіменко, А.А. Пересади, С.В. Рудейчук, Н.А. Хрущ, так і зарубіжних науковців - Т.Б. Берникової, В.Ф. Палія, А.Д. Шеремета. Проте, питання класифікації фінансових інвестицій за грошовою ознакою і застосування відповідних методів їх оцінки не розглядалися, тому потребують наукових досліджень.

Фінансові інвестиції - це активи, які

збільшення  прибутку,  зростання вартості

За роки функціонування фондового ринку України відбулися певні позитивні зрушення, зокрема, зусиллями Комісії з цінних паперів та фондового ринку і Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку активно розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття інформації, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підвищується рівень знань населення щодо роботи фондового ринку. Також завдяки широкому використанню новітніх інформаційних технологій розроблено систему електронної подачі звітності емітентів цінних паперів та створено єдину інформаційну базу даних учасників фондового ринку450.

Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання цієї функції повинна діяти розвинена інфраструктура фондового ринку, а також запроваджено широкий спектр інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку451.

Вважаємо, що основними цілями оцінки облігацій є:

- визначення вартості облігацій по відношенню до цінних паперів;

- порівняння їх вартості іншими інвестиційними альтернативами фінансових вкладень;

- визначення справедливої вартості облігацій.

Берникова Т.Б. вважає, що критеріями, на основі яких здійснюється оцінка цінних паперів є їх вид, тип, різновидність; вартість; дата на яку виконується оцінка; інвестиційні характеристики (дохідність, ліквідність, надійність, безпечність); цілі оцінки, суб'єкт оцінки (державний, професійний або інституціональний інвестор, емітент, посередник); період фондової операції (придбання, поставлення на облік, знаходження в портфелі

452

цінних паперів, списання, погашення)452. Проте, всі ці критерії не враховуються при оцінці цінних паперів, зокрема облігацій.

Фінансові інвестиції переважають в багатьох провідних країнах з ринковою економікою, адже саме в цих країнах основним джерелом залучення коштів для реалізації інвестиційних проектів є випуск цінних паперів та реалізація їх на фондовому ринку. Приведення національної

450 Розвиток ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу до звіту: http://www.nssmc.gov.ua/fund/development

451 Там же.

452 Берникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: [учеб. пособие] / Т.Б. Берникова. - М.: ИНФРА-М, 2006. -144 с., с. 45.системи бухгалтерського обліку у відповідність до міжнародних стандартів сприятиме інтеграції України до світових тенденцій, а відповідно і залученню інвестицій іноземних інвесторів. Тому порівняємо основні положення міжнародних та вітчизняних стандартів з питань оцінки інвестицій (табл. 3.5).

Таблиця 3.5. Методи  оцінки  фінансових  інвестицій  відповідно до

вітчизняного та закордонного законодавства

Методи оцінки

Згідно П(С)БО 12

. . -..>>453

Фінансові інвестиції

Згідно МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка "454

Первісна оцінка

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю

Під час первісного визнання фінансового активу або      фінансового      зобов'язання суб'єкту господарювання   слід   оцінювати   за їхньою справедливою    вартістю    плюс    (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску   фінансового   активу   чи фінансового зобов'язання

На дату балансу

Оцінюються за справедливою вартістю або за амортизованою собівартістю

Для оцінки фінансового активу класифікують за чотирма категоріями:

а) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням   переоцінки   як   прибутку або збитку;

б) інвестиції, утримувані до погашення;

в) позики та дебіторська заборгованість;

г) фінансові активи, доступні для продажу.

їх оцінка здійснюється за одним із методів: справедливою        вартістю, амортизованою собівартістю, собівартістю

З таблиці 3.5. видно, що методи оцінки фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами в основному однакові, проте первісна оцінка фінансових інвестицій згідно П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" здійснюється за собівартістю, тоді як за МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" за їхньою справедливою вартістю. Спільним для цих двох документів є те, що при первісному визнані витрати, пов'язані із придбанням включаються до вартості інвестицій.

453 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. № 91 зі змінами та доповненнями [Елекронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00

454 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_015/page2

Відповідно до вітчизняного законодавства важливе значення має лише життєвий цикл, так оцінка розглядається в трьох аспектах: оцінка при придбані (первісна), на дату балансу, оцінка при вибутті (рис. 3.7).

Згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" облігації первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. При оприбуткуванні облігацій, що надходять шляхом обміну на інші активи, то її собівартість

• 455

визначається за справедливою вартістю цих активів .

Оцінка фінансових інвестицій

'53 о.

Е

—► За собівартістю придбання

Купівля за грошові кошти: ціна придбання, комісійні винагороди, мито, податки, збори обов'язкові платежі тощо

В обмін на цінні папери власної емісії: справедлива вартість переданих цінних паперів

В обмін на інші активи: справедлива вартість активів, на які обмінюється

И

>■.

с

н а

а

б

д а

Е

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі)

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо

за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності

Н

>-. б и

т

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення

за амортизованою собівартістю

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не визначено

455 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 № 91 зі змінами та доповненнями [Елекронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0284-00

/?S%&W 247

Рис. 3.7. Методи оцінки фінансових інвестицій * * систематизовано на основі 456

Проте, слід відмітити наявність певних недоліків та неточностей. Так,

457

О.О. Гончаренко зазначає, що у випадку включення до первісної вартості фінансових інвестицій, що утримуються до їх погашення, витрат на оплату послуг третіх осіб або комісійних винагород третім особам на дату погашення вартість інвестицій не буде дорівнювати номіналу як цього вимагає П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". У зв'язку з цим, О.О. Гончаренко вважає, що необхідно внести уточнення до П(С)БО, щодо включення таких витрат до первісної вартості саме інвестицій, що утримуються до погашення. Вважаємо, що первісна оцінка облігацій залежить від їх виду, так, облігації за способом отримання доходу поділяються на відсоткові та дисконтні. У випадку придбання відсоткових облігацій в бухгалтерському обліку відображаються за номінальною вартістю, тоді як дисконтні облігації, незалежно від цілі придбання (для продажу або погашення) - за вартістю фактично сплачених коштів емітенту, а витрати на оплату послуг третіх осіб або комісійних винагород брокерам, маклерам включаються до витрат звітного періоду. Такий підхід забезпечить вирішення проблеми -виникнення фіктивних інвестицій, тобто за рахунок віднесення таких витрат до собівартості інвестицій формується враження наявності на підприємстві інвестицій, вартість яких не відповідає реальній.

Щодо оцінки фінансових інвестицій на дату балансу, слід відмітити, що використання конкретних методів оцінки залежить від намірів інвестора щодо використання інвестицій (продаж, утримання до погашення). Для оцінки фінансових інвестицій на дату балансу можуть застосовуватися три основні методи: справедлива вартість, амортизована собівартість і за методом участі в капіталі. Хоча облігації і відносяться до складу фінансових інвестицій, проте оцінка за методом участі в капіталі до них не може бути застосована, оскільки цей метод застосовується лише

456 Там же.

457 Гончаренко О.О. Проблемні аспекти оцінки та обліку фінансових інвестицій / О.О. Гончаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. - Черкаси, 2003. -Вип.8. - С. 209-218, с. 212.для оцінки інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи.

Облігації, що утримуються для продажу, відображаються за справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення їх балансової вартості на дату балансу відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно (рис. 3.8).

Проблемним питанням є оцінка облігацій, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо. Такі інвестиції відображаються на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій (п. 9 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції").

Проведення переоцінки на дату балансу Визначення справедливої вартості облігацій

1

Справедлива вартість перевищує балансову вартість облігацій

Балансова вартість перевищує

справедливу вартість облігацій

Вартість інвестицій на дату балансу збільшується на суму перевищення

справедливої вартості над балансовою вартістю інвестиції

ч._^

Сума перевищення відображається у складі інших доходів (рядок 133 Звіту про фінансові результати)

Вартість інвестицій на дату балансу зменшується на суму різниці, що

виникла між балансовою і справедливої вартості інвестиції

Сума цієї різниці відображається у складі інших витрат (рядок 163 Звіту про фінансові результати)

Рис. 3.8. Порядок проведення переоцінки облігацій

Інвестиції в облігації, що утримуються підприємством до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю (п. 10 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"). Однак, варто враховувати що на ринку облігації не обов'язково можна придбати за номінальною вартістю. Ціна, за якою інвестор придбає облігації, залежить від ринкової ставки відсотка - показника прибутковості цінних паперів, сформованого ринком цінних паперів. Тобто, це ставка відсотків, під яку покупці в будь-який момент часу можуть і бажають інвестувати свої кошти. У випадку рівності ринкової ставки відсотків і

249номінальної ставки відсотків за облігаціями, облігації придбають за номіналом. При перевищенні ринкової ставки відсотків над встановленою ставкою, облігації придбаються зі знижкою (дисконтом). Якщо ринкова ставка відсотків нижче за встановлену, облігації придбаються з премією. Саме це варто брати до уваги під час обліку за амортизованою вартістю фінансової інвестиції у відсоткові облігації. Дисконті облігації завжди продаватимуться із уже закладеним в умовах їх випуску дисконтом (своєрідними відсотками, що їх виплачують під час погашення облігації)458. Відповідно, оцінка облігацій передбачає розрахунок трьох сум:

- сума, що є первісною вартістю фінансової інвестиції під час зарахування на баланс (така вартість не обов'язково дорівнюватиме номінальній вартості облігацій);

- сума відсотків, отриманих за облігацією (дорівнює номінальній вартості облігації, яка помножена на ставку відсотків);

- сума, яку списують з балансу під час погашення фінансової інвестиції (дорівнює номінальній вартості облігації)459.

Щодо бухгалтерського обліку фінансових інвестицій в облігації, які утримують до погашення і оцінюються за амортизованою вартістю, передбачено:

- згідно з п. 19 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" різницю між первісною вартістю фінансової інвестиції і вартістю її погашення (тобто, дисконт або премія, надані інвесторові під час придбання) списують протягом усього часу утримання інвестиції на підприємстві;

- відповідно до п. 10 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" на суму накопиченої амортизації дисконту (премії) збільшується (зменшуються) собівартість фінансової інвестиції;

- наприкінці кожного звітного періоду згідно з принципом нарахування і відповідності доходів і витрат нараховуються відсотки за фінансовою інвестицією у відсоткові облігації, навіть якщо протягом звітного періоду вони не були отримані (ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність");

- п. 10 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" передбачає, що сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням

458 Рудейчук С.В. Розвиток бухгалтерського обліку операцій з облігаціями: дис. канд. ек. наук: 08.00.09 / С.В. Рудейчук. - Житомир, 2011. - 268 с., с. 96.

459 відсотків, що підлягають отриманню, і відображається у складі інших фінансових доходів та інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансової інвестиції. Сума амортизації дисконту і премії визначається за методом ефективної ставки відсотків, тобто ринкової ставки.

Фінансові інвестиції, придбані для перепродажу, оцінюються за справедливою вартістю або, якщо справедливу вартість визначити неможливо, з урахуванням зменшення корисності (п. 8-9 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"). Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансової інвестиції на дату балансу відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології