В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Бухгалтерських облік векселя починається з його оприбуткування. Вексель належить до категорії суворо формальних документів, тобто для відображення в бухгалтерському обліку повинні бути заповнені всі обов'язкові реквізити. У випадку наявності виправлень та недотримання чітко встановленої форми останній втрачає вексельну силу. Підставою для відображення операцій в обліку є належним чином оформлені первинні документи (рис. 3.16).

283

Вексель

Надходження

Акцептування

Індосамент

Погашення

—тт—'

-'

и—'

 L

- договори, додаткові угоди по них, що призводять до виникнення або зміни зобов'язань;

- акти приймання-передачі векселів;

- вексель;

- довіреність на підписання векселя;

- авізо (заява на акцепт);

- акт

пред'явлення векселя до акцепту;

- повідомлення про акцепт

- договір купівлі-продажу, міни;

- акт приймання-передачі;

- передавальний надпис (індосамент)

- акт

пред'явлення векселя до платежу;

- вексельне повідомлення;

- вексельна розписка

Рис. 3.16. Документальне оформлення операцій з векселем

Отже, під час організації документального оформлення векселів одержаних, необхідно звернути увагу на оформлення первинних документів. Згідно із ст. 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" підставою для виникнення вексельних зобов'язань є договір, в якому передбачається форма розрахунку між контрагентами. Факт одержання векселя оформлюється актом приймання-передачі векселя. Проте на законодавчому рівні не затверджена його типова форма, а тому підприємства самостійно розробляють власні форми. Акт підписується уповноваженими особами сторін, і підписи завіряються печатками сторін511.

Реєстрацію надходження та вибуття векселів необхідно відображати в книзі обліку векселів та в книзі реєстрації актів приймання-передачі векселів. В книзі обліку векселів реєструють всі одержані підприємством векселі, а в разі випуску власних векселів заводять окрему книгу реєстрації випущених векселів.

Таким чином, договір, вексель та акт приймання-передачі векселя є документами, що підтверджують надходження векселя та підставою для його відображення в бухгалтерському обліку.

Пред'явленню векселя до акцепту передують наступні документи: повідомлення майбутнього платника за векселем (авізо), отримання від нього згоди. Авізо містить відомості про дату видачі, терміни сплати вексельної суми, номер векселя і дані про ремітента. Акцепт - це письмова згода

Закон України "Про обіг векселів" від 05.04.2001 р. № 2374-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14

284платника оплатити переказний вексель. Акцепт оформлюють на підставі акта пред'явлення векселя до акцепту.

При погашені векселя складається акт пред'явлення векселя до платежу та вексельна розписка. Порядок процедури пред'явлення векселя до платежу вексельним законодавством не визначений. А тому, факт пред'явлення необхідно зафіксувати у акті пред'явлення векселя до платежу, який підписується обома сторонами. Відповідно до ст. 39 УВЗ платник при оплаті векселя має право вимагати повернення йому векселя утримувачем з розпискою про отримання платежу. Розписку (напис) про отримання повного або часткового платежу дає утримувач векселя виконуючи її на лицьовому або зворотному його боці.

На основі аналізу наукової літератури виявлено два підходи до облікового відображення вексельних операцій, які були сформовані ще в працях Л.З. Шнейдмана. Дослідження набули подальшого розвитку у працях С.З. Мошенського (рис. 3.17).

Підходи до методики облікового відображення векселів

І. Вексель як забезпечення кредиторської та дебіторської

Облік векселів, що використовується як засіб розрахунку і як фінансовий

інструмент ведеться окремо

Синтетичні рахунки в плані рахунків не виділяються, а облік заборгованості, забезпеченої одержаними і виданими векселями, ведеться     на     рахунках обліку

розрахунків з дебіторами

ІІ. Вексель як цінний папір

Вексель як окремий цінний папір

В обліку виділяються синтетичні рахунки, при цьому одержання чи видача векселя розглядається як завершення розрахунків з дебітором чи  кредитором та як придбання

нового майна

Рис. 3.17. Підходи до методики облікового відображення векселів одержаних512

Відповідно до першого підходу особливості облікового відображення векселів враховують поділ векселів на товарні та фінансові. Тобто векселі,

Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / С.З. Мошенський. - Житомир, 2004. - 258 с., с. 109.

285які отримані від дебіторів за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) обліковуються на окремому рахунку, а векселі, придбані за грошові кошти на іншому, оскільки вони є фінансовими інвестиціями. Прибічниками першого підходу є Л.З. Шнейдман, О.Ю. Большакова, Л.М. Гавриловська, Н.Й. Галушка, С.З. Мошенський.

Шнейдман Л.З. вважає, що вексель для цілей бухгалтерського обліку слід розглядати як засіб забезпечення розрахунків і платежів. Проте при побудові методики обліку вексельних операцій вчений не враховував, що векселі можуть бути відсотковими.

Другого підходу дотримуються А.В. Козаков, В.В. Палій, В.В. Сопко. Вчені зазначають, що вексель є цінним папером, а для його облікового відображення необхідно використовувати тільки рахунки "Векселів одержаних" і "Векселів виданих".

Для побудови методики бухгалтерського обліку обґрунтовано використання 1-ого підходу, оскільки вексель слід розглядати з двох позицій. У випадку отримання векселя від дебітора за відвантажену продукцію або якщо вексель, переданий за індосаментом, розглядається як засіб платежу, тобто відноситься до монетарної статті активу балансу. З іншого боку вексель може надійти на підприємство шляхом придбання за грошові кошти або в обмін на товари (роботи, послуги) або інші цінні папери. Такий вексель може бути як монетарним, так і немонетарним активом. Якщо підприємство планує перепродати його на вторинному ринку, тоді вексель є немонетарним активом, який суб'єкти господарювання придбають з метою отримання прибутку, тому його слід розглядати як фінансову інвестицію. У випадку утримання придбаного векселя до дати погашення, він є монетарним. У зв'язку з вищезазначеним вважаємо, що слід розрізняти методику бухгалтерського обліку монетарних і немонетарних векселів одержаних.

Вважаємо, що методика бухгалтерського обліку вексельних операцій залежать від багатьох аспектів, а саме: від монетарності або немонетарності, терміну погашення, подальшого використання векселя (погашення або перепродаж), наявності відсотків або суми дисконту за векселем.

513

Відповідно до Інструкції № 291    для бухгалтерського обліку векселів одержаних від дебіторів передбачено використання спеціальних рахунків

513 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та жоповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99залежно від строку погашення, зокрема: для довгострокових векселів -182 "Довгострокові векселі одержані", а для короткострокових -34 "Короткострокові векселі одержані". Для обліку векселів, що виконують функцію засобу капіталізації, використовуються рахунки фінансових інвестицій - 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам", 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" та 352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

Для обліку вексельних бланків, які відносяться до бланків суворого обліку, призначено рахунок 08 "Бланки суворого обліку", який відкривається при оприбуткуванні вексельних бланків у векселедавця, а у векселедержателя в бухгалтерському обліку не відображається вартість бланка векселя, адже фіксується заборгованість дебіторів, яка буде погашена в майбутньому.

При дослідженні економічних літературних джерел виявлено, що між вченими немає єдності щодо відображення векселів одержаних на рахунках бухгалтерського обліку. Основна дискусія між дослідниками стосується доцільності віднесення векселя до фінансових інвестицій.

Вітчизняні дослідники, зокрема Д. Винокуров, А. Клименко514 і Б. Юровський515 зазначають, що векселі одержані, що виступають борговим інструментом залежно від строку погашення обліковуються на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", та субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані", а ті векселі, що підприємство придбало за грошові кошти, слід обліковувати як фінансові інвестиції на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" або на 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Підтримує цю позицію і Н.Й. Галушка , яка запропонувала для відображення в бухгалтерському обліку векселів придбаних, що є фінансовим активом, використовувати субрахунок 144 "Довгострокові векселі придбані" або субрахунок 353 "Короткострокові векселі придбані". На зазначених субрахунках автор пропонує обліковувати векселі, які в подальшому підприємство планує перепродати. Облік векселів одержаних від дебіторів запропоновано вести в розрізі двох їх типів: довгострокової та поточної заборгованості, що утримується до погашення, та такої, що утримується для продажу. Облік векселів одержаних необхідно вести на

514 Винокуров Д. Вексель та вексельний обіг / Д. Винокуров, А. Клименко. - Х.: Фактор, 2005. - 376 с.

515 Юровский Б. Вексель. Налогообдажение и бухгалтерский учет / Б. Юровский. - Х.: ЭБЭ, 2001. - 415 с. 516Галушка Н.Й. Облік і аудит вексельних операцій в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09. "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (за видами економічної діяльності) / Н.Й. Галушка. - Київ. - 2012. - 20 с., с. 8.субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" та на рахунку 34 "Поточна заборгованість за векселями одержаними".

Для   відображення   векселя   як   поточної   фінансової інвестиції

517

С.З. Мошенський вважає за необхідне використовувати рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції", який поділений на два субрахунки, різниця між якими тільки в терміні інвестування: на субрахунку 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" враховуються фінансові вкладення у вексель на термін, що не перевищує 3 місяців, а на субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів" - на термін, що не перевищує 12 місяців.

518

Інструкцією про застосування Плану рахунків виокремлено два субрахунки до рахунку 34 залежно від валюти платежу: 341 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті" та 341 "Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті". Большакова О.Ю.519 підтримує запропонований Інструкцією порядок обліку векселів, а також вважає, що такий розподіл необхідно поширити і на довгострокові векселі.

520 521

Балащук Я.О. , Завійський І.І. та Романець Ф.М. вважають, що облік векселів отриманих необхідно вести в розрізі терміну погашення на субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" та рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані". Виокремлення векселів залежно від валюти, в якій виражене вексельне зобов'язання дослідники називають економічно недоцільним та таким, що порушує принцип превілеювання сутності над формою. Вважаємо, що дана позиція є помилковою, оскільки валюта, в якій виражене вексельне зобов'язання має значний вплив на

517 Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. на здобуття наук. степіня канд. екон. наук : 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / С.З. Мошенський. - Житомир, 2004. -

258 с., с. 137.

518 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та жоповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

519 Большакова О.Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності: дис. на здобуття наук. степіня канд. екон. наук : 08.06.04 / О.Ю. Большакова. - Київ, 2001. - 217 с., с. 79.

520 Балащук Я.О. Напрями вдосконалення обліку вексельних операцій / Я.О. Балащук // Матеріали Міжнародної наук. -практ. конференції молодих науковців, аспірантів,здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економік" (3 грудня 2010 р.). - Луцьк: HDD Луцького національного технічного університету, 2010. - 608 с., с. 36-37.

521 Завійський І.І. Фінансово-облікові проблеми здійснення вексельних операцій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І.І. Завійський, Ф.М. Романець. - Режим доступу: http ://www. nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/Ekon/2009_30/09.pdfбухгалтерський облік. За векселями, що отримані від іноземного контрагента визначаються курсові різниці на звітну дату та на дату здійснення розрахунків. Представники    американської    бухгалтерської    школи    Б. Нідлз,

522

Х. Андерсон, Д. Колдуєлл також виступають за відображення векселі, що придбані за грошові кошти, на рахунках фінансових інвестицій.

Вважаємо, що відображення короткострокових векселів одержаних, які суб'єкт господарювання використовує як фінансовий інструмент доцільно відображати на рахунку 35, оскільки: по-перше, при придбанні векселя за грошові кошти у підприємства не виникає ні дебіторської, ні кредиторської заборгованості, а суб'єкт господарювання вкладає тимчасово вільні кошти в цінний папір з метою отримання економічної вигоди, тобто їх можна вважати   фінансовими   інвестиціями;   по-друге,   необхідно враховувати

523

подвійну природу векселя. Шершеневич Г.Ф. вперше довів, що цінні папери мають подвійну природу - матеріальну (змістовну) та формальну. Відповідно до формального значення вексель розглядається для цілей бухгалтерського обліку як придбане у власність майно - річ, документ, цінний папір. За змістовною стороною в бухгалтерському обліку відображається придбане векселедержателем право на одержання певної суми грошових коштів, тобто борг, що забезпечений векселем.

Відповідно до Уніфікованого вексельного закону вексель за формою є письмовим актом, а його змістовна сторона - вексельне зобов'язання. Отже, в бухгалтерському обліку відображається змістовна сторона векселя, оскільки на рахунках фіксується сума дебіторської заборгованості, яка буду погашена в майбутньому.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що вексель, який виконує функцію засобу платежу, є монетарним активом і його слід відображати на рахунку 34 "Монетарні короткострокові векселі одержані", а векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, - на субрахунку 182 "Монетарні довгострокові векселі одержані". Вексель, який виступає засобом накопичення доходу, необхідно обліковувати на субрахунках 352 "Немонетарні фінансові інвестиції" та 142 "Боргові цінні папери".

522 Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; пер. с англ.; под. ред. Я.В. Соколова. - [2-е узд., стереотип]. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с., с. 148.

523 Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. канд. ек. наук : 08.06.04 / С.З. Мошенський. - Житомир, 2004. - 258 с., с. 116.

Однією з проблем бухгалтерського обліку векселів одержаних є відсутність відображення в обліку інформації про суму прострочених вексельних зобов'язань, що може призвести до зниження платоспроможності підприємства та ліквідності його активів. З метою вирішення цієї проблеми запропоновано виокремлювати субрахунки для відображення векселів, які не погашені у визначений строк. У випадку несплати заборгованості за монетарним векселем векселедержатель зобов'язаний перевести заборгованість за векселем до складу простроченої. У зв'язку з вищезазначеним пропонуємо внести змінами до Інструкції до плану рахунків, що пов'язані з коригуванням назви рахунків векселів одержаних (табл. 3.10)

Таблиця 3.10. Зміни до Інструкції до плану рахунків щодо коригування в назві об 'єктів обліку складових монетарних і немонетарних векселів

Чинна назва

Синтетичні рахунки 14 "Довго­строкові фінансові інвестиції"

18 "Довго­строкова дебіторська заборгованість" 34 "Коротко­строкові векселі одержані"

Субрахунки

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

Запропонована назва

143 "Інвестиції непов'язаним

сторонам"_

182 "Довгострокові векселі одержані"

341 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті"

342 "Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті"

35 "Поточні

351 "Еквіваленти

Синтетичні рахунки

Субрахунки

14"Довгострокові

фінансові

інвестиції"

142  "Боргові цінні папери"

18"Довгострокова

дебіторська

заборгованість"

182 "Монетарний довгостроковий вексель одержаний"

34 "Монетарні короткострокові векселі одержані"

341 "Монетарні короткострокові векселі одержані в національній валюті"

 

342 "Монетарні короткострокові векселі одержані в іноземній валюті"

 

343 "Прострочена заборгованість за монетарним векселем одержаним в національній валюті"

 

344 "Прострочена заборгованість за монетарним векселем одержаним в іноземній валюті"

35 "Поточні           351 "Монетарні

290


фінансові

грошових коштів"

фінансові

фінансові

інвестиції"

352 "Інші поточні

інвестиції"

інвестиції";

 

фінансові інвестиції"

 

352 "Немонетарні

 

 

 

фінансові

 

 

 

інвестиції"

Виокремлення запропонованих субрахунків дозволить відображати в бухгалтерському обліку монетарні та немонетарні векселі, сприятиме підвищенню ефективності контролю за їх надходженням, індосаментом і погашенням, а також слугуватиме підвищенню достовірності даних економічного аналізу, адже забезпечить точність при визначенні показника абсолютної ліквідності підприємства.

Аналітичний облік монетарних і немонетарних векселів для забезпечення управлінського персоналу достовірною інформацією необхідно вести в розрізі: своєчасності погашення векселями та за платником. Таким чином, бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від функцій, які виконує вексель, валюти, в якій виражене вексельне зобов'язання та порядку передачі та авалю векселів. Після одержання вексель може залишатись у підприємства-векселедержателя до настання строків платежу, може бути переданий іншій організації або особі в рахунок оплати за товари чи використаний для одержання кредиту в банку.

Запропонована методика бухгалтерського обліку надходження простого монетарного векселя наведена в табл. 3.11.

Таблиця 3.11. Облікове відображення простого монетарного векселя

№ з\п

Зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

 

 

 

Д-т

К-т

1

Відвантажено товари покупцеві

Рахунок, ТТН

361

702

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641

3

Отримано   від   покупця   вексель за відвантажені товари

Вексель, акт приймання-передачі векселя

341

361

4

Погашено заборгованість за простим монетарним простим векселем

Виписка банку, акт приймання-передачі векселя

311

341

При отриманні монетарного векселя від іноземного покупця виникають курсові різниці у зв'язку зі зміною валютного курсу. Підвищення валютногокурсу є позитивним для векселеодержувача, адже фактично передбачається надходження більшої суми грошових коштів. Позитивні курсові різниці відображаються в бухгалтерському обліку кореспонденцією Д-т 342 "Монетарні короткострокові векселі одержані в іноземній валюті" К-т 714 "Дохід від операційної курсової різниці". Негативні курсові різниці виникають при зниженні валютного курсу та відносяться до витрат підприємства, а в бухгалтерському обліку відображаються кореспонденцією рахунків Д-т 945 "Втрати від операційної курсової різниці" К-т 342 "Монетарні короткострокові векселі одержані в іноземній валюті". Таким чином, запропонована методика облікового відображення дозволить чітко розмежувати монетарні і немонетарні векселі, а також обрати певний підхід до їх оцінки.

Після оприбуткування монетарний поточний вексель може залишатися у векселедержателя до настання строку платежу, а може бути переданий іншому підприємству в рахунок оплати за товари, або реалізований іншому суб'єкту господарювання.

При передачі монетарного векселя іншому підприємству не відбувається його трансформація в немонетарний, оскільки вексель виконує функцію засобу платежу. Переказ може бути зроблений з правом регресії, тобто трасант бере на себе відповідальність за сплату векселя третій стороні у випадку прострочення терміну сплати векселедавцем. Вексель може також передаватися і без права регресії, тобто підприємство, що передає вексель, не

524

несе відповідальність за своєчасність погашення векселя . Отже, при індосаменті переказного векселя у суб'єкта господарювання виникає умовне зобов'язання перед третьою стороною, адже якщо векселедавець не оплатить вексель у визначений строк, оплату за векселем зобов'язаний здійснити 1-й векселедержатель. Таким чином, при передачі монетарного векселя одержаного з правом регресії підприємство-ремітент на позабалансовому рахунку визнає умовні зобов'язання (табл. 3.12).

Таблиця 3.12 Облікове відображення індосаменту монетарного векселя

Зміст господарської операції

З правом регресії

Без права регресії

Кореспонденція рахунків

Кореспонденція рахунків

524 Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1997. - 943 с., с. 380.


 

 

Д-т

 

К-т

К-т

1

Відображено надходження товарів від покупця

281

631

281

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

641

631

3

Передано монетарний вексель постачальнику за відвантажені товари за індосаментом

631

341

631

341

4

Відображено на позабалансовому рахунку ймовірне зобов'язання за векселем, що переданий з правом регресії

042

 

 

 

Право на списання умовного зобов'язання за індосаментом з правом регресії виникає тільки при припиненні терміну платежу, що зазначений в векселі, або при його погашенні векселедавцем.

Особливістю переказного векселя є те, що підприємство у випадку термінової необхідності грошових коштів може реалізувати його, проте з дисконтам. При реалізації переказного монетарного векселя відбувається його трансформація в немонетарний (табл. 3.13).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології