В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Горелов В.А.563 наголошує на тому, що існуюча методика облікового відображення у фінансовій звітності не містить достатньо інформації для проведення економічного аналізу.

Підтримуємо позиції Д.Ю. Ляшка і В.А. Горелова, вважаємо, що з метою отримання достовірної та повної інформації про діяльність підприємства необхідно розмежовувати в формах фінансової звітності активи на монетарні на немонетарні.

Узагальнення інформації про складові змішаних активів здійснюється в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (рис. 3.23).

562 Ляшко Д.Ю. Особливості формування економічної інформації за статтями балансу вітчизняних підприємств / Д.Ю Ляшко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011. -№ 1 (4). - С. 241- 246, с. 241.

563 Горелов В.А. Учет вексельних расчетных операцій. дис. канд. екон. наук / В.А. Горелов. - М., 2000, - 154 с., с. 63.

Дебіторська заборгованість

+ відомість 3.1

Складові монетарних активів

Векселі (одержані)

І

Реєстр одержаних векселів

Журнал 3, відомість 3.2

Журнал 4, відомість 4.2

і :

Головна книга І

Форма № 1 "Баланс"

Форма № 2 "Звіт про фінансові

Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"

Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Облігації та депозитні сертифікати

І

Книга обліку цінних паперів

Рис. 3.23. Узагальнення інформації про монетарні (змішані) активи в облікових регістрах і фінансовій звітності

Інформація накопичена в первинних документах про дебіторську заборгованість узагальнюється в Журналі 3, відомості аналітичного обліку 3.1 та 3.2. Відповідно до п. 29.5 Методичних рекомендацій564 відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка забезпечена векселем. Відомість 3.2 призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, за авансами виданими, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями).

У нормативних документах, в наукових публікаціях висувається цілий ряд вимог щодо змісту та форми бухгалтерської звітності. Разом з тим,

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку від 29.12.2000 р. № 356 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041

325підходи до формування бухгалтерської звітності відрізняються в країнах світу, що пояснюється переважно обліковою моделлю, яку використовує та чи інша країна. Зокрема, в країнах, які застосовують континентальну модель бухгалтерського обліку (до якої відноситься Україна й інші країни СНД), характерним є певний рівень державної регламентації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. У переважній більшості країн континентальної моделі бухгалтерського обліку форми фінансової звітності є уніфікованими та єдиними для усіх суб'єктів господарювання565.

В країнах англо-американської системи бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість поділяють на такі групи: рахунки до отримання, векселі до отримання та дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією. Крім дебіторської заборгованості покупців в балансі відображається інша заборгованість. Так, в естонському балансі відображається дебіторська заборгованість дочірніх та материнських підприємств, дебіторська заборгованість пов'язаних підприємств, розрахунки з акціонерами й інша короткострокова дебіторська заборгованість566.

Інформація про дебіторську заборгованість відображається у таких формах звітності, як ф. № 1 "Баланс" та ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Форма № 1 "Баланс" містить інформацію про дебіторську заборгованість в розрізі її класифікації за строками погашення, зокрема про довгострокову й поточну. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). Інформація про поточну дебіторську заборгованість відображається в розрізі чистої реалізаційної, первісної

565 Чирка Д.М. Розкриття інформації про операції в іноземній валюті у фінансовій звітності суб'єктів господарювання / Д.М. Чирка, А.А. Поплавська // Вісник ЖДТУ. - 2012. - № 1(59). - С. 219-221, с. 219.

566 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. - Житомир: ПП"Рута", 2002. - 544 с., с. 367.вартостей та резерву сумнівних боргів.

За результатами дослідження встановлено, що існуючий перелік статей балансу не забезпечує повноту та достовірність інформації про суми дебіторської заборгованості, необхідної зацікавленим користувачам облікової інформації. Так, зокрема Ю.М. Лазебна567 пропонує відображати в балансі у додатковій статті 055 "Різниця між обліковою та теперішньою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості, на яку нараховуються відсотки". На нашу думку, такий підхід є не виправданим, оскільки потребує складних математичних розрахунків для визначення вартості дебіторської заборгованості, що, у свою чергу, ускладнить роботу бухгалтера.

568

Власова І.О. вважає, що необхідно розділити рядок 161 форми № 1 "Баланс" "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю" на два: "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю, термін сплати якої не настав" та "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною вартістю, не сплачена в належний термін". На думку автора, такі пропозиції нададуть можливість посилити аналітичну цінність балансу, його інформативність, співставність показників.

Вважаємо за необхідне не погодитися з такою думкою, оскільки в національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку існують різні підходи до оцінки поточної дебіторської заборгованості залежно від умов її виникнення. Так, зокрема виділяють первісну, переоцінену, фактичну й справедливу вартість тощо. Проте, автор вважає, що дебіторську заборгованість слід відображати лише за первісною вартістю, що не сприятиме достовірному відображенню таких активів у фінансовій звітності.

Тому пропонуємо вдосконалити існуючу методику відображення дебіторської заборгованості у формі № 1 "Баланс" (табл. 3.22).

Таблиця 3.22. Фрагмент удосконаленої форми № 1 "Баланс" Існуюча методика Запропонована методика

567 Лазебна Ю.М. Відображення довгострокової дебіторської заборгованості з фінансового лізингу в обліку та звітності [Електронний ресурс] / Ю.М. Лазебна // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_35/23.htm.

568 Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" [Електронний ресурс] / І.О. Власова. - К., 2005. - 20 с. - Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/36155.html.


Найменування показника

Код рядка

Найменування показника

Код рядка

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Довгострокова дебіторська заборгованість:

х

 

 

- менетарна заборгованість

051

 

 

- немонетарна заборгованість

052

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

х

Розрахунки за сумнівною заборгованістю

158

 

 

Немонетарна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

159

 

 

Монетарна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

х

- чиста реалізаційна вартість

160

- чиста реалізаційна вартість

160

- первісна вартість

161

- первісна вартість

161

- резерв сумнівних боргів

162

- резерв сумнівних боргів

163

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

х

Монетарна дебіторська заборгованість за розрахунками:

х

- з бюджетом

170

- з нарахованих доходів

170

- за виданими авансами

180

- інша        поточна дебіторська заборгованість

180

- з нарахованих доходів

190

Немонетарна дебіторська заборгованість за розрахунками:

х

- із внутрішніх розрахунків

200

- з бюджетом

190

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

- за виданими авансами

200

 

 

- із внутрішніх розрахунків

210

Відображення в Балансі інформації про дебіторську заборгованість в розрізі монетарної і немонетарної заборгованості забезпечать об'єктивною й достовірною інформацією про реальну вартість грошових коштів, що не надійшли від розрахунків з дебіторами, а також запропоновані зміни підвищать рівень її якості й контролю за рухом готівкових коштів, необхідної для зацікавлених користувачів облікової інформації та забезпечать здійснення більш ґрунтовного економічного чи фінансового аналізу для цілей управління.

Однією з форм фінансової звітності, яка відображає детальну інформацію про дебіторську заборгованість за строками її погашення є форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Ця форма фінансової звітності потребує більшої деталізації, оскільки повинна відображати не тільки інформацію про поточну дебіторську заборгованість, а й довгострокову. Крім того, пропонуємо виділити аналітику за грошовою ознакою, яка дозволить відразу побачити станмонетарної і немонетарної дебіторської заборгованості за строками її непогашення (табл. 3.23).

Таблиця 3.23. Фрагмент удосконаленої  форми  № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Розділ ІХ. Дебіторська заборгованість

Всього \_ В т.ч. за строками непогашення

Найменування показника

Код рядка

на кінець року

до 3-х місяців

від 3 до 6

місяців

від 6 до

12 місяців

Разом за рік

від 1 до 3 р.

від 3 до

5 р.

більше 5 р.

Довгострокова дебіторська заборгованість, з

940

200

х

х

х

х

450

 

-

них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- монетарна заборгованість

941

200

х

х

х

х

450

-

-

Монетарна

дебіторська

заборгованість

950

 

 

 

 

 

х

х

х

за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками, з

951

 

 

 

 

 

х

х

х

них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- монетарна заборгованість

952

 

 

 

 

 

х

х

х

Розрахунки за

сумнівною

заборгованістю

955

 

 

 

 

 

х

х

х

Запропонована форма Приміток є більш доцільною для підсумкового узагальнення інформації, оскільки є розгорнутою та дозволяє отримувати достовірну інформацію в розрізі монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості.

Наступним елементом змішаних активів є векселі одержані. Відомості про надходження векселя записуються в реєстрі одержаних векселів. Формування інформації про розрахунки за отриманими короткостроковими та довгостроковими векселями, здійснюються у Журналі 3 та в Відомості аналітичного обліку до нього 3.4, в якій здійснюється розмежування векселів на одержані та видані, короткострокові та довгострокові, в національній та іноземній валюті. В цій відомості формується інформація про заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечується векселями.

Відповідно до п. 29.5 Методичних рекомендацій569 у Відомості 3.4 відображається заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також розрахунки за зобов'язаннями постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємства видало векселі (рахунки 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані").

Інформація про придбані векселі за грошові кошти, що відносяться до фінансових інвестицій, фіксується в Журналі 4 та у Відомості 4.2 ведеться аналітичний облік за видами цих інвестицій та за строком погашення. У кінці кожного місяця підсумки за Журналом 3 та 4 підсумовуються та переносяться до Головної книги, на основі якої складаються всі форми фінансової звітності.

Узагальнена інформація про векселі відображається у наступних формах фінансової звітності: формі № 1 "Баланс", формі № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Для відображення векселів одержаних в формі № 1 "Баланс" передбачено декілька рядків в активі (табл. 3.24).

Таблиця 3.24. Узагальнення інформації про векселі одержані в Балансі

№ з\п

Шифр і назва статті

Облікове відображення

1

2

3

1

045 "Інші фінансові

Довгострокові боргові цінні папери, що придбані

 

інвестиції"

за грошові кошти, строк погашення яких більше 1 року, які обліковуються на субрахунках 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам" та 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

2

050 "Довгострокова

Загальна    сума    довгострокової дебіторської

 

дебіторська

заборгованості в тому числі і тієї, що забезпечена

 

заборгованість"

векселем,    яка    в    бухгалтерському обліку обліковуються на субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані"

Продовження табл. 3.24.

 

2

3

569 Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку від 29.12.2000 р. № 356 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041

,^%У> ззо


3

150 "Векселі одержані"

Векселі, якими оформлена дебіторська заборгованість та векселі, що отримані за індосаментом. Відображається інформація про короткострокові векселі одержані, які обліковуються на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", за якими оформлена заборгованість за відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги)

4

220 "Поточні фінансові інвестиції"

Векселі, що придбані за грошові кошти, тобто утримуються на підприємстві як фінансові інвестиції які в бухгалтерському обліку обліковуються у складі поточних фінансових інвестицій, а саме на рахунку 352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

570

Ляшко Д.Ю. вважає, що недоліком форми № 1 "Баланс" є те, що не передбачено створення резерву сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю, що забезпечуються одержаними векселями. Адже в балансі векселі одержані будуть відображені тільки за чистою вартістю, розрахунок якої аналітично здійснюється за межами балансу. Не погоджуємося з пропозицією автора, оскільки вважаємо, що резерв сумнівних боргів не доречно створювати на векселі одержані. У зв'язку з тим, що вексель є високоліквідним фінансовим інструментом, що характеризується незначною дохідністю, проте має високий рівень надійності та конвертованості, а також враховуючи специфіку векселя, що полягає в тому, що він може бути трасований на платника, авальований банком або індосований необмежену кількість разів шляхом здійснення відповідного передавального напису (індосаменту) на підтвердження переходу права власності за векселем до іншої особи. У зв'язку з цим вважаємо, що резерв сумнівних боргів на векселі нараховувати не потрібно.

571

Ляшко Д.Ю. 571 зазначає, що з балансової статті "Векселі отримані" необхідно виключити векселі, які були отримані підприємством за індосаментом. Такі векселі необхідно розглядати як цінні папери і використовувати до них відповідні методи оцінки. Наявність векселів, які були придбані незалежно від операцій з продажу товарів, робіт, послуг у

570 Ляшко Д.Ю. Особливості формування економічної інформації за статтями балансу вітчизняних підприємств / Д.Ю Ляшко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011. -№ 1 (4). - С. 241- 246, с. 242.

571 Там же, с. 243.

/?S%&W ззіскладі цієї статті, хоч і відповідає Плану рахунків, але може розцінюватися як порушення вимог П(С)БО № 2, згідно з яким стаття "Векселі отримані" відображає тільки векселі, які були отримані в обмін на реалізовані товари. Підтримуємо пропозицію автора та вважаємо, векселі, що отримані за індосаментом слід обліковувати на 352 рахунку та відображати в балансі у рядку 220 "Поточні фінансові інвестиції".

Галушка Н.И. зазначає, що неврахування векселів придбаних у балансі унеможливлює здійснення аналізу та прогнозування впливу цього фінансового інструменту на економіку. З метою вирішення цієї проблеми пропонує в формі № 1 "Баланс" ввести підграфу "Векселі придбані" до графи "Інші цінні папери".

Вважаємо, що в балансі необхідно розмежувати довгострокові та поточні фінансові інвестиції на корпоративні та боргові цінні папери. Фінансові інвестицій в боргові цінні папери доцільно відображати у фінансовій звітності за такими рядками (табл. 3.25).

Таблиця 3.25. Відображення довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій в балансі

 

 

На

На

Актив

Код

початок

кінець

 

рядка

звітного

звітного

 

 

періоду

періоду

Довгострокові боргові фінансові інвестиції:

045

-

-

- векселі

046

-

-

- облігації

047

 

 

- інші фінансові інвестиції

048

-

-

 

 

 

 

Короткострокові боргові фінансові інвестиції:

220

-

-

- векселі

221

-

-

- облігації

222

 

 

- інші фінансові інвестиції

223

-

-

Вважаємо, внесення таких змін до форми фінансової звітності № 1 дасть змогу її користувачам визначити вартість кожної зі складових фінансових інвестицій, а також дозволять проконтролювати кожну з складових боргових фінансових інвестицій.

572 Галушка Н.И. Облік і аудит вексельних операцій в Україні: авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Н.И. Галушка. - Київ, 2012. - 20 с., с. 14.

332 ^#3^

Ще одним із недоліків балансу є невідповідність при відображенні довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості, забезпеченої отриманими векселями. Так, зокрема, у ІІ розділі балансу "Оборотні активи" відводиться окремий рядок для відображення отриманих короткострокових векселів (рядок 150), а в І розділі балансу "Необоротні активи" стаття "Довгострокова дебіторська заборгованість" містить як заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, так і довгострокові векселі отримані, що, на нашу думку, зменшує інформативність балансу та надає користувачам неповну інформацію про фінансовий стан підприємства.

Для подолання даної невідповідності пропонуємо введення додаткових рядків у форму балансу, а саме: 050 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"; 051 "Довгострокові векселі отримані"; 052 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість".

Доходи та витрати, які виникають при здійсненні господарських операцій за участю векселів, відображаються у формі № 2 "Звіт про фінансові результати" в рядках:

- інші фінансові доходи (рядок 120) відображається загальна сума нарахованих дивідендів, відсотків, а також інших доходів, отриманих від здійснення фінансових інвестицій (дисконт за векселем);

- інші доходи (рядок 130) фіксується дохід від реалізації як боргових цінних паперів (вексель, облігація), так і від корпоративних цінних паперів (акції);

- інші витрати (рядок 160) відображаються загальна собівартість реалізованих фінансових інвестицій та втрати від уцінки фінансових інвестицій (в тому числі від реалізації немонетарних векселів).

573

Микитюк Н.Я. вважає, що одним із недоліків "Звіту про фінансові результати" є те, що фінансовий результат визначається лише від операційної та всієї звичайної діяльності. Відсутнє чітке розмежування витрат і доходів фінансової та інвестиційної діяльності. Підтримуємо думку автора та вважаємо, що існуюча методики представлення інформації в формі № 2 не задовольняє інформаційних потреб її користувачів, оскільки надає

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології