В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

573 Микитюк Н.Я. Фінансова та інвестиційна діяльність у системі обліку / Н.Я .Микитюк, Н.В. Гудзь // Інноваційна економіка Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - С. 113-116, с. 113. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_7/113.pdf

,^%У> зззузагальнену інформацію про доходи і витрати від володіння корпоративними та борговими цінними паперами. Крім того, "Звіт про фінансові результати" не дозволяє визначити ефективність від вкладення коштів у векселі. З метою вирішення цієї проблеми запропоновано внести зміни до форми № 2 фінансової звітності (табл. 3.26).

Таблиця 3.26. Зміни до Звіту про фінансові результати

 

 

На

На

Фінансові результати від операційної діяльності

Код рядка

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

Інші фінансові доходи

120

 

 

- нараховані дивіденди

121

 

 

- нараховані відсотки

122

 

 

- дисконт за борговими цінними паперами

123

 

 

Інші доходи:

130

 

 

- від реалізації корпоративних цінних паперів

131

 

 

- від реалізації боргових цінних паперів

132

 

 

- від переоцінки цінних паперів

133

 

 

 

Інші витрати:

160

 

 

- собівартість реалізованих корпоративних цінних

 

 

 

паперів

161

 

 

- собівартість реалізованих боргових цінних

162

 

 

паперів

163

 

 

- втрати від знецінення цінних паперів

 

 

 

Запропоновані уточнення дозволять в будь-який момент часу надати користувачам фінансової звітності інформацію про доходи (витрати) від операцій з корпоративними та борговими цінними паперами. Показники витрат і доходів є важливими для аналізу господарської діяльності, оскільки на їх основі обчислюють рентабельність капіталу, ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Інформація про чистий рух грошових коштів за вексельними операціями знаходить своє відображення у формі № 3 "Звіт про рух грошових коштів". В цій формі розкривається наступна інформація щодо векселів:

- у рядку 180 "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей);

- у рядку 210 "Отримані відсотки" фіксуються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за отриманими борговими цінними паперами;

- у рядку 240 "Придбання фінансових інвестицій" відображаються витрати на придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

Інформація про фінансові інвестиції як об'єкт бухгалтерського обліку знаходить своє відображення також і у формі № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

В рядку 410 "Інші фінансові інвестиції" відображається сумарна вартість вкладення коштів в векселі, облігації та інші цінні папери.

В розділі V. "Доходи і витрати" Приміток до річної фінансової звітності наводиться узагальнена сума отриманих доходів і понесених витрат від фінансової діяльності. Відсутність чіткого розмежування витрат і доходів фінансової та інвестиційної діяльності унеможливлює визначення доцільності вкладення коштів в боргові цінні папери в майбутньому.

Таким чином, що форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" не задовольняє інформаційні потреби її користувачів, оскільки не містить інформації про доходи та витрати, що виникають при придбанні та реалізації боргових цінних паперів. У зв'язку з цим пропонуємо внести наступні зміни до V - го розділу що форма № 5 (табл. 3.27).

Таблиця 3.27. Зміни до розділу V. "Доходи і витрати" "Приміток до річної фінансової звітності"

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

Інші фінансові доходи і витрати:

560

 

 

- нараховані дивіденди

561

 

 

- нараховані відсотки

562

 

 

- дисконт за борговими цінними паперами

563

 

 

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

Реалізація корпоративних цінних паперів

570

 

 

Реалізація боргових цінних паперів

575

 

 

Переоцінка цінних паперів

576

 

 

Таким чином, удосконалений розділ V. "Доходи і витрати" Приміток до річної фінансової звітності дозволить визначити ефективність вкладення грошових коштів в боргові цінні папери, оскільки містить інформацію продоходи та витрати, що виникають при придбанні та реалізації боргових цінних паперів. Запропоновані зміни дозволять на основі форми № 5 здійснювати економічний аналіз для визначення основних показників діяльності підприємства, зокрема ліквідності, рентабельності, платоспроможності та інших.

Наступними елементами змішаних активів є облігації, які є видами фінансових інвестицій. Інформація накопичена в первинних документах про фінансові інвестиції узагальнюється в Журналі 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35). Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться у Відомості 4.2 за видами цих інвестицій і окремо відкриваються відомості для обліку короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій. Організація аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про фінансові інвестиції, як в об'єкти на території України, так і за кордоном.

У кінці кожного місяця підсумки в Журналі 4 підлягають підсумуванню і перенесенню до Головної книги, яка є системним регістром синтетичного обліку. Дані, які містяться у Головній книзі є основним джерелом для складання фінансової звітності.

Якщо користувач прагне ознайомитися з інформацією про фінансові інвестиції, то він може знайти її відображення у наступних формах фінансової звітності, а саме: форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

У формі фінансової звітності № 1 "Баланс" інформація про фінансові інвестиції наводиться в розрізі термінів їх використання. Так, вартість довгострокових облігацій відображається у першому розділі активу Балансу, у статті "Довгострокові фінансові інвестиції". Ті з них, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств знаходять своє відображення у складі статті 040, а вартість інших довгострокових інвестицій відображається у статті 045. Для заповнення цих рядків Балансу використовуються залишки рахунків 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі", 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам" та 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільнореалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), інформацію за цим об'єктом відображається в рядку 220. Для цього використовують дані рахунка 352 "Інші поточні фінансові інвестиції". Поточні фінансові інвестиції у вигляді еквівалентів грошових коштів знаходять своє відображення у складі статті 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" та у складі статті 240 "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті" форми № 1 "Баланс". Для цього використовують дані рахунка 351 "Еквіваленти грошових коштів".

Голубка Я.В.574 зазначає, що при складанні фінансової звітності необхідним є чіткий розподіл інвестицій, що мають боргову та корпоративну природу. А тому необхідними є внесення змін до форм фінансової звітності в частині відображення інформації про фінансові інвестиції, щоб у користувача була можливість отримати інформацію про ті фінансових інвестицій, що засвідчують право власності, та ті, що мають боргову природу. Довгострокові фінансові інвестицій доцільно відображати у фінансовій звітності такими рядками (табл. 3.28).

Таблиця 3.28. Пропозиції      Я.В. Голубки,      щодо відображення

575

довгострокових фінансових інвестицій в балансі [  , с. 112]

 

 

На

На

Актив

Код

початок

кінець

 

рядка

звітного періоду

звітного періоду

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

Боргові фінансові інвестиції

040

-

-

Корпоративні фінансові інвестиції (042+045):

041

-

-

- які обліковуються за методом участі в капіталі

042

-

-

інших підприємств (043+044)

 

 

 

- актив (довідково)

043

-

-

- зобов'язання (довідково)

044

-

-

- інші фінансові інвестиції в корпоративні права

045

-

-

Таким чином, Я.В. Голубка пропонує відображати в балансі окремо боргові та корпоративні фінансові інвестиції, при цьому деталізувавши статтю корпоративні фінансові інвестиції на ті, що обліковуються за методом участі в капіталі та інші фінансові інвестиції в корпоративні права. В свою чергу інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, записуються

574 Голубка Я.В. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій / Я.В. Голубка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2005. - №1. - С. 109-115.

575 Там же.трьома рядками, виходячи з наступної формули: Вартість фінансових інвестицій, визначених за методом участі в капіталі = Активи об'єкта інвестування - Зобов'язання об'єкта інвестування516.

Погоджуємося з даною пропозицією автора, так як вважаємо, що такі зміни будуть тільки позитивними, адже у користувачів з'явиться можливість отримати повну та деталізовану інформації за здійсненими інвестиціями, що, у свою чергу, дозволить проаналізувати ефективність вкладення коштів у фінансові інвестиції.

Сагова О.В. також наголошує на необхідності внесення змін до форм фінансової звітності. Так як відображення у розгорнутому вигляді (актив, зобов'язання) корпоративних фінансових інвестицій із суттєвим впливом дасть можливість проведення аналізу операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями і, відповідно, проведення аналізу ефективності

577

інвестиційної діяльності та фінансового стану підприємства577.

У валюту балансу включається лише чиста вартість фінансових інвестицій як різниця між активами і зобов'язаннями об'єкта інвестування. Таким чином, користувачі фінансової звітності матимуть як абсолютний показник розміру власне здійснених вкладень, так і додаткові показники про вартість активів і зобов'язань стосовно об'єкта довгострокового

Ф578 інансового інвестування .

Суми доходів, які отримують підприємства, та витрат, які вони несуть

при здійсненні інвестиційної діяльності знаходять своє відображення у формі

№ 2 "Звіт про фінансові результати" в частині:

- інші фінансові доходи (рядок 120) показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі);

- інші доходи (рядок 130) показується дохід від реалізації фінансових інвестицій;

- інші витрати (рядок 160) відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від уцінки фінансових інвестицій.

576 Голубка Я.В. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій / Я.В. Голубка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2005. - №1. - С. 109-115, с. 112.

577 Сагова О.В. Особливості обліку довгострокових фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / О.В. Сагова. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/13_38.pdf.

578 Голубка Я.В. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій / Я.В. Голубка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2005. - №1. - С. 109-115, с. 113.

579

Прокопенко І.Ф.,    Ганін В.І.,    Петряєва З.Ф. зазначають, що

проблемою практичного характеру є нелогічність віднесення доходів та витрат від володіння фінансовими інвестиціями та розпорядження ними. Це зумовлює неузгодженість різних форм фінансової звітності в частині визначення доходів і витрат від інвестиційної і фінансової діяльності.

Райковська О.М. наголошує на тому, що в діючій формі Звіту про фінансові результати визначається фінансовий результат лише операційної і звичайної діяльності, у зв'язку з цим необхідно переглянути і доопрацювати дану форму фінансової звітності з метою визначення в ній фінансових результатів від основних складових господарської діяльності: від фінансової, інвестиційної, інших звичайних операцій. Інвестиційна діяльність в даному фінансовому документі розглядається як процес придбання і продажу довгострокових та поточних активів, тому фінансовий результат інвестиційної діяльності необхідно визначати за наступною формулою: Фінансовий результат від інвестиційної діяльності (прибуток/збиток) (рядок 150, 155) = Дохід від участі в капіталі (130) + Інші інвестиційні доходи (135)

580

- Втрати від участі в капіталі (140) - Інші інвестиційні витрати (145)580.

Вважаємо, що пропозиції автора є досить доцільними та корисними.

Наступною формою фінансової звітності, в якій узагальнюється інформація про фінансові інвестиції є форма №3 "Звіт про рух грошових коштів". Тут відображається інформація про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності, визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції", а саме:

- реалізація фінансових інвестицій (рядок 180) відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей);

579 Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф.; за ред. І.Ф. Прокопенко. - Харків: Легас, 2004. - 384 с., с. 186.

580 Райковська О.М. Відображення результату від інвестиційної діяльності на рахунках та в фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Райковська О.М. -Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/717/35/

- отримані відсотки (рядок 210) відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери;

- придбання фінансових інвестицій (рядок 240) відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

Згідно П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", інвестиційна діяльність - придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства581.

582

Проте, згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"582 у статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). Отже, чітко видно розбіжності між вимогами цих нормативних документів. Тому, доцільним буде порівняти положення П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" у частині визнання доходів і витрат від інвестиційної діяльності (табл. 3.29).

Таблиця 3.29. Зміст доходів і витрат від інвестиційної та фінансової діяльності відповідно до вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

583

та П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Об 'єкт бухгалтерського обліку

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів "

1                                      2 3

Надходження (придбання) фінансових інвестицій

 

Інвестиційна діяльність (стаття "Придбання фінансових інвестицій")

Відсоток       за фінансовими інвестиціями    в    боргові цінні

Фінансова діяльність (стаття "Відсотки

Інвестиційна діяльність (стаття "Отримані

581 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99

582 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0860-99

583 Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф.; за ред. І.Ф. Прокопенко. - Харків: Легас,

2004. - 384 с., с. 186.

^У* 340папери_одержані")_відсотки")

Дивіденди як результат придбання акцій або часток в капіталі

Фінансова діяльність (стаття "Дивіденди одержані")

Інвестиційна діяльність (стаття "Отримані дивіденди")

Амортизація дисконту, що утворився в результаті здійснення фінансових інвестицій в боргові цінні папери

Фінансова діяльність (стаття "Інші фінансові доходи")

 

Амортизація премії, що утворилася в результаті здійснення фінансових інвестицій в боргові цінні папери

Фінансова діяльність (стаття "Інші фінансові витрати")

 

Збільшення власного капіталу підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом участі в капіталі

Дохід від участі в капіталі

 

Продовження табл. 3.29

1 2 3

Зменшення власного капіталу підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі

 

Вартість реалізації фінансових інвестицій

Інша звичайна діяльність (стаття "Інші доходи")

Інвестиційна діяльність (стаття "Реалізація фінансових інвестицій")

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Інша звичайна діяльність (стаття "Інші витрати")

 

Таким чином, відсотоки за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери та дивіденди як результат придбання акцій або часток в капіталі згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати слід відносити до складу фінансової діяльності, проте згідно із П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" - до складу інвестиційної. Такі неузгодження серед діючих нормативних документів призводять до плутанини та викривлення показників звітності.

Інформація про фінансові інвестиції як об'єкт бухгалтерського обліку знаходить своє відображення також і у формі № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", в частині:

- інших фінансових інвестицій, а саме: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств (рядок 380), акції (рядок 390), облігації (рядок 400) та інші фінансові інвестиції (рядок 410).

Голубка Я.В. наголошує, що порядок відображення інформації у Примітках до  річної  фінансової  звітності  вимагає  також подальшоговдосконалення. Розкриття інформації у затвердженій формі Приміток не може повністю задовольнити потреб користувачів фінансової звітності. Інформація про інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, цікавить користувача з позиції форми вкладення капіталу - частки і паї у статутному капіталі інших підприємств, акції, облігації, інші. І навпаки, фінансові інвестиції можуть бути вкладені інвестором як в асоційовані, дочірні підприємства, так і в спільну діяльність підприємства і не обліковуватися за методом участі в капіталі. Інформація про фінансові інвестиції також повинна враховувати найважливіший за їх економічною

г -584

сутністю поділ на боргові та корпоративні .

585

Для задоволення потреб користувачів фінансової звітності Я.В. Голубка пропонує наступне: Розділ V приміток поділити на два підрозділи, наприклад, V "а" та V "б". Інформацію в кожному з них подавати одночасно в розрізі підконтрольності об'єкту інвестування (розділ А існуючої форми) та у розрізі форми вкладання інвестицій (розділ Б існуючої форми).

Вважаємо, що такі зміни до форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" з метою її вдосконалення, які запропоновані Я.В. Голубкою, значно поліпшать якість тієї інформації, яка надається користувачам у звітності, проте їх слід деталізувати шляхом надання інформації про те, які з них є монетарними, а які немонетарними (табл. 3.30).

Таблиця 3.30. Розділ V.11. Боргові фінансові інвестиції

Наймену-

Код

За

На кінець року

На кінець року

На кінець року

вання показника

рядк а

рік

довго-строков і

поточ­ні

довго-строков і

поточ­ні

довго­строкові

поточ­ні

Боргові інвестиції

фінансові

асоційовані підприємства

дочірні підприємства

інші

Облігації

 

-

-

-

-

-

-

-

- монетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

немонетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

- монетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

немонетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології