В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

 

-

-

-

-

-

-

-

584 Голубка Я.В. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій / Я.В. Голубка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2005. - №1. - С. 109-115, с. 113.

585 Голубка Я.В. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій / Я.В. Голубка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2005. - №1. - С. 109-115, с. 114.

Разом

Таким чином, удосконалена форма розділу "Фінансові інвестиції" Приміток до річної фінансової звітності містить детальну інформацію про вартість кожного з видів придбаних цінних паперів.

У фінансовій звітності зарубіжних країн передбачено відображати фінансові інвестиції з розподілом їх на ринкові цінні папери у складі оборотних активів та інвестиції - у складі необоротних активів586.

Крім того, у звітності повинна бути подана ще й наступна інформація: облікова політика щодо визнання та оцінки фінансових інвестицій; собівартість і ринкова ціна портфеля інвестицій; різниця між собівартістю і

587

ринковою ціною; прибутки та збитки операцій з цінними паперами587.

Однак, у фінансовій звітності підприємств України розкривається дещо інша інформація. Так, у фінансовій звітності українських підприємств надається інформація в розрізі фінансових інвестицій за їх видами (довгострокові та поточні) та методами оцінки. Але, на відміну від зарубіжних країн, не наводиться порівняльна інформація між собівартістю та

ринковою ціною портфеля інвестицій та окремо не наводять фінансові

588

результати від операцій з цінними паперами .

589

Як зазначає, В.С. Здреник589 фінансова звітність покликана детально розкривати процеси, що відбуваються на підприємстві, а також задовольняти вимоги щодо необхідного обсягу інформації, можливостей її задоволення зовнішніми та внутрішніми зацікавленими компетентними користувачами. Проте, враховуючи інформаційні потреби користувачів фінансова звітність не задовольняє їх в повній мірі.

За сучасних умов господарювання, коли бухгалтерський облік орієнтований на потреби апарату управління та учасників підприємства, важливу роль відіграє управлінська звітність, оскільки її складання передбачає надання потрібної інформації і в зручній для них формі. Структура  та зміст  внутрішньої управлінської звітності визначаються

586 Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". - 2007. - №577. - С.54-57, с. 56.

587 Там же, с. 56.

588 Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". - 2007. - №577. - С.54-57, с. 56.

589 Здреник В.С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Василь Степанович Здреник. - Житомир, 2010. - 309 с.потребами підприємства в інформації, заради отримання якої і організується сам управлінський облік.

Основне завдання складання внутрішньої звітності - надання оперативної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу.

Безверхня Ю.В. вважає, що постійно зростаюча концентрація капіталу, високий рівень зовнішньої та внутрішньої конкуренції, непередбачуваність інфляційних рухів, навіть у країнах зі стабільними грошовими системами, значний ріст виробничих витрат і частки доданої вартості у собівартості продукції, та інші фактори, специфічні для сучасного бізнесу - все це обумовлює посилений інтерес до внутрішнього й управлінського обліку590. Тому така інформація потребує систематизації для прийняття відповідних рішень, що робить актуальним питання правильного та своєчасного складання управлінської звітності. У зв'язку з цим, доцільним є розробка форми внутрішньої звітності, що дасть змогу надавати інформацію про дебіторську заборгованість за формою погашення (табл. 3.31).

Таблиця 3.31. Запропонована форма Звіту про дебіторську заборгованість

з/п

Показник

Облікові дані, тис. грн.

Відхилення

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІУ кв.

І кв./ІІ кв.

ІІ кв./ІІІ кв.

ІІІ кв./ІУ кв.

 

 

 

 

 

 

+/-

%

+/- %

+/- %

1

Заборгованість вітчизняних покупців та замовників, в т.ч.:

50

80

20

20

30

60

-60

-75

0

0

1.1

-монетарна заборгованість

20

30

10

15

10

50

-20

-67

5

50

1.2

-немонетарна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Заборгованість іноземних покупців та замовників, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

-монетарна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

-немонетарна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заборгованість покупців та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590 Безверхня Ю.В. Внутрішня звітність у системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Безверхня. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_17_1/17-1-06.pdf.


 

замовників, що визнана

сумнівною, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- монетарна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

- немонетарна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Загальна сума заборгованості покупців та замовників (І (р.1, 2, 3), в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

монетарна заборгованість (І (р.1.1, 2.1, 3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

немонетарна заборгованість (І (р.1.2, 2.2, 3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такий внутрішній звіт повинен складатися бухгалтером з розрахунків чи дебіторської заборгованості та затверджуватися і підписуватися головним бухгалтером підприємства, хоча можливий варіант його складання самим головним бухгалтером, але в такому випадку спеціаліст відповідальний за дану ділянку бухгалтерського обліку повинен бути ознайомлений з його змістом під підпис. Такий порядок надасть змогу підвищити якість інформації, що міститься в звіті та є джерелом додаткового контролю за достовірністю наведених даних.

Для ефективної господарської діяльності будь-якого підприємства необхідне постійне інформаційне забезпечення щодо дебіторської заборгованості, на основі якої управлінський персонал буде приймати ефективні рішення. Проте відсутність практичного українського досвіду в цій сфері показує, що існують проблеми щодо її організації та здійснення. Це може бути пов'язано з неорганізованістю управлінського апарату, що призводить до негативних наслідків господарської діяльності підприємства. У зв'язку з цим, для цілей управлінського обліку пропонуємо використовувати таку форму звітності, що показуватиме як наявність та погашення дебіторської заборгованості (Додаток АБ).

Запропонована форма управлінської звітності є зведеним обліковим документом. Цей звіт заповнюється помічником бухгалтера та складається на підставі первинних документів одного спрямування за відповідний звітний

f??^ 345період (місяць або квартал). Такий документ узагальнює однорідні господарські операції на підставі первинних документів одного спрямування і надає можливість слідкувати за станом фактичної, простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості. Це надасть можливість оперативніше отримувати необхідну систематизовану інформацію зацікавленими користувачами, насамперед внутрішніми, з метою прийняття управлінських рішень.

Для отримання інформації про векселі одержані запропоновано складати Звіт про короткострокову заборгованість за векселями одержаними (Додаток АВ). Звіт може деталізуватись за наступними ознаками: видами векселів, строками погашення; контрагентами; видами потреб; простроченою заборгованістю. Зміст цього звіту залежить від того, які дані бажає отримати керівник підприємства та інші внутрішні користувачі.

Звіт складається на підставі записів у регістрах аналітичного обліку; Головній книзі, журналах або інших регістрах синтетичного обліку. Звіт доцільно складати щомісячно, а відповідальним за його формування необхідно призначити працівника відділу розрахунків. Основними користувачем звіту є управлінський персонал, а також він може надаватися учасникам господарського товариства та інвесторам за їх вимогою.

Отже, зі Звіту про векселі одержані можна отримати дані про стан розрахунків з кожним контрагентом підприємства на звітну дату, а саме про те, наскільки повно та в які строки здійснюються розрахунки, чи є і, якщо є яка величина простроченої заборгованості, наскільки зменшилася за векселем, що необхідно повернути, наскільки чітко виконуються умови укладених договорів. Даний звіт зручний тим, що дозволяє оперативно надати інформацію щодо надходження монетарних і немонетарних векселів, реалізацію немонетарних векселів, а також визначити їх динаміку.

Вважаємо, що з метою отримання детальної інформації про фінансові інвестиції, в частині облігацій необхідно запровадити відомість аналітичного обліку операцій з придбаними борговими цінними паперами (Додаток АД).

Ця форма внутрішньої звітності призначена для отримання інформації за всіма характеристиками про наявність та рух боргових цінних паперів, а також про доходи та витрати за ними. Складається ця форма щомісячно та подається головному бухгалтеру, фінансисту (аналітику).

Проте, з метою задоволення потреб управлінців в детальній інформації про змішані активи вцілому необхідно запровадити Звіт про змішані активи

(Додаток АЖ), який містить детальну інформацію про суму наявних складових та зміни в їх структурі. Використання такого звіту забезпечить ефективну політику управління та контролю змішаних активів.

Отже, існуюча фінансова звітність в частині відображення операцій з фінансовими інвестиціями потребує вдосконалення з метою більш повного задоволення потреб користувачів. Необхідною є більш глибока деталізація в фінансовій звітності підприємств інформації щодо фінансових інвестицій, які утримуються для одержання прибутку, здійснення контролю чи з метою подальшого продажу. Важливе значення при цьому має відображення боргових та корпоративних фінансових інвестицій. Якщо користувачам буде надана така інформація, то вони відповідно зможуть здійснити більш глибокий аналіз даного питання і прийняти більш зважене рішення. А це, у свою чергу, значно підвищить ефективність інвестиційної діяльності підприємств.

Таким чином, в час, коли інвестиційна діяльність активізується і охоплює світові масштаби, необхідним є більш детальне відображення інформації про фінансові інвестиції. А для цього потрібно розробити нові відомості, вдосконалити форми звітності, а бо ж, навіть, розробити нові. Необхідність здійснення таких кроків підтверджує той факт, що на українських підприємствах не розроблені такі форми внутрішньої звітності щодо фінансових інвестицій, які б надавали керівництву ту інформацію, що його цікавить, а встановлені форми фінансової звітності не можуть також цього зробити. А внесення змін до фінансової звітності в частині відображення інформації про боргові та корпоративні фінансові інвестиції окремо дасть можливість користувачам оперативно отримати ту інформацію, яка їх цікавить.

Отже, на основі проведеного дослідження встановлено, що вагомою проблемою є відсутність в бухгалтерському обліку спеціально розроблених форм звітності, які б відображали змішані активи підприємства та недосконалість існуючих форм звітності в частині відображення їх основних складових. З метою вирішення зазначених проблем запропоновано доповнити показники фінансових звітів інформацією про дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та векселі в розрізі монетарних та немонетарних статей.

Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" не задовольняє інформаційних потреб її користувачів, оскільки надає узагальнену інформацію про доходи і витрати від володіння фінансовими інвестиціями.

Запропоновано розмежувати доходи та витрати від володіння корпоративними та борговими цінними паперами, що дозволить в будь-який момент часу визначити ефективність вкладення коштів в боргові цінні папери, а також провести економічний аналіз рентабельність капіталу, ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Для внутрішніх користувачів з метою проведення фінансового та економічного аналізу та для прийняття оперативних управлінських рішень розроблено звіти для узагальнення інформації про кожну складову змішаних активів ("Звіт про наявність та рух погашення дебіторської заборгованості", "Звіт про короткострокову заборгованість за векселями одержаними" та "Відомість аналітичного обліку операцій з придбаними борговими цінними паперами") та звіт, який містить інформацію про залишок таких активів на початок та кінець звітного періоду, суми надходжень та витрачань за складовими ("Звіт про змішані активи підприємства"). Використання запропонованих форм внутрішньої звітності підвищить об'єктивність й достовірність результатів аналізу та ефективність управлінських рішень.

Дослідивши питання бухгалтерського обліку та оцінки складових змішаних активів, можна зробити наступні висновки:

1. Законодавча база в Україні щодо складових змішаних активів (дебіторської заборгованості, векселів та облігацій) є недосконалою і не сприяє збільшенню обсягу інвестицій. У більшості законодавчих актах наявні неточності у формулюваннях. Постійна зміна законодавчих умов

спричинює плутанину щодо застосування законодавства до підприємств з

іноземними інвестиціями. Відсутні будь-які конкретні положення щодо найважливіших об'єктів регулювання, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери та території, що заплутує розв'язання проблем пільгового режиму інвестування.

Тому, доцільною є розробка та затвердження на державному рівні нормативного документу, який би врегулював всі суперечності, наявні в діючих законодавчих актах з обліку складових змішаних активів. Нормативний документ дозволить на теоретичному та практичному рівні вирішити суперечності щодо питань бухгалтерського обліку таких активів і

Висновки до 3-го розділузабезпечить чітке визначення складових змішаних активів, їх оцінку та відображення в системі бухгалтерського обліку.

2. На основі проведеного дослідження встановлено, що однією із найбільш актуальних проблем є відсутність підходів до оцінки складових змішаних активів, що може призвести до викривлення показників фінансової звітності. З метою вирішення зазначеної проблеми запропоновано методи оцінки кожної складової таких активів на різних етапах. Запропонований підхід до оцінки складових змішаних активів забезпечить реальне відображення їх вартості в системі бухгалтерського обліку та надання об'єктивної інформації щодо фінансового стану і результатів діяльності підприємства з урахуванням вимог сучасного ринкового середовища.

3. Наявна система бухгалтерського обліку не забезпечує достатнього системного відображення інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо складових змішаних активів. У зв'язку з цим, нами запропоновано ряд змін в системі бухгалтерського обліку цих складових. Так, зокрема, в частині дебіторської заборгованості запропоновано змінити назву існуючих субрахунків поточної дебіторської заборгованості на монетарну і немонетарну. Для відображення довгострокової дебіторської заборгованості запропоновано ознаки, за якими необхідно будувати синтетичний та аналітичний облік, зокрема терміни погашення заборгованості й валюта розрахунків. В частині векселів, запропоновано розмежовувати монетарні векселі та обліковувати їх на рахунку 34 "Монетарні короткострокові векселі одержані". А вексель, який суб'єкти господарювання використовують як засіб капіталізації, необхідно обліковувати залежно від терміну погашення або на субрахунку 351 "Немонетарний короткостроковий вексель одержаний" або на субрахунку 142 "Боргові цінні папери". Виокремленні рахунки для облікового відображення монетарних і немонетарних векселів дозволяють побудувати методику їх облікового відображення з врахуванням подвійної природи векселя. Довгострокові облігації повинні відображатися на субрахунку 142 "Боргові цінні папери", а поточні на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" залежно від мети їх утримання. Облігації, що утримуються до погашення відображаються на субрахунку 351 "Монетарні фінансові інвестиції", а облігації, утримувані для продажу - на субрахунку

352 "Немонетарні фінансові інвестиції". Запропонований варіант бухгалтерського обліку таких об'єктів дозволить точно та достовірно відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про змішані активи та забезпечить можливість одержання будь-якої миті інформації про складові, мету їх утримання та спосіб погашення.

4. Успішність функціонування суб'єкта господарювання неможливе без чіткої організації бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на нормативно -правових актах держави та прийнятій підприємством обліковій політиці. У зв'язку з важливим значенням монетарних активів для суб'єктів господарювання, вважаємо, що в Положенні про облікову політику слід виокремити в окремий розділ "Монетарні та змішані активи", в якому слід зафіксувати особливості бухгалтерського обліку монетарних і змішаних активів. З метою підвищення ефективності управлінського та бухгалтерського обліку розроблено типову структуру облікової політики, яка включає всі аспекти здійснення операцій з монетарними активами з врахуванням вимог бухгалтерського та управлінського обліку. Визначено елементи облікової політики щодо монетарних активів за такими об'єктами. Врахування зазначених елементів при формуванні облікової політики дозволить застосовувати єдину методику до визнання та оцінки монетарних активів.

5. З метою відображення ретельної та повної інформації про складові змішаних активів у фінансовій звітності здійснено ряд пропозицій щодо деталізації інформації про такі активи в розрізі монетарної і немонетарної заборгованості.

Для внутрішніх користувачів з метою проведення фінансового та економічного аналізу та для прийняття оперативних управлінських рішень розроблено звіти для узагальнення інформації про кожну складову змішаних активів та звіт, який містить інформацію про залишок таких активів на початок та кінець звітного періоду, суми надходжень та витрачань за складовими. Використання запропонованих форм внутрішньої звітності підвищить об'єктивність й достовірність результатів аналізу та ефективність управлінських рішень.

РОЗДІЛ 4

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ МОНЕТАРНИХ ТА ЗМІШАНИХ АКТИВІВ

4.1. Організація внутрішнього контролю монетарних і змішаних активів підприємства

4.2. Методичні підходи до контролю монетарних активів вітчизняних підприємств

4.3. Розвиток методики контролю змішаних активів підприємства в Україні

354.1. Організація внутрішнього контролю монетарних і змішаних активів підприємства

Контроль є одним із інструментів управління підприємством в цілому та його структурними підрозділами. З метою отримання достовірної та своєчасної облікової інформації та виявлення негативних факторів впливу на господарську діяльність, а також прийняття обґрунтованих й ефективних управлінських рішень, на підприємстві має бути побудована дієва система внутрішнього контролю.

Теоретичним та практичним аспектам організації внутрішнього контролю на підприємстві присвячені наукові праці вчених, зокрема: І.А. Бєлобжецького, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Т.А. Бутинець, Б.І. Валуєва, Н.Г. Виговської, Л.В. Дікана, В.А. Калькутіна, В.М. Митрофанова, В.М. Мурашки, Л.В. Нападовської, М.Л. Пятова, В.П. Суйца, В.В. Сопка, Я.В. Соколова, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука, А.А. Шпиги, М.Я. Штеймана та ін. Проте, не применшуючи внеску дослідників у розвиток питань організації внутрішнього контролю, залишається ряд невирішених питань щодо організації контролю монетарних та змішаних активів підприємства, оскільки вони не розглядаються як самостійні об'єкти бухгалтерського обліку.

Звданням дослідження є обґрунтування теоретичних положень та удосконалення організації внутрішнього контролю операцій з монетарними та змішаними активами.

Поняття "контроль" містить загальнонауковий, філософський зміст та є одним із ефективних і гнучких інструментів економіки, який забезпечує достовірною обліковою інформацією всі рівні управління та є надійним засобом отримання інформації.

На думку Т.Ю. Серебрякової591 поняття "контроль" необхідно розглядати з двох підходів, а саме: контроль як діяльність та контроль як модель управління. Перша визначається як перевірка відповідності. Така концепція породжує прикладні форми контролю,  такі як експертиза,

591 Серебрякова Т.Ю. Концептуальные модели сквозного внутреннего контроля: автореф. дис. д.э.н.: спец. 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" / Т.Ю. Серебрякова. - Йошкар-Ола. -2010. - 46 с., с. 10-12.інвентаризація, ревізія, засновані на перевірці відповідності та підтвердження. Відповідно до другого підходу, контроль розглядається як спосіб зворотних зв'язків, тобто забезпечує зв'язок між суб'єктом та об'єктом контролю; як функція управління, тобто при такому розумінні сутності контролю висувається якісна характеристика об'єкта контролю на основі використання специфічних прийомів аналізу та бухгалтерського обліку. З цією думкою погоджується І.А. Бєлобжецький592, зазначаючи, що контроль необхідно розглядати ще й з точки зору правової концепції.

Вважаємо, що думки Т.Ю. Серебрякової та І.А. Бєлобжецького є доречними. Оскільки поняття "контроль", як стверджує американський професор Дж. Ріггс, служить двом цілям: направляти діяльність підприємств на виконання заздалегідь встановлених завдань; управляти процесом безперервного вдосконалення виробництва з тим, щоб своєчасно розкривати і усувати відхилення, що виникають. На думку автора, контрольні функції є елементом виробничого процесу593. Погоджуємося із думками авторів, оскільки контроль є одним із ефективних інструментів підвищення рівня функціонування й привабливості підприємства.

Досить цікавою є думка Т.А. Бутинець, яка вважає, що контроль - це комплексна міжфункціональна концепція управління, метою якої є координація систем планування, обліку та аналізу, інформаційного забезпечення системи управління з метою збереження майна власника та прийняття відповідних рішень; цілеспрямована дія на процес суспільної праці для досягнення поставленої власником мети шляхом ефективного використання ресурсів, здійснення профілактики порушень та запобігання

594

втрат майна власника .

Вважаємо, що пропозиція Т.А. Бутинець є доречною, оскільки розгляд контролю як цілісної системи надасть можливість належним чином організувати та розробити методику, яка є необхідною для прийняття в подальшому ефективних управлінських рішень.

592 Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. - М.: "Финансы и статистика", 1989. - 256 с., с. 20-21.

593 Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль / Дж. Риггс; сокр. пер. с англ. общ. ред. и послесл. А.И. Анчишкина. - М.: "Прогресс", 1972. - 340 с., с. 265.

594 Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: дис. доктора екон наук: 08.00.09 / Т.А. Бутинець. - Житомир, 2012. - 408 с., с. 39.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології