В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

У зв'язку з цим, вважаємо, що поняття "контроль" необхідно розглядати як систему заходів та інструментів, що забезпечують достовірне та ефективне ведення господарської діяльності підприємства, збереження його майна, запобігання шахрайства, а також виявлення й виправлення помилок та забезпечення своєчасності відображення показників у звітності підприємства для зацікавлених користувачів бухгалтерської інформації.

Здійснення контролю передбачає наявність суб'єктів контролю, зокрема зовнішніх та внутрішніх.

В сучасних умовах функціонування вітчизняного ринкового середовища існує розмаїття суб'єктів зовнішнього контролю, які здійснюють свою діяльність від імені держави, зокрема, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова адміністрація України, а також на підприємницьких засадах - аудиторські фірми та приватно-практикуючі аудитори. Так, контроль за використанням бюджетних коштів здійснює Державна фінансова інспекція України (ДФІУ). ДФІУ здійснює державний контроль через інспектування, що полягає у виявленні фактів порушень чинного законодавства та встановлення винних осіб у їх допущенні (здійснюється у формі ревізії) та проведення державного аудиту, що полягає в оцінці законності та ефективності використання ресурсів держави.

За січень-травень 2012 р. Державною фінансовою інспекцією України виявлено фінансові порушення, які призвели до втрати фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму майже 2,3 млрд. грн. (74,5 % від загальної сукупності порушень). До таких витрат слід відносити витрати ресурсів при виконанні державних цільових програм, витрати з оплати отриманих товарно-матеріальних цінностей, ремонтно-будівельних робіт, спожитих комунальних послуг. При цьому, виявлено незаконне і нецільове витрачання загальнодержавних і комунальних ресурсів, їх недостачі, а також недоотримання бюджетами всіх рівнів фінансових ресурсів загалом на 2,1 млрд. грн., що становить 25,5 % від загальної сукупності порушень (рис. 4.1).

□ Незаконні витрати

ИНе за цільовим призначенням здійсненні витрати

□ Недостачі (розкрадання) грошових коштів і матеріальних цінностей ШНедоотрнмання фінансових ресурсів

Рис. 4.1. Структура порушень, що призвели до втрат фінансових матеріальних ресурсів держави, виявлені органами ДФІУ в січні-травні

2012 р.595

Одним із суб'єктів зовнішнього контролю є Державна податкова адміністрація, яка здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення податків, своєчасністю та повнотою сплати основних видів податків.

За результатами перевірки сплати основних видів податків, виявлено загальну суму податків, яка не надійшла до державних та місцевих бюджетів станом на 01.07.2012 р., серед яких найбільшу частку займає податок на додану вартість (58 %). Це обумовлено значною ставкою оподаткування порівняно з іншими податками та частотою здійснення операцій, які є об'єктом оподаткування (рис. 4.2).

^Податок з доходів фізичних осіб ^Податокна прибуток « Плата за землю ^Податокна додану вартість я Інші

Згідно з даними сайту Державно-контрольно-ревізійної служби України за січень-травень 2012 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/88248.

355

Рис. 4.2. Перелік основних видів податків, які не надійшли до державних та місцевих бюджетів від платників податків станом на 01.07.2012р.596 Аудиторські фірми та приватно-практикуючі аудитори відносяться також до суб'єктів зовнішнього контролю. Вони здійснюють контроль за правильністю складання річної фінансової звітності, що підтверджується аудиторським висновком. Зовнішній аудит проводиться не тільки за вимогою власника або керівника підприємства, але є обов'язковим для підприємств, які оприлюднюють фінансову звітність.

Динаміка зовнішніх перевірок аудиторськими фірмами та приватно-практикуючими аудиторами свідчить про зменшення кількості перевірених суб'єктів господарювання протягом 2010-2012 рр. (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Динаміка кількості зовнішніх перевірок аудиторськими фірмами системи контролю на підприємствах різних форм власності за період з 2010-2011 рр. та планові показники станом на 2012р.591

Так, за 2010 р. перевірено 436 000 підприємств, за 2011 р. - 395 000, в 2012 році планується перевірити лише 333 000 підприємств. Це свідчить про зменшення кількості підприємств, які оприлюднюють річну фінансову звітність, для яких зовнішній аудит є обов'язковим. Наприклад, кількість акціонерних товариств за останні 10 років має стійку тенденцію до зниження - з 34 942 на початок 2001 р. до 28 748 на початок 2011 р. Таку ж тенденцію спостерігаємо і щодо співвідношення приватних та публічних

596 Про роботу комісії щодо забезпечення сплати податків до бюджетів всіх рівнів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://severcity.info/wp-content/uploads/2012/07/pic03.jpg.

597 Згідно з даними сайту Аудиторської палати України за період 2010-2012 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=18&lang=ukr.

* фактичні показники

** планові показникиакціонерних товариств до загальної кількості суб'єктів господарювання - з 4,1 % до 0,69 % на початок 2001 р. і 2011 р. відповідно598.

Контроль операцій з монетарними активами, в частині грошових коштів, суб'єктами зовнішнього контролю повинен здійснювати за наступними напрямами:

- дотримання встановлених лімітів залишку готівки в касах;

- перевірка повного та своєчасного оприбуткування готівки в касах;

- дотримання встановлених норм щодо витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);

- дотримання встановлених строків використання виданої під звіт готівки;

- перевірка дотримання правил готівкових розрахунків;

- дотримання правил цільового використання одержаних в установі банку готівкових коштів;

- перевірка встановлення установами банків лімітів залишку готівки

599

в касах .

При перевірці дебіторської заборгованості суб'єктами зовнішнього контролю необхідно:

1) встановити законність виникнення та своєчасності погашення дебіторської заборгованості;

2) оцінити правильність оформлення первинних документів щодо дебіторської заборгованості;

3) перевірити своєчасність і правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, зокрема перевірити достовірність відображення:

- монетарної дебіторської заборгованості на рахунках (субрахунках) бухгалтерського обліку, таких як: 18 "Довгострокова монетарна дебіторська заборгованість" із відповідними субрахунками; 361 "Монетарна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги", 363 "Розрахунки за сумнівною заборгованістю", 373 "Розрахунки за нарахованими доходами", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 38 "Резерв сумнівних боргів";

598 Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства України: кол. монографія / [Ю.Б. Слободяник, Ю.М. Тимощенко та ін.]; за ред. С.А. Меховича, В.О. Матросової, Н.Ю. Єршової. - Харків: НТУ "ХПІ", 2011. - 431 с., с. 19-28.

599 Гусак Н.Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств: навчальний посібник / Н.Б. Гусак, Ю.Д. Гусак. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с., с. 132-133.

- немонетарної дебіторської заборгованості на субрахунках бухгалтерського обліку, а саме: 362 "Немонетарна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги", 371 "Розрахунки за виданими авансами", 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 374 "Розрахунки за претензіями", 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків", 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок".

4) перевірити правильність оцінки дебіторської заборгованості;

5) перевірити правильність списання заборгованості, строк позовної давності за якою минув;

6) встановити доцільність заходів, використаних підприємством щодо ліквідації причин, які спричинили прострочену заборгованість;

7) визначити достовірність показників дебіторської заборгованості відображені у звітності підприємства.

Щодо перевірки дебіторської заборгованості як змішаного активу, органам  ДПА,  насамперед,   необхідно  звертати увагу  на правомірне

визначення бази оподаткування, зокрема, в частині заниження податкового

зобов'язання та завищення податкового кредиту при виникненні та погашенні дебіторської заборгованості; здійснення коригування сум податкового зобов'язання при непогашенні дебіторської заборгованості; правильності віднесення сум дебіторської заборгованості при її неповному погашенні до складу витрат.

При перевірці суб'єктами зовнішнього контролю операцій з цінними паперами, зокрема векселями та облігаціями необхідно перевірити їх фактичну наявність шляхом проведення інвентаризації, а також визначити правильність розмежування монетарних та немонетарних векселів та облігацій; правильність визначення прибутку від операцій з цінними паперами тощо.

Отже, зовнішній контроль передбачає перевірку діяльності суб'єкта господарювання відповідними уповноваженими органами контролю, метою   яких   є  встановлення   відповідності   господарської діяльності

Одним із видів контролю, в залежності від суб'єкта отримання й надання інформації, є внутрішній контроль. Сучасний стан внутрішнього контролю на підприємствах, є незадовільним, про що свідчать наступні статистичні дані (рис. 4.4).

чинному законодавству.

600000

2009 2010 2011

■ Всього зареєстровано злочинів Всього засуджено осіб

■ Кількість осіб притягнутих до адміністративної відповідальності

Рис. 4.4. Кількість правопорушень в системі внутрішнього контролю щодо невиконання службових та посадових обов'язків керівниками (власниками) підприємства66000

Як видно з рис. 4.4, кількість правопорушень кожного року зростає, тоді як кількість осіб, притягнутих до відповідальності зменшується. Найбільш поширеними зареєстрованими злочинами є зловживання службовим становищем, невиконання або неякісне виконання службових обов'язків, неправильна оцінка операцій, надання недостовірного висновку про здійснення діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що Україна відноситься до країн безпрецедентного права, тобто одні й ті ж рішення в різних судах вирішуються по-різному, що є одним із факторів зменшення кількості осіб, притягнутих до відповідальності.

Тому, розробки потребує дієва система внутрішнього контролю на підприємствах, що сприятиме виявленню різноманітних відхилень та отриманню достовірної облікової інформації для забезпечення захисту від помилок та зловживань; визначення об'єктів економічних ризиків й можливістю усунення майбутніх недоліків чи нестач, що допомагає ідентифікувати й усунути слабкі місця в системі управління; виявлення принципів управління, які було порушено, а також збереження майна власника (керівника) підприємства.

600 Згідно з даними сайту Державного комітету статистики України за період з 2009-2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/pp_rik/ pp_u/90-2002.html.

Внутрішній контроль - це система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками своїх обов'язків із забезпечення та здійснення господарських операцій601.

Для забезпечення поставленої мети, суб'єкти контролю повинні чітко визначитися з порядком здійснення етапів, необхідних для раціональної та ефективної роботи системи внутрішнього контролю (рис. 4.5).

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Організаційно-підготовчий етап

вибір суб'єктів контролю; вибір об'єкта контролю; встановлення мети і завдань контролю; визначення часу та періодичності проведення контрольних заходів

Методичний етап

вивчення інформації про об'єкти контролю; вивчення первинних документів; обстеження, перевірка, інвентаризація, опитування

Підсумковий етап

Оформлення результатів контролю; Гласність результатів контролю; Розробка заходів щодо усунення недоліків

Рис. 4.5. Етапи здійснення внутрішнього контролю операцій з монетарними

і змішаними активами підприємства

На першому етапі контролю необхідно визначити об'єкти контролю, перелік суб'єктів проведення, окреслити завдання контролю, спрямованих на досягнення мети, а також обрати найбільш повне інформаційне забезпечення процесу контролю.

Другим етапом є методичний, який передбачає застосування різноманітних способів й методів перевірки даних бухгалтерського обліку та оформлення їх результатів у спеціально розроблених робочих документах.

2

3

Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. к.е.н. проф. М.Д. Корінька. - Фастів: "Поліфаст", 2006. - 440 с., с. 46.

360

На третьому етапі узагальнення результатів контролю аналізуються виявлені причини відхилень та їх вплив на господарську діяльність підприємства, формується висновок про проведену перевірку та надаються пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського обліку.

Останнім і заключним етапом є етап реалізації результатів контролю, який передбачає здійснення перевірки ходу виконання прийнятих рішень, реалізації розроблених заходів на результативній стадії, надання підсумкової оцінки здійсненої господарської операції на всіх етапах її реалізації, внесення уточнення щодо її доцільності, виходячи з отриманих результатів; перевірку правильності бухгалтерських записів щодо здійснених за кожною операцією розрахунків; оцінку фінансових результатів кожної господарської операції.

Розглянемо детальніше організаційний етап внутрішнього контролю операцій з монетарними і змішаними активами підприємства.

Організація (підготовчі дії процесу) контролю має давати можливість ще до початку його здійснення отримати відповіді на питання :

що?-(тема, об'єкт) ^

Рис. 4.6. Питання, на які дає відповіді організація контролю60

Це дасть змогу підвищити рівень відповідальності уповноважених осіб, отримати відшкодування збитків та попередити порушення у майбутньому.

Суб'єктами внутрішнього контролю монетарних та змішаних активів виступають особи або групи осіб, які наділені відповідними повноваженнями зі здійснення контрольних процедур над об'єктом контролю, а саме: обліковий персонал чи менеджер підприємства, керівник або власник підприємства, які спеціалізуються в галузі організації виробництва, економіки, фінансів та бухгалтерського обліку чи спеціально створена служба внутрішнього контролю.

602 Бутинець Т.А. Система внутрішнього контролю: організаційні підходи / Т.А. Бутинець // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. Збірник наукових праць. - Київ, 2010. - № 2. - 139 с., с. 33.

603 Там же, с. 33.

навіщо?

де?-

як?

коли?

(мета)

(підприємство,

підрозділи) - (термін, прийоми, способи) (методика)

КОНТРОЛЮВАТвпливають на

Вибір суб'єктів контролю безпосередньо залежатиме від факторів, які господарську діяльність підприємства. Так, В.Д. Бєлік вважає, що внутрішній контроль залежатиме від правової форми підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення контролем різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства до контролю604.

Вважаємо, що великі підприємства, організаційна структура яких є ускладненою, тобто мають дочірні компанії, філії чи представництва та здійснюють різноманітні види господарської діяльності, потребують створення служби (відділу) внутрішнього контролю. На малих і середніх підприємствах не доцільно створювати самостійні служби контролю, тому відповідні функції може виконувати внутрішній контролер.

Визначивши суб'єктів здійснення контролю, важливим аспектом є вибір об'єктів контролю, за якими необхідно здійснювати перевірку, що полягає у своєчасному виявленні порушень принципів законності, ефективності та доцільності здійснення таких операцій (рис. 4.7).

І

ОБ'ЄКТИ КОНТРОЛЮ

Об 'єкти перевірки операцій з монетарними активами: кошти в касі;

кошти на поточному рахунку в банку; кошти на інших рахунках в банку без обмеженого доступу; електронні гроші;

грошові кошти в дорозі;

кошти з обмеженим доступом;

еквіваленти грошових коштів

Об'єкти перевірки операцій зі

змішаними активами:

монетарна і немонетарна дебіторська заборгованість;

монетарні і немонетарні векселі одержані;

облігації

Рис. 4.7. Об'єкти контролю операцій з монетарними і змішаними

активами підприємства

Відповідно до поставленої мети, суб'єкти внутрішнього контролю повинні чітко визначитися з основними завданнями щодо перевірки об'єкта контролю (табл. 4.1).

604 Бєлік В.Д. Підходи до організації системи внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / В.Д. Бєлік // Міжнародний збірник наукових праць. - Випуск 3(15). - Режим доступу до журн.: http://eztuir.ztu.edu.ua/1460/1/9.pdf.

/fS%*W 362

Таблиця 4.1. Основні завдання організації внутрішнього контролю операцій з монетарними та змішаними

активами підприємства

Завдання внутрішнього контролю монетарних активів

Завдання внутрішнього контролю змішаних активів

 

Дебіторська заборгованість                         Векселі одержані, облігації

- перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошових коштів;

- перевірка забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей в касі та при їх доставці з банку;

- перевірка дотримання правил документального оформлення операцій щодо руху готівки; перевірка дотримання  касової дисципліни  при проведенні касових операцій; цільове використання грошових коштів;

- перевірка дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та на інші цілі;

- перевірка   дотримання   встановленого порядку збереження чекових книжок, а також отримання на них готівки;

- перевірка стану обліку касових операцій, ведення касової книги,  книг  аналітичного  обліку інших цінностей, які зберігаються в касі;

- перевірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків;

- своєчасності   та   повноти   відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті касира;

- дотримання   умов   видачі   готівки   підзвіт на операційні і господарські витрати та інші потреби підприємства;

- законність вибуття грошових коштів;

- достовірність оцінки та реальність відображення в регістрах і фінансовій звітності грошових коштів

- перевірка    правильності оформлення договорів   оренди,   договорів купівлі-продажу,   договорів   факторингу  та їх реєстрації в журналі реєстрації договорів;

- перевірка    правильності оформлення первинного  обліку та їх реєстрації на спеціальних носіях облікової інформації;

- перевірка   правильності розмежування монетарної   і   немонетарної дебіторської заборгованості;

- перевірка   правильності   визнання та оцінки     монетарної     і немонетарної дебіторської    заборгованості    з метою недопущення       викривлення даних бухгалтерського   обліку   та показників фінансової звітності;

- перевірка   правильності   створення й нарахування резерву сумнівних боргів (в частині    вибору    методу нарахування, терміну й необхідності нарахування);

- перевірка повноти бухгалтерських даних щодо    розрахунків    з    покупцями та замовниками    (попередня    чи наступна оплата,      готівкові      чи безготівкові розрахунки);

- перевірка   правильності відображення розрахунків з покупцями та замовниками у звітності

- перевірка    правильності    та повноти відображення в  бухгалтерському обліку операцій    з    векселями (правильність розмежування векселів на монетарні та немонетарні, довго- та короткострокові);

- законність   випуску   векселя (зокрема, підстав      випуску      та дотримання вексельного законодавства при здійсненні операцій з векселями);

- перевірка         заборгованості за розрахунками  забезпеченими векселями, одержаними   у   розрізі    векселів, що утримуються    до    погашення    та для продажу;

- перевірка      своєчасності погашення монетарних і немонетарних векселів;

- перевірка правильності та своєчасності нарахування   відсотків   за процентними векселями одержаними;

- встановлення   випадків неправильного облікового   відображення   монетарних і немонетарних векселів;

- перевірка   дотримання підприємством податкового законодавства за операціями, що пов'язані з надходженням монетарного векселя та реалізацією немонетарного

Формування таких завдань суб'єктами внутрішнього контролю надасть можливість зосередити увагу на найбільш актуальних питаннях, що дозволить підвищити якість та достовірність облікової інформації.

Джерелами інформації для здійснення контролю операцій з монетарними та змішаними активами в бухгалтерському обліку підприємства є інформація, яку умовно можна поділити на облікову, яка включає сукупність різноманітних облікових документів з оформлення операцій щодо грошових коштів, векселів одержаних, дебіторської заборгованості (табл. 4.2) та нормативну, зокрема, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, Кодексів України, Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, Інструкцій та Методичних рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку.

Перелік нормативно-правових документів, якими суб'єкти контролю повинні керуватися в процесі здійснення контрольних процедур наведені в 2 та 3 розділах роботи.

Таблиця 4.2. Інформаційна база контролера щодо перевірки операцій з монетарними та змішаними активами підприємства

_Вид документу_

Група

1_

Договори

Первинні документи

Монетарні активи

Змішані активи

Регістри бухгалтерського обліку

_2_

Договір купівлі-продажу, договір оренди

Прибуткові і видаткові касові ордери; чеки на отримання готівки; виписки банку; марки, талони на харчування; корінці чеків, квитанції оголошень на внесок готівкою; платіжні й розрахунково-платіжні відомості; заяви на видачу грошей; розпорядницькі документи (накази); рахунки до оплати; договірна документація; договір  про матеріальну

відповідальність_

Касові книги; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей; звіти 3_

Договір оренди, договір купівлі-продажу, договір факторингу, договір бартерних операцій Акт приймання-передачі, акт виконаних робіт (наданих послуг), виписка банку, платіжне доручення, рахунок-фактура, накладна, податкова накладна, платіжні документи на

перерахування платежів до митниці, вантажно-митна декларація, інвойс, вексель, акредитив, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреність, звіт про використання наданих коштів у відрядження або підзвіт

Журнал-регістр № 3, 3.1 та 3.2, 3.4, 4.2

4 відомості

364касира; обліковий реєстр позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку"; журнал-регістр № 1,    відомість    № 1.1,

№ 1.2, № 1.3__

_Продовження таблиці 4.2

12 3

Фінансова звітність

Форма № 1 "Баланс", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Внутрішньо-управлінська звітність

Звіт про монетарні активи

Звіт про дебіторську заборгованість, Звіт про наявність, рух та погашення дебіторської заборгованості, Звіт про короткострокову заборгованість за векселями одержаними, Відомість аналітичного обліку операцій з придбаними борговими цінними паперами, Звіт про змішані активи

Систематизація інформаційного забезпечення контролера щодо монетарних та змішаних активів підприємства надасть можливість зібрати всі наявні докази, правильно оцінити процеси, явища, що виникають, а також перевірити всі наявні господарські операції, які необхідні для підтвердження результатів господарської діяльності підприємства.

Внутрішній контроль залежно від часу проведення поділяється на попередній, поточний та наступний.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології