В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Попередній контроль проводиться до моменту здійснення операції, тобто в момент укладання договору (зібрання інформації про резидентів і нерезидентів країни; аналіз стану дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу; попередження про виявленні порушення до моменту відображення заборгованості в бухгалтерському обліку).

Поточний контроль проводиться в момент здійснення господарської операції. Облікові працівники, особливо головні бухгалтери, повинні здійснювати повсякденний поточний контроль за повнотою, правомірністю і своєчасністю операцій, пов'язаних з надходженням коштів та їх правильнимі ефективним використанням605. На цьому етапі суб'єкти внутрішнього контролю також виявляють відповідність операцій за договором купівлі-продажу, договором оренди чи договором факторингу Положенню про облікову політику підприємства, нормативно-правовим актам; встановлення правильності оформлення первинного обліку та її реєстрації в системі бухгалтерського обліку; встановлення правильності відображення розрахунків з покупцями та замовниками у фінансовій та управлінській звітності; співставлення даних бухгалтерського обліку та показників фінансової й управлінської звітності.

На відміну від двох попередніх методів контролю, наступний контроль передбачає перевірку операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю після їх здійснення. Він характеризується більш повним підходом до аналізу здійснених господарських операцій та передбачає вибір методу перевірки розрахунків з покупцями та замовниками.

Таким чином, ефективність організації внутрішнього контролю монетарних і змішаних активів підприємства залежать від чітко визначеної мети і завдань підприємства. Це допоможе суб'єктам господарювання зібрати всі наявні докази, правильно оцінити процеси, явища, що виникають, а також перевірити всі наявні господарські операції, які необхідні для підтвердження результатів діяльності та реагувати на можливі негативні наслідки.

За результатами дослідження встановлено, що основним проблемним питанням в організації внутрішнього контролю є те, що організація внутрішнього контролю розглядається в цілому для всіх структурних елементів (об'єктів), що наявні у власності суб'єкта господарювання, а не конкретно до кожного об'єкта дослідження. Це призводить до неправильного розуміння сутності всіх господарських операцій, що здійснюються на підприємстві, невизначеності завдань, функцій та контрольних процедур, що здійснюють суб'єкти контролю. Визначено суб'єктів, об'єкти, встановлено мету і завдання внутрішнього контролю, час проведення, а також періодичність проведення внутрішнього контролю монетарних та змішаних

605 Мурашко В.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: навчальний посібник / Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В.; за заг. ред. П.В. Мельника. - Київ: ЦУЛ, 2003. -311 с., с. 92.активів підприємства, що стало основою для розробки методики внутрішнього контролю таких активів.

4.2. Методичні підходи до контролю монетарних активів вітчизняних підприємств

Основною складовою монетарних активів є грошові кошти. Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. А оскільки грошові кошти надзвичайно вразливі до шахрайств і крадіжок, тому окрім державного контролю, в суб'єктів господарювання має бути розроблена ефективна система внутрішнього контролю, що дасть змогу забезпечити їх збереження та ефективне використання. Адже неефективне використання грошових коштів, як правило, призводить до зниження платоспроможності суб'єкта господарювання, збільшення можливості розкрадання коштів підприємства та відповідно збільшує ризик його банкрутства. У зв'язку з цим контроль за операціями з грошовими активами є надзвичайно важливим.

Питання контролю грошових коштів висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як: С.Л. Берези, Ф.Ф. Бутинця, Н.Д. Бровкіна, С.Ф. Голова, Т.А. Гринь, Є.В. Калюги, В.В. Кожарського, М.В. Кужельного, Л.Г. Ловінської, В.О. Озерана, О.М. Петрука, А.А. Пилипенка, В.В. Сопка, Л.К. Сука, В.А. Хмельницького, В.О. Шевчука М.С. Шидловської та закордонних, таких як: В.П. Астахова, Х. Нюрнберга, В.Ф. Палія, Т.Б. Рубінштейна, Г.А. Салтикової, О.В. Соловйової, О.М. Сорокіної, В.П. Суйца, Л.З. Шнейдмана. Проте, у зв'язку з появою нових об'єктів бухгалтерського обліку, таких як електронні гроші виникає необхідність розробки комплексної методики внутрішнього контролю монетарних активів підприємства. У зв'язку з цим, метою дослідження є розробка методики внутрішнього контролю монетарних активів підприємства.

Більшість існуючих методик внутрішнього контролю зводяться до виявлення  відхилень   від  заданих  параметрів   діяльності (нормативів,стандартів) з метою прийняття управлінських рішень. Так, основними недоліками існуючих методик контролю є недостатня якість підготовки інформації для прийняття управлінських рішень; невпорядкованість аналітичних процедур для виявлення та оцінки резервів оптимізації надходжень, відсутність системних засад контролю монетарних активів.

Розглянемо основні пропозиції дослідників щодо усунення зазначених недоліків. Так, Варавка В.В. запропонувала методику контролю руху грошових коштів від поточної господарської діяльності, що передбачає: контроль обсягів та структури руху грошових коштів; контроль тривалості фінансового циклу; контроль оптимальності залишків грошових коштів; контроль виконання платіжного календаря та аналіз відхилень; контроль платоспроможності підприємства; контроль ліквідності, рівномірності, синхронності та збалансованості руху грошових коштів. Для кожного об'єкту розроблено моделі контролю і аналізу, що визначають зміст контрольно-аналітичних процедур, суб'єкти, періодичність, вхідну інформацію, методичне забезпечення та вихідну інформацію.606

Височан О.С.607 пропонує використання моделі попроцесного контролю за станом ведення бухгалтерського обліку, яка полягає в розподілі конкретних процедур між видами контролю (початковий, оперативний, наступний) з чіткою прив'язкою до етапів облікового процесу з метою комплексного дослідження системи бухгалтерського обліку на предмет ефективності її функціонування (рис. 4.8).

В запропонованій моделі континуум контролю облікового процесу розділено на 6 основних стадій (етапів) контролю, для яких характерні особливі методи та прийоми перевірки: контроль процесу здійснення операції, контроль процесу вимірювання результатів, контроль процесу документального оформлення, контроль процесу заповнення регістрів, контроль процесу формування звітності та контроль процесу прийняття рішень. На кожному з цих етапів присутній як початковий і наступний, так і

606 Варавка В.В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / В.В. Варавка. - Київ, 2009. - 21 с., с. 12.

607 Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / О.С. Височан. - Київ, 2009. - 21 с., с. 12.оперативний контроль, які в сукупності формують 18 секторів контролю з

притаманними задачами і об'єктами608.

ПК - початковий контроль; ОК - оперативний контроль; НК - наступний контроль.

Рис. 4.8. Модель контролю ведення бухгалтерського обліку на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів609

608 Там же, с. 12.

609 Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / О.С. Височан. - Київ, 2009. - 266 с., с. 130.

f?S^W 369

Подана на рис. 4.8 модель реалізована на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів, в результаті чого сформована матриця процедур контролю (табл. 4.3).

Таблиця 4.3. Матриця процедур контролю грошових коштів та їх еквівалентів610

Обліковий процес

Види контролю

 

Попередній                  Оперативний Наступний

Здійснення госпо-дарської операції

СК      № 1. Перевірка економічної доцільності та законності здійснення операцій   з грошовими активами

СК    № 2. Перевірка дотримання встановлених вимог, строків    та порядку здійснення операцій з грошовими активами

СК  № 3. Перевірка правильності віднесення активів до грошових коштів та їх еквівалентів

Вимірювання результатів

СК      № 4. Перевірка наявності на підприємстві технічного,

організаційного та методич-ного забезпечення для      правильного та своєчасного

оприбуткування, оцінки та витрачання грошових активів

СК    № 5. Перевірка об'єктивності та своєчасності оцінки грошових коштів та їх еквівалентів

СК № 6. Перевірка правильності та повноти

оприбуткування і списання грошових коштів та їх еквівалентів

Докумен-тальне оформлення

СК      № 7. Перевірка наявності уніфікованих або затвердже-них підприємством форм документів з надходження і     списання грошових коштів та їх еквівалентів

СК    № 8. Перевірка своєчасності та правильності оформлення документів на ділянці обліку грошових коштів         та їх еквівалентів

СК № 9. Перевірка повноти,

відповідності даних та правильності розрахунків сум у документах з обліку грошових активів

Заповнення облікових регістрів

СК     № 10. Перевірка наявності регістрів аналітичного обліку грошових  коштів  та їх еквівалентів на підприємстві

СК   № 11. Перевірка правильності використовуваних кореспонденцій рахунків та своєчасності здійснення   записів в облікових регістрах

СК                 № 12. Інвентаризація грошових коштів та їх   еквівалентів та звіряння   даних за обліковими регістрами

Формування звітності

СК     № 13. Перевірка наявності звітних форм та вивірених  методик з їх заповнення на підприємстві

СК   № 14. Перевірка правильності формування звітності з руху грошових коштів та їх  еквівалентів та своєчасності її подання

СК № 15. Аналіз даних звітності та зіставлення із запланованими показ­никами і виявлення причин відхилень

610 Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / О.С. Височан. - Київ, 2009. - 266 с., с. 131-132.ь н

е

іш

рі

яття

я

н й и р

Пр

СК     № 16. Перевірка наявності на підприємстві технічного, інформаційного, організаційного, методичного    та інших видів забезпечення прийняття рішення_

СК № 17. Перевірка своєчасності виконання прийнятих рішень у сфері управління грошовими коштами та їх еквівалентами

СК № 18. Перевірка досягнення тактичних та стратегічних цілей

Запропонована модель внутрішнього контролю О.С. Височаном є ефективною та дієвою та спрямована на те, щоб не допускати та вчасно виявляти втрати, розкрадання та облікові помилки. Проте, у зв'язку з появою такого об'єкту бухгалтерського обліку як електронні гроші, формування двох окремих груп грошей, таких як кошти з обмеженим доступом та без обмеженого доступу, виникає необхідність розробки дієвої методики внутрішнього контролю монетарних активів, в частині грошових коштів (рис. 4.9).пате

Суб'єкти внутрішнього контролю

- обліковий     персонал чи

менеджер підприємства, керівник    або власник

підприємства;

АБО

(залежно від форми

організації внутрішнього

/ І  Джерела інформації   J \

[Договір    купівлі-продажу,    договір оренди, і прибуткові і видаткові касові ордери; чеки на і \ отримання готівки; виписки банку; корінці чеків, ''

квитанції оголошень на внесок готівкою; платіжні і

й

і

розрахунково-платіжні   відомості;  заяви  на ,| і видачу    грошей;    розпорядницькі    документи j і (накази);        договір        про        матеріальну і

і відповідальність, касові книги; журнал реєстрації [прибуткових   і   видаткових   касових   ордерів, і відомостей; журнал-регістр № 1, відомість № 1.1, '

ві

Об'єкти внутрішнього контролю

- кошти в касі;

- кошти на поточному рахунку банку;

- кошти  на інших рахунках

банку без обмеженого доступу;

- електронні гроші;

- грошові кошти в дорозі;

- кошти з обмеженим доступом;

- еквіваленти грошових коштів

Прийоми здійснення внутрішнього контролю

Прийоми фактичного контролю (інвентаризація)

Прийоми

документального

Перевірка наявності коштів в касі; коштів на поточному та інших рахунках в банку (кошти без обмеженого доступу); електронних грошей; грошових коштів в дорозі; коштів з обмеженим доступом та еквівалентів грошових коштів

Перевірка первинних документів

Формальна, арифметична, нормативно-правова, взаємна, зустрічна перевірки первинних документів

Перевірка регістрів обліку та звітності

Перевірка реальності, піздапкорнинємоссттів відображення монетарних активів у фінансовій звітності підприємства

а й достовірності регістрах обліку й

Складання й затвердження внутрішнього звіту контролера

_Розробка заходів щодо усунення недоліків_

Рис. 4.9. Запропонована методика внутрішнього контролю операцій з монетарними активами підприємства

372

Організаційно-підготовчий етап внутрішнього контролю монетарних активів детально описаний в попередньому параграфі роботи. Методичний етап передбачає застосування прийомів фактичного та документального контролю. Фактичний контроль передбачає проведення інвентаризації.

Інвентаризація монетарних активів проводиться з метою контролю за їх фактичною наявністю та збереженням. Така інвентаризація повинна проводитись на кожному підприємстві в терміни, встановлені керівником (але не рідше одного разу на квартал). Чим частіше проводиться інвентаризація монетарних активів та операцій з ними на підприємстві, тим менше помилок, порушень законодавства та зловживань виявляють фіскальні органи.

Процес інвентаризації здійснюється в певній послідовності. Основними етапами здійснення інвентаризації монетарних активів на підприємствах є: організаційно-підготовчий, технологічно-документальний, порівняльно-аналітичний та результативний (рис. 4.10).

Процес здійснення будь-якої інвентаризації розпочинається з організаційно-підготовчого етапу, на якому керівник підприємства визначає об'єкти, періодичність проведення інвентаризації, крім випадків обов'язкової інвентаризації. Для проведення інвентаризаційної роботи розпорядчим документом керівника підприємства створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, яку він (або його заступник) очолює. До її складу, як правило, входять керівники структурних підрозділів, а також головний бухгалтер підприємства611.

До початку інвентаризації у касі підприємства комісією записуються останні номери прибуткового та видаткового касових ордерів, чекової книжки, також інвентаризаційна комісія повинна одержати у касира звіт про грошові активи, що знаходяться в касі на момент інвентаризації, перевірити його і встановити правильність виведеного залишку грошових коштів.

Чудовець В. Науково-практичний підхід до визначення В. Чудовець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №8. - С.

етапів проведення 12-19, с. 14.

інвентаризації /

373


Етапи проведення інвентаризації монетарних активів

--►

■ і Організаційно-підготовчий

 

 

- планування інвентаризаційної роботи та затвердження плану-графіку інвентаризації;

- створення постійно діючої інвентаризаційної комісії;

- створення (у разі потреби) робочих інвентаризаційних комісій;

- видача розпорядчого документу на проведення інвентаризації;

- інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

- огляд місця проведення інвентаризації;

- отримання розписки від матеріально-відповідальної особи;

- перевірка     наявності     договорів     про     повну матеріальну відповідальність;

 

Технологічно-документальний

 

 

 

 

 

- перевірка фактичної наявності і стану об'єктів інвентаризації;

- документування результатів інвентаризації в інвентаризаційних описах і актах ревізії

 

Порівняльно-аналітичний

-

 

 

 

 

 

- порівняння фактичних і облікових даних;

- складання      порівняльних      відомостей      щодо виявлених інвентаризаційних різниць;

- отримання  пояснень  від  матеріально-відповідальних  осіб щодо лишків та нестач;

- розрахунок розміру збитків від шкоди, завданої винними особами;

- оформлення протоколу інвентаризаційної комісії

-►

Результативний

 

V_І

- визначення кінцевих результатів інвентаризації;

- затвердження протоколу інвентаризаційної комісії керівником, власником або іншим суб'єктом інвентаризації;

- відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

Рис. 4.10. Характеристика етапів проведення інвентаризації

монетарних активів

Інвентаризація каси проводиться в присутності касира і головного бухгалтера, (в разі наявності на підприємстві декількох кас їх потрібно опечатувати, щоб уникнути можливості покрити нестачу в одних касах за рахунок грошей інших). Під час проведення інвентаризації необхідно звернути увагу на:

- наказ керівника підприємства про призначення касира;

- наявність договору про повну матеріальну відповідальність касира підприємства;

- умови зберігання готівки в касі;

- повноту і своєчасність оприбуткування грошових коштів за чеками у банку;

- правильність оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та наявність усіх необхідних реквізитів;

- погашення видаткових і прибуткових касових ордерів відповідними штампами;

- правильність виведення арифметичних підсумків у платіжних відомостях;

- визначення депонованих сум, а також розрахунків за видатковими чеками;

- дотримання ліміту готівки в касі.

Наступний етап інвентаризації - технологічно-документальний, передбачає комплекс послідовних дій, пов'язаних із безпосередньою перевіркою стану монетарних активів, правильністю їх визнання, формуванням інформаційної бази для перевірки облікових оцінок та визначення підстав для подальшого перегляду.

Комісія шляхом повного перерахунку перевіряє наявність у касі усіх грошових коштів, цінних паперів, лімітованих чекових книжок, поштових марок тощо612.

В період інвентаризації в касі можуть знаходитись частково оплачені платіжні відомості на виплату зарплати, матеріальних допомог та на інші виплати, а також різного роду тимчасові, належним чином не оформлені розписки про отримання працівниками підприємства грошей з каси. Виплати за платіжними відомостями, які оплачуються частинами, можна прийняти до заліку, про що робиться відмітка в акті; суми розписок до наявного залишку сальдуватися не повинні.

Видача грошей з каси не підтверджена розпискою отримувача у видатковому касовому ордері або в іншому документі, який його замінює,

612 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. №90 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0728-98вважається недостачею і стягується з касира. Наявні грошові кошти, не оформлені прибуткових касовим ордером, вважаються лишками в касі і зараховуються до доходу підприємства.

В процесі перевірки контролеру необхідно підтвердити дотримання встановлених лімітів каси: для визначення понадлімітних залишків готівки в касі, порівнюються записи про фактичні її залишки за касовою книгою з установленим підприємством лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то визначаються, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

Метою перевірки дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання є здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання. Під час проведення перевірок аналізується порядок видачі сум під звіт, їх цільове використання, виявляються факти неправомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, несвоєчасного звітування, а також випадки передавання підзвітних коштів одним працівником іншому тощо.

Для контролю за дотриманням підприємством установлених обмежень (10 тис. грн.) при здійсненні між ними готівкових розрахунків перевіряються розрахункові операції підприємства - платника готівкових коштів.

Результати інвентаризації оформлюються актом за формою № інв-15, в якому зазначаються виявлені недостачі або лишки грошових коштів, їх сума, причини виникнення. Акт складається в 2-х примірниках: один передається до бухгалтерії, а другий залишається у касира.

В акті відображається фактична наявність коштів, поштових марок, розрахункових чекових книжок та інших грошових документів, встановлена при інвентаризації і за обліковими даними. При цьому використовуються дані касових книг, відомостей аналітичного обліку грошових документів, описів з обліку цінних паперів. Якщо цінні папери зберігаються в депозитарії, то їх наявність підтверджується випискою депозитарія. Іноземна валюта записується в акті за курсом, який діє на день інвентаризації.

Для відображення результатів інвентаризації бланків документів суворої звітності та виявлення кількісних розходжень їх з обліковими даними застосовується Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності.

За наявності бланків документів суворої звітності, що нумеруються одним номером, складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому613.

Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банках, причому коштів без обмеженого доступу, так і з обмеженим доступом, здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку із залишками за банківськими виписками.

Виписки банків про залишки коштів на поточних, спеціальних, валютних, акредитивних рахунках повинні бути підтверджені актом взаємозвірки.

В банківських установах отримують останні виписки із виправдовуючими документами, на яких голова інвентаризаційної комісії робить відмітку: "Записи про виписку належать інвентаризації". Необхідно прослідкувати, щоб в бухгалтерії ці банківські виписки і документи до них були перевірені, опрацьовані і дані за ними відображені в обліковому регістрі Журналі 1 та в Відомості 1.1, 1.2. Суть інвентаризації, в такому випадку, полягає у встановленні реальності залишків шляхом перевірки відповідності сальдо за всіма банківськими виписками і облікових регістрах на кінець інвентаризаційного періоду, встановлення можливих розбіжностей і претензій до обслуговуючого банку, якщо останні мали місце. При наявності таких розбіжностей результати інвентаризації оформлюються актом із зазначенням в ньому причин, спорів в розрахунках, що виникли і які підтверджуються засвідченими довідками банку. У випадку необхідності встановлення достовірності виписок проводять зустрічну перевірку в банківських установах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології