В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції, не підтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з'ясувати причину відсутності документів і, у випадку необхідності, - звернутись до банку за роз'ясненнями за даною операцією. Повідомлення про отримання

613 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. №90 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0728-98виписок банківськими установами в триденний строк, а за помилково записаними сумами в кредит або дебет рахунку - не пізніше ніж через 10 днів (якщо власник рахунку знаходиться в іншому населеному пункту - не пізніше ніж через 20 днів після отримання виписки).

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється методом порівняння сум на субрахунках бухгалтерського обліку з даними квитанцій банківських установ, поштових відділень, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо. Потім перевіряються обороти, тобто операції з грошовими коштами в дорозі, шляхом звірки квитанцій банку або копій супровідних відомостей на здану виручку з виписками банку про зарахування сум на розрахунковий рахунок підприємства. В результаті цього з'ясовується повнота та своєчасність зарахування, а також відображення банком грошової виручки підприємства на його розрахунковому рахунку614.

Акт складається інвентаризаційною комісією на підставі виявлених залишків сум за документами, які відображаються на відповідних субрахунках, підписується і передається до бухгалтерії.

Інвентаризація електронних грошей в Інтернет-гаманцях здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії, із залишками в банківських виписках.

На початку порівняльно-аналітичного етапу контролер бере облікові дані у бухгалтерів щодо залишків монетарних активів та вносить їх до інвентаризаційних описів для порівняння їх з фактичними, встановленими під час перевірки. Далі з метою виявлення результатів інвентаризації складаються порівняльні відомості, в яких фіксуються розбіжності між даними інвентаризаційних описів (актів) і даними обліку. Причому в порівняльних відомостях вказуються лише ті об'єкти інвентаризації, де виявлено розбіжності615.

При визначенні попередніх результатів інвентаризації може бути встановлено:

1) відповідність фактичних і облікових даних;

2) нестачу - фактичні залишки менші від облікових;

3) лишки - фактичні залишки більші облікових616.

614 Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с., с. 243-244.

615 Чудовець В. Науково-практичний підхід до визначення етапів проведення інвентаризації / В. Чудовець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №8. - С. 12-19, с. 16-17.

616 Там же, с. 17.

Саме другий та третій випадки отримали в бухгалтерському обліку низку інвентаризаційних різниць.

У результаті інвентаризації може бути виявлено надлишки монетарних активів. У бухгалтерському обліку така операція відображається за дебетом рахунків монетарних активів (30, 31, 32, 33) у кореспонденції з рахунком 719 "Інші доходи операційної діяльності". Наприкінці звітного періоду сума, відображена на рахунку 719, списується в кредит рахунку 791 "Результат основної діяльності".

Якщо при інвентаризації виявлена недостача і винна особа встановлена, то ця особа може внести певну суму грошових коштів у касу добровільно або ж таке відшкодування проводиться шляхом вирахування із заробітної плати на підставі наказу керівника. Якщо працівник категорично не згодний з думкою інвентаризаційної комісії і не визнає недостачі, то такі питання вирішуються в судовому порядку. Суми, які відшкодовуються винною особою, насамперед, йдуть на покриття шкоди, завданої підприємству, а залишок перераховується до бюджету.

Якщо  винну особу не  встановлено  або у відшкодуванні збитку

відмовлено судом,  наднормативна недостача списується на результати

господарської діяльності, а саме відображається за дебетом субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" у кореспонденції з кредитом рахунків 30 "Грошові кошти в касі", 31 "Грошові кошти на рахунках в банках", 32 "Електронні кошти", 33 "Інші грошові активи".

Одночасно зі списанням суми недостачі її необхідно відобразити на позабалансовому субрахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". При встановленні винної особи сума недостачі списується із субрахунку 072 одночасно з визначенням заборгованості винної особи і виникненням доходу записами за дебетом субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" і кредитом субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" у сумі, що підлягає відшкодуванню винною особою. Якщо винну особу не встановлено або у відшкодуванні відмовлено судом, сума недостачі має відображатися на субрахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" не менше строку позовної давності (звичайно він становить 3 роки) з моменту встановлення факту недостачі.

Наступним етапом внутрішнього контролю є перевірка первинних документів, якими оформлюються операції з монетарними активами.

На цьому етапі застосовуються прийоми документального контролю, зокрема формальна, арифметична, нормативно-правова, взаємна перевірка первинних документів, якими оформлені операції щодо руху монетарних активів:

1) перевірка відповідності записів у касовому звіті та касовій книзі;

2) перевірка наявності касових документів (ПКО, ВКО, Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, що відображені в касовому звіті;

3) перевірка ПКО і ВКО, що додані до касових звітів, за формою та суттю відображених в них операцій (можуть бути ПКО і ВКО, в яких записи здійснені з порушенням встановленого порядку ведення касових операцій та облікових регістрів, документи неякісні за формальними ознаками де є безтоварні або безгрошові бухгалтерські записи);

4) перевірка достовірності арифметичних підрахунків у касових документах (платіжна відомість);

5) перевірка повноти оприбуткування виручки, що надходить у касу підприємства (ПКО, звіт касира, касова книга, виписка банку, журнал № 1, звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, розрахунки за рахунком 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" та 37 "Розрахунки з різними дебіторами", накладні на відвантаження тощо);

6) наявність та арифметична звірка сум платіжних відомостей, що додані до звітів касира (наявність підписів керівника, головного бухгалтера, касира, наявність сум, строки видачі оплати праці по платіжних відомостях);

7) перевірка кореспонденції рахунків, складеної за касовими операціями;

8) перевірка правильності відображення касових операцій в регістрах синтетичного і аналітичного обліку. Кожна підсумкова сума регістру обліку, відомості порівнюється з підсумками оприбуткування і видачі коштів відповідно до касового звіту;

9) перевірка встановлених банком лімітів лишків готівки в касі (перевірити, чи затверджено ліміт каси банком на звітний період, чи були своєчасно подані заявки на встановлення ліміту готівки в касі, встановити, чи не існувало випадків несвоєчасного повернення невикористаних підзвітних сум тощо);

10) перевірка правильності та відповідності цільового використання коштів, що отримані банком за чеками. Необхідно звернути увагу на касові операції щодо видачі сум, які списуються на виробничі потреби.

На практиці мають місце випадки порушень, що зазначені в

табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Систематизований   перелік   порушень   в   операціях з

грошовими коштами в касі

№ з/п

Можливі порушення

Характеристика порушення

1

Пряме розкрадання грошових коштів

Нічим не обґрунтоване пряме розкрадання грошових коштів, розкрадання грошових коштів, що маскується розписками посадових осіб, працівників бухгалтерії та інших працівників підприємства

2

Не    оприбуткування та привласнення грошових коштів, що надійшли

Не оприбуткування і привласнення грошових коштів, що надійшли з банку, від різних фізичних та юридичних осіб за прибутковими ордерами, від різних юридичних осіб за довіреностями, неповне оприбуткування грошових сум

3

Надлишкове списання грошей по касі

Повторне використання одних і тих же документів для списання грошей по касі, надлишкове списання грошей по касі шляхом неправильного підрахунку підсумків в касових документах і звітах касира, надлишкове списання грошей по касі без підстав або за фальсифікованими документами, надлишкове списання грошей по касі шляхом підробки законно оформлених документів зі збільшенням сум списань

3

Надлишкове списання грошей по касі

Повторне використання одних і тих же документів для списання грошей по касі, надлишкове списання грошей по касі шляхом неправильного підрахунку підсумків в касових документах і звітах касира, надлишкове списання грошей по касі без підстав або за фальсифікованими документами, надлишкове списання грошей по касі шляхом підробки законно оформлених документів зі збільшенням сум списань

4

Привласнення сум, законно нарахованих різним особам та організаціям

Привласнення депонованої заробітної плати та коштів, нарахованих за іншими підставами, привласнення сум, що належать іншим підприємствам

5

Недотримання лімітів залишку готівки

Розрахунки готівкою в сумі, що перевищує ліміт, не встановлення ліміту залишку готівки, несвоєчасна здача понадлімітних залишків готівки в банк

6

Проведення розрахунків з Розрахунки  готівкою  в  сумі,   що перевищує


 

різними особами понад встановлені ліміти

гранично встановлену норму

7

Некоректне відображення касових операцій в регістрах синтетичного обліку

Некоректне складання проводок, неправильне виведення залишків, невідповідність записів в регістрах записам в касовій книзі, звітах касира і документах

8

Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, (товари, виконані роботи, надані послуги) без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)

Не застосовуються реєстратори розрахункових операцій, використовуються реєстратори розрахункових операцій, що не зареєстровані в податкових органах

Наступним об'єктом контролю є грошові кошти на рахунках в банку. Контроль банківських операцій доцільно проводити окремо за кожним рахунком. Особливу увагу слід приділити поточному рахунку. Перш за все, необхідно звірити залишки на рахунках грошових коштів, що перевіряється з виписками, даними бухгалтерського обліку і звітності. Перевірка банківських виписок повинна поєднуватися із вивченням банківських операцій по суті. При цьому контролер має з'ясувати:

- чи мали місце незаконні банківські операції (відсутні договірні відносини);

- чи повно і своєчасно оприбутковані та оплачені матеріальні цінності;

- чи правильно відображені в обліку і законно використовувалися чекові книжки для безготівкових розрахунків;

- чи видаються вони підзвітним особам під розписку;

- чи складаються звіти про використання чекових книжок. Контроль банківських операцій доцільно проводити в такій послідовності:

1) перевірка порядку відкриття та режиму банківських рахунків;

2) встановлення наявності поточних та інших рахунків у банку в національній та іноземній валютах;

3) перевірка законності здійснення операцій з грошовими коштами на банківських рахунках та правильності їх документального оформлення;

4) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що надійшли до банку;

5) перевірка своєчасності перерахування податків до бюджету та інших обов'язкових платежів до позабюджетних фондів;

6) перевірка отриманих з поточного та інших рахунків грошових коштів та їх оприбуткування у касі підприємства, а також цільового використання цих коштів;

7) перевірка відповідності даних договірних взаємовідносин за кожним безготівковим розрахунком;

8) перевірка достовірності та доцільності здійснення окремих банківських операцій;

9) перевірка відповідності даних про наявність і рух грошових коштів. Усі порушення чинних нормативних документів щодо господарських

операцій за банківськими рахунками виявляються суцільною перевіркою документів та взаємною звіркою реєстрів обліку на відповідність.

На практиці мають місце випадки порушень, що зазначені у табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Основні порушення при проведенні операцій з грошовими

коштами, що розміщені на рахунках в банках

№ з/п

Можливе порушення

Характеристика порушення

1

Неповне відображення в обліку операцій по рахунках в банках

Не відображення надходження сум, одержаних з банку і одночасне не відображення надходження сум на рахунок на таку ж суму, тимчасове віднесення відповідних сум на розрахунки з банком за претензіями, відсутність документів, що підтверджують списання грошових коштів з банківського рахунку

2

Безготівкові перерахування коштів не за призначенням

Перерахування коштів постачальникам з викривленням тексту, що оплачуються з рахунку або з підміною копій банківських доручень, переказ грошових коштів підставним особам за нібито виконані роботи або в порядку погашення заборгованості

3

Некоректне

відображення операцій на рахунках в банках в регістрах синтетичного обліку

Некоректне складання проводок, неправильне виведення залишків, невідповідність записів в регістрах записам в первинних документах

В процесі перевірки контролеру необхідно значну увагу приділити саме цим питанням з метою виявлення порушень, а працівникам бухгалтерської служби - з метою запобігання їх виникненню.

Також однією із складових грошових коштів підприємства є електронні гроші, які на сьогоднішній час не контролюються законодавством і потребують розробки дієвих методів контролю.

Основними етапами контролю операцій з електронними грошима є:

- вивчення законності і доцільності проведення операцій з електронними грошима, своєчасності і повноти їх оприбуткування та витрачання;

- перевірка законності відкриття підприємством Інтернет-гаманців, своєчасності одержання і обробки виписок банку за ними;

- перевірка стану грошових коштів на рахунках та електронних грошей в Інтернет-гаманцях на день проведення внутрішнього контролю за даними виписок банку і за балансом підприємства;

- виявлення напрямів використання електронних грошей, що зберігаються в Інтернет-гаманцях, оцінка правильності проведення взаємозаліків з підприємством-посередником - постачальником електронних грошей;

- перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;

- перевірка правильності документального оформлення операцій з електронними грошима та відображення цих операцій в бухгалтерському обліку і звітності;

- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства за операціями, пов'язаними із рухом електронних грошей;

- перевірка відображення в розпорядчих документах керівника підприємства надання права електронного підпису іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства.

Порушення, які можуть виникати при проведенні операцій з електронними грошима є аналогічними до порушень, які виникають при проведенні операцій з грошовими коштами, які розміщені на рахунках в банках та наведені в табл. 4.5.

Наступним етапом внутрішнього контролю операцій з монетарними активами є звірка оборотів і залишків, відображених у первинних документах, із записами в облікових регістрах. Для цього підраховують обороти за виписками в банку, касовими ордерами і ці дані порівнюють із записами в журналі № 1 та відомості до нього, Головній книзі.

Документи, які викликають сумнів, уважно перевіряються як за формою, так і за змістом. При цьому, як правило, необхідно провести за згодою замовника зустрічну перевірку і взаємний контроль операцій.

Останнім етапом внутрішнього контролю монетарних активів є зіставлення залишку монетарних активів, що обліковуються на балансі підприємства, із залишком в облікових регістрах.

Результати здійсненого внутрішнього контролю операцій з монетарними активами узагальнюються в Звіті контролера.

Слід відмітити, що І.С. Несходовський617 розкриває питання контролю грошових коштів в комп'ютерному середовищі. Так, зокрема, дослідник зазначає, що контроль необхідно здійснювати за наступними напрямами: організаційний, технічний, програмний контроль.

Організаційний контроль включає:

- фізичний захист технічних пристроїв, що забезпечують функціонування електронної форми обліку, зокрема, захист серверів, робочих місць, засобів електронного зв'язку;

- забезпечення надійності зберігання, а також регламентація правил використання електронних підписів та паролів доступу до електронної форми обліку, забезпечення протоколювання дій користувачів;

- розмежування обов'язків, прав і відповідальності посадових осіб і технічного персоналу відповідальних за належну роботу електронної форми обліку;

- контроль за доступом до інформації щодо фінансово-господарських

•~ ~ 618

операцій торговельного підприємства і електронних грошей зокрема .

Технічний контроль забезпечує належну організацію та функціонування технічних засобів, що використовуються при обігу електронних грошей: комп'ютерні, засоби електронного зв'язку, інші прилади необхідні для

і • г- -619

повноцінного функціонування обігу електронних грошей . Програмний контроль забезпечує:

- контроль за правильністю функціонування програмних засобів, що забезпечують обіг електронних грошей;

- контроль за правильністю використання Плану рахунків, відповідністю Інструкції щодо застосування плану рахунків, електронних документів вимогам чинних нормативно-правових документів;

- контроль за відповідністю алгоритмів обробки інформації чинному законодавству, інструкціям, положенням, стандартам та іншим нормативним документам, що регламентують ведення бухгалтерського обліку .

617 Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх використання в підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / І.С. Несходовський. - Київ, 2009. - 21 с.

618 Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх використання в підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / І.С. Несходовський. - Київ, 2009. - 21 с.

619

Там же.

620

Так, дійсно особливого значення набуває контроль в комп'ютерному середовищі, проте, вважаємо, що пропозиції щодо удосконалення внутрішнього контролю слід здійснювати на рівні певного програмного продукту, шляхом формування відповідних модулів програми.

З появою нових об'єктів бухгалтерського обліку виникає необхідність формування ефективної системи внутрішнього контролю. У зв'язку з цим,

запропоновано методику контролю операцій з монетарними активами, що

полягає в розробці контрольних процедур, необхідних для встановлення правильності розрахунків та відображення в регістрах обліку та звітності, а також встановленні типових помилок. Такий підхід дасть можливість правильно та послідовно виконувати контрольні процедури та полегшить контролеру роботу з вимірювання залишків монетарних активів та встановлення достовірності операцій з ними.

4.3. Розвиток методики контролю змішаних активів підприємства в Україні

Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління, оскільки забезпечує захист від помилок та зловживань, визначає об'єкти економічних ризиків і можливість усунення майбутніх недоліків чи нестач, допомагає ідентифікувати й усунути слабкі місця в системі управління і виявити принципи управління, які було порушено. Характерною особливістю внутрішнього контролю є те, що він здійснюється у процесі фінансово-господарської діяльності, відіграє важливу роль у забезпеченні збереження майна підприємства та достовірності визначення фінансових результатів. Органи управління підприємством користуються інформацією внутрішнього контролю про виявлені відхилення в об'єктах, що контролювалися, для вчасного запобігання негативним впливам таких відхилень на результат усієї діяльності.

Особливу увагу слід приділити внутрішньому контролю за змішаними активами, оскільки до монетарних і немонетарних активів застосовуються різні підходи до оцінки та облікового відображення. Облігації, дебіторська заборгованість та векселі залежно від змісту господарських операцій

можуть бути як монетарними, так і немонетарними, що призводить до того,

що в бухгалтерському обліку такі об'єкти відображатимуться по-різному. Отже, не правильне розмежування складових змішаних активів на монетарні та немонетарні може спотворювати дані бухгалтерського облікута показники фінансової звітності. У зв'язку з цим потребує розробки методика внутрішнього контролю складових змішаних активів, що забезпечить достовірність відображення монетарних і немонетарних активів у системі бухгалтерського обліку.

Завданням дослідження є розробка методики внутрішнього контролю операцій зі складовими змішаних активів, що дозволить підтвердити достовірність даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності, необхідної для здійснення економічного аналізу (рис. 4.11). Детальний опис організаційно-підготовчого етапу внутрішнього контролю змішаних активів наведено в попередньому параграфі роботи, тоді як характеристика методичного та підсумкового етапів внутрішнього контролю змішаних активів буде наведено в наступних параграфах роботи

окремо за кожною складовою.

Суб'єкти внутрішнього контролю

Джерела інформації

Договір   купівлі-продажу,    договір   оренди,    договір І

- обліковий менеджер

керівник

підприємства;

факторингу, рахунки, рахунки-фактури, акти прийнятих

Об'єкти внутрішнього

контролю

персонал

чи

іробіт (наданих послуг),

або

і]

АБО

відділ внутрішнього контролю

податкові накладні, товарно-підприємства, транспортні накладні, виписки банку, прибуткові й

власникДвидаткові касові ордери, інвойс, платіжні документи на | і дпдееокрглеоравраохарцуиівяа;нкнупя івпллі-аптрежодіваждуо цмінинтинхи цпі,апвеарнітва,ждноог-омвиори

дпеокслтаарвакциія, ;договори на реалізацію цінних паперів, акти

! виконаних робіт, накладні, ТТН, податкові накладні,

акти приймання-передачі цінних паперів, довідки

Убухіа_лте_р__накя_зи керівника_ виписки_бянк^_ПКО _ ,

монетарна і

дебіторська

немонетарна

- монетарні немонетарні

одержані;

векселі

Прийоми здійснення внутрішнього контролю

Прийоми фактичного

контролю (інвентаризація)

Прийоми

документального

►Перевірка фактичної наявності об'єктів контролю;

Перевірка правильність розмежування на монетарні та

"немонетарні об'єкти

Перевірка первинних документів

Формальна,      арифметична, нормативно-правова,

взаємна, зустрічна перевірки первинних документів

Перевірка регістрів обліку та звітності

Перевірка реальності, піздапкорнинємоссттіва й достовірності відображення змішаних активів у регістрах обліку й фінансовій звітності підприємства

п

а

т е

й

ив

Складання й затвердження внутрішнього звіту контролера

Розробка заходів щодо усунення недоліків

Рис. 4.11. Методика внутрішнього контролю операцій зі змішаними активами підприємства

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології