В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

388

і

Методика внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

В сучасних умовах ведення підприємницької   діяльності,   контроль є

гарантом   досягнення   поставлених перед

суб'єктом господарювання цілей, а також

необхідним для прийняття раціональних та оперативних рішень щодо питань розвитку підприємства. В процесі функціонування суб'єктів господарювання можуть виникати негативні явища, зокрема, спотворення інформації про фінансовий стан та стан розрахунків, а також платоспроможність. Тому на сьогодні практично всі суб'єкти господарювання велику увагу приділяють системі   внутрішнього   контролю   розрахунків,   зокрема  розрахункам з

Контроль операцій з дебіторською заборгованістю повинен підвищити рівень відповідальності контрагентів щодо її погашення та забезпечити своєчасність руху грошових потоків на підприємстві. Проте завжди існує невпевненість про її повне та своєчасне повернення. Така ситуація призводить до погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання. Тому на особливу увагу заслуговує контроль за операціями з дебіторською заборгованістю, оскільки він забезпечує захист від помилок та зловживань, та відіграє важливу роль у забезпеченні збереження майна підприємства.

Питання внутрішнього контролю операцій з дебіторською заборгованістю висвітлені в роботах вітчизняних вчених, серед яких: С.В. Бардаш, Н.Г. Белов, В.Г. Жила, Є.В. Калюга, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, Н.І. Петренко, В.Д. Понікарова, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, А.А. Шпига та ін. Незважаючи на широке висвітлення цього питання в науковій літературі, питанням монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості як самостійних об'єктів бухгалтерського обліку не приділено уваги, що зумовлює відсутність дієвої методики внутрішнього контролю операцій з ними.

В сучасних ринкових умовах будь-яке підприємство застосовує новітні підходи до здійснення внутрішнього контролю залежно від виду діяльності підприємства. У зв'язку з чим постає проблема вибору принципів, методів, прийомів й способів контролю та порядку їх застосування, за якими контролер здійснюватиме перевірку операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю.

покупцями та замовниками.

Методичний етап внутрішнього контролю операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю складається з певного порядку дій, які здійснює контролер (рис. 4.12).

' МЕТОДИЧНИЙ ЕТАП ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З "

, ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРІ ОВАНІСТЮ ЯК СКЛАДОВОЮ ЗМІШАНОЇ О АКТИВУ г

ПІДПРИЄМСТВА Г

Заходи поетапного виконання перевірки монетарної дебіторської заборгованості

Заходи поетапного виконання

перевірки немонетарної

дебіторської заборгованості

1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Перевірка монетарної дебіторської заборгованості на предмет її законності та І для підтвердження її суми

Перевірка    немонетарної дебіторської!

заборгованості на предмет її законності та

для підтвердження її суми

ПЕРЕВІРКА ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ

Договір купівлі-продажу, договір оренди |

Договір факторингу

Рахунки, рахунки-фактури, акти прийнятих робіт (наданих послуг), податковії накладні, товарно-транспортні накладні, виписки банку, прибуткові й видатковії касові ордери, інвойс, платіжні документи на перерахування платежів до митниці, | вантажно-митна декларація

3

ПЕРЕВІРКА ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Перевірка визнання та оцінки монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості, а також ведення обліку розрахунків з дебіторами залежно від здійснених операцій

Перевірка   монетарної дебіторської

заборгованості в частині правильності І розрахунку    та    списання резерву

сумнівних боргів

Перевірка немонетарної дебіторської заборгованості в частині правильності визнання та оцінки факторингових і

бартерних операцій

4

ПЕРЕВІРКА РЕГІСТРІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І

\:

Перевірка реальності, законності й достовірності відображення монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості, відображеної у регістрах обліку й звітності підприємства /

Рис. 4.12. Методичний етап внутрішнього контролю операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю

На першому етапі внутрішнього контролю здійснюється інвентаризація, яка полягає у виявленні за відповідними документами залишків дебіторської заборгованості та ретельній перевірці обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках 18 "Монетарна довгострокова

390дебіторська заборгованість", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками за товари, роботи, послуги", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" та 38 "Резерв сумнівних боргів".

В процесі інвентаризації розрахунків інвентаризаційна комісія направляє запити контрагентам, покупцям та замовникам для підтвердження суми їх заборгованості. Особливу увагу інвентаризаційна комісія повинна приділити перевірці дат виникнення, строків та форми погашення заборгованості, оцінці та визнанні в бухгалтерському обліку.

За підсумками проведення перевірки фактичної наявності сум дебіторської заборгованості інвентаризаційна комісія складає акт інвентаризації, що містить інформацію про розмір суми заборгованості за даними бухгалтерського обліку та результатами інвентаризації, а також відхилення в цих сумах. Такі розбіжності оформлюються в акті інвентаризації (Додаток АК), який складається в трьох екземплярах інвентаризаційною комісією на підставі одержаних запитів від дебіторів, що підтверджують суми їх заборгованості. Акт підписується членами і головою інвентаризаційної комісії та передається до бухгалтерії.

Формування акту інвентаризації забезпечить здійснення ефективного контролю за строками погашення такої заборгованості та терміном прострочення сплати та є тим матеріалом, який використовується контролером у процесі підготовки і обґрунтування внутрішнього звіту для керівника підприємства.

Наділі, члени інвентаризаційної комісії встановлюють терміни виникнення монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості, її реальність, винних осіб у пропущені строку позовної давності, а також перевіряють вжиті заходи щодо стягнення такої заборгованості.

Отже, інвентаризація монетарної та немонетарної дебіторської заборгованості здійснюється з метою забезпечення достовірного відображення обґрунтованих сум монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку та в фінансовій звітності.

Після проведення інвентаризації контролер застосовує прийоми документального контролю, зокрема, формальну, арифметичну, логічну, нормативно-правову, взаємну та зустрічну перевірки. За допомогою вищезазначених прийомів внутрішнього контролю, в першу чергу, необхідно встановити чи є в наявності всі договори на постачання продукції (товарів,робіт, послуг)621, договори на здійснення факторингових послуг та бартерні договори622, та чи зареєстровані вони в журналі реєстрації договорів. При аналізі договорів необхідно перевірити термін та форму оплати дебіторської заборгованості. Це є необхідним для зменшення ризиків неплатежу, поліпшення надійності виконання своїх зобов'язань сторонами договору і забезпечення швидкості розрахунків з контрагентами.

Контролеру також необхідно перевірити правильність оформлення первинних документів на відпущену на місці або відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги), своєчасність подання до бухгалтерії для виставлення рахунків покупцям і замовникам.

Досить часто контролер при перевірці монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості виявляє такі помилки та неточності, що виникають при документальному оформленні:

- заміна виписок банку іншими або виправлення відповідних сум, що свідчать про погашення дебіторської заборгованості;

- невідповідність сум, зазначених у первинних документах;

- неправильне оформленням або відсутність договорів, які є підставою для відвантаження товарів і виникнення дебіторської заборгованості.

Такі порушення можуть свідчити про недостовірну реєстрацію операцій з дебіторською заборгованістю на рахунках бухгалтерського обліку.

На третьому етапі внутрішнього контролю здійснюється перевірка відображення монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку.

Контролер здійснює такі контрольні процедури, як:

- перевірка вибору методу оцінки монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості з метою недопущення викривлення даних в бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

- перевірка правильності створення й нарахування резерву сумнівних боргів, зокрема, в частині вибору методу нарахування, терміну й необхідності нарахування, а також його відображення на рахунках бухгалтерського обліку (монетарна дебіторська заборгованість);

- перевірка правильності відображення немонетарної дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку, зокрема факторингових і бартерних операцій;

621 У випадку здійснення перевірки монетарної дебіторської заборгованості

622 У випадку здійснення перевірки немонетарної дебіторської заборгованості

- перевірка форми здійснення розрахунків за монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю;

- перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку за монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю.

Так, для перевірки вибору методу оцінки монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості, методу нарахування резерву сумнівних боргів для монетарної дебіторської заборгованості контролеру необхідно, насамперед, перевірити чи визначено в Положенні про облікову політику метод нарахування та методика відображення в бухгалтерському обліку.

Детальну увагу слід приділити перевірці немонетарної дебіторської заборгованості, зокрема факторинговим операціям. При цьому необхідно перевірити:

- достовірність та правильність облікового відображення факторингових операцій;

- включення сум боргових зобов'язань приватних осіб, зобов'язання філій і відділень суб'єктів господарювання, сум авансів або компенсаційних чи бартерних угод за договором до суми факторингових послуг (при таких операціях факторингові операції не здійснюються, і як наслідок, не правильне визнання та оцінка факторингових операцій);

- який ризик несе підприємство при здійсненні факторингових операцій: валютний чи ризик неплатежу, зокрема, при факторингу з

Особливу увагу при перевірці факторингових операцій слід приділити факторингу з правом регресу, оскільки у підприємства залишається ризик, що дебіторська заборгованість не буде погашена. Це призведе до того, що підприємство змушене буде погашати заборгованість. При цьому, значну увагу контролеру необхідно приділити її відображенню на позабалансовому рахунку 042 "Непередбачені зобов'язання".

Перевірку розрахунків із різними дебіторами доцільно провести за окремими балансовими рахунками. При цьому необхідно з'ясувати відповідність сум заборгованості на момент перевірки за регістрами аналітичного й синтетичного обліку розрахунків, а виявлені розбіжності оформлюють у розроблений робочий документ контролера "Відомість з перевірки показників синтетичного й аналітичного обліку монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості" (Додаток АЛ).

правом регресу та без права регресу.

Відомість з перевірки показників синтетичного й аналітичного обліку монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості підписується головним бухгалтером та керівником підприємства. Таку відомість необхідно складати в кінці кожного місяця, що забезпечить повну реєстрацію фактів господарського життя та дозволить виявити суму розходжень заборгованості (платоспроможності) дебіторів та причин їх виникнення.

При здійсненні перевірки з відображення монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку контролер може виявити такі помилки, як:

- неправильний розрахунок суми резерву сумнівних боргів, що може бути спричинений відсутністю зіставної інформації за попередні звітні періоди, арифметичними неточностями, не прийнятими до уваги вхідного сальдо за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів" та 363 "Розрахунки за сумнівною заборгованістю покупців";

- неправильне групування дебіторів за періодами несвоєчасного погашення заборгованості;

- навмисне завищення суми резерву сумнівних боргів або сум прямого списання дебіторської заборгованості з метою завищення величини загальних витрат звітного періоду і як наслідок - зменшення суми оподатковуваного прибутку;

- відображення дебіторської заборгованості, яка не належить підприємству;

- неправильна класифікація дебіторської заборгованості, внаслідок чого спотворюються показники фінансової звітності, які необхідні для проведення економічного аналізу;

- невідповідність даних синтетичного та аналітичного обліку дебіторської заборгованості;

- неправильне визначення вартості монетарної дебіторської заборгованості в іноземній валюті, зокрема, у зв'язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу;

- неправильне розмежування монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку.

Такі порушення можуть завищувати чи занижувати суми дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку та, як наслідок, спричинити викривлення показників фінансової звітності.

На четвертому етапі контролер здійснює перевірку показників дебіторської заборгованості у регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства, зокрема, необхідно здійснити ряд процедур, які будуть включати формальну й аналітичну перевірку кожної з форм, арифметичну перевірку та перевірку відповідності показників фінансової звітності з даними Головної книги. У зв'язку з цим пропонуємо застосовувати наступні прийоми перевірки показників фінансової звітності та регістрів бухгалтерського обліку щодо монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості (табл. 4.6).

Таблиця 4.6. Прийоми перевірки показників фінансової звітності та регістрів бухгалтерського обліку щодо дебіторської заборгованості як

змішаного активу

Етап

Критерій (що перевіряється)

Коротка характеристика

1

2

3

 

Формальна та аналітична перевірка кожної з форм

 

Повнота заповнення

Формальна   перевірка   полягає   у візуальній

 

реквізитів і граф

перевірці правильності записів усіх реквізитів

 

звітності

звітності та виявленні наявності самостійних

 

Правильність

змін    у    встановлених    формах звітності,

 

показників на початок

необумовлених       виправлень, підчисток,

І

та кінець звітного

наявності підписів.

 

періоду

Аналітична - оцінки за допомогою вивчення

 

Дотримання строків і

залежностей    між    показниками    з метою

 

термінів подання

виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких

 

фінансової звітності

дає   змогу   встановити   факти   помилок та порушень,   що  призводять  до перекручення звітності

ІІ

Арифметична перевірка кожної з форм

ІІІ

Перевірка відповідності показників фінансової звітності з даними

 

 

бухгалтерського обліку:

 

Перевірка

ж. № 3  відомості № 3.1  та рядок оборотно-

 

відповідності

сальдової    відомості    рахунку 18 "Монетарна

 

показників регістрів

довгострокова    дебіторська заборгованість";

 

обліку та оборотно-

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

 

сальдової відомості

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

Перевірка

Рядок оборотно-сальдової відомості рахунків 18,

 

відповідності

36, 37 із рядками в Головній книзі відповідних

 

показників оборотно-

рахунків

 

сальдової відомості та

 

 

Головної книги

 

 

Перевірка формування

р. 050  гр.3, 4 ф. № 1 "Баланс" та рахунку 18


 

показників Головної

Головної книги

 

книги та ф. № 1

р. 158, 159, 160, 161, 163 гр.3, 4 ф. № 1 "Баланс"

 

"Баланс"

та рахунку 36 Головної книги

р. 170, 180, 190, 200, 210 гр.3, 4 ф. № 1 "Баланс"

та рахунку 37 Головної книги

Продовження табл. 4.6

1

2

3

 

Перевірка

р. 050 гр.3, 4 ф. № 1 "Баланс" та р. 940 гр. 8, 9,10

 

відповідності

р. 159, 160, 161, 163 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" та

 

показників

р. 950 гр. 4, 5, 6

 

ф. № 1 "Баланс" та

р. 159, 160, 161, 163 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" та

 

ф. № 5 "Приміток до

р. 950 гр. 4, 5, 6

 

річної фінансової

р. 170, 180, 190, 200, 210 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс"

 

звітності"

та р. 951, 952 гр. 4, 5, 6

р. 158 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" та р. 955 гр. 4, 5, 6

Отже, зазначені в табл. 4.6 прийоми перевірки показників фінансової звітності та її співставлення з показниками регістрів бухгалтерського обліку дозволять виявити порушення та сприятимуть оперативному прийнятті управлінських рішень та усуненню відхилень в процесі діяльності підприємства.

Застосовуючи такі прийоми, контролери можуть виявити наступні порушення:

- приховування дебіторської заборгованості відображенням у Балансі згорнутого залишку замість розгорнутого (слід докладно вивчити склад статтей: "Монетарна довгострокова дебіторська заборгованість", "Розрахунки за сумнівною заборгованістю", "Немонетарна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги");

- відображення монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості у Балансі не за теперішньою (оцінка, що використовується для довгострокової монетарної дебіторської заборгованості) чи справедливою вартістю (оцінка, що використовується для поточної монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості), що передбачені Положенням про облікову політику, а за переоціненою вартістю, що призводить до спотворення реальної вартості дебіторської заборгованості.

Вважаємо, що такі порушення повинні бути документально підтверджені. Тому пропонуємо робочий документ контролера "Відомість з перевірки показників Головної книги та фінансової звітності щодо операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю" (Додаток АМ).

Такий документ дозволить виявляти розбіжності у формах № 1 "Баланс"

396та № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", а саме: заборгованість за допомогою згорненого сальдо, наявність сум нереальної заборгованості в регістрах аналітичного обліку. Згорнене сальдо в балансі деякі бухгалтери іноді неправильно відображають з метою штучного зменшення сум заборгованості та з метою викривлення дійсного стану розрахунків на підприємстві. Тому фактичні залишки дебіторської заборгованості на момент перевірки необхідно зіставляти із регістрами бухгалтерського обліку, що дозволить виявити не тільки відхилення, але і їх причини.

Отже, вищезазначені порушення при перевірці операцій з монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості повинні прийматися до уваги як бухгалтерами-практиками для їх уникнення, так і контролерами з метою надання пропозицій щодо їх вирішення.

За результатами здійсненої перевірки контролер повинен складати підсумковий документ - "Звіт про результати внутрішнього контролю операцій з монетарною і немонетарною дебіторською заборгованістю", в якому наводиться інформація про вид порушення; відповідальність осіб за проведення контролю; період, в якому були допущені помилки і порушення та їх причини; як і ким виявлені помилки; наслідки виявлених порушень; прийняття заходів щодо усунення порушень та помилок. Такий звіт спрямований на отримання облікової інформації про хід здійсненої перевірки та може використовуватися як базовий для кожного суб'єкта господарювання.

В процесі дослідження встановлено відсутність дієвої методики внутрішнього контролю операцій з дебіторською заборгованістю як змішаного активу, внаслідок чого ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення бухгалтерського обліку, спотворюється інформація про стан розрахунків підприємства, знижується ефективність прийняття управлінських рішень. Для вирішення даної проблеми запропоновано методику внутрішнього контролю операцій з дебіторською заборгованістю як складової змішаних активів підприємства та форми робочих документів контролера, використання яких надасть можливість обґрунтувати суми дебіторської заборгованості, правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності, а також приймати ефективні і зважені рішення на основі отриманої облікової інформації, необхідної для здійснення економічного аналізу.

З метою забезпечення ефективності та

Методика внутрішнього

контролю операцій з        результативн°ст господарських операцій з

м°нетарниміі та використанням монетарних і немонетарних

немонетарними векселями .._..„        _ .

векселів   і   облігацій   необхідно постійно

одержаними і облігаціями

- здійснювати  контроль  за господарськими

операціями з їх використанням. У сучасних умовах господарювання зростає роль оперативного реагування на факти і причини виникнення відхилень від заданих параметрів. Внаслідок цього виникає необхідність оперативної перевірки отриманої інформації, визначенні та оцінці її доречності та якості. Задоволення потреб користувачів різних рівнів у своєчасних поточних даних забезпечується системою оперативного внутрішнього контролю.

Проблеми методології внутрішнього контролю операцій з векселями одержаними висвітлені в дослідженнях багатьох вчених, зокрема: О.В. Амеліної, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинця, С.Л. Берези, О.Ю. Большакової, М.Т. Білухи, Й.Я. Даньків, С.З. Мошенського, В.М. Мурашко, В.Ф. Палія,

B. В. Палія, Н.П. Русина, Н.С. Станасюка, Р.Н. Стрєльнікова, Р.Л. Хом'яка, Б.Ф. Усача та інших. Не применшуючи внеску інших дослідників слід відмітити, що відсутній комплексний підхід до методики внутрішнього контролю операцій з векселями одержаними, оскільки частина дослідників розглядала лише методику контролю векселів, що забезпечені дебіторською заборгованістю, а методиці внутрішнього контролю векселів, що утримуються на підприємстві як фінансові інвестиції, увага не приділялася. У зв'язку з цим актуальною є розробка комплексної методики внутрішнього контролю операцій з векселями з врахуванням їх подвійної природи.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології