В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

57

суспільним поділом праці та обміном товарами і послугами57 або ж виражена

58

в грошах цінність будь-чого або величина витрат на будь-що . Цінність - це те, що має певну матеріальну або духовну цінність, це користь, яка використовується за допомогою людської праці у задоволенні потреб59.

Крім того, під активами також розуміють все, що забезпечує дохід компанії, наявні кошти фірми, господарські засоби, матеріальні цінності та перевищення сум вимог фірми над її зобов'язаннями. Дані визначення, на нашу думку, є досить загальними. Наприклад, "все, що забезпечує компанії дохід" - до цієї категорії можна віднести працівників, які безпосередньо використовують активи для досягнення поставленої цілі, тобто, отримання доходу, але активом вони не виступають. "Наявні кошти

фірми" - це лише складова, яка входить до поняття активу, так як і

"господарські засоби", до яких не можна віднести дебіторську заборгованість, гудвіл, що підтверджує недоречність такого трактування.

Це   також   стосується   інших   вищенаведених   визначень   таких як

"матеріальні цінності", "наявне та боргове майно".

Таким чином, між дослідниками відсутня єдність щодо трактування категорії "активи". У економічних словниках актив розглядається як власність суб'єкта господарювання. У бухгалтерських джерелах актив визначають як майно, що належить підприємству або ж як ресурси, які перебувають під контролем суб'єкта господарювання. Вважаємо, що трактування активів як власності та майна тотожні, адже відображають відносини власності. Одні дослідники дотримувалися думки, що обов'язковою ознакою є право власності на актив та можливість встановлення контролю над ним, а інші - отримання вигід в майбутньому від використання. Цю проблему намагалися вирішити науковці в наукових статтях, монографіях і дисертаціях. В табл. Б.2 Додатку Б наведено підходи науковців до трактування сутності поняття "активи".

57 Економічний словник-довідник / за ред. проф. С.В. Мошенського. - К.: Феміна, 1995. - 368 с., с. 35.

58 Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. - [2-ге вид. виправл. та доповн.]. - Львів: Видавництво "Центр Європи", 2002. - 256 с., с. 116.

59 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с., с. 789.

Для того, щоб встановити сутність поняття "активи", розглянемо їх характерні ознаки (табл. 1.7), які виділяють дослідники в наукових статтях, монографіях та дисертаціях.

Таблиця 1.7. Ознаки, що характеризують активи відповідно до наданих визначень даного поняття в науковій літературі

Автор

№ з\п

Характерні ознаки активів

Галасюк В., Вишневська-Галасюк А., Галасюк В

Горецька Л.Л.

Майданевич Ю.П.

Малєєва А.В., Харченко Е.В.

Малюга Н.М.

Мірошник В.В

Петрук О.М.

Руднюк Г.Г

Семйон В.С.

Урбан Н.М

Кеннінг Джон

Разом

1

Ресурси

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

5

2

Майно

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

3

3

Нематеріальні права

+

 

-

+

-

-

-

+

+

-

+

5

3

Майнові права

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

4

4

Перебувають під контролем

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

5

5

Належність підприємству

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

4

6

Створені за допомогою інвестованого капіталу

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

2

7

Грошова оцінка

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

6

8

Засоби

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

Економічні вигоди

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

8

Найбільш поширеною ознакою є здатність приносити економічні вигоди, яку виділяють 73 % науковців (В. Галасюк, А. Вишневська-Галасюк, В. Галасюк, Л.Л. Горецька, Дж. Кеннінг, Н.М. Малюга, А.В. Малєєва, В.В. Сопко, Е.В. Харченко, Н.М. Урбан та О.М. Петрук). Урбан Н.М. звертає увагу на те, що для характеристики цієї особливості активів необхідно використати вираз - "здатність генерувати доходи", тобто формувати дохід в процесі ефективного використання активів. Малєєва А.В. зазначає, що здатність генерувати дохід притаманна активам як економічним ресурсам, які є продуктивними. І це ще одна характеристика активів, що являє собою їх здатність до випуску певного обсягу продукції за одиницю часу в процесі господарської діяльності60. Автор акцентує увагу на тому, що властивість

60 Малеева А.В. Экономическая сущность активов как объекта управления [Електронные ресурс] / А.В. Малеева, Е.А. Харченко // Вестник СевКавГТУ. Сер. "Экономика". - 2003. - № 3 (11). - Режим доступа: bttp://www.science.ncsta.m/articles/econom/11/06.pdf/fileiпродуктивності мають не всі сформовані суб'єктом господарювання активи, а тільки та їх частина, яка використовується в операційній діяльності.

37 % авторів (Л.Л. Горецька, А.В. Малєєва, Н.М. Малюга, Г.Г. Руднюк, Е.В. Харченко) наголошують на тому, що особливістю активів є їх належність підприємству на правах власності, тобто актив є власністю юридичної або фізичної особи. 54 % дослідників звертають

Встановлено, що значна кількість вчених (45 %), ототожнюють поняття актив з ресурсами, а інша ж частина науковців (27 %) вважають, що активи - це майно підприємства. Малєєва А.В., Харченко Е.В. та Урбан Н.М. підкреслюють, що активи створені за допомогою інвестованого капіталу.

Таким чином, науковці при трактування категорії актив враховували специфіку науки, в якій проводили свої наукові дослідження. Так Л.Л. Горецька, О.М. Петрук, Н.М. Малюга, В.С. Семйон, Ю.П. Майданевич, В.В. Мірошник досліджували актив як об'єкт бухгалтерського обліку, а В. Галасюк, А. Вишневська-Галасюк, В. Галасюк, А.В. Малєєва, Е.В. Харченко - як об'єкти управління.

В результаті проведеного дослідження встановлено характерні ознаки активів:

1) об'єкти як матеріальні, так і нематеріальні над якими встановлений контроль власників (учасників) підприємства та здійснюється управління ними; 22) виникли в результаті минулих подій;

3) власники підприємства очікують отримання економічних вигід від їх

З огляду на зазначене, вважаємо, що під активами підприємства слід розуміти сукупність матеріальних і нематеріальних цінностей підприємства, які мають грошову оцінку, а також вартостей у вигляді зносу, резерву, гудвілу тощо, формування та використання яких призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

У вищенаведеному визначенні закріплено матеріально-речову та нематеріальну форму активів, а також їх належність підприємству, здатність приносити дохід в майбутньому.

увагу на те, що актив повинен мати грошову оцінку.

використання.

1.3. Класифікація активів: особливості вимог стратегії управління вартістю підприємства

Питання класифікації та групування облікової інформації займають важливе місце в теорії бухгалтерського обліку. Класифікація активів за різними ознаками здійснюється з метою задоволення інформаційних потреб управлінського та облікового персоналу, учасників господарського товариства та інших зацікавлених осіб. У зв'язку з цим класифікація активів повинна відповідати певним цілям, серед яких слід виокремити надання інформації про платоспроможність підприємства, ліквідність та рентабельність його активів.

Класифікації активів в сучасних умовах господарювання присвятили свої дослідження такі вітчизняні вчені, як І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька, С.В. Голов, Ю.П. Майданевич, Н.М. Малюга, О.І. Мєшко, О.М. Петрук, Г.Г. Рудюк, В.С. Семйон, а також російські вчені В.П. Астахов, Ю.А. Бабаєв, В.М. Никітін, Я.В. Соколов та інші. В той же час не сформовано єдиного науково-обґрунтованого підходу до класифікації активів, який буде зручним і ефективним для цілей бухгалтерського обліку.

Для забезпечення безперервної господарської діяльності суб'єктам господарювання необхідна певна кількість засобів виробництва, грошових коштів та інших активів, які безпосередньо є об'єктами бухгалтерського обліку. З метою розуміння їх ролі, впливу на фінансово-господарський стан та правильного відображення у звітності, необхідним є групування об'єктів за певними ознаками, тобто наявність класифікації, що забезпечить єдність підходу щодо застосування всіх елементів методу бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік виступає своєрідним ядром, на якому базується вся діяльність підприємства, що розпочинається з прийняття управлінських рішень на основі зібраних, систематизованих та оброблених даних, які, пройшовши через бухгалтерську обробку, стають інформацією. В сучасному інформаційному суспільстві остання є одним з основних інструментів управління та розвитку.

Глобалізація економічних процесів, швидкоплинний розвиток ринкового середовища стає підставою для формування нових стратегій управління. Одна з найсучасніших концепцій менеджменту - управліннявартістю підприємства, яка дозволяє досягти стабільного руху в напрямі зростання, узгодити інші цілі управління підприємством та забезпечити його розвиток в довгостроковій перспективі.

Управління вартістю як метод стратегічного управління було започатковано зарубіжними вченими, найбільш відомими з яких є: Т. Коупленд, Т. Колер та Д. Муррін61. Через практичну значимість концепція управління вартістю активно досліджується та отримала широке відображення в наукових працях зарубіжних вчених: А.Г. Грязнової, Д. Нортона, Р. Каплана, Ф. Модільяні, М. Міллера та інших. Окремі аспекти теорії управління вартістю розроблялись вітчизняними вченими та науковцями в межах досліджень проблем конкурентоспроможності, корпоративного управління, управління виробничим потенціалом, теорій вартості, а саме О.Г. Мендрулом, В.Н. Маренковим, В.В. Демшиним, В.А. Панковим та іншими.

Концепція управління вартістю підприємства зародилася у 80-х рр. ХХ ст. в США. У її основу покладено розуміння того, що в управлінні головною метою є формування адекватної ринкової вартості підприємства, тобто усунення різниці між реальною вартістю підприємства, яка базується на вартості його майна та ефективності його фінансово-господарської діяльності, та оціночною вартістю, на яку орієнтуються акціонери, інвестори та потенційні покупці. Управління на основі вартості (Value-Based Management) сприяє підвищенню ефективності процесу залучення інвестиційного капіталу.

В основу цієї концепції покладено постулат: вартість підприємства визначається майбутніми грошовими доходами його власників, а нова вартість створюється лише тоді, коли отримана віддача від інвестованого

62

капіталу перевищує його витрати.

Створена вартість - це найважливіший показник результатів діяльності підприємства. Для її досягнення необхідно зосередитися на грошових потоках в довгостроковій перспективі, а не на короткострокових змінах прибутку в розрахунку на акцію. Результати діяльності суб'єкта господарювання оцінюються виходячи з вартісних показників .

61 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.; пер. с англ. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 576 с.

62 Там же.

63 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / [Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Тазихина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н.]. - М.: ИНТЕР РЕКЛАМА, 2003. - 544 с., с. 443.

Грязнова А.Г. виділяє принципи, на яких базується концепція управління, спрямована на максимізацію вартості:

- потік грошових коштів, що генерується підприємством - це найбільш прийнятний показник, що дозволяє адекватно оцінити діяльність суб'єкта

- нові капіталовкладення підприємство може здійснювати лише за умови, що вони створюють нову вартість, тобто коли рентабельність цих інвестицій вище витрат на їх залучення;

- визначення оптимальної комбінації активів має змінюватися з метою забезпечення максимального зростання вартості підприємства;

- відмова від традиційних бухгалтерських показників, які відображають поточний фінансовий стан суб'єкта господарювання та його фінансові результати64.

Оцінка вартості суб'єкта господарювання враховує довгострокові перспективи діяльності, так як в основі концепції вартості -прогнозування грошових потоків, які в майбутньому принесуть активи підприємства. Таким чином, на відміну від інших показників, вартість -завжди довгостроковий показник.

На вартість підприємства впливають фактори вартості - певні змінні, від яких залежать результати діяльності суб'єктів господарювання. Одиниці виміру чинників вартості Т. Коупленд називає ключовими показниками діяльності. Для правильного визначення факторів вартості дослідник виділяє три принципи:

1. Фактори вартості повинні бути прямо пов'язані зі створенням вартості для акціонерів і з необхідною деталізацією доведені до всіх ланок підприємства аж до самої нижньої. У випадку, якщо рядові співробітники і керівники структурних підрозділів дотримуються єдиної думки про те, як повсякденна діяльність підприємства позначається на вартості, вони можуть узгодити свої плани і оцінки, усунувши протиріччя в цілях, яких

г -65

прагнуть досягти у своїй роботі .

2. При встановленні цільових нормативів і при оцінці результатів діяльності фактори вартості слід розглядати як фінансовими, так і операційними ключовими показниками діяльності. Найчастіше підприємства

64 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / [Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Тазихина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н.]. - М.: ИНТЕР РЕКЛАМА, 2003. - 544 с., с. 444.

65 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.; пер. с англ. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 576 с., с. 115.

господарювання;проводять аналіз чинників вартості, здійснюючи поділ рентабельності інвестованого  капіталу  на  її  фінансові  складові.   Ступінь деталізації

інформації   щодо   обсягу   монетарних   активів   дозволяє менеджерам

66

аналізувати конкретні заходи щодо поліпшення результатів діяльності .

3. Фактори вартості повинні відображати як поточну діяльність, так і довгострокові перспективи зростання. Аналіз факторів вартості проводиться з метою виявлення параметрів, від яких залежить зростання рентабельності понад витрат на капітал, так само як і підвищення поточної рентабельності

67

інвестованого капіталу .

Фактори, які впливають на вартість підприємства, наведені на рис. 1.5.

Фактори, які впливають на вартість підприємства

Зовнішні

Внутрішні

загальноекономічна ситуація в |країні; законодавчі обмеження, зміна податкового законодавства; інфляційні процеси; конкуренція в галузі

стан виробничих потужностей; цінова політика підприємства; структура активів; обсяги виробництва і реалізації; якість продукції

Рис. 1.5. Фактори впливу на вартість підприємства

Підприємство не може впливати на зовнішні фактори, проте управлінський персонал повинен слідкувати за загальноекономічною ситуацією в країні з метою прогнозування можливості їх зміни та оперативного реагування на ці зміни, а також з метою зменшення негативних наслідків їх впливу.

Внутрішні фактори вартості залежать від суб'єкта господарювання. Для контролю за внутрішніми факторами необхідно їх деталізувати для кожного рівня управління, тобто кожний структурний підрозділ відповідає за ті чинники вартості, на які воно може впливати. Щоб факторами вартості можна було користуватися, треба встановити їх підпорядкованість, ступінь впливу кожного фактора на вартість підприємства, призначити відповідальних осіб. Таким чином, функцію вартості підприємства можна

66 Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.; пер. с англ. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 576 с., с. 115.

67 Там же, с. 116.представити таким чином: V (kl, k2, .., kn) max, де kn - фактори вартості. I основне завдання управління - максимізувати дану функцію.

Таким чином, на вартість підприємства можна вплинути двома способами - впливаючи на склад і структуру активів з метою збільшення грошових потоків або на склад і структуру зобов'язань з метою зниження витрат на залучений капітал.

Необхідність достовірної оцінки вартості підприємства обумовлена наступними випадками (табл. 1.8).

Таблиця 1.8. Випадки та цілі оцінки вартості підприємства в рамках стратегії управління, орієнтованої на вартість

№ з/п

5 ~~6

Випадки оцінки вартості

_підприємства_

Укладання угоди купівлі-продажу підприємства в цілому, з можливістю виділення окремої фірми, підприємства, майнового комплексу

Злиття фірми

або поглинання

При страхуванні майна, підприємства вцілому

Отримання кредиту або забезпечення кредитної лінії

Інвестиційна діяльність Ліквідація бізнесу

7    Переоцінка майна

Ціль оцінки вартості

_підприємства_

Вигідний продаж підприємства, з метою отримання якнайбільшого прибутку

Для отримання більшого пакету акцій -при злитті та підвищення вартості фірми - при поглинанні Визначення страхової вартості об'єкту для встановлення розміру страхових виплат_

Отримати кредит або відкрити кредитну лінію на значну суму

Залучити інвестиції на

вигідних умовах_

Вигідна реалізація майна підприємства

Періодична переоцінка майна з метою визначення реальної вартості майна в інфляційних умовах

Користувачі

_інформації_

Власники, акціонери підприємства, яке реалізується, та покупці

Власники, акціонери, які задіяні в процесі злиття або поглинання

Власники, керівники страховики,

акціонери та підприємства, гаранти

перестраховики

Власники, акціонери, керівники,   банк   або інші фінансово-кредитні установи, які мають право на видачу кредиту_

Власники, акціонери,

керівники, інвестори_

Власники, акціонери, керівники інвестори, кредитори, працівники, державні контролюючі

органи_

Управлінський персонал, власники, інвестори

Оцінка підприємства у зазначених випадках має певні цілі та вагоме значення для користувачів. Так, оцінка активів підприємства при укладанні

42

2

3

годи купівлі-продажу підприємства здійснюється з метою визначення вартості реалізації, при чому продавець зацікавлений у її завищенні, а покупець - заниженні.

У світовій практиці часто відбуваються угоди купівлі-продажу не всього підприємства, а його частини. У цьому випадку ціна продажу окремої частки залежить не тільки від вартості частини активу, яка реалізується, але й від тих прав, які надає володіння даною часткою новому власнику. Наприклад, якщо це контрольний пакет акцій підприємства, то його ринкова ціна буде значно вище неконтрольного.

При злитті або поглинанні оцінка підприємства важлива в рамках визначення частки прибутку або пакету акцій, які залежать від величини вкладеного капіталу та збільшення вартості підприємства, що утворюється при злитті, з метою досягнення різних цілей (отримання кредиту або підвищення інвестиційної привабливості об'єкта інвестування).

Для встановлення розміру виплат за умови настання страхової події -повної (часткової) втрати або ушкодження застрахованих об'єктів (підприємства) - визначається їх страхова вартість.

Оцінка бізнесу також необхідна для визначення величини заставного забезпечення кредитної лінії або кредиту, як правило, на значні суми.

Суб'єкти господарювання, які планують залучити інвестиції, повинні враховувати фактор вартості майна, оскільки інвестору важливо впевнитися у надійності та прибутковості інвестиційного проекту.

Необхідність оцінки вартості підприємства виникає також і при його ліквідації, оскільки слід визначити ліквідаційну вартість підприємства, яка являє собою грошову суму, що реально може бути отримана від продажу товариства в строки, занадто короткі для проведення адекватного маркетингу відповідно до визначення ринкової вартості.

Отже, оцінка вартості підприємства здійснюється для певних цілей та має своїх користувачів, які керуються даною інформацією, проте для її отримання необхідна певна систематизація, яка в першу чергу полягає у класифікації активів.

На основі аналізу літературних джерел виявлено значну кількість класифікаційних ознак, з різноманітними групувальними ознаками та видами активів (табл. 1.9).

Таблиця 1.9. Класифікації активів, згруповані за авторами

Автор

№ з /п

Види класифікаційних ознак

В

ах

т

с

А

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології