В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

На основі проведеного дослідження економічної літератури встановлено, що автори розглядають:

- методику контролю векселів, що забезпечені дебіторською заборгованістю (Л.С. Береза, О.Ю. Большакова, Н.С. Станасюк, Р.Л. Хом'як),

- методику контролю векселя як цінного паперу (В.М. Мурашко, Б.Ф. Усач).

Мошенський С.З.623 акцентує увагу на тому, що методичні основи та процедури контролю операцій з векселями не розроблені повною мірою, а

623 Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. канд. екон. наук: 08.06.04 /

C. З. Мошенський. - Житомир, 2004. - 258 с., с. 144.

398розвиваються лише фрагментарно. Зокрема, не вивчені теоретичні положення і принципи внутрішнього контролю системи вексельного обігу, а також не достатньо використовується досвід зарубіжних країн у цьому питанні. Крім того, Мошенський С.З.624 удосконалив методику проведення внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій, в якій виокремив об'єкти контролю, методи та прийоми його здійснення як на балансових, так і на позабалансових рахунках, яка дозволяє провести комплексне дослідження вексельних операцій. Дослідником обґрунтовано неправильність використання такого поняття, як "експертиза векселів". Доведено, юридична експертиза векселя є одним з прийомів документального контролю, а саме формальною перевіркою, а фінансова експертиза векселя за своєю сутністю є одним з методів господарського контролю - аналізом господарської діяльності, метою якого є виявлення недоліків діяльності, оцінка невикористаних резервів і прийняття оптимальних управлінських рішень.

При побудові системи внутрішнього контролю операцій з векселями одержаними необхідно враховувати специфіку об'єкта контролю, зокрема його подвійну природу, що впливає на застосування специфічних прийомів і способів контролю.

Контроль за операціями з векселями одержаними та облігаціями є надзвичайно важливим, адже проводиться з метою перевірки доцільності та правильності здійснених розрахунків з дебіторами, а також своєчасності та повноти погашення заборгованості контрагентами.

Внутрішній контроль за операціями з монетарними та немонетарними векселями - це організована учасниками господарського товариства або уповноваженими ними органами система нагляду та перевірки ефективності здійснення операцій з векселями та своєчасності погашення заборгованості дебіторів, що забезпечені векселем та векселі, які придбані за грошові кошти, з метою забезпечення ліквідності активів та платоспроможності підприємства.

Проведення внутрішнього контролю за операціями з векселями одержаними та облігаціями сприяє виявленню несвоєчасного відображення в бухгалтерському  обліку  їх  надходження  або  реалізації, встановленню

624 Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: автореферат на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 / С.З. Мошенський. - Київ, 2004. - 18 с., с. 12-13.випадків завищення або заниження вартості векселя або облігації, встановленню причин їх виникнення та розробленню рекомендацій щодо уникнення помилок у майбутньому. Це допомагає підвищити рентабельність та ринкову привабливість підприємства тощо.

Отже, внутрішній контроль операцій з монетарними та немонетарними векселями та облігаціями спрямований на перевірку та підтвердження інформації щодо повноти, достовірності, законності та об'єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й звітності вексельних і облігаційних операцій.

При проведенні внутрішнього контролю вексельних операцій контролеру слід перевірити правильність класифікації векселів і відображення їх за відповідними статтями. Класифікація залежить від терміну, на який видано вексель, та від характеру оформленої ним операції.

Послідовність дій внутрішнього контролера на методичному етапі контролю операцій з векселями одержаними та облігаціями наведені на рис. 4.13.

Внутрішній контроль операцій з монетарними та немонетарними векселями одержаними необхідно розпочати з проведення інвентаризації. Інвентаризація векселів проводиться комісією, яка створюється за наказом керівника підприємства. Інвентаризація векселів проводиться окремо за векселями одержаними від дебіторів за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) та за векселями, що обліковуються як фінансові інвестиції.

За результатами інвентаризації монетарних і немонетарних векселів

- правильність оформлення векселів;

- правильність розмежування векселів на монетарні та немонетарні, а також достовірність їх облікового відображення;

- повнота та своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів одержаних за операціями з векселем.

Перевіряючи векселі, що одержані за індосаментом, контролер має переглянути зміст передавального надпису та впевнитися, що вексель дійсно виписаний на підприємство, а не на стороннього суб'єкта господарювання.

одержаних встановлюється:

Методичний етап внутрішнього контролю операцій з монетарними та немонетарними векселями та облігаціями

Операції з монетарними векселями одержаними

Операції з

немонетарними

1. Інвентаризація векселів та облігацій

ґ \

Перевірка наявності векселів одержаних, облігацій і правильність їх розмежування на монетарні та немонетарні

Направлення запитів дебіторам для підтвердження   сум дебіторської заборгованості,    що забезпечена векселем   і    строку   платежу за

Направлення запитів контрагентам у яких було придбано вексель для підтвердження   вартості поточної (довгострокової) фінансової

Ж

2. Перевірка первинних документів, що підтверджують факт отримання та погашення векселя, видачі

облігацій

Надходження векселів: договори купівлі-продажу, договори поставки, акти виконаних робіт, накладні, ТТН, податкові накладні;

Переведення до складу немонетарної: довідка бухгалтерії, наказ керівника

Надходження векселів: договорів на купівлю цінних паперів, акт приймання-передачі цінних паперів;

Вибуття: договорів на реалізацію

цінних паперів, акт приймання-передачі цінних паперів

Погашення: Виписка банку, ПКО,

довід

ро

3. Перевірка журналу реєстрації векселів одержаних, облікових регістрів та форм фінансової звітності

4. Узагальнення та систематизація отриманої інформації щодо монетарних і немонетарних векселів,

Рис. 4.13. Методика внутрішнього контролю векселів одержаних

Під час проведення інвентаризації перевіряється наявність вексельних бланків, а також внутрішньому контролеру необхідно детально розглянути сутність кожної операції щодо векселів одержаних та встановити, чи вексель є розрахунковим документом, чи цінним папером, що дозволить визначити правильність відображення вексельних операцій в бухгалтерському обліку.

За результатами інвентаризації векселів контролер може виявити недійсні векселі. Причини, які призводять до недійсності векселів наведені в табл. 4.7.

40Таблиця 4.7. Причини, що призводять до недійсності векселя

_Дефекти форми векселя__Дефекти змісту векселя_

- відсутність обов'язкових реквізитів - наявність сторонніх написів та/або векселя; приписок;

- наявність підчищень, виправлень у - наявність порушень правил виконання векселі написів       і       викривлення змісту

__обов'язкових реквізитів_

Вексель, який має дефекти форми або змісту Ф.А. Гудков називає вексельним сурогатом. Під останнім автор розуміє документи, які за певних причин не мають сили векселя і до яких не можуть бути застосовані норми вексельного права.625 Тобто у разі виявлення в процесі інвентаризації векселя, який має дефекти форми або змісту, необхідно перевірити чи такий вексель відображається на рахунках бухгалтерського обліку, оскільки це призводить до завищення вартості оборотних активів підприємства та є незаконним.

В процесі проведення перевірки необхідно перевірити чи були випадки списання заборгованості за монетарним векселем одержаним через закінчення строку позовної давності такої заборгованості. Контролер повинен пам'ятати, що строк позовної давності, який визначений в ЦКУ626, до векселів не застосовується. Для визначення строку позовної давності контролеру необхідно керуватися положеннями Уніфікованого вексельного законодавства. Відповідно до Уніфікованого закону627 строк позовної давності векселя залежить від строку платежу, що визначений у векселі (табл. 4.8).

Таблиця 4.8. Строки позовної давності за векселем *

Строки платежу за векселем

Строк позовної

з\п

 

давності

1

2

3

1

За пред'явленням - підлягає оплаті при його пред'явленні,

Чотири роки від

 

але пред'явлення може відбутися не пізніше шести місяців

дня

 

або року з дати складання векселя (ст. 34)

пред'явлення

2

У  такий-то  час  від  пред'явлення  -  строк платежу

Від дати

 

визначається або за датою акцепту, або за датою протесту.

акцепту 3 роки

 

За відсутності протесту недатований акцепт вважається

 

 

зробленим в останній день строку, передбаченого для

 

625 Гудков Ф.А. Вексель дефекты формы (методики выявления типичных ошибок) / Ф.А. Гудков. -М., Концерн "Банковской Деловой Центр", 1998. - 128 с., с. 7.

626 Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV зі змінами та доповненнями [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page= 1 &nreg=435 -15

627 Уніфікований Закон "Про переказні і прості векселі" від 07.06.1930 [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_009пред'явлення векселя до акцепту (рік з дня видачі векселя)__

У випадку, якщо акцепт не був здійснений, необхідно   1   рік   з дня зробити протест у неакцепті. Держатель векселя набуває пред'явлення права регресної  вимоги до векселедавця переказного регресної векселя (ст. 70)__вимоги_

Продовження табл. 4.8

1

2 3

3

У такий-то час від складання - підлягає оплаті при його пред'явленні, але пред'явлення може відбутися не пізніше шести місяців або року з дати складання векселя

Чотири роки від дати його складання

4

На визначений день - платіж за векселем має бути здійснений у зазначений на ньому день

Три роки після зазначеної дати платежу

* систематизовано на основі628

Якщо контролер при проведенні перевірки виявив випадки списання заборгованості за монетарним векселем одержаним, необхідно впевнитися у правомірності та достовірності такого списання. При списанні заборгованості за монетарним векселем через завершення строків вчинення протестів у неакцепті та неплатежу, необхідно визначити осіб, які винні у пропущенні цих строків.

Щодо інвентаризації цінних паперів, зокрема облігацій, слід відмітити, що вона може бути проведена як самостійно, так і під час інвентаризації каси.

В ході інвентаризації цінних паперів встановлюються:

- правильність оформлення цінних паперів;

- реальність вартості цінних паперів, які обліковуються на балансі;

- збереженість цінних паперів (співставленість фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку);

- своєчасність і повнота відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів за цінними паперами629.

Інвентаризація цінних паперів здійснюється в розрізі окремих емітентів із зазначенням в акті назви, серії, номера, номінальної та фактичної вартості, строків погашення та загальної суми. Реквізити кожного цінного паперу співставляються з даними регістрів 630.

628 Уніфікований Закон "Про переказні і прості векселі" від 07.06.1930 [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_009

629 Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с., с. 324.

630 Там же, с. 324-325.

403

При проведенні інвентаризації векселів контролер складає інвентаризаційний опис, в якому фіксуються відомості щодо виявлених за результатами перевірки векселями. Рекомендовано складати окремі інвентаризаційні описи (табл. 4.9, 4.10) для монетарних і немонетарних векселів одержаних.

Таблиця 4.9. Інвентаризаційний опис монетарних векселів

Шифр рахунку

Назва векселедавця

Документ, що підтверджує виникнення заборгованості за векселем

Сума

Дисконт/ Відсотки

 

 

Дата

Назва документу

Термін погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості інвентаризації векселів, що обліковуються як фінансові інвестиції. Інвентаризація таких векселів проводиться шляхом перевірки наявності цінних паперів. Під час перевірки контролеру необхідно встановити:

- правильність оформлення векселя одержаного;

- вартість векселів та її відповідність вартості, що відображена в балансі підприємства;

- своєчасне та повне відображення в бухгалтерському обліку доходів, отриманих операцій з векселем як цінним папером.

Інвентаризаційний опис векселів, що придбані за грошові кошти наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10. Інвентаризаційний опис векселів і облігацій, що придбані за грошові кошти

Шифр

Серія,

Назва

Номінальна

Фактична

Нараховані

Строк

рахунку

номер

векселедавця

вартість

вартість

відсотки

погашення

За результатами проведеної інвентаризації комісія складає акт інвентаризації, в якому фіксуються дані щодо наявних векселів, а також відомості про недійсні та прострочені векселі.

Після перевірки фактичної наявності монетарних і немонетарних векселів одержаних, внутрішній контролер застосовує прийоми документального контролю. Спочатку контролер перевіряє всі первинні

404документи, що пов'язані з здійсненням операцій з використанням векселя. Зокрема, при перевірці заборгованості за монетарним векселем одержаним необхідно впевнитися в наявності таких первинних документів: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів на виконання робіт, накладних, товарно-транспортних накладних, договорів на придбання цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів. При перевірці договорів особливу увагу контролер має звернути на форму розрахунків, що в них передбачена. Якщо вексельна форма не передбачена в договорі, то вексель одержаний від такого дебітора вважається не дійсним. Накладні та товарно-транспортні накладні необхідно перевірити для порівняння суми, які в них зазначені та суми, що вказані у векселі, оскільки вексель може бути виданий дебітором на повну суму заборгованості за поставлені товари (продукцію), надані послуги, виконані роботи.

При перевірці векселя, придбаного за грошові кошти, контролеру необхідно перевірити договір на придбання цінних паперів та акт приймання-передачі цінних паперів, оскільки саме ці первинні документи підтверджують факт вкладення коштів у вексель.

Контролеру при проведенні перевірки необхідно впевнитися у достовірності даних щодо погашення монетарних і немонетарних векселів одержаних. Для цього слід перевірити первинні документи, що підтверджують факт погашення, зокрема: виписки банку, прибуткові касові ордери та дані аналітичного обліку.

Контролеру слід перевірити наявність записів про надходження векселів у журналі реєстрації векселів одержаних. Особливу увагу необхідно звернути на серію і номер векселя, назву векселедавця, дату видачі, номінальну та фактичну вартості та строк погашення.

Всі цінні папери, які зберігаються на підприємстві, повинні бути зареєстровані в книзі обліку цінних паперів, яка повинна мати наступні реквізити: назва емітента, номінальна вартість цінного паперу, вартість придбання, номер, серію тощо, загальну кількість, дату придбання, дату продажу. Книга обліку цінних паперів повинна бути зброшурована, пронумерована, скріплена печаткою підприємства, підписами керівника і головного бухгалтера631.

631 Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с., с. 322.

Виправлення в книгу обліку цінних паперів можуть вноситися лише з дозволу керівника та головного бухгалтера із зазначенням дати внесення виправлень632.

При перевірці правильності оформлення первинних документів визначається наявність обов'язкових реквізитів на бланку облігації, наявність договору на придбання та продаж цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, а також правильність відображення в них даних про цінні папери (серія, номер, емітент, номінальна вартість, вартість придбання, дисконт, строки погашення тощо). Ревізор також перевіряє наявність та правильність оформлення книги обліку цінних паперів633.

Перевіряючи первинні документи, облікові регістри та звітність контролер використовує прийоми документального контролю (табл. 4.11).

Таблиця 4.11. Способи документального контролю, що застосовуються контролером при перевірці векселів одержаних

Вид перевірки _Зміст перевірки

Формальна

Перевірка бланка векселя на правильність заповнення всіх обов'язкових реквізитів. Вексель, в якому не заповненні всі обов'язкові реквізити або наявні виправлення вважається не дійсним та втрачає вексельну силу

Нормативно-правова

Визначення операцій з монетарними та немонетарними векселями одержаними щодо їх відповідності нормам вексельного законодавства та нормативно-правовим актам щодо облікового відображення векселів одержаних

Арифметична

Порівняння суми, зазначеної в векселі, та в договорі купівлі-продажу (договорі поставки, договорі наданих послуг)

Зустрічна

Направлення запиту до векселедавця з метою підтвердження заборгованості, що забезпечена векселем. Дозволяє виявити господарські операції з векселями, які реально не відбулися, проте відображені в системі бухгалтерського обліку в спотвореному вигляді

Взаємна

Проводиться перевірка векселя, договору купівлі-продажу (поставки, акту наданих послуг, акту виконаних робіт), рахунків. Перевіряється чи співпадають суми зазначені в векселі з сумами, що вказані в вищеперерахованих документах. Контролер здійснює порівняння інформації про монетарні та немонетарні векселі, що наведено в акті приймання-передачі векселів, реєстрі векселів одержаних

Логічна_І Встановлення ймовірності здійснення операції

632 Там же, с. 322.

633 Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с., с. 323.

При перевірці вкладень в цінні папери перевіряються ціни, за якими вони були відображені в звітності. Контролер перевіряє наявність аналітичного обліку цінних паперів, правильність їх віднесення до складу довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, оскільки в звітності підприємства довгострокові та поточні вкладення в цінні папери відображаються в різних розділах балансу. Критерієм віднесення цінних паперів до короткострокових є

• 634

швидка ліквідність даного виду цінних паперів .

Контролер зобов'язаний перевірити правильність формування вартості придбання цінних паперів, обґрунтованість включення у вартість їх придбання супутніх витрат (інформаційно-консультаційних послуг, послуг брокерів і банків за оформлення або видачу цінних паперів, відсотків за позиками і кредитів, які використовуються на придбання цінних паперів тощо), зіставляти ціни придбання з ринковими цінами на аналогічні цінні папери635.

Ревізор перевіряє правильність формування фінансового результату при вибутті цінних паперів, а також витрат, пов'язаних з реалізацією цінних паперів (з метою включення в розрахунок фінансового результату), наявність дозволу НБУ на здійснення операцій з цінними паперами, вартість яких

636

виражена в іноземній валюті .

Після перевірки первинних документів внутрішній контролер зіставляє одержані результати з даними, що зафіксовані в облікових регістрах, Головній книзі та фінансовій звітності.

Для перевірки монетарного векселя, що одержаний від дебіторів за реалізовані товари, продукцію, надані послуги, виконані роботи, необхідно зіставити правильність підрахунків за дебетом і кредитом та залишків за субрахунками 34 "Монетарні короткострокові векселі одержані" та 182 "Монетарні довгострокові векселі одержані", що наведені в обліковому регістрі 3 та в Відомості 3.4. з результатами інвентаризації.

Для перевірки векселів, що придбані за грошові кошти, необхідно порівняти дані, одержані за результатами інвентаризації за субрахунками 351 "Монетарні фінансові інвестиції", якщо підприємство планує утримувати вексель до дати його погашення, 352 "Немонетарні фінансові інвестиції"

634 Там же, с. 323-324.

635 Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с., с. 324.

636 Там же, с. 324.

(при продажу) та 142 "Боргові цінні папери", з даними, що зафіксовані в журналі 4 та Відомості 4.2.

Перевіряючи операції з використанням монетарних і немонетарних векселів слід звернути увагу на своєчасність і правильність відображення відсотків і дисконту за векселем.

Після перевірки облікових регістрів необхідно порівняти кінцеві залишки за рахунками 34 "Монетарні короткострокові векселі одержані" та субрахунками 182 "Монетарні довгострокові векселі одержані", 351 "Монетарні фінансові інвестиції", 352 "Немонетарні фінансові інвестиції" (при продажу) та 142 "Боргові цінні папери" з даними Головної книги за відповідними субрахунками.

При проведенні внутрішнього контролю операцій з монетарними та немонетарними векселями одержаними здійснюється зіставлення залишку заборгованості за одержаними векселями, що обліковуються на балансі підприємства, із залишком в облікових регістрах та з актами взаємозвірки розрахунків з дебіторами (табл. 4.12)

Таблиця 4.12. Прийоми перевірки показників фінансової звітності та регістрів бухгалтерського обліку щодо векселів одержаних

Етап

Критерій (що перевіряється)

Коротка характеристика

І

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології