В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Арифметична перевірка кожної з форм

ІІ

Перевірка відповідності показників фінансової звітності з даними

бухгалтерського обліку:

ж. № 3 відомості № 3.4 та рядок оборотно-сальдової відомості рахунку 34 "Монетарні короткострокові векселі одержані" та субрахунками 182 "Монетарні довгострокові векселі одержані", 351 "Монетарні фінансові інвестиції", 352 "Немонетарні фінансові інвестиції", 142 "Боргові цінні папери"_

Перевірка відповідності показників оборотно-сальдової відомості та Головної книги

Перевірка формування   р. 045, 046, 047, 048 гр. 3, 4 ф. № 1 "Баланс" та показників Головної     субрахунка 142 "Боргові цінні папери" Головної книги та ф. № 1 книги

"Баланс" р. 220, 221, 222, 223 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" та рахунка 35 Головної книги __р. 051 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" та субрахунку 182

Перевірка відповідності показників регістрів обліку   та оборотно-сальдової відомості

Рядок оборотно-сальдової відомості рахунку 142, 18, 34, 35 із рядками в Головній книзі відповідних рахунківголовної книги

Перевірка відповідності показників ф. № 1 "Баланс" та ф. № 5 "Приміток до річної фінансової звітності"

р. 045, 046, 047, 048 гр. 3, 4 ф. № 1 "Баланс"

р. 220, 221, 222, 223 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" р. 051 гр.3,4 ф. № 1 "Баланс" з Розділом IV. Б Боргові   Фінансові   інвестиції   "Приміток до річної фінансової звітності"

При перевірці форм фінансової звітності контролеру необхідно особливу увагу звернути на операції з немонетарними векселями та облігаціями, зокрема на їх реалізацію. Доходи та витрати, які виникають при здійсненні господарських операцій за участю боргових цінних паперів, відображаються у формі № 2 "Звіт про фінансові результати", тому контролеру необхідно перевірити правильність їх відображення. Для цього контролер зіставляє дані щодо доходів одержаними за операціями з цінними паперами за рядками 122, 123, 132, 133 ф. № 2 "Звіту про фінансові результати" та даними журналу 7 за субрахунком 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" за даними за статтями 562, 563, 575, 576 ф. № 5 "Приміток до річної фінансової звітності". Витрати за операціями з борговими цінними паперами - за статтями 162, 163 № 2 "Звіт про фінансові результати" та даними журналу 5 за субрахунком 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" та за статтями 575, 576 ф. № 5 "Приміток до річної фінансової звітності".

Результати здійсненої перевірки контролер систематизує та узагальнює в підсумковому документі - "Звіті про результати внутрішнього контролю операцій з борговими ціними паперами", в якому наводиться інформація про фактичну наявність боргових монетарних і немонетарних цінних паперів, виявлені порушення; зазначається період, в якому були допущені помилки і порушення та їх причини; визначаються наслідки впливу виявлених порушень на майновий стан підприємства; а також наводять пропозиції щодо усунення виявлених порушень та помилок.

Отже, на основі проведеного дослідження виявлено відсутність методики внутрішнього контролю боргових цінних паперів як складових змішаних активів, що призводить до спотворення інформації про ці об'єкти бухгалтерського обліку. Для вирішення даної проблеми запропоновано методику внутрішнього контролю операцій з складовими боргових цінних

409паперів, що полягає в розробці контрольних процедур, необхідних для встановлення достовірності вкладення коштів у боргові цінні папери, а також встановленні типових помилок при здійсненні операцій з борговими монетарними та немонетарними цінними паперами. Запропонована методика дозволить точно та достовірно відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про змішані активи та забезпечить можливість одержання оперативної інформації про складові, мету їх утримання та спосіб погашення.

Висновки до 4-го розділу

Дослідження організаційно-методичних проблем внутрішнього контролю монетарних та змішаних активів дає можливість зробити наступні висновки:

1. Однією із важливих проблемних питань в організації внутрішнього контролю є підхід до організації внутрішнього контролю в цілому для всіх структурних елементів (об'єктів), що наявні у власності суб'єкта господарювання, а не конкретно до кожного об'єкта дослідження. Це призводить до неправильного розуміння сутності всіх господарських операцій, що здійснюються на підприємстві, невизначеності завдань, функцій та контрольних процедур, що здійснюють суб'єкти контролю. Визначено суб'єктів, об'єкти, встановлено мету і завдання внутрішнього контролю, час проведення, а також періодичність проведення внутрішнього контролю монетарних та змішаних активів підприємства, що стало основою для розробки методики внутрішнього контролю таких активів.

2. Запропоновано методику контролю операцій з монетарними активами, що полягає в розробці контрольних процедур, необхідних для встановлення правильності розрахунків та відображення в регістрах обліку та звітності, а також встановленні типових помилок. Такий підхід дасть можливість правильно та послідовно виконувати контрольні процедури та полегшить контролеру роботу з вимірювання залишків монетарних активів та встановлення достовірності операцій з ними.

3. В процесі дослідження встановлено відсутність дієвої методики внутрішнього контролю операцій із складовими змішаних активів, зокрема, дебіторською  заборгованістю,  векселями та  облігаціями,  внаслідок чого

ускладнюється   дотримання   основних   методичних   принципів ведення

бухгалтерського обліку, спотворюється інформація про стан розрахунків підприємства, знижується ефективність прийняття управлінських рішень. Для вирішення даної проблеми запропоновано методику внутрішнього контролю операцій із складовими змішаних активів та форми робочих документів контролера. Запропонована методика дозволить точно та достовірно відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про змішані активи та забезпечить можливість одержання оперативної інформації про складові, мету їх утримання та спосіб погашення.

ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

1. Додаток А "Досягнення російської облікової думки в ХІХ -ХХ ст."

2. Додаток Б "Дефініції поняття "актив" у різних літературних джерелах"

3. Додаток В "Поділ активів згідно ознак їх класифікації "

4. Додаток Д "Класифікація поглядів економічних течій у різні періоди розвитку суспільства щодо трактування поняття грошей, як економічної категорії"

5. Додаток Ж "Глосарій за темою дослідження "

6. Додаток К "Визначення понять "категорія", "поняття", "термін""

7. Додаток Л "Трактування сутності поняття "дебіторська заборгованість"

7. Додаток М "Види векселів, наведені в навчально-практичній літературі"

8. Додаток Н "Трактування понять"інвестиції" та "фінансові інвестиції" в економічній літературі"

9. Додаток П "Класифікаційні ознаки поділу фінансових інвестицій"

10. Додаток Р "Нормативно-правові акти, що регулюють облік монетарних активів"

11. Додаток С "Судові рішення"

12. Додаток Т "Порівняння законодавчих актів з обліку монетарних активів"

13. Додаток Ф "Документування операцій руху грошових коштів"

14. Додаток Х "Удосконалена форма звіту про рух грошових коштів"

15. Додаток Ц "Відмінності між національними та міжнародними стандартами щодо обліку дебіторської заборгованості"

16. Додаток Ч "Нормативні документи, які регламентуюють порядок здійснення вексельних операцій"

17. Додаток Ш "Порівняння бухгалтерських принципів МСБО (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 9"

18. Додаток Ю "Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку фінансових інвестицій"

19. Додаток АА "Методика бухгалтерського відображення монетарної й немонетарної дебіторської заборгованості"

20. Додаток АБ "Звіт про наявність та погашення дебіторської заборгованості"

21. Додаток АВ "Звіт про короткострокову заборгованість за векселями одержаними"

22. Додаток АД "Відомість аналітичного обліку операцій з придбаними борговими цінними паперами"

23. Додаток АЖ "Звіт про змішані активи підприємства"

24. Додаток АК "Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами"

25. Додаток АЛ "Відомість з перевірки показників синтетичного й аналітичного обліку монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості"

26. Додаток АМ "Порівняння показників головної книги та фінансової звітності щодо дебіторської заборгованості"

ДОДАТОК А

Досягнення російської облікової думки в ХІХ-ХХ ст.

№ з\п

Автора

Внесок у розвиток категорії "актив"

1

2

3

1

Бахчисарайцев Г.А.

Прихильник  балансової  теорії.  Актив  -  це  те, що

 

(1875-1926 рр.)

підприємство отримало (вклало). Вперше в Росії розділив всі господарські операції за їх впливом на баланс на чотири типи, які використовуються і сьогодні

2

Вейцман Р.Я.

Всі частини активу розбивав на дві групи: засоби у фазі

 

(1870-1936 рр.)

виробництва та засоби у фазі обігу, та групував актив на: 1) основні засоби, 2) засоби в обігу, 3) засоби поза обігом (вивільнені кошти)

3

Вольф А.М.

Розробив   класифікацію  цінностей,   яка  згодом стала

 

(1854-1920 рр.)

обов'язковою для представників петербурзької школи: речові цінності, гроші, умовні цінності. У зв'язку з цим були виділені три групи рахунків: майна, послуг, розрахунків (особисті)

4

Гальперін Я.М. (1894-

Перший здійснив бухгалтерське читання балансу та його

 

1952 рр.)

розподіл: актив на засоби в трьох сферах - виробництво, обіг і споживання. Перевага такого підходу - економічне трактування активу, але повністю ігнорував юридичний аспект проблеми

5

Лунський М.С. (1867-

Одним із перших створив методологічний напрямок у

 

1956 рр.)

сфері обліку і саме йому належить здійснення переходу до балансових теорій в Росії (1909 р.). Прихильник динамічного балансу

7

Рейнбот П.І.

Баланс   трактував   як   рахунок,   який   закриває інші

 

(1839-1916 рр.)

синтетичні рахунки. Сформував правило відповідно до якого складання балансу повинно передувати проведенню інвентаризації. Вважав, що собівартість продукції не потрібно розраховувати

8

Рощаховський А.К.

Запропонував структуру типового балансу акціонерного

 

(1910 р.)

підприємства. Ступінь деталізації окремих статей (дебітори, кредитори, нематеріальні активи) залишалася на розсуд укладачів балансу, щодо інших статей -визначено склад елементів, доцільних для виділення в балансі. Так, у статті "Майно реальне" виділялося п'ять елементів: каса (готівкові гроші, рахунки в банках), членські внески, цінні папери, майно постійне (нерухоме, рухоме, незакінчені будівництва), майно оборотне

9

Руссіян І.П.

Актив - це зобов'язання третіх осіб, а пасив - права сторонніх осіб щодо підприємства. Баланс зліва повинен показувати пасив, а справа - актив. Автор постулату: сума сальдо рахунків активів дорівнює алгебраїчній сумі засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства з

коригуванням    на    кредиторську    заборгованість (-) та борги (+)

Продовження Додатку А

1

2 3

10

Сіверс Є.Є. (1852-1917 рр.)

Автор мінової теорії, суть якої полягає в тому, що в основі подвійного       запису       лежить       обмін благами. Баланс є наслідком рахунків, а отже баланс не залежить від інвентаря. Розробив детальну класифікацію рахунків (виділив речові рахунки, до яких пропонував основні та перехідні  (калькуляційні)  субрахунки).  До перехідних рахунків   відносив   субрахунки   заготівель,   споруд та виробництва. Виступав проти балансової теорії, але в його працях можна знайти поділ всіх господарських операцій на чотири типи аналогічно до групування операцій в залежності від того, як вони впливають на зміни підсумку балансу

ДОДАТОК Б

Дефініції поняття "актив " у різних літературних джерелах Таблиця Б.1. Підходи до трактування поняття "актив" в довідковій

літературі

№ з\п

Джерело

Визначення

1

2

3

1

Агєєва Ю.Б.637

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає склад і вартість майна організації на визначену дату. В діючій формі бухгалтерського балансу актив включає два розділи: необоротні та оборотні активи. Термін використовується також для позначення будь-якої власності, майна організації (с. 8). Активи - сукупність майна суб'єкта господарювання

2

Бакаєв А.С. 638

Актив - 1) одна із двох частин бухгалтерського балансу, в якій відображаються необоротні та оборотні активи. 2) господарські засоби, контроль над якими організація отримала в результаті минулих подій в її господарській діяльності і які мають принести їй економічні вигоди в майбутньому (с. 7-8)

3

Мороз А.М.639

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка характеризує склад, розміщення та використання грошових коштів, згрупованих за їх економічним значенням в процесі відтворення (с. 6)

4

Бернар І.640

Актив - сукупність належного господарюючому суб'єкту власного майна та дебіторських рахунків (с. 28)

5

Бічік С.В. 641

Актив - 1) будь-яка вартість, яка знаходиться у власності компанії (кошти, товарні запаси, земля, будівлі, обладнання, поточні активи); 2) частина бухгалтерського балансу, яка відображає матеріальні і нематеріальні цінності підприємства з точки зору їх складу і розміщення; 3) перевищення доходів над витратами в деяких видах балансу (с. 7)

6

Бланк І.О.642

Активи - економічні ресурси підприємства в формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській

637 Агеева Ю.Б. Экономический словарь (для бухгалтера, аудитора, директора) / Ю.Б. Агеева. - М.: РедсоБератор-Паблишинг, 2006. - 256 с.

638 Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаєв. - М.: Изд-во "Бухгалтерський учет", 2002. - 160 с.

639 Банківська енциклопедія / [під ред. А.М. Мороза]. - К.: "Ельтон", 1993. - 336 с.

640 Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. - Т. ІІ: [пер. с фр.] / И. Бернар, Ж.-К. Колли. - М.: Международ. отношения, 1997. - 760 с.

641 Бичик С.В. Словарь экономических терминов / С.В. Бичик, С.В. Даморацкая, И.В. Даморацкая. -Минск: Высш. шк., 2009. - 271 с.

642 Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджмента / И.А. Бланк. - К.: "Ника-Центр", 1998. - 480 с.діяльності з метою отримання прибутку (с. 9)_|

Продовження табл. Б.1

1

2 3

7

Бойко В.М.643

Актив - 1) частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності та кошти, які належать даному підприємству або установі; 2) перевищення грошових доходів, одержаних країною з-за кордону над її закордонними витратами. Активи -перевищення сум вимог фірми над її зобов'язаннями (с. 8)

8

Азрилиян А.Н.644

Активи - 1) будь-яка власність компанії; 2) частина бухгалтерського балансу, яка відображає матеріальні та нематеріальні цінності підприємства з точки зору їх складу та розміщення; 3) перевищення доходу над витратами; 4) в зарубіжній практиці це будь-який предмет, матеріальний чи нематеріальний, які представляє цінність для власника (с. 12)

9

Борісов А.Б.645

Актив - 1) сукупність майна та грошових коштів, які належать підприємству; 2) частина бухгалтерського балансу, яка відображає на звітну дату основні та оборотні засоби підприємства в грошовому виразі, їх склад та розміщення; 3) перевищення доходів над витратами (с. 16-18)

10

Бутинець Ф.Ф.646

Актив - 1) ресурс, що контролюється підприємством в результаті минулих подій, використання якого, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; 2) частина бухгалтерського балансу, що відображає на визначену дату в грошовому вираженні засоби підприємства, їх склад та розміщення (с. 9)

11

Бухгалтерский словарь

647

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату в грошовому виразі засоби підприємства, їх склад та розміщення (с. 11)

12

Внешнеэкономический толковый   словарь / Под ред. И.П. Фаминского648

Активи (assets) - матеріальні цінності (земля, будівлі, споруди, обладнання, запаси сировини та матеріалів, готової продукції), цінні папери, різного роду вклади до банків, грошова готівка, а також нематеріальні активи ("гудвіл", патенти, авторські свідоцтва, торгові марки тощо), що належать компанії (підприємству) (с. 8)

13

Галяпін Л.В. 649

Активи - ресурси, які контролюються підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як можна очікувати, приведе до отримання економічних вигод у

643 Бойко В.М. Бізнес: словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. - К.: Україна, 1995. - 157 с.

644 Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

645 Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2001. - 805 с.

646 Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

647 Бухгалтерский словарь. - [2-е изд., доп.]. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 208 с.

648 Внешнеэкономический толковый словарь / [под ред. И.П. Фаминского]. - М.: ИНФРА-М, 2000. -512 с.

649 Галяпин Л.В. Справочник головного бухгалтера / Л.В. Галяпина. - Ростов на Дону: Фенікс, 2008. - 314 с.майбутньому (с. 13)_|

Продовження табл. Б.1

1

2

3

14

Голощапов М.О 650

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату у грошовому виразі засоби підприємства, їх склад та розміщення (с. 9)

15

Економічна

Активи - сукупність майна, інтелектуальної власності,

 

енциклопедія: Редкол.:

грошових ресурсів, що належать підприємству, фірмі,

 

С.В. Мочерний 651

компанії, в які вкладено засоби власників та інших осіб (с. 29)

16

Ермошенко Н.Н.652

Активи - 1) перевищення грошових доходів над витратами; 2) частина бухгалтерського балансу, яка відображає в грошовому вираженні всі належні даній юридичній особі матеріальні і фінансові цінності з точки зору їх складу та розміщення; 3) сукупність майнових прав, які належать фізичній або юридичній особі (с. 7)

17

Экономическая

Актив - 1) одна з двох частин бухгалтерського балансу,

 

энциклопедия

яка відображає в грошовій формі склад та розміщення засобів виробництва (с. 58)

18

Загородній А.Г.654

Актив - 1) частина бухгалтерського балансу (як правило, ліва сторона), яка відображає на певну дату всі належні підприємству активи (матеріальні цінності, кошти, боргові вимоги); 2) майнові права (майно), що належить фізичній або юридичній особі; 3) перевищення грошових надходжень держави, одержаних із-за кордону (наприклад, від експорту товарів, робіт, послуг), над її закордонними виплатами (с. 16)

19

Конопліцький В.А.655

Активи - 1) майно, що належить підприємству, грошові кошти, цінні папери; 2) складова частина балансу підприємства, де в активній частині відображаються всі його засоби та їх розміщення по стадіях виробництва, а в пасивній - джерела засобів, згруповані за їх походженням (с. 6)

20

Корнієнко Г.В.656

Активи - наявні кошти фірми (с. 2)

21

Костюк П.А.657

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на    певну    дату    в    грошовому    вираженні засоби

650 Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора / Н.А. Голощапов; под ред. В.И. Осипова. - М.: "Экзамен", 1999. - 384 с.

651 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / [редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.]. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000 - 864 с.

652 Ермошенко Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя / Н.Н. Ермошенко, Н.Н. Скворцов - К.: УкрИНТЭИ, 1993. - 168 с.

653 Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Т. 1. - М.: "Советская энциклопедия", 1962. - 476 с.

654 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

655 Коноплицкий В.А. Маркетинг, рынок, финансы: терминологический словарь-справочник/ В.А. Коноплицкий, А.И. Филина - К.: "Имэкс", 1992. - 184 с

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології