В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

656 Корнієнко Г.В. Словник для підприємців і бізнесменів. Термінологічний словник-довідник / Г.В. Корнієнко, Г.А. Горошков, М.Г. Бєльський. - Київ, 1992. - 52 с.

657 Костюк П.А. Бухгалтерский словарь / П.А. Костюк. - Мн.: "Вышэйш. школа", 1971. - 160 с.підприємства, їх склад та розміщення (с. 5)_

Продовження табл. Б.1

1

2

3

22

Новіков В.А.658

Активи - власність фізичної чи юридичної особи, яка має грошову оцінку і приносить під час виробничої чи комерційної діяльності дохід (с.12)

23

Красій С.А.659

Актив - в бухгалтерському обліку ліва частина балансу, яка відображає кількість господарських засобів за їх складом та розміщенням на певну дату (с. 15)

24

Ожегов С.І.660

Актив - вартість наявного та дольового майна, яке належить підприємству (с. 7)

25

Пантелеєв В.П., Сніжко О.С.661

Актив - частка бухгалтерського балансу, яка характеризує склад, розміщення та використання засобів підприємства, згрупованих за їх роллю у процесі виробництва; все, що має грошову вартість та є власністю фірми або окремої особи. Активи   -   ресурси,   контрольовані   підприємством у результаті   минулих   подій,   використання   яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому (с. 9)

26

Русско-украинский финансово-банковский словар. Сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина 662

Актив - 1) сукупність майнових прав, які належать фізичній або юридичній особі у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних виробничих запасів, грошових коштів, фінансових вкладень, а також грошових вимог до інших фізичних та юридичних осіб; 2) ліва сторона бухгалтерського балансу підприємства, яка містить економічне групування господарських засобів за складом, розміщенням та використанням в грошовій оцінці на початок та кінець звітного року (с. 7)

27

Саблук П.Т.,

Активи   -    економічні   ресурси   підприємства, від

 

Дем'яненко М.Я. 663

використання яких очікується отримання прибутку (с. 9)

28

Словник термінів ринкової економіки. За ред. В.І. Науменка664

Актив - 1) частина бухгалтерського балансу підприємства, що відображає на певний час усі наявні матеріальні цінності та кошти, а також їх розміщення і використання. 2) перевищення грошових надходжень держави, одержаних з-за кордону над її закордонними витратами (с. 10)

29

Словарь иностранных

Актив - 1) частина бухгалтерського балансу, яка виражає

 

665

слов

в грошовому виразі всі належні даному підприємству або установі матеріальні цінності з точки зору їх складу та розміщення; 2) перевищення грошових доходів країни, отриманих за кордоном над її закордонними витратами; 3) сукупність майнових прав (майна), які належать фізичній

658 Новіков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов: словарь / В.А.Новиков. -М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. - 376 с.

659 Красий С.А. Краткий Бухгалтерский словарь-справочник / С.А. Красий. - Херсон: Херсонское книжно-газетное издательство, 1960. - 124 с.

660 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М.: Изд. "Советская энциклопедия", 1968. - 900 с.

661 Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. - Держ. Акад. статистики, обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформ. - аналіт. Агентство", 2009. - 239 с.

662 Русско-украинский финансово-банковский словарь / [сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина]. -К.: Фортун-Пресс, Консум, 1997. - 208 с.

663 Словник-довідник фінансиста АПК / [за ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка]. - К.: 1997. - 234 с.

664 Словник термінів ринкової економіки. / [за ред. В.І. Науменка]. - К.: Глобус, 1996. - 288 с.

665 Словарь иностранных слов. - [1-3 изд., стереотип]. - М.: Рус. яз., 1984. - 608 с.зо

31

32

33

34

35

36

37

Статистический словар

666

Толковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетных терминов. / Под ред. Н.Г. Сычева, В.В. Ильина667

Український радянський енциклопедичний

668

словник

Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Велш Глен А.669

Сазерленд Кэнуэлл Д.670

Дж.,

Финансово-кредитный словарь.   Гл. редактор В.Ф. Гарбузов671_

Юридична

енциклопедія. Редкол.: Ю.С. Шемшученко672

Редько А.Ю.

або юридичній особі (с. 23)

Продовження табл. Б.1

3

Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає розміщення засобів господарства (с. 11)

Активи - цінності, що мають вартість і належать будь-якій особі на правах власності або передані цій особі на тривале користування з правом наступного їх викупу. В якості активу можуть виступати машини і обладнання, споруди, земля, запаси, фінансові інструменти, нематеріальні цінності, в тому числі інтелектуальна власність і ділова репутація. їх загальною характеристикою є право власності, що розповсюджується на них за законом або відповідно до контракту (с. 8)

Актив - частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності та кошти, використання (с. 45)

їх розміщення

та

Активи - це ресурси, що належать підприємству

Актив - це будь-який ресурс, який має економічну цінність і яким може володіти фізична особа або компанія (с.5)

яка

Актив    -    частина    бухгалтерського балансу, характеризує склад, розміщення та використання засобів, що згруповані за їх роллю в процесі відтворення (с. 27)

Активи - власність фізичних та юридичних осіб у вигляді рухомого й нерухомого майна, землі, лісів, угідь, запасі корисних копалин, ін. цінності, що мають грошову вартість і використовуються їх власниками для виплати своїх зобов'язань іншим фізичним чи юридичним особам. Активи підприємства - майно підприємства, що складається з матеріальних, фінансових та нематеріальних активів (с. 86)

Актив - контрольовані підприємством господарські ресурси, які отримані в результаті попередніх подій і повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в

2

666 Статистический словарь. - М.: "Статистика", 1965. - 708 с.

667 Толковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетных терминов / [под ред. Н.Г. Сычева, В.В. Ильина]. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 272 с.

668 Український радянський енциклопедичний словник [т. 1]. - Кабарга - К.:1966. - 854 с.

669 Велш Глен А. Основи фінансового обліку / Велш Глен А., Шорт Деніел Г.; пер. з англ.. О. Мінін, О. Ткач. - К.:Основи, 1997. - 943 с.

670 Сазерленд Дж. Бухгалтерский учет и финансы: ключевые понятия / Дж. Сазерленд, Д. Кэнуэлл; пер. с англ. под. ред. А.В.Григораш. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 400 с.

671 Финансово-кредитный словарь. Т. 1 / [гл. редактор В.Ф. Гарбузов]. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 511 с.

672 Юридична енциклопедія: В 6 т. [Т. 1]. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (Голова редол.) та ін.]. - К.: "Укр. енцикл.", 2001. - 672 с.

673 Редько А.Ю. Справочник словарь бухгалтера / А.Ю. Редько. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 320 с.

38

40

Райзберг Б.А.674

39   Райс Энтони f

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К.Гіжевський, В.В.Головченко,

В.С.Клвальський (кер.)

676

та ін.

майбутньому (с.125)

Продовження табл. Б.1

3

Актив - сукупність власного майна і грошових коштів, які належать підприємству, в які вкладені засоби власників,

господарів (с.110)_

Активи - це все те, чим володіє компанія (с.12)

Активи - набуті в результаті попередньої діяльності, перебуваючі у власності або у повному господарському віданні суб'єкта господарювання (юридичної або фізичної особи) і контрольовані ним об'єкти бухгалтерського обліку у вигляді рухомого і нерухомого майна, коштів у касі, банківських вкладів, інвестицій, цінних паперів тощо, використання яких призведе до економічної вигоди в майбутньому (с. 20)

2

674 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - [5-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 495 с.

675 Райс Энтони Разоблачение тайн бухгалтерского учета. Как разобраться в бухгалтер ской отчетности и в финансовом анализе / Райс Энтони; пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2006. - 352 с.

676 Популярна юридична енциклопедія / Гіжевський В.К., Головченко В.В., Клвальський В.С. та ін. -К.: Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

Таблиця Б.2. Підходи до трактування поняття "актив" в наукових джерелах_

з\п

ПІБ автора

Визначення

1

2

3

1

Галасюк В., Вишневська-

Активи - права на ресурси, які контролюються компанією в   результаті   минулих   подій,   від   яких очікується

 

Галасюк А., Галасюк В.677

отримання позитивних умовно-грошових потоків більших, ніж негативних (с. 240)

2

Горецька Л.Л.678

Актив - сукупність майна та майнових прав, що виникають з приводу використання, користування та розпорядження ним, яке має об'єктивну грошову оцінку, і належить підприємству на правах контролю за доступом до майбутніх економічних вигод, які очікуються отримати від його використання (с. 57)

3

Майданевич Ю.П.679

Активи - таке групування засобів, яке показує їх дію та функціонування (с. 168)

4

Малєєва А.В., Харченко Е.В. 680

Активи - це сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, яка належить підприємству, утворених за допомогою інвестування капіталу, що характеризуються прибутковістю, продуктивністю та грошовою вартістю, яка відображається в балансі підприємства

5

Малюга Н.М.681

Активи - це ресурси, які є в розпорядженні власника підприємства, придбані або створені для того, щоб в результаті господарської діяльності одержувати економічний ефект (с. 102)

6

Петрук О.М.682

Активи   є   об'єктами   облікового   відображення, що відповідають вимогам одного з двох критеріїв, це: 1) майно (майнові права) суб'єкта господарювання, яке приносить доход або збільшує його капітал під час реалізації через таке майно права власності, 2) права вимоги, що містять в собі дохід або збільшують капітал суб'єкта господарювання після їх реалізації (с. 255)

7

Руднюк Г.Г.683

Активи - економічна облікова категорія, яка матеріально втілена у вартості цінностей і матеріальних прав, належних суб'єкту господарювання (підприємству) на правах власності, що використовуються їх з певною метою на всіх стадіях безперервного руху (кругообігу), притаманних фінансово-господарській діяльності підприємства (с. 105)

677 Галасюк В. Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами компании на базе концепции ССБ / В. Галасюк, А. Вишневська-Галасюк, В. Галасюк // Весник ЖГТУ. - 2003. № 3 (25). -

С. 240-249.

678 Горецька Л.Л. Економічна природа активів: обліковий аспект / Л.Л. Горецька // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2002. - № 20. - С.49-57.

679 Майданевич Ю.П. Визначення активів підприємства та їх класифікація / Ю.П. Майданевич //

Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2002. - № 20. - С. 166-169.

680 Малееева А.В. Экономическая сущность активов как объекта управления [Електронний ресурс] / А.В. Малееева, Е.В. Харченко // Весник СевКавГТУ. Серия "Экономика". - 2003. - №3. - Режим доступу: www.ncstu.ru

681 Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

682 Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: [монографія] / О.М. Петрук. -Житомир: ЖДТУ, 2005. - 420 с.

683 Руднюк Г.Г. Активи підприємства - питання визначення, класифікації, складу та розміщення їх у балансі / Г.Г. Руднюк // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 1997. - № 6. - С. 104-110.

Продовження табл. Б.2

1

2

3

8

Семйон В.С.684

Активи - сукупність матеріальних ресурсів і нематеріальних прав, виражених у грошовій вартості, які контролюються підприємством і використовуються з певною метою (с. 153)

9

Сопко В.В. 685

Активи підприємства - це майнові об'єкти - матеріальні або нематеріальні носії вартості, які отримані в результаті попередніх господарських процесів та мають властивість приносити у майбутньому вигоду - доходи (с.66)

10

Урбан Н.М.686

Активи - контрольовані підприємством економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, що характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати доходи, постійний обіг яких в процес використання пов'язаний з факторами часу, ризику і ліквідності (с. 7)

11

Кеннінг Джон 687

Актив - це будь-яка майбутня послуга, виражена в грошах або конвертована у гроші, право, яке законно і справедливо гарантує дохід особі або групі осіб (с. 285)

684 Семйон В.С. Активи як облікова категорія: проблеми трактування / В.С. Семйон // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2008. - № 2 (44). - С. 146-155.

685 Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / за ред. проф., д.е.н. В.В.Сопка та О.В.Бойка. - К.:Фенікс, 2001. - 468.

686 Урбан Н.М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: автореф. дис. канд. ек. наук / Н.М. Урбан. - Т., 2004. - 20 с.

687 Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; пер. с англ.; под. прод. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистыка, 1997. - 576 с.

Таблиця Б.3. Дефініції поняття "ресурси" у різних літературних джерелах_

з\п

Джерело

Визначення

1

Азриліян А.Н. 688

Ресурси - грошові кошти, цінності, запаси, що використовуються у процесі діяльності (с.402)

2

Бернар І., Колли Ж. -

К 689

Ресурси - весь комплекс майна та послуг, якими володіє нація (с.448)

3

Бічік С.В, Даморацкая А.С., Даморацька І.В. 690

Ресурси - засоби, запаси, можливості, джерела, послуги; все, що забезпечує стабільне функціонування фірми(с.179)

4

Борисов А.Б.691

Ресурси - засоби, запаси, можливості, джерела, послуги; все, що забезпечує стабільне функціонування фірми (с.637)

5

Бутинець Ф.Ф.692

Ресурси - це джерела забезпечення процесу виробництва, що виступають одним із видів економічних ресурсів і охоплюють засоби виробництва (засоби і предмети праці) (с.159)

6

Загородній А.Г.693

Ресурси - це кошти, запаси, можливості, джерела будь -чого (наприклад, фінансові, економічні, матеріальні, природні, сировинні, трудові (людські) тощо) (с.782)

7

Мочерний С.В.694

Ресурси - засоби, запаси, можливості, джерела, послуги; все, що забезпечує стабільне функціонування фірми (с. 238)

8

Новий тлумачний словник української мови      / укладач. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко695

Ресурси - запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби, грошові кошти, джерело фінансових доходів, засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необхідності (с. 899)

688 Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

689 Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, английская, немецкая, испанская терминология: [в 2-х тт. - Т. ІІ] / И. Бернар; пер. с фр. - М.: Международ. отношения, 1997. - 760 с.

690 Бичик С.В. Словарь экономических терминов / С.В. Бичик, С.В. Даморацкая, И.В. Даморацкая. -Минск: Высш. шк., 2009. - 271 с.

691 Борисов А.Б Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2001. - 805 с.

692 Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

693 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

694 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000 - 864 с.

695 Новий тлумачний словник української мови / [укладач. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко]. - К.: Видавництво "Аконіт", 2000. - 944 с.

ДОДАТОК В

Поділ активів згідно ознак їх класифікації

Автор

№ з/п

Поділ активів відповідно до класифікаційних ознак

р*

ЬІ oq

в о

ах

т

с

їх 41

А

н

■S

лі рі

з

°0

ц пі

іло

р

ц

н и

т

Q>

їх

"-і

к н а

 

и

в о

1

їх

йі

ін д о

ор

8

їх

в о

лі із

т

а р д н

їх

"-і

о к н

йі

с

їх їх

і

8

їх

oq

ні

ті

кіі

о

к

ті

їх

oq

ц

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології