В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

йі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Матеріальні

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

2

Нематеріальні

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

3

Фінансові

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

4

Оборотні

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

5

Позаоборотні (довгострокові, засоби тривалого використання)

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

696 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета / В.П. Астахов. - Издательский центр "МарТ", 2000. -416 с.

697 Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

698 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы / В.Г. Белолипецкий; [под ред. И.П. Мерзлякова]. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 298 с.

699 Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

700 Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджмента / И.А. Бланк. - К.: "Ника-Центр", 1998. - 480 с.

701 Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник [для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Бабаев Ю.А., Бородин В.А., Амаглобели Н.Д.; под ред. проф. Ю.А. Бабаев. - [4-е изд., перер. и доп.]. - М.: 2005. - 304 с.

702 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] / С.Ф. Голов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

703 Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч.посіб./ А.Г. Загородній, Г.О. Партин. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 327 с.

704 Кизилова А.Н. Теория бухгалтерського учета: сборник задач и хозяйственных ситуаций: [учебное пособие] / под. ред. А.Н. Кизилова. - Москва: ИКЦ "МарТ", 2004. - 304 с.

705 Кондратьева А.Ф. Теория бухгалтерського учета: учебник для студентов факультета "Бизнес-управление" / А.Ф. Кондратьева. - Харьков: Фомио, 2002. - 271 с.

706 Лисенко Л.І. Бухгалтерський облік: основи теорії: нав.посіб. / Л.І. Лисенко. - Севастополь: Вид-

во СевНТУ, 2006. - 380 с.

707 Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

708 Никитин В.М. Теория бухгалтерского учета: курс лекцій / В.М. Никитин, Д.А. Никитина. - М.: Идательство "Дело и Сервис", 1999. - 320 с.

709 Смитко М.А. Теория бухгалтерського учета: учебн. пособие / М.А. Смитко. - Мн.: Мисанта, 2001. - 263 с.

710 Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В.Г. Швець. - [3-тє вид., перероб. і доп.] - К.: Знання, 2008. - 535 с.

426


6

Вилучені

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

Продовження Додатку В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

Поточні

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Необоротні

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

9

Ліквідні

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

10

Неліквідні

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

11

Абсолютно ліквідні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

12

Малоліквідні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

13

Власні

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

14

Залучені

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

15

Непоточні

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Монетарні

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

17

Немонетарні

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

18

Короткострокові

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

19

Засоби (активи) виробництва

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

20

Засоби (активи) у невиробничі сфері

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

21

Засоби (активи) у сфері обігу

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

22

Ті, що

підлягають

зносу

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

23

Ті, що не

підлягають

зносу

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

24

Використо­вуються в основній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

25

Використо­вуються в операційній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

26

Використо-вуюься в фінансовій діяльності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

27

Використо­вуються в інвестиційній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д

Класифікація поглядів різних економічних течій у різні періоди розвитку суспільства щодо

трактування грошей як економічної категорії

Етапи розвитку

Період

Економічна течія

Країна

Представники

Основні праці

Основні положення економічних думок. Підходи до розгляду грошей як економічної категорії

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Античний

IV-II ст. до н.е.

Економічна думка античного світу

Стародав­ня Греція

Демокріт (470 р. до н.е. - у старості)

 

Виступав проти накопичення грошей. Вважав, що жадоба до грошей приносить втрату честі, в свою чергу, перенесення бідності з гідністю є ознакою здорового

глузду

 

 

 

 

 

Ксенофонт (430 - 355 рр. до н.е.)

"Ойкономія"

Гроші трактував як необхідний засіб обігу та концентровану форму багатства. Засуджував обіг торгівельного та лихварського капіталу

 

 

 

 

 

Платон (427 -347 рр. до н.е.)

"Держава", "Закони"

Визнавав такі функції грошей як міри вартості та засобу обігу. Негативно відносився до грошей як до засобу нагромадження, виступаючи проти лихварства та продажу товарів у кредит

 

 

 

 

 

Аристотель (384 - 322 рр. до н.е.)

"Політика"

Започаткував договірну концепцію походження грошей. Трактував гроші як умовні знаки, які слугують необхідним елементом будь-якого обміну і виникають за спільною домовленістю

2.

Раннє Середньо­віччя

V-ХІ ст.

Економічна думка в Україні

Україна

Ярослав Мудрий

"Руська правда" (ХІ-ХІІ ст.)

Обмежує лихварські операції, упорядковує систему боргових зобов'язань, надання позик в натуральній та грошовій формах. Лихварство не вважається гріховним і законодавчо регулюється

3.

Класичне середньо­віччя

ХІ-XV ст.

Схолас­тична філософія

Україна

Володимир Мономах

"Повчання" (кін. ХІ - поч.

ХІІ ст.)

Засуджував гонитву за багатством, жадобу до накопичення грошей. Позики під 20 % річних дозволялося брати без обмеженого строку

^іУ* 428

Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Рим

Фома

Аквінський (1225/26­1274 рр.)

"Сума теології" (1273 р.)

Прибічник договірної теорії виникнення грошей. Монета -найпевніша міра для матеріального життя у торгівлі та обороті, покликана сприяти обміну за справедливою ціною. Вважав, що держава має право встановлювати номінальну цінність монет. Виступав проти псування монет

 

Відроджен ня

ст.

Ранній меркантилі

зм

Франція

Ніколь Орезм (1323-1382 рр.)

"Трактат про походження,

природу,

юридичну підставу та зміну грошей" (1360 р.)

Гроші є штучним інструментом, який люди винайшли задля полегшення товарообміну. Золото та срібло стали грошима завдяки своїм природним властивостям. Спочатку вони були звичайними товарами і лише поступово набули ролі грошових металів. Прибічник металічної теорії грошей. Виступав проти псування монет

 

 

 

 

Туніс

Валиєддин Абдаррахман Ібн-Хальдун (1332-1406 рр.)

"Велика історія"

Гроші - творіння боже. Точніше, бог створив золото і срібло, щоб вони були грошима. Виділяє серед функцій грошей такі як засіб виміру, засіб накопичення і платежу

4.

Пізнє Середньо­віччя

XIV-

XV ст.

Ранній (монетар­ний) меркан­тилізм

Англія

Вільям

Стаффорд (1554­1612 рр.)

"Стислий виклад деяких скарг наших спів­вітчизників" (1581 р.)

Виступав за доктрину активного грошового балансу. Доводить шкідливість вивезення монети за кордон, роз'яснюючи тим, що від цього зростають ціни і погіршується становище народу. Вважав, що гроші є тільки засобом обігу. Для досягнення позитивного сальдо необхідним: 1) встановлювати максимально високі ціни на товари, які експортуються; 2) обмежувати в цілому імпорт товарів; 3) не допускати вивезення з країни золота і срібла

 

 

 

 

Італія

Гаспар

Скаруффі (1519­1584 рр.)

"Роздуми про монету і справжню

Особлива увага приділяється питанням грошового обігу і кредиту. У своїй праці розвивав ідеї, близькі до монетаризму.       Запропонував       встановити єдину

пропорційність загальноєвропейську грошову систему, визнати золото і між золотом і срібло валютними металами. Рекомендував ліквідувати сріблом" національні бар'єри, що обмежують обіг. Трактує золото і

(1582 р.) срібло як звичайні товари

Продовження Додатку Д

 

 

 

Італія

Антоніо Серра

(XVI-XVII ст.)

"Стислий трактат про причини, які можуть призвести до достатку золота і срібла у країнах, що не мають копалень" (1613 р.)

Заперечує концепцію монетаризму та виступав за ідею "торгового балансу". Засуджував заборону вивезення грошей і регламентацію їх обігу, втручання держави в економічне життя. Важливим теоретичним вкладом став економічний аналіз витоків поповнення грошових ресурсів. Виділяв штучне та природне багатство. Штучне поділяв на загальне та специфічне. Виокремив чотири способи поповнення грошових коштів країни, яка не має копалень: розвиток ремесла, працелюбність населення, розвиток торгівлі та експорту, розумна політика уряду, яка може компенсувати недоліки інших витоків багатства нації

Пізне Середньо­віччя

ХУІ-ХУІІ ст.

Пізній / зрілий меркан­тилізм

Англія

Томас Ман/Мен (1571-1641 рр.)

"Скарби Англії в зовнішній торгівлі" (1630 р.)

Виступав за активний торговельний баланс. Погляди на багатство переважали в його грошовому виразі - у золоті і сріблі. Виступив за активний розвиток торгівлі, яку вважав основним засобом нагромадження багатства. Розрізняв поняття грошей, багатства й дорогоцінних металів. Роль грошей полягала у залученні в країну через зовнішню торгівлю більше дорогоцінних металів. "Гроші створюють торгівлю, а торгівля примножує гроші"-вважав Томас Ман

 

 

 

Франція

Антуан

Монкретьєн де Ваттевіль (1575­1621 рр.)

"Трактат з політичної економії " (1615 р.)

Для могутності держави необхідне золото, і найнадійнішим способом його придбання є зовнішня торгівля. Розрізняв поняття "гроші" і "багатство". Вважав, що золото створює лише передумови для багатства і добробуту країни, але само по собі ще не робить її багатою

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології