В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

 

 

 

 

Жан Батіст Кольбер (1619­1683 рр.)

 

Вважав, що могутність держави визначається кількістю грошей, що є в її розпорядженні, а їх може дати тільки торгівля

430

1

Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Російсь­кий

меркантил ізм

Росія

Іван Тихонович Посошков (1652-1726 рр.)

«О скудности и богатстве» (1724 р.)

Виступав за державне регулювати ціни та визначення номіналу грошей державою. Багатство держави не зводив до грошей, а воно втілюється в багатстві народу. Зростання продуктивності праці є основним джерелом збагачення нації

 

 

1660­1830 рр.

Критика меркан­тилізму і початок класичної школи

Англія

Уільям Петті (1623-1687 рр.)

"Різне про гроші" (1682 р.)

Особливої уваги у своїх працях надавав проблемі грошей. На його думку, гроші - це особливий товар, який протистоїть усім іншим товарам. Доводив, що є певна пропорція грошей для торгового обміну, за якої надлишок грошей може призвести до росту цін, а дефіцит - до скорочення масштабів виробництва та низькому рівню податкових надходжень

 

 

 

 

 

Девід Юм (1711­1776 рр.)

"Про гроші" (1752 р.)

Виділяє гроші як не предмет торгівлі, а лише як знаряддя, яке люди використовують за загальною згодою для того, щоб полегшити обмін товарів. "Гроші - не одне з колес торгівлі, а масло, завдяки якому рух колес стає більш плавним і вільним", - зауважував Д. Юм

 

 

 

 

Франція

П'єр Ле Пезан де Буагільбер (164 -1714 рр.)

"Міркування про природу багатства, грошей і податків" (1707 р.)

Гроші трактував як основне зло та джерело нещасть товаровиробників, адже гроші порушують природну рівновагу товарного обміну відповідно до "істинної вартості". Наділяє гроші лише єдиною функцією - це полегшення обміну. Отже, функцію засобу обігу може виконувати будь-який товар. Пропонує золото і срібло можна замінити паперовими знаками

 

 

 

Фізіократи

Франція

Франсуа Кене

(1694-1774 рр.)

"Економічна таблиця" (1758 р.)

Кене Ф. вперше в історії обґрунтував положення про капітал, за яким він виділяв "початкові аванси" (основний капітал), "щорічні аванси" (обортний капітал). Виокремлював три функцій грошей: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу. "Грошова маса будь-якої країни може збільшуватись лише зі збільшенням виробництва у даній країні", - вважав Ф. Кене

43Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

Анн Робер Жак Тюрго (1727­1781 рр.)

"Роздуми про створення й розподіл багатства" (1776 р.)

Трактував гроші, як категорію, яка має товарну природу. Розглядав гроші як звичайні товари, обґрунтовуючи тим, що в кожному товарі закладено потенційні гроші. Стверджував, що кожний товар можна виміряти за допомогою іншого і в свою чергу вимірює цінність іншого

 

 

1770­1870 рр.

Класична школа

Англія

Адам Сміт (1723-1790 рр.)

"Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776 р.)

Фундатор товарної теорії грошей. Гроші стали загальноприйнятим засобом торгівлі з тих пір, як закінчилася мінова торгівля, але подібно до всіх інших товарів, золото і срібло обмінюються у своїй вартості. Розглядає гроші, як технічне знаряддя для обміну і торгівлі, ставлячи на перше місце їхню функцію обігу. Виступав за заміну золота і срібла паперовими грошима, що призведе до зменшення витрат обігу. Вважав, що збільшення кількості грошей в країні неминуче породжує зростання цін, що сприяє скороченню експорту та зростанню імпорту

Давид Рікардо (1772-1823 рр.)

1770­1870 рр.

Класична школа

Англія

Джон Стюарт

Мілль (1806­1873 рр.)

"Засади політичної економії і оподаткуван­ня" (1817 р.)

"Основи політичної економії" (1848 р.)

Теоретичні позиції з теорії грошей ґрунтувалися на положеннях, характерних для форми золотомонетного стандарту. Був прихильником кількісної теорії грошей, обґрунтовуючи зміну вартості грошей як товарів з їх кількістю в обігу. Вбачав у грошах тільки засіб обігу. Зазначав, що в обігу повинна бути така кількість золота, срібла та паперових коштів, яка підтверджена товарною масою

Прихильник кількісної теорії грошей, відповідно до якої збільшення або зменшення кількості грошей впливає на зміну відносних цін товарів. Гроші - це механізм, за яким деякі процеси здійснюються швидко і якісно і служить для економії часу і праці. Склав логічний ланцюг, за яким збільшення кількості грошей - зростання цін - падіння вартості паперових грошей - дестабілізація виробництва

43Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

5

 

 

 

Німеч­чина-Україна

Йозеф Ланг

"Що є гроші?" (1815 р.)

Створив елементи того, що в сучасній економічній науці називається таблицями Flow of Funds (FOF) або Social Account Matrices (SAM), які були розроблені в 70-ті рр. ХХ ст., тобто Й. Ланг висунув свою ідею цих матричних таблиць за півтора століття до їх сучасного оформлення

 

 

 

Утопіч­ний

соціалізм

Англія

Роберт Оуен (1771-1858 рр.)

"Зауваження про вплив промислової системи" (1815 р.)

Гроші є недоліком капіталізму, адже вони спотворюють обмін і розподіл. На його думку, гроші є знаряддям прибутку,    який    є    причиною    економічних криз надвиробництва та недоспоживання.  Завдяки грошам прагнення прибутку підкорює собі обмін, і аномальний продаж товару за ціною вищою ніж його вартість стає можливим, тому їх потрібно ліквідувати

 

 

 

Класична школа

Англія

Нассау Вільям Сеніор (1790­1864 рр.)

"Політична економія" (1850 р.)

Гроші є товаром, який набрав особливої форми в процесі еволюції обміну, пройшовши шлях від бартеру, де гроші виступали    в    натуральному    вигляді,    до сучасної універсальної форми, вони стали виконувати цілий ряд функцій.  Вважає  основним  призначенням  грошей -обслуговувати кредит, так як гроші є виразником вартості, універсальним      засобом      обміну, універсальним вимірювачем вартості, що робить можливим майбутні платежі.   Виступав   за   відносне   обмеження кількості грошей   в   обігу   шляхом   встановлення державної монополії на емісію грошей

Соціалізм

Німеч­чина

Фердинанд Лассаль (1825­1864 рр.)

Грошові кошти, які виражаються через заробітну плату, мають свою закономірність. При збільшенні заробітної платі відбувається збільшення числа шлюбів, зростає народжуваність, зростає пропозиція робочих рук і внаслідок перевищення пропозиції над попитом заробітна плата падає, і навпаки при зменшенні зарплати зменшується число шлюбів, народжуваність. Цей процес має циклічний характер

433

Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Марксизм

Німеччина

Карл Генріх Маркс (1818­1883 рр.)

"Капітал" або "Критика політичної економії" (І-1867, ІІ і ІІІ-1885 р, ІУ-1910 рр.)

З'ясував генетичний характер походження грошей і довів, що їх суть розкривається через аналіз товарного виробництва й товару, заперечуючи ідею Прудона стосовно можливого "вдосконалення" капіталізму з допомогою "скасування" грошей. Гроші є товаром, який виступає в специфічній формі, але завдяки їх участі в процесі обміну вартість набирає форму ціни, яка може дорівнювати вартості, а може від неї відрізнятись. Виходячи з товарної форми гроші стають першою формою прояву капіталу, але ці два поняття він не ототожнює, підкреслюючи, що за відповідних умов гроші виконують цю функцію. Виокремив сучасних п'ять функцій грошей

 

 

 

Маржина-

лізм

Франція

Антуан Огюстен Курно (1801­1877 рр.)

"Дослідження математичних принципів у теорії багатства"

Сформулював поняття економічної рівноваги, увів у науковий обіг поняття функції попиту, його еластичності, уточнив такі економічні категорії як конкуренція, монополія, олігополія. Гроші розглядав як форма вираження ціни при рівновазі попиту і пропозиції

 

 

 

Маржина-

лізм

Україна

Михайла Туган-

Барановського

 

Запропонував кон'юнктурної теорії походження грошей. Виокремлював три форми грошей: речові грошові знаки, металеві та паперові гроші. Речові

грошові знаки та монети виникли у результаті стихійного обміну. Це твердження співпадає з позицією еволюціоністів. При поясненні причин походження паперових грошей він спирається на номіналістичну теорію. Гроші й виникли через збільшення обміну, одначе вони для повного розвитку вимагають, щоб держава визнала певну річ за гроші. Форму монети гроші набирають тільки завдяки державі

434

Продовження Додатку Д

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Неокла­сична економі­чна школа

Англія

Альфред Маршал (1842­1924 рр.)

"Принципи економічної науки" (1890 р.), "Гроші, кредит і комерція" (1923 р.)

Визначення грошей пов'язує з вимірністю мотивів. Тобто гроші є основним джерелом, з якого походять всі людські дії, від якого залежать всі економічні дії. Гроші визначають мотиви та поведінку людини в економічному середовищі

 

 

 

Маржина-

лізм

Італія

Вольфредо

Парето (1848­1923 рр.)

"Курс політичної економії" (1906 р.)

Розвинув теорію добробуту / теорію економічного оптимуму, суть якої полягає в оптимальному розподілі економічних ресурсів і благ, що виробляються. Розробив закон розподілу прибутків / "Закон Парето", за яким нерівність у розподілі прибутків можна зменшити в тому разі, якщо прибутки і виробництво будуть зростати швидше за чисельність населення. Широко застосовував математичні методи для вирішення економічних проблем

 

 

 

 

Німеччина

Георг Фрідріх Кнапп (1842­1926 рр.)

"Державна теорія грошей"

Гроші - продукт правопорядку, творінням державної влади, встановленим законом платіжним засобом. На його думку, створені державою гроші приймаються незалежно від їх металевого змісту, є хартальними платіжними засобами, тобто умовними знаками, наділеними державною владою і певною платіжною силою

 

 

 

 

США

Пол Ентоні Самуельсон (1915-2009 рр.)

"Економіка" (1948 р.)

Характеризує гроші, як штучну соціальну умовність

 

 

 

Інституціо­налізм

 

Джон Кеннет Гелбрейт(1908­2006 рр.)

"Економічні теорії та цілі суспільства" (1973 р.)

Вважає, що закріплення грошових функцій за благородними металам, іншими предметами - продукт угоди між людьми, тим самим підтримуючи раціоналістичну теорію

ДОДАТОК Ж

Глосарій за темою дослідження

Таблиця Ж.1. Визначення понять "гроші", "грошові кошти", "грошові потоки", "готівка", "фінансовіресурси" в економічній літературі

Джерело__Визначення

1              \ 2

Гроші

Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О.711

Гроші - історична категорія, яка розвивається на кожному етапі  товарного  виробництва і  наповнюється новим змістом, що ускладнюється із зміною умов виробництва

Бутинець Ф.Ф.712

Василико О.Д.713 Демківський А.В.714

Гроші - металеві або паперові знаки, що є мірою вартості при купівлі-продажу та виконують роль всезагального еквіваленту, тобто виражають вартість всіх інших товарів і обмінюються на будь-які з них

Гроші - особливий товар, що стихійно виокремився з товарного світу й виконує роль загального еквівалента під час обміну товарів

Гроші, розв'язуючи протиріччя між споживчою вартістю товару та його вартістю, стали:

1) універсальним знаряддям обміну, особливим товаром, який, щоб виразити вартість усіх інших товарів, володіє властивістю загального еквівалента;

2) активом, що слугує засобом платежу;

3) володіють ліквідністю, яка дозволяє використовувати їх як засіб негайного і зручного розрахунку без зміни номінальної вартості

Загородній А.Г.715

Івасів Б.С.716

Климко Г.Н., Нестеренко В.П.,

717

Каніщенко Л.О.

Гроші - економічна категорія, що означає специфічний товар,   який   виконує   в   суспільстві   роль загального еквівалента в процесі обміну товарів

Гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватись   на   будь-який   інший  товар,   тобто є загальним еквівалентом

Гроші - це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок

711 Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навчально-методичний посібник / Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 224 с.

712 Основи бізнесу : навчальний посібник; за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - [2-е вид., доп. і перероб]. - Житомир: ПП "Рута", 2004. - 364 с.

713 Теорія фінансів: навчальний посібник / [Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін.]; за загальною ред. О.Д. Василика. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

714 Демківський А.В. Гроші та кредит: навчальний посібник / А.В. Демківський. - К.: Дакор, 2005. - 528 с.

715Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. - [2-ге вид., виправл. та доповн.]. - Львів : Вид-во "Центр Європи", 1997. - 571 с.

716 Гроші і кредит: підручник / [за ред. проф. Б.С. Івасіва]. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2000. - 510 с.

717 Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник / [за ред. Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.]. - К.: Знання, 1997. - 743 с.

436 Я0^п

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Ковальчук С.Ф., Форкун І.В.[2]

Конопліцький В.А., Філіна Г.І.[3]

Лаврушин О.І.[4] Мочерний С.В.[5]

Гроші - загальний еквівалент вартості, за допомогою якого насамперед вимірюються витрати праці асоційованих працівників

Гроші - товар особливого роду, що є мірою вартості товарів і послуг, виконуючий роль загального еквівалента і обмінюваний на будь-які товари і послуги Гроші - економічна категорія, в якій виявляються і за участю  якої   будуються  суспільні   стосунки; гроші виступають як самостійна форма мінової вартості, засіб звернення, платежу і накопичення

Гроші - специфічний товар, який виконує роль загального еквівалента (всезагальної обмінюваності), завдяки чому в ньому виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності (с. 136)

Панчишин С.[6]

Гроші - будь-який предмет, який звичайно приймають продавці за свої товари і послуги

Чухно А.А.[7]

Гроші - це товар, який виконує функцію загального еквівалента

Щетинін А.І.[8]

Гроші - це 1) економічна категорія, що виражає певні притаманні товарному виробництву виробничі відносини між людьми; 2) загальноприйнятий засіб стихійного врахування кількості і якості уречевленої у товарі суспільно-необхідної праці

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стт ародубцева Е.Б.

Гроші - це особливий вид універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів. Гроші являють собою товар, що виконує функції засобу обміну, платежів, вимірювання вартості, накопичення багатства

Бабаєв Ю.А., Комісарова І.П., Бородін В.А.[9]

Грошові кошти Грошові кошти являють собою акумульовані в грошовій формі активи підприємства, що знаходяться в його касі у вигляді готівки і грошових документів, на банківських розрахункових,  валютних  і  спеціальних  рахунках, у виставлених акредитивах, чекових книжках, коштах в дорозі тощо (с. 339)

725 Райзберг Б.А. Современный экономический словар / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - [2-е изд., испр.]. - М.: ИНФРА-М. 1999. - 479 с.

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Бабіч В.В., Сагова С.В.727

Грошові кошти це валюта України та іноземна валюта, у формі готівки, коштів на депозитних рахунках та інших рахунках банків (с. 11)

Безруких П.С.728

Грошові кошти - це кошти в касі у вигляді готівки та грошових документів, на рахунках в банках, у виставлених акредитивах, на спеціальних та депозитних рахунках, чекових книжках тощо (с. 400)

Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л.729

Бутинець Ф.Ф.730

Грошові   кошти   є   найбільш   ліквідними активами підприємств. Грошові кошти організації знаходяться в касі у вигляді готівки і грошових документів, на рахунках в банках, у виставлених акредитивах, на спеціальних і депозитних рахунках, чекових книжках тощо (с. 376) Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання (с. 289)

Височан О.С.731

Голов С.Ф.732 Гордієнко Д.Д.733

Грошові  кошти - готівка в касі,  електронні гроші, залишки коштів на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані господарюючим суб'єктом упродовж будь-якого моменту часу для розрахунків під час здійснення господарських операцій Грошові кошти - кошти в касі та на рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій (с. 90) Грошові кошти виступають, як в готівковій, так і в безготівковій   формах   (перебувають   на банківських рахунках   і   їхній   обіг   регулюється зобов'язальним правом), можуть бути як національною, так і іноземною валютою (с. 42)

Горецька Л.Л.734

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках банків та депозити до запитання в національній та іноземних валютах

Губачова О.М[.^5 Мельник С.І.

Грошові кошти - готівка в касі та депозити до запитання (с. 176)

727 Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ, 2006. - 282 с.

728 Бухгалтерский учет: учебник / [под ред. П.С. Безруких]. - [3-е изд, перераб. и доп.]. - М: Бухгалтерский учет, 1999. - 624 с.

729 Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. - Житомир, ЖІТІ, 2004. - 672 с.

730 Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - [8-ме вид., доп. і перероб.]. - Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

731 Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.С. Височан. - К., 2009. - 23 с. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06iompak.zip

732 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2004. - 880 с.

733 Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / [укладач Д.Д. Гордієнко]. - К.: КНТ, 2006. - 308 с.

734 Горецька Л.Л. Питання відображення в обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості в практиці зарубіжних країн / Л.Л. Горецька // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2001. -№ 17. - С. 15-21.

438 %ft^r,

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Дем'яненко М.Я, Лузан Ю.Я., Саблук П.Т., Сукупний В.М.[10] Дерій М.[11]

Кошти грошові - готівка, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання. Грошові кошти підприємства формуються     у     вигляді     грошових     доходів, а використовуються у вигляді грошових витрат (с. 263) Грошові кошти - це основні сегменти для здійснення готівкових й безготівкових розрахунків між державними органами та бюджетними установами і підприємствами; доходи і надходження з однієї сторони (дебіторів чи кредиторів) та витрати - з іншої (дебіторів чи кредиторів), що забезпечує ефективне, злагоджене функціонування грошово-кредитної системи, забезпечуючи рух та обмін грошей та їх документальне підтвердження (с. 61)

Дубенко Н.В.[12]

Грошові кошти - доходи та надходження ресурсів, виражених у готівковій та/чи безготівковій формах, які постійно беруть участь у господарській діяльності підприємства та можуть перебувати у формі грошових купюр, "безготівкових грошей", цінних паперів, грошових і платіжних документів

Єгорова С.К., Денісова К.Я.[13]

Завадський И.С., Осовська Т.В., Юркевич О.О.[14]

Загородній А.Т., Вознюк Г.Л.[15]

Грошові кошти - це засоби в національній та іноземній валюті, що знаходяться в касі, на рахунках в банках, у підзвітних осіб, а також перекази в дорозі, грошові документи, швидко ліквідні цінні папери (с. 361)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології