В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Грошові    кошти    -    доходи    і    надходження, що акумулюються    в    грошовій    формі    на рахунках підприємств, організацій, установ і домашніх господарств в банках і використовуються для забезпечення їх власних потреб або розміщені у вигляді ресурсів банків (с. 89) Кошти грошові - готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (с. 449)

Зарвій Т.М.[16] Зубілевич С.Я.[17]

Грошові кошти - це готівка в касі та депозити до запитання (с. 50)

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

735 Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах / О.М. Губачова, С.І. Мельник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.


1

Зятковський І.В.[18]

Продовження табл. Ж.1

2

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в банках, депозити до запитання (с. 129)

Кобилянська О.І.[19]

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (с. 13)

Козлова Е.П.[20]

Грошові  кошти  це  фінансові  ресурси підприємства, найліквідніші активи, які здатні забезпечити виконання зобов'язань будь-якого виду та рівня (с. 64)

Кондраков Н.П.[21]

Конопліцький В.А., Філіна Т.І.[22]

Кочерга С.В., Пилипенко К.А.[23]

Грошові кошти - це кошти в касі у вигляді готівки та грошових документів, на рахунках в банках, в виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках, чекових книжках тощо (с. 364) Засоби   грошові   -   наявні   грошові   кошти   в касі підприємства, на розрахункових,  валютних та інших рахунках   в    банку,    цінні    папери,    що належать підприємству. їх сукупність представляє грошові кошти юридичних осіб, що знаходяться на рахунках в кредитних установах    в    постійному    господарському обігу. Знаходяться в повному розпорядженні власника (с. 155) Грошові   кошти   -   готівка   в   касі   й   депозити до запитання (с. 58)

Кундря-

Висоцька О.П.[24] Ларионов А.Д.[25]

Лигачева Л.А.[26]

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках та депозити до запитання (с. 76)

Грошові   кошти  являють  собою   сукупність   грошей, що знаходяться  в  касі,  на банківських  рахунках, валютних, спеціальних    та    депозитних    рахунках,    в виставлених акредитивах   та   особистих   рахунках,   чекових книжках, переказів в дорозі та грошових документах (с. 282) Грошові кошти - це найбільш ліквідні активи (с. 134)

Лучко М.Р.753 Бенько І.Д. Мороз А.М.[27]

Грошові кошти поділяються на кошти в касі та грошові кошти в банку (с. 85)

Грошові кошти - доходи і надходження, що акумулюються в грошовій формі на рахунках підприємств, організацій, установ банків і використовуються для забезпечення їх власних потреб, або розміщені у вигляді ресурсів банку (с. 221)

753 Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. -К.: Знання, 2006. - 311 с.

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Нашкерська Г.В.755 Несходовський І.С.

756

Орлова В.К., Савич В.І., Костецька А.А.,

Турій оз^ 757

Сенчімак С.В.

До    грошових    коштів    підприємства відносяться необмежені   для   використання   гроші   та грошові документи на поточних та інших рахунках,  в касі підприємства,     а     також     еквіваленти грошових коштів (с. 301)

Грошові  кошти - це  абстрактний вимірник економічних процесів, явищ, об'єктів, який суб'єкти згодні приймати як платіжний засіб. Доповнено новою функцією - особливого товару,    що   деталізується   у   двох   підфункціях: засіб інвестування, або продаж права користування надлишкових грошей іншим суб'єктам та засіб фінансування, тобто набуття такого права за певну плату

До складу грошових коштів належать: гроші в касі, на банківських   рахунках   у   національній   та іноземній валютах (с. 86)

Осовська Г.В.758

Грошові   кошти   -   доходи   та   надходження, що акумулюються    в    грошовій    формі    на рахунках підприємств,       організацій,       установі домашніх господарству     банках    та    використовуються для забезпечення їхніх власних потреб або розміщення у вигляді ресурсів банку

Остафійчук С.М.759

Палій В.Ф., Палій В.В.760

Папковська Г.В.761

Партин Г.О., Завгородній А.Г.762

Грошові кошти - готівка в касі підприємства, депозити до запитання,    кошти    на    банківських    рахунках, які характеризуються абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь-який   момент   бути   використані   для здійснення розрахунків, або обміняні на законні платіжні засоби (с. 218) Грошові кошти - це найбільш ліквідна частина активів підприємства,    готова   для    погашення    будь-яких його зобов'язань. Грошова форма майна являє начало та кінець кругообігу активів підприємства (с. 242) Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в банках, грошові документи та перекази в дорозі, довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції (с. 84) Грошові кошти - готівка та кошти на рахунках у банках (с. 59)

755 Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник] / Г.В. Нашкерська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 464 с.

756 Несходовський І.С Облік грошових коштів та контроль їх виконання в підприємствах торгівлі: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / І.С. Несходовський. - К., 2009. - 20 с.

757 Бухгалтерський облік: навч. посібник / [Орлова В.К., Савич В.І., Костецька А.А., Турій О.В., Сенчімак С.В.]. - [2-ге вид.]. - К.: ЦНЛ, 2004. - 272 с.

758 Дерій М. Дефініції "грошові кошти" і "грошові потоки": відмінності і взаємозв'язок / М. Дерій // Економічний аналіз. - 2010. - № 6. - С. 60-64.

759 Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти - найліквідніші активи підприємства / С.М. Остафійчук // Науковий вісник Ужгородського університету, 2011. - С. 215- 220.

760 Палий В.Ф. Бухгалтерський учет: учебное пособие / В.Ф. Палий, В.В. Палий. - В 2-х ч. Ч.1. - М: ФБК-ПРЕСС, 1998. - 304 с.

761 Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, 2006. - 620 с.

441 Ш^г,

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Поддєрьогін А.М.[28]

Пошерстник Н.В.[29] Пушкар М.С.[30]

Грошові кошти - гроші підприємства, які перебувають на його рахунках у банках, у касі підприємства і в підзвітних осіб. Грошові кошти підприємства згідно з чинним законодавством зберігаються на його поточних, валютних, бюджетних та інших рахунках у банках (с. 437) Грошові кошти підприємства знаходяться в формі готівки в касі підприємства, зберігаються на розрахункових та інших спеціальних рахунках в банках, а також у вигляді цінних паперів (с. 320)

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

Сопко В.[31] Стецюк Г.А.[32]

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Основу обліку грошових коштів зумовлює їх класифікація - за призначенням та за зберігання.   Важливим   елементом   побудови обліку грошових коштів та їх еквівалентів є система рахунків Грошові кошти - це засоби у вигляді грошей, що знаходяться в касі підприємства, на рахунках в банках, в акредитивах, у підзвітних осіб (с. 3)

Ткаченко Н.М.[33] Усач Б.В.[34]

Філімоненков О.С.[35]

Чабанова Н.В., Котенко Л.Н.[36]

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (с. 478)

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Рух грошових коштів -надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів (с. 234)

Грошовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають у касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних осіб та на депозитах до запитання (с. 24)

Найбільш ліквідна частина оборотних активів - це грошові кошти. Вони включають в себе грошові кошти в касі і на поточних рахунках (с. 37)

762 Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2006. - 379 с.

1 2

Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П.[37]

Грошові кошти - це кошти короткочасного функціонування, один з найважливіших видів обігових коштів. Грошові кошти підприємств знаходяться в касі, в дорозі і на рахунках в банку. Для зберігання і витрат готівкових коштів обов'язково документуються (с. 59)

Чебанова Н.В.,

773

Василенко Ю.А. Чебанова Н.В Єфіменко Т.І. Ясишена В.В.[38]

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в банках, депозити до запитання (с. 119)

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання (с. 95)

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (с. 123)

Базілінська О.Я.[39] Білик М.Д.,

• 777

Надточій С.І. Бланк І.О.[40]

Грошовий потік Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів (с. 25) Грошовий   потік   -   це   динамічний   показник, що характеризує   постійний   рух   грошових   ресурсів у результаті   операційної,   інвестиційної   та фінансової діяльності  підприємства,  пов'язаний з надходженням (вхідні грошові потоки) чи витрачанням (вихідні грошові потоки) грошових ресурсів підприємства, може мати готівкову й безготівкову форму вираження в національній чи іноземній валюті та пов'язаний з певним моментом часу, однак може бути приведений до іншого тощо Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених за окремими інтервалами періоду часу, що розглядається, надходжень та виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства, рух яких  пов'язаний з  факторами часу,  ризику та ліквідності (с. 29)

Бочаров В.В.[41]

Грошовий потік підприємства - це рух грошових коштів, який прагне до нуля, оскільки негативний результат від одного із видів господарської діяльності підприємства має компенсуватися позитивним від іншої. У противному випадку підприємство може стати банкрутом (с. 96-99)

г   • .",780

Брікхем Є.

Грошовий потік - це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду (с. 425)

773 Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. -К.: Академія, 2002. - 672 с.

774 Чебанова Н.В. Фінансовий облік: підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. - К.: ВЦ "Академія",

2007. - 704 с.

777 Білик М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М.Д. Білик,

C. І. Надточій // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 133-147.

780 Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; пер. з англ. - К. : Молодь, 1997. - 1000 с.


1

Продовження табл. Ж.1

2

Голов С.Ф.,

781

Кострюченко В.М. Дж. К. Ван Хорн[42]

Під  грошовими  потоками  розуміють  надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій (с. 104) Грошовий потік розглядається як рух грошових коштів, що    має   безперервний   характер,    вважається, що поняття     грошових     потоків     можна трактувати по-різному залежно від завдань аналізу. Грошові кошти і грошові потоки розглядають як готівку або робочий оборотний капітал (с. 181-182)

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С.[43]

Коваленко Л.О Ремньова Л.М.[44]

Грошовий потік - надходження (додатний грошовий потік) і витрачання (від'ємний грошовий потік) коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Розрізняють грошові потоки від операційної (виробничо-комерційної), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Різницю між додатним та від'ємним грошовими потоками з конкретного виду діяльності чи з господарської діяльності підприємства загалом називають чистим грошовим потоком" (с. 365)

Грошові потоки - це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств (с. 79)

Ковальов В.В.[45]

Надходження (позитивний грошовий потік) і витрачання (від'ємний грошовий потік) грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства

Ковальова А.[46]

Грошовий потік - це потік грошових ресурсів, що пов'язаний із конкретним періодом часу та є різницею між усіма коштами, які надійшли на підприємство й були ним виплачені за цей період

Коласс Б.[47]

Під загальним грошовим потоком слід розуміти надлишок, який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов'язаних із господарською діяльністю. Таким чином, він складається з господарського залишку коштів (грошовий потік від господарської діяльності) та грошового потоку, не пов'язаного з господарською діяльністю

781 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2005. - 840 с.

2

Грошові потоки підприємства - це система розподілених у часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, володіючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства (с. 6)_

Павловська О.В., Притуляк Н.М.,

Невмержицька Н.Ю.

789

Поддерьогін А.М.790

Родіонова В.М.791 Слав'юк Р.А.792

Грошовий потік - надходження й витрати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства (с. 24)

Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між економічними агентами (суб'єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в розпорядження суб'єкта господарювання коштів та еквівалентів і їх використання (с. 57)

Різниця    між    надходженнями    грошових засобів підприємства і їх виплатами за певний період Грошовій потік являє собою фінансовий показник, що характеризує ступень так званої ліквідності підприємства, тобто вимірник того, як швидко можна продати його активи і одержати кошти (с. 12)

Сорокіна Є.793 Терещенко О.О.794

Грошовий потік є агрегованим поняттям, адже включає різноманітні види потоків, які обслуговують фінансово-господарську діяльність підприємства

Грошові потоки є внутрішнім джерелом фінансової стабілізації підприємства через збільшення його вхідних та зменшення вихідних грошових потоків, які спрямовуються на зростання платоспроможності. Окрім того, грошовий потік, а саме чистий грошовий потік від операційної діяльності, визначається як критерій внутрішнього потенціалу фінансування підприємства й є основою для оцінки його фінансового стану та кредитоспроможності (с. 181-186)

789 Павловська О.В. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник / Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. - К. : КНЕУ, 2002. - 388 с.

790 Фінансовий менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2005. - 535 с.

791 Родіонова В.М. Фінансова стійкість підприємства в умовах інфляції / В.М. Родіонова, М.А. Федотова. - М.: Перспектива, 1994. - 98 с.

792 Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: [нав. посібник] / Р.А. Слав'юк. - К.: ЦУЛ, 2006. - 406 с.

793 Сорокина К.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики / К.М. Сорокин. - М. : Финансы и статистика, 2003. - С. 31-32.

94 Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: [навч. посібник] / О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

_1

Лігоненко Л.О., Ситник Г.В.[48]


1

Продовження табл. Ж.1

2

Тян Р.Б.[49]

Грошовий потік розглядається як вхідний і вихідний, а різниця між ними утворює прибуток. Вхідний грошовий потік - це надходження від реалізації продукції та інші надходження. Вихідний грошовий потік - це виплата заробітної плати, платежі субпідрядникам і постачальникам та інші (с. 125)

Шамаєв Г., Риндін Л.[50]

Гордієнко Д.Д.[51]

Грошовий потік від поточної (інвестиційної, фінансової) діяльності   є   сумою   надлишку   (недостачі) коштів, отриманих   у   результаті   зіставлення   надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної (інвестиційної, фінансової) діяльності Готівка

Готівка - грошові знаки національної валюти України -банкноти і монети (серед них є обігові пам'ятні та ювілейні монети), які є дійсними платіжними засобами

Пушкар М.С.[52]

Готівка - одна з форм існування грошей (банкноти, монети)

Мороз А.М.[53]

Карпінський Б.А., Герасименко О.В.

800

Бусел В.Т.[54] Ковальчук А.Т.[55]

Осовська Г.В.[56]

Готівка- форма існування грошей. Використовується у функції засобу обігу та ряді випадків у функції засобу платежу (c. 68)

Готівка (готівкові кошти) (cash (money incash)) - грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі й обігові пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами)

Готівка - гроші, які є в наявності; наявні гроші (с. 194) Готівка (грошові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі обігові пам'ятні монети, які є дійсними платіжними засобами Готівка    (англ.    cash)    -    форма    існування грошей. Використовується як засіб обігу, в деяких випадках як засіб платежу (наявні гроші)

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [57]

Готівка - одна з форм існування грошей (у вигляді грошових знаків - банкнот, монет)

Готівка касова - гроші готівкою, що є в касах підприємств, організацій, установ, банків тощо

800 Карпінський Б.А. Фінансово-інвестиційний словник: навч. посібник. / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. - Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 304 с.

1 I 2

_Фінансові ресурси_

Романовський М.В., Врублевська О.В.,

Сабанти Б.М.[58]

Фінансові ресурси - усі джерела коштів, акумульовані підприємством для формування необхідних йому активів з метою здійснення усіх видів діяльності, як за рахунок власних доходів, нагромаджень та капіталу, так і за рахунок різного роду надходжень

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова Х.Я.[59]

Фінансові ресурси - грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу і використовуються у статутних цілях підприємств

Василик О.Д.,

Павлюк К.В.[60]

Фінансові ресурси - фонди грошових засобів, що формуються суб'єктами господарювання, державою та населенням і використовуються для розширеного виробництва, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних потреб, як витрати на оборону й державне управління, тощо

Василик О.Д.[61]

Фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб

Гуйда Т.В.

Фінансові ресурси - це сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств,організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширення виробництва і зростання матеріального добробуту суспільства

Коробов М.Я.[62]

Фінансові ресурси - це централізовані й децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу й призначаються для розвитку суспільства та окремих підприємств

809 Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов. учебное пособие / Т.В. Гуйда. - М.: Дело, 2003. - 321 с.

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Василик О.Д.,

Павлюк К.В.[63]

Фінансові ресурси - це грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб

Старостенко Г.Г., Мірко Г.В.[64]

Фінансові ресурси - сукупність грошових коштів, які формуються з метою фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді

Філімоненков О.С.[65]

Фінансові ресурси - це власний, позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідного доходу, прибутку

Белолипецкий В.Г.[66]

Фінансові ресурси фірми - це частина грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов'язань і виконання затрат із забезпечення розширеного відтворення

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.[67]

Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства (с. 17)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології