В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Буряковський В.В.[68]

фінансові ресурси - це грошові кошти, акумульовані в фондах цільового призначення для здійснення відповідних витрат

Коробов М.Я.[69]

фінансові ресурси підприємства - це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу та використовуються у статутних цілях підприємства (с. 267)

Романенко О.Р.[70]

Фінансові ресурси - акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб (с. 80)

Продовження табл. Ж.1 1 I 2 І

Василик О.Д.[71]

Фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового національного продукту за певний період (с. 17)

820

Бурмистрова Л.М.

Фінансові ресурси - це сукупність доходів і надходжень, що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання (с. 12)

Фисенко М.К.[72]

Фінансові ресурси -це сукупність власних і залучених грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначені для використанняна широкий круг його потребностей(с. 45)

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О.[73]

Фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту за певнийперіод (с. 15)

Кірейцев Г.Г.[74]

Фінансові ресурси - це частина грошових надходжень і доходи, що призначені для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат по забезпеченню розширеного відтворення (с. 17)

Опарін В.М.[75]

Фінансові ресурси - це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємств, на основі яких формуються продуктивні доходи (с. 10)

Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І.[76]

Фінансові ресурси - це грошові засоби, що перебувають у розпорядженніпідприємства (с. 9)

Терьохін В.І.[77]

Фінансові ресурси - фонди грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні держави, господарюючих суб'єктів та населення, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу частини вартості ВВП, головним чином чистого доходу у грошовій формі та призначені для забезпечення розширеного відтворення та задоволення загальнодержавних потреб

827

Бурковський В.В.

Фінансові ресурси - грошові кошти, акумульовані в фондах цільового призначення для здійснення відповідних витрат (с. 87)

820 Бурмистрова Л.М. Финансы и бухгалтерский учет предприятия: учебник / Л.М. Бурмистрова. -М.: ИНФРА-М, 2004. - 224 с.

827 Бурковський В.В. Фінанси підприємств: навч посібник/ В.В. Бурковський. - Д.: Пороги, 1998.

Сенчагов В.К.[78]

Худолій Л.М.[79]

Филимоненков А.С.

830

Родионова В.М., Вавилов Ю.Я., Гончаренко Л.И.

Ковальчук С.В.

Форкун І.В.[80]

831

Онищев В.І., Близнюк Л.І. [81]

2

Фінансові ресурси - сукупність грошових накопичень, амортизаційних відрахувань та інших коштів, які утворюються в процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупних суспільних процесів

Фінансові ресурси - сума коштів, спрямовані в основні та оборотні кошти підприємства (с.42)

Фінансові ресурси - власний, позиковий, залучений грошовий капітал, що використовується підприємством для формування активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку (с. 13)

Фінансові ресурси - грошові доходи і надходження, що знаходяться в суб'єктів господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічного стимулювання робітників Фінансові ресурси є сукупністю власних та зовнішніх надходжень підприємства і призначені для оплати його зобов'язань, здійснення поточних видатків для забезпечення неперервності процесу відтворення (с. 122) Фінансові ресурси - грошові кошти, що утворилися в процесі розподілу та перерозподілу ВВП, а також частини національного багатства (с. 559)

Фінансові ресурси підприємств - грошові кошти господарюючого суб'єкта, які є сукупністю власних, запозичених та залучених доходів та надходжень підприємства і призначені для забезпечення безперервності процесу розширеного відтворення й виконання інших поточних та довгострокових фінансових зобов'язань підприємства (с. 126)

Фінансові ресурси - грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства та беруть участь у процесі відтворення (с. 255)

830 Филимоненков А.С. Финансы предприятий: [учеб. пособ.] / А.С. Филимоненков. - К.: Вид-во "Ника-центр, Ольга". - 2002. -280 с.

831 Финансы / [В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.]; под ред. В.М. Родионовой. -Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

450

Продовження табл. Ж.1 1 І 2 І

834

Поддєрьогін А.М.[82]

Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств. До фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в не фондовій формі (с. 10)

-835-

Романенко О.А.

Фінансові ресурси - це грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємств чи їх об'єднань і можуть бути використані для здійснення ними господарської діяльності в майбутньому періоді з метою забезпечення економічних, матеріальних та духовних потреб людини, компанії та суспільства в цілому

Гудзь О.Є.[83]

Фінансові ресурси - це сукупність усіх високоліквідних активів, що перебувають у його розпорядженні й призначені для виконання поточних фінансових зобов'язань та розширеного відтворення

Вовк В.М.[84]

Фінансові ресурси - це кошти, за рахунок яких формуються власний і позиковий капітал, що використовується для придбання активів і здійснення звичайної діяльності з метою забезпечення економічної вигоди, а також застосовується у випадку виникнення надзвичайних подій

Карман З.М.[85]

Фінансові ресурси - це грошові прибутки, надходження, що знаходяться у розпорядженні суб'єкта господарювання, а також ті потенційні ресурси, які можуть бути залучені на фінансовому ринку до бізнес-діяльності суб'єкта господарювання завдяки його досягнутому реальному положенню та потенційним можливостям розвитку

839

Кравцова А.М.[86]

Фінансові ресурси - це сукупність власних і залучених ззовні грошових коштів та їх еквівалентів, що змінюються у процесі господарського кругообігу і призначені для фінансування діяльності підприємства як у фондовій, так і нефондовій формах, а також спрямовані на реалізацію підприємницької ідеї та отримання прибутку

Русин Р.С.[87]

Фінансові ресурси - це параметр (показник), значення якого відображає як внутрішній стан модельованого об'єкту (наприклад, банку), так і умови зовнішнього економічного середовища

835 Романенко О.Р. Фінанси: Підручник / О. Р. Романенко. - К.: Центр навч. літ., 2003. - 312 с.

1 І 2 І

Писаренко Т.М.[88]

Фінансові ресурси - це фонди грошових коштів, які виступають у формі доходів, нагромаджень і надходжень, формуються в руках держави, підприємств усіх форм власності, установ, організацій, окремих громадян, створюються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього й частини зовнішнього продуктів, призначені для забезпечення безперервності розширеного відтворення, задоволення потреб суспільства в цілому

Ванькович Д.В.[89]

Фінансові ресурси - це грошові кошти фондового та нефондового характеру, що є в розпорядженні підприємств і використовуються ними для споживання, трансформації в інші види ресурсів або виконання фінансових зобов'язань

843

Тарасова В.В.

Фінансові ресурси - грошові фонди, створені в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту країни (с. 16)

Пилипенко О.І.[90]

Фінансові ресурси - це грошові накопичення, доходи і надходження, або ж фонди грошових ресурсів (367-380 с.)

Романенко О.Р.[91]

Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин

Улична М.І.[92]

Фінансові ресурси - це акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, що надходять у господарський обіг та використовуються для покриття потреб. Фінансові ресурси є матеріальним втіленням фінансових відносин на рівні господарських суб'єктів

Гудзь О.Є.[93]

Фінансові ресурси - сукупність всіх високоліквідних активів, які знаходяться в його розпорядженні і призначені для виконання поточних фінансових зобов'язань і розширеного відтворення (с.30)

843 Тарасова В.В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: Монографія. - Житомир: в-во «ДВНЗ "Державний агроекологічний університет"», 2007. - 348с.

1 І 2 І

Угленко О.М.[94]

Фінансові ресурси підприємства - кошти, залучені в господарський оборот підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигід, і використовуються для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності

Єріс Л.М.[95]

Фінансові ресурси - грошові кошти підприємства, які створені за рахунок власних, позикових і залучених джерел фінансування і використовуються для формування активів підприємства, виконання фінансових зобов'язань, стимулювання працівників, а також здійснення комплексу ін. заходів з метою забезпечення ефективності подальшого розвитку підприємства (с. 5)

Климко Н.Г., Нестеренко В.П., Каніщенко П.О.[96]

Фінансові ресурси - сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, організацій (с. 372)

Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І.[97]

Фінансові ресурси - складова економічних ресурсів, джерело, засоби забезпечення виробництва, що існують у формі грошового капіталу (с. 502)

Загородній А.Г.,

Вознюк Г.Л.[98]

Ресурси фінансові - сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання і є джерелами їх виробничого й соціального розвитку

Золотогоров В.Г.[99]

Фінансові ресурси - грошові доходи, надходження і накопичення, сформовані суб'єктами господарювання і державою (с. 377)

Современный

экономический

854

словарь

Фінансові ресурси - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб'єкт, що знаходяться в його розпорядженні

Экономический

855

словарь

Фінансові ресурси (держави, регіону, підприємства, фірми) - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб'єкт, що знаходяться в його розпорядженні

854 Современный экономический словарь [Електронний ресурс], 2007. - Режим доступу: http://slovari.yandex.ru/финансовые%20ресурс^I/Экономический%20словарь/Финансовые%20ресурс^I/

855 Экономический словарь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_eco/finansovye-resursy-gosudarstva-regiona-predprijatija-firmy-18080.html

1 I 2 І

Экономический

856

словарь

Фінансові ресурси - грошові доходи, нагромадження і надходження, що формуються в руках суб'єктів господарювання та держави і призначені на цілі розширеного відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, потреб оборони і державного управління

Юридический

857

словарь

Фінансові ресурси - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, що перебувають у розпорядженні економічного суб'єкта. Ф.Р. є результатом взаємодії надходження і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання

Энциклопедический

словарь экономики и

858

права

Фінансові ресурси - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, що перебувають у розпорядженні економічного суб'єкта

Литовских А.М., Шевченко И.К. Терминологический словарь: финансы,

денежное обращение

859

и кредит

Фінансові ресурси - грошові доходи, нагромадження і надходження, що формуються в руках суб'єктів господарювання та держави і призначені на цілі розширеного відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, потреб оборони і державного управління

Кураков Л. Экономика и право:

словарь-справочник

860

Фінансові ресурси - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, що перебувають у розпорядженні економічного суб'єкта

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2000 г. [100]

Фінансові ресурси - грошові кошти, що є власністю держави, підприємства, організації та інших юридичних і фізичних осіб

Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный

экономический

862

словарь

Фінансові ресурси (держави, регіону, підприємства, фірми) - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб'єкт, що знаходяться в його розпорядженні

856 Экономический словарь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_eco/finansovye-resursy-9093.html

857 Юридический словарь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_yur/finansovye-resursy-21799.html

858 Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_ekonomslov/finansovye-resursy-78537.html

859 Литовских А.М. Терминологический словарь: финансы, денежное обращение и кредит [Електронний ресурс] / А.М. Литовских, И.К. Шевченко. - Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/78/word/%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%F0%E5%F1%F3 %F0%F1%FB

860 Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1%

D3%D0%D1%DB

862 Райзберг Б. Современный экономический словарь [Електронний ресурс] / Райзберг Б., Лозовский Л.,   Стародубцева Е.   -   Режим   доступу: http://vocable.ru/dictionary/88/word/%D4%

1 I 2 І

Дем'яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. [101]

Фінансові ресурси - сукупність фондів грошових коштів, що перебувають в розпорядженні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу й перерозподілу сукупного суспільного продукту та національного доходу. Переважна частина Ф.р. формується в процесі перерозподілу національного доходу. Держава, використовуючи свій апарат, примусовими або добровільними методами мобілізує уже розподілений національний доход між членами суспільства

Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш.,

Райзберг Б.А. [102]

Фінансові ресурси - це грошові кошти, що формуються в результаті економічної та фінансової діяльності в процесі створення і розподілу валового національного продукту країни, акумульовані державою і суб'єктами господарювання

Бланк И.А.[103]

Фінансові ресурси - сукупність грошових коштів, що формуються з метою фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.[104]

Фінансові ресурси - сукупність фондів грошових ресурсів, створених у процесі формування, обміну, розподілу (в т. ч. перерозподілу) і використання ВВП країни різними економічними сегментами

Бердар М.М.[105]

Фінансові ресурси - сукупність початкових грошових ресурсів, коштів, мобілізованих в результаті розподілу і перерозподілу доданої вартості, створеної на даному підприємстві, а також позикових і залучених коштів

Бєлолипецький В.Г.

[868]

Фінансові ресурси - це частина грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов'язань і виконання затрат із забезпечення розширеного відтворення

Винслав ЮБ., Дементьев В.Е., Мелентьев А.Ю., Якушин Ю.В.[106]

Фінансові ресурси - це сукупність фондів, які приймають участь в забезпеченні діяльності суб'єктів і здійснюють обіг в грошовій формі

C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1%D3%D0%D1%DB+(%C3%CE%D1%D3%

C4%C0%D0%D1%D2%C2%C0%2C+%D0%C5%C3%C8%CE%CD%C0%2C+%CF%D0%C5%C4%CF

%D0%C8%DF%D2%C8%DF%2C+%D4%C8%D0%CC%DB)

868 Бєлолипецький В.Г. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств / В.Г. Бєлолипецький // Фінанси України. 2004. - №9. - С. 112-118.


1

Продовження табл. Ж.1

2

Зятковський І.В.[107]

Фінансові ресурси - це сукупність фондів, грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають в розпорядженні підприємств

Опарін В.М.[108]

Фінансові ресурси - це сума коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства

-•—•-872—

Філімоненков О.С.

Фінансові ресурси - це власний, позиковий і залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідного доходу, прибутку

Бочаров В.В.[109]

Фінансові ресурси - це матеріальна основа фінансів, що формують фінансовий потенціал будь-якого економічного суб'єкта, створюючи сприятливі умови для його виробничого та науково-технічного зростання

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І [110]

Фінансові ресурси - це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення

Гуменюк І.М.[111]

Фінансові ресурси - це грошові доходи і накопичення, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб

Сисоєва Л.В.[112]

Фінансові ресурси - це сукупність коштів підприємства, що спрямовуються на формування активів

877

Прокопчук Д.В.

Фінансові ресурси - сукупність грошових коштів, акумульованих ними у фондовій та нефондовій формі, які застосовують для формування активів згідно з цілями діяльності

872 Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - [2-ге вид., переробл. і допов.]. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.

877 Прокопчук Д.В. Проблеми класифікації фінансових ресурсів субєктів господарювання [Електронний ресурс] / Д.В. Прокопчук. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_2/231_Prokopczuk_20_2.pdf

Продовження табл. Ж.1

Міценко Н.Г., Кумечко О.І.[113]

Фінансові ресурси - сукупність грошових коштів та надходжень, які є в розпорядженні підприємства для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат на відтворення підприємства та стимулювання працівників

Косаріна В.П.[114]

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування -створені в процесі розподілу і перерозподілу ВВП грошові кошти (частина яких концентрується у відповідних фондах), необхідні органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань з метою забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади

Мельник О.М.[115]

Фінансові ресурси - це грошові кошти фондового і не фондового характеру, що є в розпорядженні підприємства і використовуються ним для споживання і трансформації в інші види ресурсів або виконання фінансових зобов'язань

Стецюк П.А.[116]

Фінансові ресурси - найбільш ліквідні активи, які забезпечують неперервність руху грошових потоків підприємства в процесі реалізації його планів та виконання зобов'язань (с. 111)

The ultimate financial

882

resource

Financial resources are money that is available for person or organization to spend

882 The ultimate financial resource - Qfinance [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.qfinance.com/dictionary/financial-resources

457

1

Таблиця Ж.2. Аналіз трактування поняття "грошові кошти"

Автор

Поняття

Бабаєв Ю.А., Комісарова І.П., Бородін В.А.

Бабіч В. В., Сагова С.В.

Мороз А.М.

Безруких П.С.

Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л.

Дерій М.

Дубенко Н. В.

Єгорова С.К., Денісова К.Я.

Завадський Й.С. Осовська Т.В., Юркевич О.О.

Козлова Е.П.

Лигачева Л.А.

Несходовський І. С.

Осовська Г.В.

Палій В.Ф., Палій В.В.

Чабанова Н.В., Котенко Л.Н.

Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П.

Кількість авторів

Активи підприємства Найліквідніші активи

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології