В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

-

-

-

-

-

-

-

+

-

61

Угленко О.М.

 

 

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Бланк И.А.

 

 

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Єріс Л.М.

 

 

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Сенчагов В.К.

 

 

+

 

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

65

Худолій Л.М.

 

 

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Филимоненков А.С.

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

67

Родионова В.М., Вавилов Ю.Я., Гончаренко Л.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

68

Ковальчук С.В. Форкун І.В.

 

 

+

 

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

69

Онищев В.І., Близнюк Л.І.

 

 

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Фінанси

підприємств:

Підручник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

The ultimate financial resource -Qfinance

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

24"

 

 

6

 

5

14

1

7

1

13

5

1

~3~

3

1

Таблиця Ж.5. Підходи до визначення сутності фінансових ресурсів

Підходи до

Автор

з/п

визначення фінансових ресурсів

 

1

Грошові кошти

Г.Г. Старостенко, Г.В. Міркоі, В.В. Бурковський", О.А. Романенкоііі, В.М. ВовкіУ, А.М. КравцоваУ, Д.В. ВаньковичУі, Сучасний економічний словникУіі, Юридичнй словникУііі, Енциклопедичний словник економіки і праваіХ, Л. Кураковх, Н.Л. Зайцев53, Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева5", І.А.Бланкхііі, О.А. РоманенкоХіУ, М.К. ФисенкоХУ, Д.В. Прокопчук™, В.М. ОпарінХУііХУііі, М.І. УличнаХіХ,. М.М. БердарХХ, В.Г. БєлолипецкийХХі, І.В. ЗятковськийХХіі, В.В.

БурковськийХХііі, О.М. МельникХХіУ, О.М. УгленкоХХУ, І.А. БланкХХУі, Л.М. ЄрісХХУіі, В.К. СенчаговХХУііі, Л.М.

Худолій™,   С.В.   Ковальчук,   І.В.   ФоркунХХХ, В.І.

ОспіщевХХХі, АМ. ПоддєрьогінХХХіі, А.Г. Загородній, Г.Л.

Вознюк™ Л.В. СисоєваХХХіУ, В.П. Косаріна^

2

Фінансові активи

Сучасний     економічний     словникХХХУі, Юридичнй

ХХХУіі      і 1                                            ~ •

словник , Енциклопедичний словник економіки і праваХХХУііі, Л. КураковХХХіХ, Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.СтародубцеваХІ

3

Грошові доходи

О.Д. Василик, К.В. Павлюк™, А.М. Литовських, І.К. ШевченкоХІіі, І.М. ГуменюкХІііі

4

Фонди грошових коштів (грошові фонди)

Х.Я. Петрова, П.І. Орлов, О.М. БадуркаХ1іУХ1У, М.Я. КоробовХІУіХІУіі ХІУііі, Т.М. ПисаренкоХІіХ, О.І. Пилипенко1, О.Д. Василик1і, К.В. Павлюк1", В.В. Тарасова1", В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик1іУ, Ю.Б. Винслав1У, І.В. Зятковський1Уі, В.І. Терьохін1Уіі, О.М. Мельник1Уііі, Г.Н. Климко,   В.П.   Нестеренко   1іХ,   М.Я. Дем'яненко,

П.Т.Саблук, В.М. Скупий1Х, С. В.Мочерний1Хі, С.

Коваль1Хіі

5

Матеріальна основа фінансів

В.В. Бочаров™, О.Р. Романенко1ХіУ, С. Коваль1ХУ

6

Грошові накопичення (нагромадження)

0. Д. Василик1ХУі, К.В. Павлюк1ХУіі, О.І. Пилипенко1ХУііі,

1. М. Гуменюк1ХіХ, В.Г. Золотогоров1ХХ, В.К. Сенчагов1ХХі, С.В.    Ковальчук,    І.В.    Форкун1ХХіі, Економічний

1ххііі

словник

7

Грошові засоби

О.Ю. Ніпаліді Н.І. Карпишин1ХХіУ,

8

Доходи, надходження і відрахування

Т.В. Гуйда1ХХУ, В.Г. Белолипецький1ХХУі, З.М. Карман1ХХУіі, О.І. Пилипенко1ХХУііі, Л.М. . Бурмістрова1ХХіХ, Г.Г Кірійцев1ХХХ, І.В. Зятковський1ХХХі, В.Г. Золотогоров1ХХХіі,

С.В. Ковальчук, І.В. Форкун1ХХХііі, В.М. Родионова1ХХХіУ,

Ю.А. Вавілов1ХХХУ, Л.І. Гончаренко1ХХХУі

9

Грошовий капітал

О.С. Філімоненков1ХХХУіі1ХХХУііі1ХХХіХ, Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. СавичХС,

10

Джерела коштів

О.В. Романовський, О.В. Врублевський, Б.М. СабантиХСі,

11

Грошові ресурси

В.Г. БелолипецькийХСіі, М.М. БердарХСііі

12

Високоліквідні активи

О.Є. ҐудзьХСіУ, П.А. СтецюкХСУ

ДОДАТОК К

Визначення понять "категорія ", "поняття ", "термін "

Джерело

1

Економічний 1973 р. - 624 с.

словник.

Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т. Том II / Редкол.:А.В. Кудрицький (відп. ред.)та ін. - [2-ге вид]. - К.: Голов ред. УРЕ, 1987. - 736 с.

Українська енциклопедія.

- 576 с.

радянська Том 6, 1961.

Український радянський словник. Том 2 Кабара-Полюддя. - Киів, 1967. -

854 с.

Яременко В. тлумачний української В. Яременко, 2 том - 2000.

Новий словник мови / О. Сліпушко.

911 с.

Економічний

енциклопедичний словник: У 2 т. - Т. 1 / [за ред. С.В. Мочерного]. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.

Зміст 2

Категорія

Категорії економічні (грец. - судження, визначення) -логічні поняття, що відображають найхарактерніше в реальних відносинах економічного життя суспільства; теоретичний вираз економічних, суспільно-виробничих відносин (с. 225)

Категорії (грец. - ствердження; основна й загальна ознака) у філософії - універсальні форми мислення, які відображають загальні властивості й відношення об'єктивної дійсності та пізнання. Категорії пов'язані з вирішенням основного питання філософії і розглядаються в плані відношення мислення та буття (с. 42)

Категорії (грец. - вислів, вираз) - гранично загальні поняття, які, відображаючи універсальні закономірні зв'язки і відношення, що існують в об'єктивній дійсності, виконують функцію форм мислення. На відміну від окремих наук, які закріплюють результати вивчення свого об'єкта в поняттях, що стосуються лише певної групи або явищ дійсності, філософія має справу з поняттями, змістом яких є загальні властивості буття, універсальні зв'язки та відношення. У світлі діалектико-матеріалістичного розуміння категорій як мислення аналогів об'єктивних закономірностей природи і суспільства виявляється неспроможність ідеалістичного витлумачення їх як апріорних форм розсудку (Кант), або моментів розвитку абсолютної ідеї (Гегель) (с. 244)

Категорії (грец. - висловлювання, судження) - основні філософські поняття, які відображають найбільш загальні і суттєві риси, сторони, відношення предметів і явищ об'єктивної дійсності. Категорії часто називають також найважливіші поняття окремих наук (с. 65) Категорія - 1) основне логічне поняття, що відображає найзагальніші закономірні зв'язки і відношення, які існують у реальній дійсності, 2) наукове родове поняття, що означає розряд предметів, явищ або їх важливу спільну ознаку (с. 229)_

Категорія - 1) найбільш узагальнені фундаментальні (родові) поняття, в яких відображаються сутнісні, а отже, закономірні зв'язки реальної дійсності, узагальнюється розвиток суспільної практики. Комплексне пізнання такої практики в історичному контексті наповнює уже обґрунтовані категорії сутнісно і якісно новим змістом, а також призводить до розширення категоріального апарату будь-якої науки; 2) розряд, порядкове місце, які визначають професійний рівень працівників або якість товарів за спільними ознаками (с. 311)

466

Продовження додатку К

1 2

Бухгалтерський словник / [за         ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

Категорія бухгалтерського обліку - загальне знання, сформульоване у формі категорії, яке використовувалося у всі часи при описі фактів господарського життя, що з часом стало не лише можливим, але і необхідним виявити та описати. Завдання категорії бухгалтерського обліку є надання кількісної характеристики економічним явищам (с. 86)

Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української        мови / О.Я. Загоруйко.   - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. -786 с.

Категорія - 1) філософське загальне поняття, що відображає найсуттєвіші закономірні зв'язки й відношення, що існують у реальній дійсності. Категорія руху. Категорія причини. 2) родове поняття, що означає розряд предметів, явищ або їх важливу спільну ознаку. Граматична категорія - абстрактне поняття, яке об'єднує ряд співвідносних граматичних значень, що знаходять своє вираження у відповідних формальних показниках; 3) група, розряд однорідних предметів, осіб або явищ, що відрізняється від інших певними ознаками (с. 314)

Поняття

Українська радянська енциклопедія.   -   Том 11, 1963. - 592 с.

Поняття - форма мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів і явищ об'єктивної дійсності, загальні взаємозв'язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак. Предмети поняття є не поодинокі речі, а загальне в речах. Поняття є знаряддям пізнання істини (с. 388)

Економічний

енциклопедичний словник: у 2 т. - Т. 2 / [за ред. С.В. Мочерного]. - Львів:

Світ, 2006. - 568 с.

Поняття - форма мислення, змістом якої є певна сукупність узагальнених даних, об'єднаних ознак (властивостей) окремого предмета або явища, а також відносини між ними. Зміст поняття перебуває в обернено пропорційній залежності від його обсягу (ємності). Розрізняють всезагальні поняття (наприклад, виробництво), загальні (товарне виробництво), специфічні (капіталістичне товарне виробництво) та особливі (характеризують економічні явища і процеси лише на одній з стадій (товарне виробництво монополістичне). Так само розмежовуються економічні категорії, які, однак, виражають глибшу сутність (сутність другого порядку), а економічні закони - сутність третього порядку. Процес формування поняття охоплює його аналіз, визначення і формулювання

Сурмін Ю.П. Майстерня вченого:   [підручник для науковця] / Ю.П. Сурмін. -К.: Навчально-методичний центр     "Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - 302 с.

Поняття - форма мислення, що відображає істотні властивості, зв'язки і відносини предметів та явищ у їх суперечності та розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети певного класу за певними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками. Розрізняють поняття в широкому значенні і наукові поняття. Перші формально виділяють спільні ознаки предметів і явищ та закріплюють їх у словах, Наукові поняття відображають істотні і необхідні ознаки, а слова і знаки (формули), що їх виражають, є науковими термінами.

Поняття як результат узагальнення досвіду людей є вищим продуктом мозку, вищим ступенем пізнання світу. Кожне нове покоління засвоює наукові, технічні, моральні, естетичні та інші поняття, вироблені суспільством у процесі історичного розвитку (с. 71)

Продовження додатку К

1 2

Яременко В. Новий тлумачний словник української       мови / В. Яременко,     О. Сліпушко том 3. - 2000. - 928с.

Поняття - 1) одна із форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об'єкта дійсності; 2) розуміння кимсь чого-небудь, що склалося на основі якихось відомостей, власного досвіду (с. 566)

Термін

Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т. - Том II / [редкол.: А.В. Кудрицький та ін.]. - [2-ге вид.] - К.: Голов ред. УРЕ, 1987. -

736 с.

Термін (від лат. - кордон, межа, кінець) - 1) У рим. міфології божество меж. кордонів; 2) У мовознавстві -слово чи словосполучення, яке точно позначає спец. Поняття і його співвідношення з ін. поняттями певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя. Терміни мають бути однозначними, стилістично нейтральними. Багато термінів є інтернаціоналізмами. 3) У логіці - складовий елемент судження (суб'єкт, предикат) або силогізму. 4) Визначений проміжок часу, певний строк (с. 376)

Яременко В. Новий тлумачний словник української       мови / В. Яременко,     О. Сліпушко том 3. - 2000. - 928с.

Термін - слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя, тощо. Термін -відтинок, проміжок часу, визначений, установлений для чого-небудь (с. 512)

ДОДАТОК Л

Трактування сутності поняття "дебіторськазаборгованість" Таблиця Л.1. Еволюція       розвитку       поняття "дебіторська

заборгованість "

№ з/п

Період виникнення

Характеристика

1

2

3

До нашої ери

1

Іудея ІІ-І тис. до н.е.

За часів правління царя Соломона Іудея була відома як держава з розвиненою системою обліку. Багато економічних і бухгалтерських спостережень розкрито в Біблії, зокрема: "З ким постійно перебуваєш у торговельних відносинах, рахуй і оцінюй: що даєш і що одержуєш - запиши"

2

Персія

У великій імперії чиновники постійно роз'їжджали по країні, перебуваючи в сучасному розуміння у відрядженні. Зародилося таке поняття як відрядження, відрядне посвідчення та заборгованість підзвітної особи, як дебітора

3

Стародавній Рим VI ст.

Поява терміну "дебітор", тобто це особа, якій видана

 

до н.е.

певна сума грошей чи грошова цінність, а дебіторська заборгованість - це видана сума

4

Середньовіччя

Формуються дві основні парадигми обліку - камеральна і проста бухгалтерія. Перша виходила з того, що основним об'єктом обліку є каса й очікувані надходження, а також виплати з неї

5

Відродження

Поява подвійного запису. Пачолі Л класифікував

 

(представники:

джерела покриття дебіторської заборгованості:

 

Б. Котрулі та Л. Пачолі)

а) готівка, б) кредит, в) обмін товарів на товари, г) погашення кредиторською заборгованістю

6

Італійська школа

Дзаппа Дж. трактував дебіторську заборгованість як

 

рахівництва (Ф. Марчі.

частку активу, що в майбутньому призведе до

 

Дж. Дзаппа,

отримання майбутніх прибутків. Марчі Ф. вважав, що

 

Дж. Чербоні,Дж. Россі)

кожна особа, незалежно від її відношення до господарства, є дебітором, якщо вона отримує будь-яку цінність. Дебіторів він назвав кореспондентами

7

Французька

М. де ла Порт вважав, що дебітор - це все, що

 

бухгалтерська школа

отримується у власність чи управління господарством,

 

(М. де ла Порт,

або та особа, яка отримує цінності

 

Е. Дегранж)

 

8

Нідерландська

Пітер ла Кур наполягав на системному відображенні

 

бухгалтерська школа

зобов'язань, що випливають з договору поставки. З цією

 

(Пітер ла Кур, Якоб ван

метою він запропонував спеціальний рахунок "Товари

 

дер Шуер

до одержання". Якоб ван дер Шуер вважав, що дебітор -це той, хто має (власник), хто одержує або кому посилають. Той, хто купує, кому поставляють, продають

або від кого сподіваються одержати платіж, або той, хто повинен платити

Продовження табл. Л.1

1

2 3

9

Меркантилізм (Мен Т., Монкретьєн А., Сєрра А.)

Меркантилісти вважали, що вплив на національну скарбницю має зовнішня торгівля. Мен Т. сформулював теорію торгового балансу: "Звичайним засобом для збільшення нашого багатства й наших скарбів є іноземна торгівля, що в ній ми завжди маємо дотримуватися того правила, щоб щорічно продавати іноземцям своїх товарів на більшу суму, ніж ми споживаємо їхніх товарів". Монкретьєн є палким захисником третього стану, найбільш важливою частиною якого він вважає торговців. "Купці, - наголошує він, -надзвичайно корисні державі". Отже, загалом можна сказати, що саме в цей період жваво розвивається торгівля тому необхідно було контролювати сплату купців за придбані ними товари. Адже від повноти сплати боргів залежав стан державної скарбниці

10

Вітчизняна бухгалтерська школа (Росія і Україна). Представники: Л.І.Гомберг,

0. П.Рудановський,

1. Ф.Палатніков, А.М.Вольф, Є.С.Сіверс

Гомберг Л.І. класифікував рахунки в трьох розрізах: 1) за властивостями рахунків (зовнішні, внутрішні, причому до зовнішніх відносяться рахунки, що враховують дебіторську та кредиторську заборгованість, а до внутрішніх - рахунки власних засобів); 2) за властивостями оборотів (рахунки складових частин майна і рахунки чистого майна, останні розпадаються на рахунки результатні і рахунки капіталу); 3) за властивостями юридичних відносин (рахунки кореспондентів, агентів та власника)

Таблиця Л.2.   Підходи   до   трактування   поняття "дебіторська

заборгованість " в наукових працях

№ з/п

Автор

Коротка характеристика

1

2

3

1

Борисов А.Б.[117]

Дебіторська заборгованість - заборгованість підприємств за платежами даному підприємству (с. 145)

2

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.[118]

Заборгованість дебіторська - сума заборгованостей підприємству (організації) від юридичних або фізичних осіб (дебіторів) на певну дату (с. 211)

3

Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [119]

Заборгованість дебіторська - іммобілізація оборотних коштів підприємства у вигляді заборгованості юридичних і фізичних осіб (с. 150)

4

Осовська Г.В.[120]

Дебіторська заборгованість - сума боргів, не сплачених підприємству (с. 63)

5

Гордієнко К.Д. [121]

Заборгованість дебіторська - сума боргів дебіторів підприємству, що виникли в результаті господарських взаємовідносин (с. 99)

6

Сухарський В.С.

888

Дебіторська заборгованість - борг, що належить даному підприємству (організації, установі), фізичній особі від інших юридичних або фізичних осіб і виникає в результаті господарських взаємовідносин між ними (с. 53)

7

Дем'янченко М.Я.

889

Дебіторська заборгованість - сума стандартних та сумнівних боргів (що належить юридичним та фізичним особам), які виникають у процесі взаємовідносин з банком (с. 167)

8

Орлюк О.П. [122]

Дебіторська заборгованість - сума боргів, яку можуть сплатити підприємству, організації, установі юридичні або фізичні особи (с. 99)

9

Дяків Р. [123]

Дебіторська заборгованість - сума боргів, що належить підприємству (фірмі, компанії) і виникла внаслідок невиконання комерційно - господарських, фінансово -грошових зобов'язань з боку юридичних чи фізичних осіб, які є боржниками (дебіторами) (с. 144)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології