В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

А

S

лі рі

з

А

Бєлоліпецький В.Г.70

їх

й-

е н и

т

н а

лБ

.А.

аБ

50

о

1

А

йі

д о

ор

ге

50

о лі ізі

КондратьеваА.Ф. 77

"-і

н е с

а

1

0

В ті

кіі

So

.А.

к

ті

а

ц е

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

За формами функціонування

+

-

-

+

+

-

-

+

 

-

-

+

-

-

+

2

За характером участі в

господарському процесі

 

 

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

3

За ступенем ліквідності

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

4

За способом перенесення вартості на продукцію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

68 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета / В.П. Астахов. - Издательский центр "МарТ", 2000. - 416 с.

69 Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

70 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы / В.Г. Белолипецкий; под ред. И.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 298 с.

71 Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

72 Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджмента / И.А. Бланк. - К.: "Ника-Центр", 1998. - 480 с.

73 Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник [для студентов вузов, обучающихся по специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Бабаев Ю.А., Бородин В.А., Амаглобели Н.Д.; под ред. проф. Ю.А. Бабаева. - [4-е изд., перер. и доп.]. - М.: 2005. - 304 с.

74 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

75 Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб./ А.Г. Загородній, Г.О. Партин. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 327 с.

76 Кизилова А.Н. Теория бухгалтерського учета: сборник задач и хозяйственных ситуаций: учебное пособие / под. ред. А.Н. Кизилова. - Москва: ИКЦ "МарТ", 2004. - 304 с.

77 Кондратьева А.Ф. Теория бухгалтерського учета: учебник [для студентов факультета "Бизнес-управление"] / А.Ф. Кондратьева. - Харьков: Фомио, 2002. - 271 с.

78 Лисенко Л.І. Бухгалтерський облік: основи теорії:[ нав.посіб.] / Л.І. Лисенко. - Севастополь:

Вид-во Сев НТУ, 2006. - 380 с.

79 Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

80 Никитин В.М. Теория бухгалтерского учета: [курс лекцій] / В.М. Никитин, Д.А. Никитина. - М.: Идательство "Дело и Сервис", 1999. - 320 с.

81 Смитко М.А. Теория бухгалтерського учета: [учебн. пособие] / М.А. Смитко. - Мн.: Мисанта, 2001. - 263 с.

82 Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В.Г. Швець. - [3-тє вид., перероб. і доп.]

- К.: Знання, 2008. - 535 с.

Продовження табл. 1.9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

За належністю до підприємства

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

6

За структурою балансу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

7

За змістом (складом)

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

8

За розміщенням

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

9

За фізичними ознаками

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

10

За часом використання

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

За видами

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

12

За монетарною ознакою

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

13

За видами діяльності

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

14

За участю у

виробничому

процесі

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

15

За нарахуванням зносу

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

16

Залежно від

джерела

формування

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

У результаті проведеного дослідження виявлено 16 класифікаційних ознак, за якими поділяють активи. З 15 авторів 6 дослідників (В.П. Астахов, Ф.Ф. Бутинець, І.О. Бланк, А.Г. Загородній, Н.М. Малюга, В.Г. Швець) виділяють активи за формами функціонування, 8 авторів (В.Г. Бєлоліпецький, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Бабаєв, І.О. Бланк, С.Ф. Голов,

A. Г. Загородній, О.М. Кізілов, В.Г. Швець) - за характером участі в господарському процесі, 5 (Ф.Ф. Бутинець, І.О. Бланк, А.Г. Загородній, Н.М. Малюга, В.Г. Швець) - за ступенем ліквідності, 3 (А.Н. Азріліян,

B. Г. Бєлоліпецький В.М. Нікітін) - за фізичними ознаками. Бабаєв Ю.А та Малюга Н.М. виділяють активи за належністю до підприємства, причому проф. Н.М. Малюга виділяє активи за способом перенесення вартості на продукцію (основні засоби і нематеріальні активи, оборотні засоби, засоби обігу) та за структурою балансу. Залежно від джерела формування активи поділяють такі науковці, як О.М. Кізілов, В.Г. Швець та М.А. Смітко, Астахова В.П. та Нікітін В.М. - за видами.

Російські науковці В.П. Астахов, Ю.А. Бабаєв та А.Ф. Кондратьева виділяють активи за змістом, крім того, Ю.А. Бабаєв та А.Ф. Кондратьева наводять класифікацію активів за розміщенням. Білоліпецький В.Г. класифікує активи за часом використання на оборотні (короткострокові) та позаоборотні (довгострокові) активи.

Активи залежно від різних ознак можна класифікувати неоднозначно. У Додатку   В   наведено,   які   види   активів   дослідники   відносять до

Найбільш розповсюдженим є поділ активів на матеріальні, нематеріальні та фінансові, проте одні автори поділяють їх за фізичними ознаками, інші - за формами функціонування. Також слід відмітити, що Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.Г. Загородній та Н.М. Малюга виділяють активи за ступенем ліквідності - ліквідні та неліквідні, а В.Г. Швець - ще й абсолютно ліквідні та малоліквідні активи.

Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" активи поділяються на оборотні та необоротні, проте, такі науковці як В.П. Астахов, В.Г. Бєлоліпецький, О.М. Кізілов, І.О. Бланк, В.М. Нікітін визначають останні як позаоборотні активи, а Н.М. Малюга - як засоби тривалого використання. Смітко М.А. поділяє активи за участю у виробничому процесі на довгострокові та короткострокові, що є відмінним від інших. Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Швець В.Г. визначають активи, що використовуються більше 1 року як необоротні активи. Бєлоліпецький В.Г., Малюга Н.М. та Нікітін В.М. відносять також до цієї класифікаційної ознаки вилучені активи. Варто зазначити, що даний поділ активів відносять до різних класифікаційних ознак. Так, наприклад, В.Г. Бєлоліпецький, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, І.О. Бланк, Н.М. Малюга, А.Г. Загородній, В.Г. Швець поділяють їх за характером участі в господарському процесі, О.М. Кізілов - за видами, а В.М. Нікітін - за змістом. Голов С.Ф. за характером участі в господарському процесі поділяє активи на поточні та непоточні.

Бабаєв Ю.А. та Загородній А.Г. за участю у виробничому процесі виділяють засоби (активи) виробництва, засоби (активи) у невиробничі сфері, засоби (активи) у сфері обігу.

Варто звернути увагу на класифікацію, представлену А.Г. Загороднім. Крім вище зазначених класифікаційних ознак автор виділив ще й активи за монетарною ознакою, що на сьогодні є досить актуальним питанням та

вищезазначених ознак.привертає увагу великої кількості науковців і практиків, адже даний поділ спрямований на максимізацію ринкової вартості суб'єктів господарювання.

Питання поділу активів на монетарні та немонетарні є суперечливим і дискусійним, адже важко однозначно визначити, які активи відносити до конкретної ознаки. Введення вище наведеного поділу в практику бухгалтерського обліку України пов'язано з рядом проблем, але основним фактором стало закріплення монетарно-немонетарного методу оцінки в Міжнародних стандартах фінансової звітності, а згідно ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" національні стандарти не повинні суперечити міжнародним.

Згідно з П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. До немонетарних статей відносяться інші, ніж монетарні статті балансу. Об'єкти, які належать до цієї категорії, відображаються у балансі в національній валюті за курсом на дату визнання за історичною або справедливою вартістю.

Проте,   І.В. Жиглей   зазначає,   що   межа   між   монетарністю та

83

немонетарністю активів досить умовна (табл. 1.10)83. Особливо це спостерігається на прикладі заборгованості, вираженої в іноземній валюті.

Таблиця 1.10. Класифікація рахунків, на яких обліковується заборгованість, виражена в іноземній валюті8

Вид

заборгованості

Рахунки бухгалтерського обліку

Монетарна

502, 504, 506, 602, 604, 606

Немонетарна

371, 681

Змішана

161, 163, 342, 362, 372, 373, 374, 375, 377, 512, 52, 531, 532, 55, 612, 622, 632, 682, 683, 684,685

Слід відмітити, що це стосується також заборгованостей, які виражені в національній валюті. Більшість рахунків розрахунків не мають явно вираженої форми (монетарної чи немонетарної), тобто відносяться до змішаних статей. В Україні відсутній перелік статей, за якими проводиться перерахунок.

83 Жиглей І.В. Методи оцінки активів та пасивів, виражених в іноземній валюті / І.В. Жиглей // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2002. - № 20. - С. 78-88, с. 78.

84 Там же, с. 78.

На думку Я.В. Соколова, фінансові засоби (кошти) часто без достатніх підстав   називаються   монетарними,   а   матеріальні   і   нематеріальні -

85

немонетарними .

Так, наприклад, згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує однин рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

Беручи до уваги визначення монетарної статті згідно з П(С)БО 21 останньою можуть бути такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів, тобто це кредиторська та дебіторська заборгованість. Щодо самого нематеріального активу, то згідно з визначенням у П(С)БО 21, немонетарними статтями є статті інші, ніж монетарні, але, що під ними розуміти, в національному стандарті не регламентовано. Якщо нематеріальний актив визнають немонетарним, то чому, наприклад, основні засоби та товари, - Положення (стандарти) бухгалтерського обліку не визначає немонетарними. Звідси виникає проблема поділу активів на монетарні та немонетарні, а саме за якими ознаками відбувається даний розподіл. Загородній А.Г. до немонетарних активів відносить всі активи, крім грошових коштів та їх еквівалентів, дебіторської заборгованості у фіксованій (або визнаній) сумі грошей86. Дане визначення більш чітко конкретизує, що відноситься до немонетарних активів, але не враховано, що існують активи, які можуть бути як монетарними, так і немонетарними статтями.

Соколов Я.В. розмежовує факти на грошові (монетарні) та негрошові (немонетарні). В першому випадку гроші виступають функцією засобу платежу, в другому - міри вартості. Факт господарського життя - це елементарний момент господарського процесу, що змінює чи підтверджує склад майна

87

підприємства або джерел його утворення, або джерел і майна одночасно87. Як стверджує Ф.Ф. Бутинець, в результаті окремих фактів господарського життя фінансовий  стан  економічного  суб'єкту залишається  незмінним. Факти

85 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика,

2000. - 496 с., с. 124.

86 Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: [навч. посіб.] / А.Г. Загородній, Г.О. Партин. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 327 с., с. 23.

87 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с., с. 84.господарського життя, що мають вплив на фінансовий стан підприємства,

88

називаються господарськими операціями . Беручи до уваги вище наведене, наприклад, купівлю та реалізацію активів безпосередньо можна назвати господарськими операціями, які здійснюються за участю грошових коштів. Виходячи з цього доцільним, на нашу думку, буде поділ активів за грошовою ознакою на монетарні та немонетарні та змішані.

Основою монетарності активів є функція грошей як "засобу платежу", яка, як зазначає В.Д. Базилевич, передбачає обслуговування грошима, погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин89. Основою немонетарності активів є функція грошей як "засіб міри вартості", яка полягає у здатності грошей як загального еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, надавати форму ціни (грошового виразу)90.

Важливість вище наведеного поділу полягає, насамперед, у ефективному управлінні вартістю підприємства, шляхом достовірної та максимально вигідної оцінки активів підприємства. Основною проблемою такого поділу є віднесення тих чи інших активів до монетарних та немонетарних. Покладаючи в основу поділу такі функції грошей як "засіб платежу" та "міра вартості", для потреб бухгалтерського обліку, доцільними, на нашу думку, будуть наступні критерії такого поділу (рис. 1.6).

Критерії віднесення до монетарних активів

Критерії віднесення до немонетарних активів

Монетарність Об'єктність

І в основі господарської операції в      основі господарської

лежить функція грошей "засіб К^"     операції     лежить функція

■ платежу" V грошей "міра вартості"

Рис. 1.6. Критерії поділу активів на монетарні та немонетарні

Критерій монетарності означає, що актив виступає у вигляді грошових коштів, як у готівковій формі, так і у безготівковій або їх еквівалентів. Безпосередньо дані активи можна назвати монетарними, їх

88 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник [для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / Ф.Ф. Бутинець. - [2-ге вид., доп. і перероб.]. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -

640 с., с. 56-57.

89 Економічна теорія: політекономія: [підручник] / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2006. -

631 с., с. 159.

90 Там же, с. 156.

ffS%*W 49 %|#5^специфікою є те, що за допомогою них здійснюється певний платіж за відповідними господарськими операціями.

Ще одним з критеріїв віднесення активів до монетарних є те, що в основі певної операції з останніми має лежати така функція грошей як "засіб платежу", тобто мається на увазі певні розрахунки, в даному випадку - з дебіторами.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології