В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

10

Джеймс К Ван Хорн, Джон М. Вахович

Дебіторська заборгованість - грошові суми, які винні фірмі клієнти, що придбали в неї які-небудь продукти або послуги. Дебіторська заборгованість являє собою частину оборотних активів, яку називають ще розрахунками дебіторів

888 Сухарський В.С. Економічний словник - довідник / В.С. Сухарський. - Тернопіль: навчальна книга. - Богдан, 2002. - 328 с.

889 Фінансовий словник - довідник/ [Дем'янченко М.Я., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; за ред. М.Я. Дем'янченко. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - 555 с.

Продовження табл. Л.2

1

2

3

11

Знамеровсь-ка Т.М.

Дебіторська заборгованість - це матеріальні ресурси, не оплачені контрагентами (с. 1-2)

12

893

Матицина Н.[124]

Дебіторська заборгованість - це розмір неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед підприємством після настання встановленого договором строку оплати їх (с. 38)

13

Новікова Н.М. [125]

Дебіторська заборгованість - сума грошової та майнової заборгованості на користь підприємства на певну дату за наданий комерційний та споживчий кредити покупцям, а також авансування постачальників щодо яких у торговельного підприємства з'являється майнове право вимоги оплати боргу (с. 7)

14

Бутинець Ф.Ф.[126]

Дебіторська заборгованість - 1) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату балансу; 2) частина оборотного капіталу, а також вимоги на його отримання у вигляді готівки, матеріальних та інших ресурсів від суб'єктів господарювання; 3) заборгованість інших підприємств або окремих осіб за платежами даному підприємству (с. 66)

15

Глушков Н.Е. [127]

Дебіторська заборгованість - сума, належна до повернення на розрахунковий рахунок підприємства від юридичних або фізичних осіб у результаті їх взаємовідносин (с. 354)

16

Пушкар М.С.[128]

Дебіторською вважається заборгованість, яка виникає в ході взаємовідносин підприємства з економічними агентами (юридичними і фізичними) і належить даному підприємству на певну дату (с. 122)

17

Бандурко О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І.[129]

Дебіторська заборгованість - сума боргів на користь підприємства від юридичних або фізичних осіб у результаті господарських взаємовідносин (с. 308)

18

Лишиленко О.В.

899

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату (с. 220)

Продовження табл. Л.2

892 Знамеровська Т.М. Теоретичні та облікові аспекти дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Т.М. Знамеровська // Аграрний вісник Причорномор'я. - 2009. - № 49. - C. 1-5.- Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2009_49/ Znamerovskaya%20T.N. .pdf.

899 Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : навчальний посібник / О.В. Лишиленко. -Київ : Вид-во "Центральної літератури", 2003. - 524 с.


1

2 3

19

Мочерний С.В.[130]

Дебіторська заборгованість - частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи і компанії, а також громадяни, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт надання послуг тощо (с. 529)

20

Пантелеєв В.П., Сніжко О.С.[131]

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату (с. 45)

Таблиця Л.З. Підходи до трактування поняття "дебіторська заборгованість"

Автори

Ключове поняття, яке визначає сутність дебіторської заборгованості

к р у

д н

к

А

о с и

ор

s-е н и

1

к

н

іє

ід

в

о

к

<3

о к

к

ч н

кі я

Завадський Й.С.""

А

ій

д о

ор

аг

З

а к

ь

в о р е

н

CO

'3

А

и і-

пл

о н

'3

О

о

н

е

ил

и

'3

и

-

и

ат

.С

н р е ч

1

8

а;

в о ік

ів

'8 С5

ю

о

04

ь с в о с

1

о

С5 03

S0

е

ле

I

> о

.С

к

.С

ь с р

'2

оз aq

е в о

олС

Іммобілізація оборотних коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Матеріальні ресурси, не оплачені контрагентами / готівка, що вилучена у підприємства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Сума боргів

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Сума заборгованостей

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

ДОДАТОК М

Види векселів, наведені в навчально-практичній літературі Види векселів__Автор_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ознака класифікації: за емітентом

 

 

Казначейський

 

+

 

 

+

 

+

 

+

-

 

+

 

-

+

-

-

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

8

 

Приватний

 

+

 

 

+

 

+

 

-

-

 

+

 

 

+

 

+

-

-

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

8

 

Урядовий

 

-

 

 

+

 

-

 

-

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

~~Г

 

Ознака класифікації: за характером угоди

 

 

Товарний

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

-

 

+

 

-

+

 

+

 

-

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

10

 

Фінансовий

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

-

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

~\2

 

Ознака класифікації: за характером забезпечення

 

 

Забезпечений

 

+

 

 

+

[

+

 

-

-

-

-

+

-

-

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

6

 

Незабезпечений

 

+

 

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

3

Ознака класифікації: за

порядком проведення розрахунків

 

 

 

 

 

 

Простий

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

13

 

Переказний

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

"ТТ

 

Ознака класифікації: за місцем платежу

 

 

Доміцільований

 

+

 

 

+

І

+

 

+

-

 

+

 

-

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

11

-

Недоміцільований

 

+

 

-

-

+

-

 

+

 

-

+

-

-

+

-

+

6

Ознака класифікації: за терміном платежу

 

 

Строкові Ультимо

-

-

І

+

 

-

-

-

 

+

 

-

-

-

-

-

-

2

 

-

 

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Безстрокові

-

-

І

+

 

-

-

-

 

+

 

-

-

-

-

-

-

2

Ознака класифікації: за адресацією

 

 

Іменний

 

+

 

 

+

 

+

 

+

-

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

11

 

На пред'явника

 

+

 

 

+

 

+

 

+

-

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

тг

 

Ознака класифікації: за можливістю передання іншій особі

 

 

Не індосований

 

+

 

 

+

-

-

-

-

-

+

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

6

 

Індосований

 

+

 

 

+

І

+

 

-

-

-

-

+

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

 

 

Ознака класифікації:

залежно від країни, що здійснює випуск

векселя

 

 

 

 

Іноземний

-

 

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

2

Національний

-

 

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

2

Продовження Додатку М

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

11

12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології