В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

13

14

15

Ознака класифікації: за економічним змістом

Фіктивний

 

+

 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Дружній

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

7

Бронзовий

-

+

-

 

+

-

-

-

+

-

+

-

+

6

Банківський

 

+

 

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Ознака класифікації: за ступенем гарантованості платежу

Акцептований

 

-

 

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

3

Неавальваний

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ознака класифікації: за ступенем заповнення векселя

Бланковий

-

+

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

За способом отримання доходу

Дисконтні

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

2

Відсоткові

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

2

За відношенням до власності

Видані

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

1

Отримані

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

1

За терміном платежу

Короткостроковий

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Довгостроковий

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

За цільовим призначенням

Інвестиційний

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Кредитний

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Розрахунковий

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ДОДАТОК Н

Трактування понять "інвестиції" та "фінансові інвестиції" в економічній

літературі

Таблиця Н.1. Визначення "інвестицій" у різних літературних джерелах

№ з/п

Автор

Трактування поняття "інвестиції"

1

2

3

1

Азриліяна А.Н.902

Інвестиції - сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі господарства (с. 299)

2

Андрійчук В.Г.903

Інвестиції - усі напрямки вкладення коштів, що забезпечують одержання прибутку

3

Андросов А.М.,

Інвестиціями    називаються    грошові кошти,

 

Викулова Е.В.904

цільові банківські внески, паї, акції і інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії (в тому числі і на товарні знаки), кредити, будь яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності з метою отримання прибутку (доходу) і досягнення позитивного соціального ефекту (с. 168)

4

Бандурка О.М.,Коробов М.Я.,

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в

 

Орлов П.І.,Петрова К.Я.905

об'єкти підприємницької та іншої діяльності

5

Болюх М. А.906

Під інвестиціями розуміють діяльність із вкладання грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі проекти, цінні папери, нерухомість, статутні фонди інших підприємств, колекції, дорогоцінні метали та інші об'єкти, ринкова вартість яких постійно зростає і дає власникові дохід у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу тощо. У загальному розумінні інвестиціями називають довгострокове вкладення коштів (с. 276)

902

Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна]. - [4-е изд. доп. и перераб.]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.

903 Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник] / В.Г. Андрійчук. - [2-ге вид., доп. і перероблене]. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

Андросов А.М. Бухгалтерский учет / А.М. Андросов, Е.В. Викулова. - М.: Андросов, 2000. -

9100524 с.

905 Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.

90 Економічний аналіз: навчальний посібник / [Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. та ін..]; за ред.. акд. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

fff%jW 477

Продовження табл. Н.1

1

2

3

6

Борщ Л.М.907

Інвестиції - вилучення економічних благ із поточного споживання і використання їх як ресурсів для збільшення можливостей створення благ у майбутньому і одночасно як створення запасу (c. 16)

7

Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. 908

Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

8

Голубка Я.В.909

Під інвестиціями розуміють вкладення матеріальних, грошових та інших активів з метою отримання прибутку чи інших вигод (с. 6)

9

Гордієнко Д.Д.910

Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (с. 80)

10

Гура Н.О., Каверін Ю.В911

Інвестиція - довгострокове вкладення капіталу в будь-яке підприємство з метою отримання прибутку (c. 13)

11

Данилюк М.О.,    Савич В.І

912

Інвестиції - це довгострокове вкладення капіталу. Інвестиції мають фінансове і економічне визначення, що зумовлює відповідні підходи до класифікації. За фінансовим визначення, інвестиції це всі види активів (коштів), що вкладаються у господарську діяльність для отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати як видатки на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброювання основного капіталу, а також пов'язані з цим зміни обігового капіталу (с. 108)

907

Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: [навчальний посібник] / Л.М. Борщ. - К.: Знання,

2005. - 470 с.

908 Бухгалтерський фінансовий облік:  навчальний посібник / Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В.,

Шигун М.М., Шулепова С.М. - [2-е вид.]. - Житомир, 2007. - 576 с.

909

Голубка Я.В. Облік та аудит фінансових інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Я.В. Голубка. - Тернопіль,

2006. - 20 с.

910

Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері

економіки / Д.Д.Гордієнко. - К.: КНТ, 2006. - 308 с. 911

Гура Н.О. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології / Н.О. Гура, Ю.В. Каверін. -

К.: "Українська книга", 1999. - 64 с. 912

Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / М.О. Данилюк, В.І. Савич. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 204 с.

Продовження табл. Н.1

1

2

3

12

Драгун Л.Н, Захаров И.Ю.913

Інвестиції - це вкладення коштів в різні об'єкти господарського життя з метою отримання економічних вигод у майбутньому

13

Ермолович Л.Л.,

Інвестиції   -   це   довгострокові вкладення

 

Сивчик Л.Г., Толкач Г.В.,

капіталу у власній країні чи за її межами в

 

Щитникова И.В.914

підприємства різних галузей економіки, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти у відповідності до бізнес-плану з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту (с. 479)

14

Єрошенко Н.Н.,

Інвестиції     -     всі     види     майнових і

 

Скворцов Н.Н.915

інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності в результаті яких утворюється прибуток

15

Завадський И.С.,

Інвестиції (англ. investment) - довгострокове

 

Осовська Г.В., Юшкевич О.О.916

вкладення капіталу в будь-яке підприємство з метою одержання прибутку (с. 166)

16

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.917

Інвестиції (від лат. investir - одягати, оточувати) - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу (c. 344)

17

Каверін Ю.В., Гура Н.О.918

Інвестиція - довгострокове вкладення капіталу в будь-яке підприємство з метою отримання прибутку

18

Мочерний С.В.919

Інвестиції - довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства всередині країни та за її межами з метою привласнення прибутку (c. 432)

913

Драгун Л.Н. Экономию- инвестиционная деятельность на Украине / Л.Н. Драгун, И.Ю. Захаров. -

2006. - 243 с.

914

Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / [Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В.]; под общ. ред. Л.Л. Ермолович. - Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. - 576 с.

915 Єрошенко Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя / Н.Н. Єрошенко, Н.Н. Скворцов. - Киев,

2003.

916

Завадський И.С. Ровное економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво /

И.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 444 с.

917

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання,

2007. - 1072 с.

918 Каверін Ю. В. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології / Ю.В. Каверін,

Н.О. Гура. - К.: "Українська книга", 1999. - 64 с. 919

Економічна енциклопедія: у трьох томах. / [голов. редкол.: Мочерний С.В. та ін.]. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 952 с.

frf%jW 479

Продовження табл. Н.І

1

2

3

19

Музиченко А.С.920

Інвестиції - те, що відкладається для більш ефективнішого споживання в майбутньому (c. 16). Це спосіб розміщення капіталу, що повинен забезпечити збереження чи зростання вартості капіталу і принести позитивну величину доходу (с. 301)

20

Науменко В.І. 921

Інвестиції - сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі економіки, з метою одержання підприемницького доходу, прибутку, проценту (с. 100)

21

Науменкова С.В.,

Інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних

 

Андреев А.В., Журавка Ф.О.922

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (с. 138)

22

Остапчук Т.П.923

Інвестиції - це економічні ресурси, які вкладаються в підприємства різних галузей, в підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти з метою отримання економічних та неекономічних вигод (с. 201)

23

Пересада А.А., Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М., Урванцева С.В. 924

Інвестиції - вкладення капіталу в інші підприємства з метою отримання доходів (с. 112)

24

Покропивний С.Ф., Новак А.П.925

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу (грошей) юридичними та фізичними особами у підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку

25

Пушкар М.С. 926

Інвестиціями називаються вкладення у підприємницьку та інші види діяльності грошових, майнових та інтелектуальних цінностей з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту, а також капітальні вкладення в розвиток виробництва і невиробничої сфери (с. 402)

920

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: [навчальний посібник] / А.С. Музиченко. -

К.: Кондор, 2005. - 406 с.

921

Словник термінів ринкової економіки / [за ред. В. І. Науменка]. - К.: "Глобус", 1996. - 288 с.

922

Андрєєв А.В. Фінансовий ринок та інвестиції: збірник тестових вправ і завдань / А.В. Андрєєв,

Ф.О. Журавка, С.В. Науменкова. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 214 с.

923

Остапчук Т.П. Інвестиції в бухгалтерському обліку: економічний зміст / Т.П. Остапчук // Вісник

ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2001. - № 20. - С. 193-202.

924

Портфельне інвестування: навч. посібник / [Пересада А.А., Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М., Урванцева С.В.]. - К.: КНЕУ, 2004. - 408 с.

925 Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: збірник навчально-методичних матеріалів./ С.Ф. Покропивний, А.П. Новак. - К.:КНЕУ,1997. - 184 с.

926

Пушкар М.С. Фінансовий облік: [підручник] / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

Продовження табл. Н.І

1

2

3

26

Савицкая Г. В.927

Інвестиції - це довгострокові вкладення засобів в активи підприємства з метою збільшення прибутку та нарощування власного капіталу (с. 581)

27

Сопко В.В.928

Інвестиції - це вкладення коштів у різні галузі господарювання з метою одержання в майбутньому економічних вигод

28

Тарасенко Н. В.929

Інвестиції - усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (с. 337)

29

Терещенко О.О. 930

Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (с. 69)

30

Федоренко В.Г.931

Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (с. 38)

31

Шморгун Н.П.,

Під     інвестиціями    розуміють вкладення

 

Головко І.В. 932

капіталу в різних його формах з метою забезпечення його приросту в майбутньому, одержання доходу в поточному періоді або для вирішення соціальних завдань (с. 141)

32

Юхименко П.І.,

Інвестиції,            капіталовкладення -

 

Леоненко П.М.933

довгостроковий вклад капіталу в будь-яке підприємство, галузі господарства з метою отримання прибутку (с. 495)

927

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учеб. пособ.] / Г. В. Савицкая. - [7-е изд. испр.]. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.

928 Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві / В.В.Сопко. - Київ, 2005. - 267с.

929

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / Н.В. Тарасенко. - [3-тє вид.,

перероб.] - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 344 с.

930

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: [навч. посібник] / О.О.

Терещенко. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

931

Федоренко В.Г. Інвестування: [підручник] / В.Г. Федоренко. - К.: Алерта, 2006. - 443 с.

932

Головко І.В. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / І.В. Головко, Н.П. Шморгун. - К.: Центр

навчальної літератури, 2006. - 528с.

933

Юхименко П.І. Історія економічних учень: навч. посіб / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. - [2-ге вид., випр.]. - К.: Знання-Прес, 2001. - 514 с.

Таблиця Н.2. Трактування      "фінансових      інвестиційне різних

літературних джерелах

№ з/п

Автор

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології