В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Трактування поняття "фінансові інвестиції"

1

2

3

1

Андрійчук В.Г.[132]

Фінансові інвестиції - вкладення коштів у цінні папери, цільові банківські вклади, депозити, придбання паїв тощо (с. 103)

2

Бабіч В.В.[133]

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб'єктів господарської діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту (с. 60)

3

Богатко Н.Г.[134]

Фінансові інвестиції - вкладення засобів у фінансові інструменти: цінні папери та похідні від них (с. 5)

4

Азрилиян А.Н. [135]

Фінансові інвестиції - це вкладення в акції, облігації та інші цінні папери, випущені приватними компаніями і господарством, а також об'єкти тезаризації, банківські депозити (с. 301)

5

Борисевський Н.И.[136]

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу в різні сфери господарської діяльності підприємства з метою отримання доходу або досягнення соціального ефекту

6

Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.В. [137]

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора

7

Вахрін П.І. [138]

Фінансові інвестиції - капітал, що вкладається в цінні папери: акції, облігації та ін., таким чином - це кошти, що вкладаються у фінансові активи (с. 17)

Продовження табл. Н.2

1

2

3

8

Верига Ю.А.[139]

Фінансові інвестиції є активами підприємства, які утримуються ним з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора (с. 54)

9

Воронцовський А.В.[140]

Фінансові інвестиції - інвестування в цінні папери (с. 244)

10

Голубка Я.В.[141]

Фінансові інвестиції це активи, що вкладені у інші суб'єкти господарювання в обмін на корпоративні права чи набуття боргових зобов'язань з метою отримання прибутку або інших вигод (с. 13)

11

Гончаренко О.О.[142]

Фінансові інвестиції - вкладання в активи, які планується утримувати для збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод

12

Градіасов В.,

Фінансові інвестиції -

 

Кравченко С., Ісаєва О.[143]

у широкому значенні - засіб забезпечення механізму фінансування зростання і розвитку економіки країни;

у вузькому значенні - це будь-який інструмент, у який можна вкласти гроші, розраховуючи зберегти чи примножити їх (с. 102)

13

Данилюк М.О., Савич В.І.[144]

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу в більш чутливі до змін фінансові інструменти (придбання цінних паперів, придбання депозитних сертифікатів, в спільну діяльність) (с. 125)

14

Данілов О.Д.,

Фінансові інвестиції - вкладення коштів у різні

 

Івашина І.М., Чумаченко О.Г. [145]

фінансові інструменти (активи), наприклад, фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вкладення, депозити, паї і т.д. (с. 152)

Продовження табл. Н.2

1

2

3

15

Денисенко М.П. [146]

Фінансові інвестиції - вкладання коштів у фінансові активи, тобто придбання суб'єктами господарювання і приватними особами цінних паперів різних емітентів (с. 143)

16

Дука А.П. [147]

Фінансові   інвестиції   -   вкладення капіталу

 

 

(коштів чи інших активів) у фондові і грошові фінансові інструменти, статутні капітали юридичних осіб з метою отримання прибутку (доходу) або зростання вартості капіталу у майбутньому (с. 110)

17

Коваленко Ю.М. [148]

Фінансові інвестиції - капітал, що вкладається у фондові та грошові фінансові інструменти, статутні капітали юридичних осіб з метою отримання прибутку (с. 10)

18

Козаченко Г.В.,

Фінансові        інвестиції       - вкладення

 

Антіпов О.М.,

інвестиційного капіталу у фінансові активи

 

Ляшенко О.М., Дібніс Г.І.[149]

інших суб'єктів (цінні папери, частки у статутних фондах підприємства) (с. 20)

19

Козлова Е.П., Бабченко Т.Н, Галанина Е.Н.[150]

Фінансові вкладення - витрати підприємства на придбання цінних паперів, вкладення в статутні капітали акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, придбання державних облігацій, сертифікатів

20

Кондраков Н.П.[151]

Під фінансовими інвестиціями розуміють об'єкти довгострокового користування (понад 1 рік), які не мають матеріально-речового змісту, але мають вартісну оцінку і приносять дохід

21

Коробов М.Я.[152]

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу в різні сфери діяльності господарюючого суб'єкту з метою отримання додаткового доходу (прибутку) та досягнення соціального ефекту

Продовження табл. Н.2

1

2

3

22

Крупка Я.Д. [153]

Фінансовими інвестиціями можуть вважатися інвестиції, здійснені в інші (сторонні) підприємства, суб'єкти з метою одержання прибутку, зростання вартості капіталу тощо (с. 138)

23

Майорова Т.В.[154]

Фінансові інвестиції - вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, з метою отримання доходу (прибули) в майбутньому (с. 221)

24

Микков У.Э. [155]

Фінансові вкладення (інвестиції) представляють собою вкладення капіталу в різні сфери (об'єкти) підприємницької діяльності з метою отримання доходу

25

Панчишин С.[156]

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу у різні галузі економіки, з метою отримання в майбутньому прибутку

26

Пересада А.А. [157]

Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів в різні фінансові інструменти: фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади, депозити, паї тощо

27

Петленко Ю.В.[158]

Фінансові інвестиції - вкладення коштів у різні фінансові інструменти (активи), наприклад, фондові (інвестиційні) цінні папери, специфічні (цільові) банківські вкладення, депозити, паї і т.д. (с. 213)

28

Пономаренко Є.Б.[159]

Фінансові інвестиції - вкладання активів підприємства до статутних капіталів інших підприємств, вкладання капіталу в доходні види фондових інструментів та в доходні види грошових інструментів з метою отримання певних економічних вигод

29

Саблука П.Т., Дем'яненка М.Я.[160]

Фінансові інвестиції - це вкладення (витрати) суб'єктів господарювання в об'єкти, які використовуються протягом тривалого періоду в господарській діяльності і приносять дохід

486

ДОДАТОК П

Класифікаційні ознаки поділу фінансових інвестицій

\ Автор Ознака \

термін утримання

відношення до права

власності

мета (цілі) здійснення

міра впливу інвестора на об 'єкт

вид взаємовідносин (пайові і борг)

з метою

за регіональною

за формою власності об 'єкта інвестування

зза ступенем контролю діяльності

за рівнем інвестиційного ризику

за об 'єктами інвестування

за характером участі в інвестиційній

за сукупністю і єдністю управління

за рівнем ліквідності

за формою

за підпорядкованістю і залежністю суб 'єктів інвестиційної

1

2

3      4      5 6

7

8

9        10       11      12     13 14

15

16

17

Бабіч В.В.963

+

+ +

 

 

 

 

 

 

Бутинець Ф.Ф.964

+

 

 

 

 

 

 

 

Сопко В.В.965

+

 

 

 

 

 

 

 

Сук Л.К.966

+

 

 

 

 

 

 

 

Акименко Ю.М.967

+

+ +

 

 

+ +

 

 

 

Верига Ю.А.968

+

+

 

 

+

 

 

 

Голубка Я.В.969

+

+ +

+

 

 

 

 

 

963 Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ, 2006. - 282 с.

964 Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". -2007. - №577. - С.54-57.

965 Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підруч. / В.П. Завгородній, В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

966 Сук Л.К. Оцінка та облік фінансових інвестицій / Л.К. Сук // Бухгалтерія. - 2001. - № 33. - С. 41-45.

967 Акименко О.Ю. Методологічні особливості організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / О.Ю. Акименко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_1/zbirnuk_O_FN_5_%D0%A7_1_7.pdf

968 Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". -2007. - №577. - С.54-57.

969 Голубка Я.В. Облік та аудит фінансових інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Я.В. Голубка. - Тернопіль, 2006. - 20 с.

487 У^ЗУї

Продовження Додатку П

1

2

3      4      5 6

7

8

9        10       11      12     13 14

15

16

17

Гончаренко О.О.[161]

+

+

 

 

+

 

 

 

Євдокимов В.В.[162]

+

+

 

 

 

 

 

 

972

Коваленко А.Г.

+

+ +

 

+

+       +      + +

+

+

+

Крупка Я.Д.[163]

+

+      + +

 

 

+

 

 

 

Остапчук Т.П.[164]

+

+

 

+

+ +

 

 

 

Сагова О.В.[165]

+

+      + +

+

 

+

 

 

 

Шимків[166]

+

 

 

 

 

 

 

 

972 Коваленко А.Г. Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 / А.Г. Коваленко. - К., 2006. - 20 с.

ДОДАТОК Р

Нормативно-правові документи, що регулюють бухгалтерський облік

монетарних активів

№ з\п

1

Нормативний документ 2

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"

Господарський України від № 436-IV

кодекс 16.01.2003 р.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахунково-касових операцій у торгівлі, громадського харчування й послуг" " від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р. № 2121-ІІІ

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"       № 2346 від

05.04.2001 р.

Інструкція

інвентаризації засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків № 69 від 11.08.94 р._

основних

Питання, що регулює 3

Визначено сутність монетарної статті, зазначено про необхідність   визначення   курсових   різниць за

монетарними статтями_

Встановлено межі господарсько-правової

відповідальності за невиконання договірних умов та порядок відшкодування збитків. Визначено особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Визначено сутність поняття кошти, а також можливість включення позитивної та негативної курсової різниці до складу доходів або витрат в податковому обліку

Зазначено строк позивної давності дебіторської заборгованості, визначено права та обов'язки банку при відкритті почоточного та інших рахунків у банку, прописано черговість списання грошових коштів з рахунків банку_

Визначено правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Регламентує основні засади здійснення розрахунків між юридичними та фізичними особами

Визначає основні вимоги щодо банківського обслуговування рахунків. Глава 11 встановлює обов'язок банків ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів

Визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також орган (Національний банк України), який встановлює порядок відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть відкриватися банками

Визначено обов'язкові випадки проведення інвентаризації, відображення результатів

інвентаризації в обліку та звітності, дії інвентаризаційних комісій, надає бланки документів для оформлення результатів інвентаризації, наводить пооб'єктні пояснення

489

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" Затверджена постановою Правління НБУ від 2.01.2004 р. № 22_

Інструкція "Про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті". Затверджена постановою Правління        НБУ від

12.11.2003 р. № 492_

П(С)БО 2 "Баланс" від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 4 "Звіт   про рух

грошових коштів" від 31.03.1999 р. №87_

П(С)БО 21 "Вплив змін

валютних       курсів" від

10.08.2000 р. № 193

Положення про ведення касових операцій в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ за від 15.12.2004 р. № 637

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів від 08.09.2011 р. № 306

Постанова Правління НБУ "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки" від 24.02.1997 р. № 37_

Регулює правовідносини, що виникають між банком і підприємством при відкритті рахунків в банківських установах. Зазначено порядок відкриття депозитних рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками

Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтами банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті

Зазначено, що у статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть

бути використані для поточних операцій_

Визначає зміст і форму звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей

Визначено сутність монетарної статті, передбачено необхідність визначення курсових різниць за монетарними статтями, які виражені в іноземній валюті, на дату складання звітності та на дату надходження коштів від іноземних покупців у випадку зміни курсу НБУ_

Встановлено вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення касової книги і обов'язки касира, порядок здавання готівкової виручки і розрахунку ліміту каси, особливості організації банками роботи з   готівкою,   контроль   за  дотриманням порядку

ведення операцій з готівкою_

Визначено порядок та умови реєстрації банків, погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, видачі банківської ліцензії, вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових     послуг, порядку відкриття

відокремлених підрозділів банків на території України. Підприємство протягом трьох робочих днів з дня відкриття (закриття) депозитного рахунка в установі банку має надіслати до податкового органу, в якому перебуває на обліку, Повідомлення про

відкриття (закриття) рахунка_

Постанова визначає загальні вимоги, порядок ведення банківських платіжних карток, участь банків у міжнародних платіжних системах

490

Т

Продовження Додатку Р

1

2 3

18

Указ   Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання  обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436/95

Визначено штрафні санкції за порушення операцій з готівкою

19

Методичні рекомендації щодо   порядку проведення перевірок        з питань дотримання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації  товарів (послуг), затверджені наказом ДПАУ від 23.04.2009 р. № 210

Наведені рекомендації щодо змісту програми перевірки за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, особливостей проведення перевірок операцій з готівкою для працівників Державних податкових інспекцій

20

Положення    "Про порядок емісії   платіжних   карток і здійснення   операцій   з їх застосуванням" від 19.04.2005 р. № 137

Встановлено загальні вимоги НБУ до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначено операції, що здійснюються з їх застосуванням і порядок розрахунків за цими операціями

21

Положення   "Про порядок здійснення уповноваженими банками      операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 р. № 514

Встановлює загальні правила НБУ щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів, що здійснюють уповноважені банки для клієнтів під час їх розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)

22

Положення    "Про порядок здійснення операцій з чеками в     іноземній    валюті на території     України" від 29.12.2000 р. №520

Встановлено правила та порядок здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати на території України (мають покриття в іноземних банках або в банках (установах) України). Банки (установи) під час здійснення операцій з чеками в іноземній валюті керуються цим Положенням, нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють порядок здійснення валютно-обмінних операцій, використання готівкової іноземної валюти на території України та переміщення валютних цінностей через митний кордон України

23

Положення    "Про порядок здійснення уповноваженими банками       операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 р. № 514

Встановлює загальні правила НБУ щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів, що здійснюють уповноважені банки для клієнтів під час їх розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)

Продовження Додатку Р

1

2 3

24

Положення    про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами від 03.12.2003 № 516

Регулює загальний порядок залучення банками грошових коштів в національній та іноземній валюті. Визначено порядок повернення банками грошових коштів і сплати відсотків за договорами банківських депозитів. Розкрито сутність ощадних (депозитних) сертифікатів і розкрито порядок їхнього випуску, оформлення, розміщення та погашення

25

Правила визначення платіжності      та обміну банкнот          і монет Національного банку, затверджені постановою НБУ від 17.11.2004 № 547

Визначено перелік платіжних монет і банкнот, зазначено вимоги, за якими монети та банкноти визнаються зношеними. Передбачено, що банкноти без ознак підроблення, як втратили ознаки платіжності внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії можуть обмінюватися Операційним управлінням Національного банку. Визначено відповідальність працівників банку за порушення операцій з готівкою

ДОДАТОК С

Судові рішення_

з/п

Дата позову

Позивач

Відповідач

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології