В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

 

 

фінансових інвестицій

240

( )

( )

необоротних активів

250

( )

( )

майнових комплексів

260

( )

( )

Інші платежі

270

( )

( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

 

Отримані позики:

 

 

 

в національній валюті

320

 

 

в іноземній валюті

321

 

 

Інші надходження

330

 

 

Погашення позик

340

( )

( )

Сплачені дивіденди

350

( )

( )

Інші платежі

360

( )

( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій:

 

 

 

в національній валюті

370

 

 

в іноземній валюті

371

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій:

 

 

 

в національній валюті

370

 

 

в іноземній валюті

371

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності:

 

 

 

в національній валюті

390

 

 

в іноземній валюті

391

 

 

Чистий рух коштів за звітний період:

 

 

 

в національній валюті

400

 

 

в іноземній валюті

401

 

 

Залишок коштів на початок року:

 

 

 

в національній валюті

410

 

 

в іноземній валюті

411

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

Залишок коштів на кінець року:

 

 

 

в національній валюті

430

 

 

в іноземній валюті

431

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

ДОДАТОК Ц

Відмінності між національними та міжнародними стандартами щодо

обліку дебіторської заборгованості

Ознака

Стандарт, що регулює відносини в сфері бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

 

П(С)БО МСФЗ

7

2 3

Визначення дебіторської заборгованості

Дебіторська  заборгованість -сума заборгованості дебіторів підприємству  на  певну дату

(П(С)БО 10)

МСФЗ 32 дебіторська заборгованість визначається як фінансовий актив. Визначення дебіторської заборгованості       не надається (МСФЗ 32)

Визнання дебіторської заборгованості

Визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від      реалізації продукції, товарів, робіт і послуг (П(С)БО 10)

Підприємству       слід визнавати дебіторську заборгованість у балансі, коли       воно       стає стороною контрактних зобовП язань і внаслідок цього      має     юридичне право отримувати грошові або інші цінності (МСФЗ 39)

Оцінка дебіторської заборгованості

При   зарахуванні   на баланс дебіторська заборгованість за продукцію,    товари, роботи, послуги       оцінюється за первісною вартістю, а на дату балансу      -      за чистою реалізаційною вартістю

(П(С)БО 10)

Під     час     первісного визнання фінансового активу слід оцінювати їх за собівартістю, яка є справедливою вартістю  компенсації,  наданої або отриманої за них. Після первісного визнання дебіторську заборгованість визнають        за амортизованою собівартістю із застосуванням методу визначення за ефективною ставкою відсотка (МСФЗ 39)

Види дебіторської заборгованості

Згідно       з визначеннями, наведеними   в   П(С)Б0 2 та П(С)Б0 10, дебіторська заборгованість  поділяється на поточну та довгострокову

Дебіторська заборгованість поділяється         на ініційовану підприємством   та  не ініційовану.

(МСФЗ 39)

Визначення сумнівної дебіторської заборгованості

Безнадійна дебіторська заборгованість     - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.   Сумнівний   борг -поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість    її погашення боржником (П(С)БО 1 0)

Визнання    сумнівної дебіторської заборгованості      відбувається в наступних випадках: значні фінансові труднощі емітента; фактичний розрив контракту,  наприклад, невиконання умов     угоди     або прострочена заборгованість щодо сплати відсотка або     основної     суми; надання позикодавцем боржникові пільгової позики,     яку     позикодавець не розглядав би за інших умов; висока імовірність  банкрутства  або іншої фінансової реорганізації підприємства;  визнання збитку від зменшення корисності цього активу в

Продовження Додатку Ц

7 2 3

 

 

попередньому звітному періоді; зникнення фінансового ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів (МСФЗ 39)

Розрахунок величини резерву сумнівних боргів

Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, за питомою вагою безнадійної заборгованості в чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості (П(С)БО 10)

В міжнародних стандартах методи розрахунку величини резерву сумнівних боргів не передбачаються

Відображення дебіторської заборгованості у звітності

За     чистою реалізаційною

вартістю (П(С)БО 10)

Прямо не вимагають відображення дебіторської заборгованості в балансі за винятком резерву сумнівної заборгованості. Але для визначення величини дебіторської заборгованості, яка відображається в балансі, необхідно: протестувати дебіторську заборгованість на предмет знецінення, тобто списати однозначно безнадійну заборгованість; для дебіторської заборгованості, яка залишилася, нараховувати резерв сумнівної заборгованості, який відображає можливу ймовірність несплати рахунків і вирахувати даний резерв із величини дебіторської заборгованості

Розкриття інформації про

дебіторську заборгованість у Примітках до річної фінансової звітності

Згідно П(С)БО 10: перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості; перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості; склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість"; метод визначення величини резерву сумнівних боргів; залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному періоді

За МСФЗ 1 аналіз дебіторської заборгованості: покупців; інших членів групи; пов'язаних сторін; авансових платежів; інші суми

з/п

7

1

ДОДАТОК Ч

Нормативні документи, які регламентуюють порядок здійснення

вексельних операцій

Нормативний документ

2

Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 р. № 2374-III

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV

Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р.

№ 448/96-ВР_

Конвенція, якою запроваджено Уніфікований   закон про переказні векселі та прості векселі від 07.07.1930 р.

Конвенція "Про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі" від 06.07.1999 р.

Конвенція "Про гербовий збір стосовно переказних векселів та простих векселів" від 07.06.1930 р.

Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків від 22.11.2001 № 338

Указ Президента України "Про сплату державного мита за вексельні бланки" від 02.11.1993 р. № 504/93

Зміст положень

3

Визначає особливості обігу векселів в Україні, який полягає у видачі переказних та простих векселів, здійсненні операцій з векселями та виконанні вексельних зобов'язань у господарській діяльності Регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку. Визначено особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями Визначено правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні

Визначає форму, основні реквізити простого та переказного векселів, а також характерні особливості їх обігу, а саме: строки платежу за векселями; порядок вчинення індосаменту, авалю, акцепту, протесту векселів, тощо. Визначено права та обов'язки учасників вексельного обігу в Україні

Приєднання України до Женевської конвенції 1930 р. що врегульовує деякі колізії законів про прості та переказні векселі після

Приєднання України до Женевської конвенції 1930 р. про гербовий збір з простих та переказних векселів

Визначає основні розміри, реквізити, кольорову гамму, властивості паперу та тиражі вексельних бланків, з метою захисту вексельних бланків від підроблення та можливості визначення їх справжності; встановлено вимоги щодо підписування векселя керівником підприємства та головним бухгалтером та завірення печаткою

Визначає порядок купівлі вексельних бланків, а також розмір державного мита, яке необхідно сплатити при їх придбанні

505

Продовження Додатку Ч

7

2 3

9

Податковий  Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Визначає основні вимоги, щодо особливостей оподаткування господарських операцій за участю векселів податком на додану вартість; а також визначає склад доходів та витрат, які враховуються та які не враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування при здійсненні вексельних операцій

10

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291

Встановлює призначення і порядок використання бухгалтерських рахунків для обліку векселів

ДОДАТОК Ш

Порівняння бухгалтерських принципів МСБО (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 9

Параметри порівняння

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти ", МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"

МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання і оцінка"

7                                                       2 3

Первісна оцінка

фінансових

інструментів

Справедлива вартість

Справедлива вартість

Наступна оцінка фінансових активів і зобов'язань

Справедлива  вартість/вартість,  що  амортизується (в момент визнання фінансового активу, коли компанія стає стороною при угоді).

Категорії "Інвестиції, утримувані до строку погашення", "Позики і дебіторська заборгованість"  і "Фінансові активи, наявні для продажу", передбачені МСБО (IAS) 39, в новому стандарті не передбачені. МСФЗ  (IFRS)  9  не  змінює  базову  модель обліку фінансових зобов'язань відповідно до МСБО (IAS) 39. Дві    категорії   оцінок   продовжують    існувати: за справедливою вартістю через прибуток чи збиток   і за амортизованою вартістю

Позики,     дебіторська     заборгованість. Фінансові вкладення, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю і перевіряються на знецінення. Фінансові     активи,     призначені     для продажу, враховуються за справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки або збитки.

Зміна вартості фінансових активів, призначених для продажу, відносять до іншого сукупного доходу.

Боргові інструменти

Оцінка за амортизованою вартістю за умови:

1. Тест    "Бізнес-моделі":     отримання контрактних грошових потоків (немає спекулятивного інтересу).

2. Тест "Виплата за договором": передбачені виплати основного боргу і відсотків на залишок заборгованості у встановлені строки.

Всі інші боргові інструменти повинні бути оцінені за справедливою вартістю через звітність про прибутки та збитки

МСБО  (IAS)  39  виділяє дві  категорії фінансових зобов'язань:

1. Фінансові зобов'язання, оцінені через прибуток чи збиток за справедливою вартістю

2. Інші     фінансові     зобов'язання,     оцінені за амортизованою   вартістю   з   використанням методу ефективної ставки відсотку

Поняття "бізнес-моделі" відсутнє

Пайові інструменти

Повинні оцінюватися в звіті про фінансовий стан за справедливо вартістю, а прибутки та збитки від змін справедливої вартості визнаються в звіті про прибутки та збитки

- пайовим інструментом вважається інструмент, який підтверджує право на частину активів підприємства, які залишилися після вирахування всіх його зобов'язань

- відсотки, дивіденди, прибутки та збитки, пов'язані з

507

Продовження Додатку Ш

7 2 3

 

Відміняє передбачене МСБО (IAS) 39 виключення, згідно якого інвестиції в не котирувані пайові інструменти могли оцінюватися за фактичною вартістю, якщо було неможливо надійно оцінити їх справедливу вартість. Якщо пайовий інструмент не утримується для торгівлі, компанія може зробити вибір, який не відміняється враховувати зміни справедливої вартості за даним інструментом в іншому сукупному доході, а дохід за дивідендами - у прибутках та збитках

фінансовим інструментом, що класифікуються як зобов'язання повинні визнаватися в складі доходів чи витрат

Опція    оцінки за

справедливою

вартістю

Дозволяє оцінювати фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибутки та збитки при виконанні наступних умов:

1. Така оцінка дозволить уникнути або зменшити протиріччя в бухгалтерських оцінках

2. зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань чи фінансових активів і зобов'язань, якими управляють і які оцінюються за справедливою вартістю, у відповідності зі стратегією управління ризиками.

Прибутки та збитки за фінансовими зобов'язаннями, які оцінюються за справедливою вартістю, через прибутки та збитки повинні бути розділені на наступних два компоненти:

1. Величину зміни у справедливій вартості, яка пов'язана зі змінами в "кредитному ризику" зобов'язань та представляється в іншому сукупному доході;

2. Сума змін, що залишилась в справедливій вартості зобов'язань, яка повинна бути представлена в звіті про прибутки та збитки. Нове правило дозволяє визнавати у повній сумі зміни справедливої вартості в прибутках та збитках, тільки якщо визнання змін в кредитному ризику зобов'язання в іншому сукупному доході буде створювати чи збільшувати невідповідності в бухгалтерському обліку в звіті про прибутки чи збитки. Дане рішення приймається при першочерговому визнанні та не переглядається

МСБО (IAS) 39 дозволяє компаніям під час придбання чи випуску будь-яких фінансових активів чи зобов'язань оцінювати їх за справедливою вартістю зі змінами, визнаними в прибутках та збитках. Цей вибір доступний навіть якщо фінансовий актив чи фінансове зобов'язання були оцінені за амортизованою вартістю. Як тільки інструмент віднесений до категорії «справедлива вартість через прибуток та збиток», він не може бути повторно перекласифікованим

508

7

Припинення визнання

фінансових активів

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Вбудовані виробничі інструменти

Класифікація

2

Якщо компанія не управляє активом (грошовим потоком від активу), то відбувається припинення визнання

Аналогічно

Можуть бути відокремлені від основного договору

Зміна першочергової класифікації можлива при зміні "бізнес-моделі". Даний термін залежить від бізнесу підприємства і його цілей, а не від конкретного інструменту. Рекласифікація проводиться перспективно, раніше визнаний прибуток, збиток і відсотки не переоцінюються

Продовження Додатку Ш

3

Якщо компанія передає значну частину всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням фінансового активу, вона повинна припинити визнання цього фінансового

активу_

Необхідно припиняти визнання фінансових зобов'язань в тому випадку, якщо вони погашені, тобто виконані, відмінені чи за ними вичерпався термін погашення

Виробничі фінансові інструменти, вбудовані в фінансовий актив, не повинні враховуватись окремо від такого фінансового активу_

Зміни в класифікації можливі

509

ДОДАТОК Ю

Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку фінансових інвестицій

Порівняльна ознака

я ср я

«

я

И

« о

Я сЗ Я

сЗ И

аз О

Я

ю я

Я и

О

аз

и аз

О

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"

2

Собівартість складається:

1) з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, без посередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції

2) якщо придбання здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів

3) якщо придбання здійснюється шляхом обміну на інші активи, то собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів

1) відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі)

2) фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються за амортизованою собівартістю

фінансових 3) фінансові асоційовані підприємства діяльність юридичної

інвестицій інвестиції та дочірні та    в спільну зі створенням особи (спільного

підприємства) відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі

IAS 25 "Облік інвестицій "

3

Собівартість включає:

1) витрати на придбання, наприклад комісійні винагороди, гонорари, податки та банківські збори

2) якщо придбання здійснюється шляхом випуску акцій чи інших цінних паперів, вартість придбання є справедливою вартістю

3) якщо придбання здійснюється шляхом обміну на інший актив, вартість придбання визначається з посиланням на справедливу вартість активу, що обмінювався.

Доречним може бути також розгляд справедливої вартості придбаної інвестиції, якщо вона більш очевидна

Інвестиції, які класифікуються як поточні активи, слід відображати:

1) за ринковою вартістю

2) за нижчою з двох оцінок -собівартістю чи ринковою вартістю. Якщо поточні інвестиції від обра­жаються в обліку за нижчою з двох оцінок, балансову вартість слід визначати чи на основі інвести­ційного портфелю в цілому, чи за категорією інвестиції, чи на основі окремої інвестиції. Інвестиції, які класифікуються як довгострокові активи, слід відображати:

1) за собівартістю

2) за сумою переоцінки

3) у випадку придбання ринкових цінних паперів, що надають право власності, - за нижчою з двох оцінок: собівартістю або ринковою вартістю, визначеною на основі інвестиційного портфелю_

510

Продовження Додатку Ю

ій ці

и т с е в ні

хви о с

ан

ні іф

жа

д о

іт с о н ті

ів

з

ій ві

о с

н а ні

іф

у

ці

и т с е в ні

ві

о с

ан

ні іф

о р п

іц а

м

р о

ф ні

тяит

и

рк

з о

_2_

Визначення      результату від| продажу фінансових інвестицій не передбачено

У примітках до фінансової] звітності:

1) балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств"

2) фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю

3) підстава для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій

4) доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період

5) перелік провідних асоційова­них, дочірніх і спільних підпри­ємств із зазначенням частки у капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій; контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності тощо

_3_

Після продажу інвестиції різницю між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю слід визнавати як дохід або витрати. Якщо інвестиція була поточним активом, відображеним на основі інвестиційного портфеля за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю, прибуток чи збиток від продажу слід визначати на основі собівартості. Якщо інвестиція була попередньо переоцінена або відображена в обліку за ринковою вартістю, а збільшення балансової вартості віднесене до переоцінки, підприємству слід обрати політику або кредитування суми дооцінки, що залишилася на дохід, або перенесення її до складу нерозподіленого прибутку

В фінансовій звітності:

1) облікова політика щодо визначення балансової вартості інвестицій, підходу до змін ринкової вартості поточних інвестицій, які відображаються за ринковою вартістю, підходу до дооцінки на момент продажу інвестиції, що переоцінювалася

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології