В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

2) значні суми, які включаються до доходу, щодо відсотків, дивідендів, роялті тощо, прибутків та збитків від продажу поточних інвестицій, змін вартості таких інвестицій

3) ринкову вартість інвестицій, якщо вони не відображаються в обліку за ринковою вартістю

4) значні обмеження щодо можливості реалізації інвестицій або переведення доходу і виручки від реалізації

5) довгострокові інвестиції, визнані за сумою переоцінки

6) зміни дооцінки протягом певного періоду та характер таких змін

7) аналіз портфелю інвестицій - для підприємств, основною діяльністю яких є утримання інвестицій тощо

511

ДОДАТОК АА

Методика бухгалтерського відображення монетарної й немонетарної

дебіторської заборгованості

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

 

 

Дебет

Кредит

МОНЕТАРНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

- виникнення дебіторської заборгованості

1.

Отримано дохід від реалізації продукції

361

701

2.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

3.

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

4.

Погашення заборгованості грошовими коштами

301, 311

361

5.

Визнано дебіторську заборгованість сумнівною

363

361

- нарахування резерву сумнівних боргів

6.

Нараховано резерв сумнівних боргів

944

38

7.

Списано заборгованість в межах резерву сумнівних боргів

38

363

8.

Списано заборгованість понад резерв сумнівних боргів

944

363

9.

Відновлено суму, що раніше була визнаною сумнівною

361

716

НЕМОНЕТАРНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

- відображення факторингових операцій без права регресу

1.

Отримано дохід від реалізації продукції

361

701

2.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

3.

Відображено трансформацію монетарної дебіторської заборгованості в немонетарну

362

361

4.

Укладено договір на факторинг без права регресу (або з правом регресу)

377

362

5.

Отримано підприємством основну частину грошових коштів від фактора

311

377

6.

Відображено    винагороду    фактора   відповідно до договору за надане фінансування

949

684

7.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

684

8.

Відображено    винагороду    фактора   відповідно до договору за обробку документів та суму комісійної винагороди

92

685

- відображення факторингових операцій з правом регресу

9.

Відображено непередбачені зобов'язання у разі настання регресу

-

042

10.

Списано суму непередбачених зобов'язань

042

-

- обмін неподібними активами

11.

Передано покупцю немонетарний актив

362

20, 22, 26, 28

12.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

362

641

13.

Отримано від постачальника подібний актив

20, 22, 26, 28

631

14.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

15.

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

362

ДОДАТОК АБ

Звіт про наявність та погашення дебіторської заборгованості

Затверджена наказом підприємства від "_"_20_ р.

(назва підприємства)

ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ №

№ з/п

Дата заповнення акту (рік)

Кореспондуючий рахунок

Найменування дебітора

Найменування товару

дата відвантаження товару

Первинний документ, який посвідчує факт відвантаження товару

Форма погашення (монетарна / немонетарна)

Фактично відвантажено товару

Прострочена заборгованість

Безнадійна заборгованість

Примітки

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

сума

в т.ч. ПДВ

сума

в т.ч. ПДВ

сума

в т.ч. ПДВ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

2012

361

ТОВ "Альфа"

стільці

01.01

накладна

монетарна

10000,00

2000,00

6000,00

1000,00

Іванов

2.

2012

361

ФОП "Ясів"

крісла

05.01

накладна

немонетарна

36000,00

6000,00

-

-

-

Ясів

Особа, яка склала акт

(П.І.Б.)

Бухгалтер_

(П.І.Б.)

(підпис) (підпис)

"_"_20_р.

^ 513 Ш

ДОДАТОК АВ

Звіт про короткострокову заборгованість за векселями одержаними

Найменування

Дата

Підстава

Номінальна

Фактична

Дисконт

Відсотки

Дата

Перепродаж

Сальдо на

з/п

векселедавця

 

виникнення

вартість

вартість

 

за

погашення

векселя

кінець

 

 

 

 

 

 

 

векселем

 

 

звітного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

періоду,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

1

ТОВ "Альфа"

20.11.12

Відстро-

5000,00

5500,00

500,00

-

20.12.12

-

5500,00

 

 

 

чення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дебіторсь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Дата складання " " _201_р.

Виконавець

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

514

ДОДАТОК АД

Відомість аналітичного обліку операцій з придбаними борговими цінними паперами

(підприємство, організація)

ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАНИМИ БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Вид боргових цінних

Дата

Вартість

Номінальна

Дохід

Сума

Дата

з/п

паперів (облігації, депозитні

придбання

придбання,

вартість, грн.

(гр.5-гр.4) (для

одержаного

конвертації

 

сертифікати, векселі)

 

грн.

 

дисконтних)

доходу

 

 

 

 

 

 

 

(Кт 373) (для

 

 

 

 

 

 

 

відсоткових)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облігації

25.11.12 р.

8000,00

9000,00

1000,00

25.12.12 р.

 

 

 

РАЗОМ

Виконавець

(підпис)

Дата складання " "__201 р.

Головний бухгалтер

(підпис)

515

Звіт про змішані активи підприємства

ДОДАТОК АЖ

(підприємство, організація)

ЗВІТ ПРО ЗМІШАНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Складові змішаних активів

Сальдо на початок року

Обороти за дебетом з кредитом рахунків

Обороти за кредитом з дебетом рахунків

Сальдо на кінець року

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Монетарні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

- довгострокова

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточна

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

- довгострокові

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

- довгострокові

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Немонетарні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

- довгострокова

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточна

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові інвестиції

- довгострокові_

- поточні

Векселі_

- довгострокові

поточні

Разом_

Виконавець

Дата складання " Головний бухгалтер

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

5

 

201 р._

Продовження Додатку АЖ

(підпис)

(підпис)

1

2

9

517

ДОДАТОК АК

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами

Рахунок

Сума за даними бухгалтерського обліку

Заборгованість, що підтверджена дебіторами

Заборгованість, що не підтверджена дебіторами

Розходження (+/-)

 

всього

у тому числі

 

 

 

 

 

монетарна

немонетарна

 

 

 

1

2

3

4

8

9

10

18

5000,00

5000,00

-

500,00

4500,00

4500,00

36

2500,00

рах. 361, 363

рах. 362

 

 

 

1500,00

1000,00

2500,00

-

-

37

3600,00

рах. 373, 377

рах. 371, 372, 374, 375, 376

 

 

 

2000,00

1600,00

3000,00

600,00

600,00

Документ склав: _ / _ / _

(підпис)                                             (ПІБ) (дата)

_ / _ / _

(підпис)                                             (ПІБ) (дата)

_ / _ / _

(підпис)                                             (ПІБ) (дата)

518

ДОДАТОК АЛ

Відомість з перевірки показників синтетичного й аналітичного обліку монетарної і немонетарної

дебіторської заборгованості

 

Аналітичний облік

Синтетичний облік

Сума

 

 

Місяць, рік

назва регістру

рахунок

сума, грн.

назва регістру

рахунок

сума, грн.

розходжень (+/-)

Причини

Примітки

1

2

3

4

6

7

8

10

11

12

Вересень 2012

Ж. № 3

18

500,00

 

 

 

 

 

Ж. № 3

181

150,00

-

-

-

 

 

 

 

Ж. № 3

182

200,00

-

-

-

 

 

 

 

Ж. № 3

183

150,00

-

-

-

Сума разом

Сума разом

Документ склав: _ / _ / _

(підпис)                                             (ПІБ) (дата)

Документ перевірив: _ / _ / _

(підпис)                                             (ПІБ) (дата)

519

ДОДАТОК АМ

Порівняння показників Головної книги та фінансової звітності щодо дебіторської заборгованості

 

 

 

 

Залишки на рахунках

Форма

Показники

(стаття звітності)

Код

Номер рахунку

на початок періоду перевірки

на кінець періоду перевірки

звітності

 

рядка

бухгалтерсько го обліку

за

формою звітності

за

Головною книгою

розходженн я (+/-)

за

формою звітності

за

Головною книгою

розходженн я (+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 1

Монетарна

050

18

250,00

250,00

-

300,00

250,00

50,00

"Баланс"

довгостроков а дебіторська заборгованіст ь

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1

Розрахунки за

158

363

350,00

400,00

50,00

500,00

650,00

150,00

"Баланс"

сумнівною заборгованіст ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ склав:

 

 

_ /

 

 

/ _

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ПІБ)

 

(дата)

 

Документ перевірив:

 

 

_ /

 

 

/ _

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ПІБ)

 

(дата)

 

W 520 Ш

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології