В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

ПРО АВТОРА

Скоробогатова Вікторія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Керченського державного морського технологічного університету.

В 1998 році закінчила Керченський державний морський технологічний інститут за спеціальністю "Облік і аудит". В цьому ж році була прийнята бухгалтером на Керченський комбінат хлібопродуктів.

З 2000 року працює в Керченському державному технологічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. У 2004 році в Таврійському Національному університеті (м. Сімферополь) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління економічною стійкістю підприємств борошномельної промисловості". У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. З 2011 року призначено на посаду завідувача кафедри обліку і аудиту Керченського державного морського технологічного університету.

З 2007 року виступає керівником підприємства "Наука плюс" одним із видів основної діяльності якого є консультування в сфері бухгалтерського та податкового обліку.

Приймає участь в підготовці і атестації науково-педагогічних кадрів. Керує підготовкою дипломними роботами, ступінь підготовленості яких свідчить про високий рівень теоретичних і практичних досліджень, суттєву наукову спрямованість.

За результатами досліджень опубліковано 47 (120,8 д.а.) праць, з них 27 (10,3 д.а.) наукового і 20 (110,5 д.а.) навчально-методичного характеру.

Співавтор навчальних посібників "Фінансовий облік 1" (5,2 д.а.) та "Фінансовий облік 2" (4,6 д.а.) з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Результати наукових досліджень В.В. Скоробагатової

використовуються в навчальному процесі Керченського державного морського технологічного університету при викладанні навчальних дисциплін "Аудит", "Організація обліку", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Теорія оподаткування"," Фінансовий облік".

Отримано грамоти від адміністрації Керченського державного морського технологічного університету за високі показники в науково-дослідницькій роботі університета та організацію в проведені науково-дослідницької роботи та за високий професіоналізм та якісну підготовку студентів в університеті.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік та контроль монетарних активів.

519

Наукове видання

СКОРОБОГАТОВА Вікторія Вікторівна

Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів: проблеми теорії та методології

Науковий редактор д.е.н., доц. Т.В. Давидюк Технічний редактор Н.П. Щербельова

Коректор О.В. Шавурська Художник обкладинки С.П. Ігнацевич

Підп. до друку 03.12.2012 р. Папір офс. Формат 60х84 1/16 Гарнітура "Таймс". Друк офс. Ум. др. арк. 30,23 Наклад 300 пр. Зам. № 44

Видавець і виготовлювач Житомирський державний технологічний університет вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів Видавничої справи ЖТ № 08 від 26.03.2004 р.

МОНОГРАФІЯ

I Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Г.В. Мірко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

II Фінанси підприємств: навч. посібн. / [під ред. В.В. Буряковського]. - Дніпропетровськ : Вид-во "Пороги". - 1998. - 398 c.

III Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. - К: Центр навчальної літератури, 2004. -312 с., с. 80.

iv Вовк В.М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / В.М. Вовк. - Т., 2004. - 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04wmfrp.zip

v Кравцова А.М. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / А.М. Кравцова. - Хмельницький, 2008. - 21 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kamrmp.zip

v1 Ванькович Д.В. Організація управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України (на прикладі відкритих акціонерних товариств): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Д.В. Ванькович. - Л., 2002. - 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02vdvvat.zip

vi1  Современный  экономический  словарь   [Електронний  ресурс],  2007.  -  Режим доступу: http://slovari.yandex.ru/финансовые%20ресурс^I/Экономический%20словарь/Финансовые%20ресурс^I/ v111       Юридический       словарь       [Електронний       ресурс].       -       Режим доступу: http://mirslovarei.com/content yur/finansovye-resursy-21799.html

1x Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content ekonomslov/finansovye-resursy-78537.html

x Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1% D3%D0%D1%DB

xi Зайцев Н.Л. Краткийсловарьэкономиста,  [Електронний ресурс], 2000 г. - Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/915/word/%D0%C5%D1%D3%D0%D1%DB+%D4%C8%CD%C0%CD%D1 %CE0/oC2%DB%C5

x11 Райзберг Б. Современный экономический словарь [Електронний ресурс] / Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. - Режим доступу:

http://vocable.ru/dictionary/88/word/%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1% D3%D0%D1%DB+(%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C0%2C+%D0%C5%C3%C8%C E%CD%C0%2C+%CF%D0%C5%C4%CF%D0%C8%DF%D2%C8%DF%2C+%D4%C8%D0%CC%DB) x111 Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. - К.: "Ника-центр", 1998. -

480 с.

xiv Романенко О.А. Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.А. Романенко. - К., 2008. - 21 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08roahku.zip

xv Фисенко М.К. Финансовая система Беларусии: учеб. пособие / М.К. Фисенко. - Минск: Соврем.шк., 2008. - 184 с., с. 45.

xvi Прокопчук Д.В. Проблеми класифікації фінансових ресурсів субєктів господарювання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem biol/ nvnltu/20 2/231 Prokopczuk 20 2.pdf

xv11 Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал / В.М. Опарін // Вісник НБУ. - 2001. -№7. - С. 26-28.

xv111 Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін. - [2-ге вид., доп. і перероб.]. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с., с. 10.

хт Улична М.І. Сутністні характеристики та класифікація фінансових ресурсів підприємства / М.І. Улична // Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. - 2005. Випуск 7. Частина 2.- С. 451-454.

xx Бердар М.М.  Податкова система елемент  механізму управління  фінансовими ресурсами підприємства / М.М. Бердар // Формування ринкових відносин в Україні, 2008. - №12 (91). - С. 51. xx1 Бєлолипецький В.Г. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств / В.Г. Бєлолипецький // Фінанси України. - 2004. - №9. - С. 112-118.

521

xx11 Зятковський І. В. Теоретичні засади фінансів підприємств / І.В. Зятковський //Фінанси України. -

2000. - №4. - С. 21-29.

xx111 Бурковський В.В. Фінанси підприємств: навч посібник / В.В. Бурковський. - Д.: Пороги, 1998. -

с 87.

xx1v Мельник О.М. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємства / О.М. Мельник // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2010. - №2(52). - с. 354.

xxv Угленко О.М. Формування фінансових ресурсів підприємств: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 /О.М. Угленко. - Київ, 2005. - 20 с.

xxvi Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. - К.: "Ника-центр", 1998.

- 480 с.

xxv11 Єріс Л.М. Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 / Л.М. Єріс. - Суми,

2004. - 20 с., с. 5.

xxv111 Сенчагов В.К. Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы) / В.К Сенчагов. - М.: ИНФРА - М, 2001, - с. 243.

xx1x Худолій Л.М. Теорія фінансів / Л.М. Худолій. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2003р. -67 с., с. 42.

xxx Ковальчук С.В. Фінанси: навч. посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів: "Новий світ -

2000", 2006. - 568 с.

xxx1 Фінанси: навч. посіб. / [Онищев В.І., Близнюк Л.І. та ін.]; за ред. В.І. Оспіщева. - [2-вид., перероб. і допов.]. - К.: Знання, 2008. - 366с., с. 255.

xxx11 Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - [6-те вид., перероб. та допов.]. - К.: КНЕУ, 2006. - 552с., с. 10. xxx111 Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г .Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с., с. 496.

xxx1v Сисоєва Л.В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика [Електронний ресурс] / Л.В. Сисоєва. - Режим доступу: http ://www. nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_43/statti/3 2 .pdf

xxxv Косаріна В.П. Економічна природа і сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В.П. Косаріна // Фінанси України. - 2010. - №5. - С. 118-125.

xxxv1 Современный  экономический  словарь   [Електронний ресурс],  2007.  -- Режим доступу: http://slovari.yandex.ru/финансовые%20ресурс^I/Экономический%20словарь/Финансовые%20ресурс^I/ xxxv11      Юридический      словарь       [Електронний      ресурс].       --      Режим доступу: http://mirslovarei.com/content yur/finansovye-resursy-21799.html

xxxv111 Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://mirslovarei.com/content ekonomslov/finansovye-resursy-78537.html

xxx1x Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1%

D3%D0%D1%DB

xl Райзберг Б. Современный экономический словарь [Електронний ресурс] / Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. -- Режим доступу:

http://vocable.ru/dictionary/88/word/%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2%DB%C5+%D0%C5%D1% D3%D0%D1%DB+(%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C0%2C+%D0%C5%C3%C8%C E%CD%C0%2C+%CF%D0%C5%C4%CF%D0%C8%DF%D2%C8%DF%2C+%D4%C8%D0%CC%DB) xl1 Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

xl11 Литовских А.М. Терминологический словарь: финансы, денежное обращение и кредит [Електронний ресурс] / А.М. Литовских, И.К. Шевченко. Режим доступу: http://vocable.ru/dictionary/78/word/%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%F0%E5%F1%F3 %F0%F1%FB

xl111 Гуменюк І.М. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І.М. Гуменюк. - Режим доступу: http ://www. nbuv. gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gim.pdf

xliv Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. -К.: Либідь, 1998. - 312 с., с. 19.

xlv Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. -

К.: Либідь, 1998. - 312 с., с. 20.

522

xlvi Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я. Коробов. - К. : Вид-во " "Знання". - 2000. - 378 c., с. 267.

xlv11 Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я. Коробов. - К. :

Вид-во "Знання". - 2000. - 378 c., с. 267.

xlv111 Фінансова діяльність підприємства: підручник / [Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.]. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Либідь, 2002. - С. 17. xl1x Писаренко Т.М. Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров'я Волинської області): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Т.М. Писаренко. - Т., 2001. — 19 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ptmrbu.zip

1 Пилипенко О.І. Фінансові ресурси корпорацій: поняття та класифікація / О.І. Пилипенко // Проблеми теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський обдік, контроль і аналіз.- Житомир: ЖДТУ, 2008. - Випуск 3 (12). - 484 с.,

с. 367-380.

li Василик О.Д. Державні фінанси України: навч. посібник / О.Д. Василик. - К.: Вища шк., 1997. -

383 с., с. 17.

li1 Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

l111 Тарасова В.В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: монографія / В.В. Тарасова. -

Житомир: в-во "ДВНЗ "Державний агроекологічний університет", 2007. - 348с., с. 16.

liv Базилевич В.Д. Державніфінанси: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; за заг.

ред. В.Д. Базилевича. - [2-ге вид., доп. і перероб.]. - К.: Атіка, 2004. - 368 с., с. 15.

lv Развитие интегрированых корпоративних структур в Росии / [Винслав Ю.Б., Дементьев В.Е.,

Мелентьев А.Ю., Якушин Ю.В.] // Росийский эконмический журнал. - 1998 - № 11-12.

lv1 Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств / І.В. Зятковський //Фінанси України. -

2000. - №4. - С. 21-29.

lv11 Терьохін В.І. Финансовое управление фирмой / В.І. Терьохін. - К.: Ника-Центр, 2003. - с 298.

lv111 Мельник О.М. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємства / О.М. Мельник // Вісник

ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2010. - №2(52). - с. 354.

l1x Основи економічної теорії: політ економічний аспект: підручник / [Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко П.О. та ін.]; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - [2-ге вид., перероб. і допов.]. - К.: -Знання, 1997. - 743 с., с.372.

lx Дем'яненко М.Я. Словник-довідник фінансиста / Дем'яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. -АПК Київ, 1997. - с. 201.

lx1 Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У

2 т. Т. 2 / за ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2006. - 568 с.

lx11 Коваль С. Теоретичніаспектифінансовихресурсів банку / Світ фінансів,№2, 2011р., С.83

lx111 Бочаров В.В. Коммерческоебюджетирование: Финансовые ресурсы. Системы управления

финансами. СПб: Питер, 2003. - 368с. (с.18)

lx1v Романенко О.Р. Проблеми аналізу формування фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах в Україні // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції: Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформації суспільства. Тернопіль-Мукачево - 2004. - С. 311-315

lxv Коваль С. Теоретичніаспектифінансовихресурсів банку / Світ фінансів,№2, 2011р., С.83 lxvi Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К: НІОС. - 2000. - 416.

lxv11 Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

lxv111 Пилипенко О.І. «Фінансові ресурси корпорацій: поняття та класифікація»//Проблеми теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський обдік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12)./Відповідальний редактор д.е.н., проф.. Ф.Ф.

Бутинець, - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 484с. (367-380 с.)

lx1x Гуменюк І.М. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств http ://www. nbuv. gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gim.pdf

lxx Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Мн.: Полымя, 1997. - 571 с. ISBN 985-07-0109-9 (с.377)

523

lxx1 Сенчагов В.К. Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы)/В.К Сенчагов. - М.: ИНФРА - М, 2001, - с. 243

lxx11 Ковальчук С.В. Форкун І. В. Фінанси. Навч. Посібник. - Львів: «Новий світ - 2000», 2006. - 568с. ISBN 966-7827-77-1

lxx111 Экономический словарь http://mirslovarei.com/content_eco/flnansovye-resursy-9093.html

lxxiv Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І. Фінанси підприємств http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/

dumka09/Finansu%20pidpruemstv.pdf (с.9)

lxxv Гуйда Т. В. Формирование и использование финансовых ресурсов. Учебное пособие. - М.: Дело,

2003

lxxv1 Бєлолипецький В. Г. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств// Фінанси України. 2004. - №9. - С. 112-118

lxxv11 Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / З.М. Карман; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укр. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kzmrpp.zip

lxxv111 Пилипенко О.І. «Фінансові ресурси корпорацій: поняття та класифікація»//Проблеми теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський обдік, контроль і аналіз. Випуск 3 (12)./Відповідальний редактор д.е.н., проф.. Ф.Ф.

Бутинець, - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 484с. (367-380 с.)

lxx1x Бурмистрова Л.М. Финансы и бухгалтерский учет предприятия: Учебник. - М.: ИНФРА-М,

2004. - 224с. (с.12)

lxxx Кірейцев Г.Г.Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 272 с. (с.17)

lxxxi Зятковський І. В. Теоретичні засади фінансів пьідпргомств//Фінанси України. - 2000. - №4. - С.

21-29

lxxx11 Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Мн.: Полымя, 1997. - 571 с. ISBN 985-07-0109-9 (с.377)

lxxx111 Ковальчук С.В. Форкун І. В. Фінанси. Навч. Посібник. - Львів: «Новий світ - 2000», 2006. -568с. ISBN 966-7827-77-1

lxxx1v Финансы/В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред. В.М. Родионовой. Финансы и статистика, 1995. - 432с.; ил.

lxxxv Финансы/В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред. В.М. Родионовой. Финансы и статистика, 1995. - 432с.; ил.

lxxxv1 Финансы/В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред. В.М. Родионовой. Финансы и статистика, 1995. - 432с.; ил.

lxxxv11 Филимоненков А.С. Финансы предприятий: [учеб. пособ.]/А.С. Филимоненков. -К.: Вид-во «Ника-центр, Ольга». - 2002. - с 280 (с. 13)

lxxxv111 Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.:

МАУП, 2004. - 328 с.

lxxx1x Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології