В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

МАУП, 2004. - 328 с.

xc Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка.

Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 652с. (с. 502)

xc1 Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовського, проф. О. В. Врублевской,

проф. Б. М. Сабанти: - М.. Издательство «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000. - 520 с. с 420

xc11 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций. - М.: ИНФРА, 1998. - С. 64.

xc111 Бердар М. М. Податкова система елемент механізму управління фінансовими ресурсами

підприємства// Формування ринкових відносин в Україні, 2008. - №12 (91). - С.51

xc1v Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія,

практика: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / О.Є. Гудзь; Нац. наук.

центр     "Ін-т     аграр.     екон."     УААН.     —     К.,     2007.     —     36     с.     — ук>.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07goetmp.zip

xcv Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств//Економіка АПК. - 2005. - №11 с.11-116 (с 111)

xcv1 Фінансова діяльність підприємства: підручник / [Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.]. - [2-ге вид., перероб. і доп]. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

xcv11 Борисов А.Б. Большой экономический словар / А.Б. Борисов. - М: Книжный мир, 1999. - 895 с. xcv111 Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 224 с.

524

xc1x Гордієнко К.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України в сфері

економіки / К.Д. Гордієнко. - [2-е вид., перероб. і доп.]. - К.: КНТ, 2007. - 360 с.

c Глушков Н.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии : эффективное пособие по

бухгалтерскому учету / Н.Е. Глушков. - Новосибирск, фирма "ЭКОР", 1996. - 670 с.

ci Фінансовий словник - довідник / [Дем'янченко М.Я., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М.та

ін.]; за ред. М.Я. Дем'янченко. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - 555 с.

c11 Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [за ред. Романа Дяківа]. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2002. - С. 144.

c111 Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С.. - К.:

Кондор, 2007. - 358 с.

c1v Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання. 2007. - 1072 с., с. 211.

cv Знамеровська Т.М.Теоретичні та облікові аспекти дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Т.М. Знамеровська // Аграрний вісник Причорномор'я. - 2009. - № 49. - C. 1-5, с. 1-2. -Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2009_49/ Znamerovskaya%20T.N. .pdf.

cv1 Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 580 с., с. 150.

cv11 Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник. / О.В. Лишиленко. -Київ: Вид-во "Центральної літератури", 2003. - 524 с.

cv111 Матицина Н.П. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н.П. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 12. -

С. 38-42., с. 38.

cix Економічна енциклопедія / [за редак. С.В. Мочерного]. - [у 3-х т., Т. 1]. - К. : "Академія", 2000. -

864 с.

cx Новікова Н.М. Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Н.М. Новікова. - К., 2008. - 21 с. cxi Фінансова енциклопедія / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та ін.]; за заг. ред. О.П. Орлюк. - К.: Хрінком Інтер, 2008. - 472 с., с. 99.

cx11 Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С.   - К.:

Кондор, 2007. - 358 с.

cx111 Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжк. - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. - 239 с.

cx1v Пушкар М.С. Фінансовий облік: [підручник] / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -

628 с.

cxv Сухарський В.С. Економічний словник - довідник / В.С. Сухарський. - Тернопіль, 2002. - 328 с.,

с. 53.

cxv1 Соловей Н.В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Н.В. Соловей, К.І. Маліношевська // Бібліотечний вісник - 2010. - № 25, с. 1-5.-Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/ppei/2010 25/malinoshevska.pdf.

cxv11 Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Галанов; под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - [2-е изд., перераб. и доп]. - М.: Финансы и статистика, - 2006. - 448 с.

cxvui Мігус І.П. Вексельний обіг на фондовому ринку України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ек. наук спеціальність 08.04.01 / І.П. Мігус //. - Київ - 2004 - 24 с., с. 7. cx1x Гуткевич С.О. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: навч. посібник / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. - 119 с., с. 35-53. cxx Галушка Н.Й. Вексельні операції як об'єкт обліку та аудиту: теоретико-методологічний аспект / Н.Й. Галушка // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. - 2009. - Вип. 27. -С. 239-243.

cxx1 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: [учебное пособие] / А.Н. Буренин. - М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания - 1998. - 352 с.

cxx11 Корольова-Казанська О.В. Управління вексельним оборотом торговельного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.05 / О.В. Корольова-Казанська. - Київ - 2006, 24 с., с. 9.

cxx111 Дегтярьова О.И. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: [учебник для вузов] / О.И. Дегтярьова; под ред. проф. О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова, проф. Е.Ф. Жукова. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2004. - 501 с.

525

cxx1v Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: [учеб. пособие для вузов] / Е.Ф. Жуков; под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2003. - 310 с.

cxxv Пантелеев А.С. Векселя, взаимозачеты: бухгалтерский учет и налогообложение: практ. пособие / А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин. - Москва: Омега-Л, - 2007. - 170 с.

cxxv1 Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: навчальний посібник: курс лекцій / Г.Г. Кірейцев; за ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 272 с.

cxxv11 Гуткевич С.О. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: навч. посібник / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 119 с. cxxv111 Ніконова М.В. Вексельний обіг в аграрному секторі економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.04.01 / М.В. Ніконова. - Київ. - 2008. - 18 с.

cxx1x Грудніна О.В. Організація обліку і аналізу операцій вексельного обігу в комерційних підприємствах: автореферат на здобуття канд. ек. наук за спеціальністю 08.00.12 / О.В. Грудніна. -Вороніж, 2000. - 24 с., с. 12-14.

526


[1] Рудейчук С.В. Розвиток бухгалтерського обліку операцій з облігаціями: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / С.В. Рудейчук. - Житомир, 2011. - 268 с., с. 111.

[2] Ковальчук С.В. Фінанси: навч. посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів: "Новий Світ. -2000", 2005. - 568 с.

[3] Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А Конопліцький, Г.І Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 580 с.

[4] Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки / О.И. Лаврушина; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 448 c.

[5] Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Мочерний. - К.: ВЦ "Академія", 2002. - 656 с.

[6] Панчишин С. Макроекономіка / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2005. - 616 с.

[7] Основи економічної теорії: підручник / [Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н. та ін.]; за ред. А.А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.

[8] Щетинін А.І. Гроші та кредит: [підручник] / А.І. Щетинін. - [2-ге вид., перероб. та допов.]. -Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 432 с.

[9] Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов / Бабаев Ю.А., Комиссарова И.П., Бородин В.А.; под ред. проф. ЮА. Бабаева, проф. И.П. Комиссаровой. - [2-е изд., перераб. и доп.]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 527 с.

[10] Фінансовий словник-довідник / [Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т., Сукупний В.М. та ін.]; за ред. М.Я. Дем'яненка. - К., 2003. - 555 с.

[11] Дерій М. Дефініції "грошові кошти" і "грошові потоки": відмінності та взаємозв'язок / М. Дерій // Економічний аналіз. - 2010. - Випуск 6. - С. 60-64.

[12] Дубенко Н.В. Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.В. Дубенко. - К., 2006. - 19 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ ard/2006/06dnvapu.zip

[13] Егорова С.К. Основы бухгалтерского учета в сферах сервиса: учебное пособие / С.К. Егорова, К.Я. Денисова; под ред. проф. С.К. Егоровой. - М: Юристь, 2000. - 382 с.

[14] Завадський И.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. навчально-методичний посібник / И.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юркевич. - Житомир, ЖІТІ, 1999. - 444 с.

[15] Загородній А.Т. Фінансово-економічний словник / А.Т. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

[16] Зарвій Т.М. Звіт про рух грошових коштів: джерела та напрями потоків руху грошових коштів / Т.М. Зарвій // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічі науки. - 2001. - № 16. - С. 50-51.

[17] Зубілевич С.Я. Основи аудиту/ С.Я. Зубілевич, С.Ф. Голов. - К.: Ділова Україна, 2004. - 374 с.

[18] Зятковський І.В. Фінанси підприємств: навчальний посібник / І.В. Зятковський. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 400 с.

[19] Кобилянська О.Л. Фінансовий облік: [навч. пос.] / О.Л. Кобилянська. - К.: Знання, 2004. - 473 с.

[20] Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. -[3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 752 с.

[21] Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков. - [3-е изд., перераб. и доп.] - М: ИНФРА-М, 2000. - 635 с.

[22] Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Т.І. Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 580 с.

[23] Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник / С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 216 с.

[24] Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: навч. посібник / О.П. Кундря-Висоцька. - К.:

Алерта, 2004. - 303 с.

[25] Бухгалтерский учет / [под ред. А.Д.Ларионова]. - М: "Проспект", 1998. - 392 с.

[26] Лигачева Л.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.А. Лигачева. - М: Юриспуденция, 2002. -

320 с.

[27] Банківська енциклопедія / [під ред. А.М. Мороза]. - К.: Ельтон, 1993 - 327 с.

[28] Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін. - [3-тє вид., перероб. та доп.]. - К.: КНЕУ, 2001. - 460 с.

[29] Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: учеб.-практ. пособие / Н.В. Пошерстник. - М.: ТК Велби. - Издательство Проспект. - 2007. - 552 с.

[30] Пушкар М.С. Фінансовий облік: [підручник] / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

[31] Сопко В. Бухгалтерський облік: [навч. посібник] / В. Сопко. - [3-те вид., перераб. і доп.]. - К.:

КНЕУ, 2006. - 578 с.

[32]Стецюк П.А. Грошові потоки в декомпозиції фінансування економічного розвитку агроформувань / П.А. Стецюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2010. -№ 1. - С. 3-6.

[33] Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н.М. Ткаченко. - [2-ге видання доповнене і перероб.]. - К.: Алерта, 2007. - 957 с., с. 354.

[34] Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Б.Ф. Усач. - К.: Знання-Прес, 2005. - 253 с.

[35] Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навчальний посібник / О.С. Філімоненков. - [2-ге вид., допов. і перероб.]. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.

[36] Чабанова Н.В. Бухгалтерский учет / Н.В. Чабанова, Л.Н. Котенко. - Харьков: Друк, 1998. - 453 с.

[37] Чацких Е.Д. Бухгалтерский учет / Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. - М.: Сталкер, 1997. - 572 с.

[38] Ясишена В.В. Теоретичні аспекти економічного аналізу грошових потоків підприємств /

B. В. Ясишена // Економічний простір. - 2008. - № 16. - С. 123-131.

[39] Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: [навч. посіб.] / О.Я. Базілінська. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 328 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології