В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

[40] Бланк А.И. Управление денежными потоками / А.И. Бланк. - К. : Ника-Центр Эльга 2002. - 736 с.

[41] Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование / В.В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2003. - 368 с.

[42] Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. гл. рев. серии Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 800 с.

[43] Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. - [3-тє вид., випр. та доп.].- К. : Знання, КОО, 2000. - 587 с.

[44] Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - [2-ге вид., переробл. і доп.] - К. : Знання, 2005. - 485 с.

[45] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.

[46] Финансы: учеб. пособ. / [под ред. проф. А.М. Ковалевой]. - [3-е изд., перераб. и доп.].- М.: Финансы и статистика, 1999. - С. 116.

[47] Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: [учеб. пособ.] / Б. Коласс; пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова. - М. : Финансы; ЮНИТИ, 1997. - С. 135.

[48] Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: навч. посібник / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. -1С., 2005. - 255 с.

[49] Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

[50] Рындин Л.Г. Организация финансового менеджмента на предприятии / Л.Г. Рындин, Г.А. Шамаев. - М. : Русская деловая литература, 1997. - С. 147.

[51] Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / за ред. Д.Д. Гордієнко. - К.: КНТ, 2006. - 308 с.

98 Пушкар М.С. Фінансовий облік: підручник / М.С. Пушкар - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

[53] Банківська енциклопедія / [під редакцією д.е.н. проф. А.М. Мороза]. - К.: Ельтон, 1993. -327 с.

[54] Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад і голов. ред. В.Т. Бусел]. -К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003, - 1440 с.

8 2 Ковальчук А.Т. Фінансовий словник / А.Т. Ковальчук. - [2ге вид., стер.]. - К.: Знання, 2006. - 287 с.

[56] Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. - К.:

Кондор, 2007. - 358 с.

[57] Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк.- К.: Знання, 2007. -1072 с.

[58] Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовського, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.. Издательство «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000. - 520 с. - с

420

[59] Фінансова діяльність підприємства: підручник / [Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова Х.Я.]. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.

[60] Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

[61] Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д. Василик. - К: НІОС. - 2000. - 416.

[62] Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: посіб. / М.Я. Коробов. - К.: "Знання", КОО, 2000, - 378 с.

[63] Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

[64] Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Г.В. Мірко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

[65] Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков. -[2-ге вид., переробл. і допов.]. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.

[66] Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекцій / В.Г. Белолипецкий. - М.: ИНФРА, 1998. - 64 с.

[67] Фінансова діяльність підприємства: підручник / [Бандурка О.М., Коробов М.Я.,Орлов П.І., Петрова К.Я.] - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Либідь, 2002. - 384 с.

[68] Фінанси підприємств : навч. посібн. / [під ред. В.В. Буряковського]. - Дніпропетровськ : Вид-во "Пороги". - 1998. - 398 c.

[69] Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я. Коробов. - К : Вид-во "Знання". - 2000. - 378 c.

[70] Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с.

[71] Василик О.Д. Державні фінанси України: навч. посібник / О.Д. Василик. - К.: Вища шк., 1997. - 383 с.

[72] Фисенко М.К. Финансовая система Беларуси: учеб. пособие / М.К. Фисенко. - Минск: Соврем.шк., 2008. - 184 с.

[73] Базилевич В.Д. Державніфінанси: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. - [2-ге вид., доп. і перероб.]; за заг. ред. В.Д. Базилевича. - К.: Атіка, 2004. - 368 с.

[74] Кірейцев Г.Г.Фінанси підприємств: навчальний посібник: курс лекцій / за ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 272 с.

[75] Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін. - [2-ге вид., доп. і перероб.] - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

[76] Ніпіаліді О.Ю. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] / О.Ю. Ніпіаліді, Н.І. Карпишин. -Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/dumka09/Finansu%20pidpruemstv.pdf

[77] Терьохін В.І. Финансовое управление фирмой / В.І. Терьохін. - К.: Ника-Центр, 2003. - с. 298.

Сенчагов В.К. Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы) / В.К Сенчагов. - М.: ИНФРА - М, 2001, - с. 243.

[79] Худолій Л.М. Теорія фінансів / Л.М. Худолій. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2003р. - 167с.

[80] Ковальчук С.В. Фінанси. навч. посібник / С.В .Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів: "Новий світ -2000", 2006. - 568 с.

[81] Фінанси: навч. посіб. / [Онищев В.І., Близнюк Л.І. та ін.]; за ред. В.І. Оспіщева. - [2 -вид., перероб. і допов.]. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

[82] Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін; наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - [6-те вид., перероб. та допов.]. - К.: КНЕУ, 2006. - 552с.

[83] Гудзь О.Є. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / О.Є. Гудзь // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. - Х.: ХНТУСГ, 2006. - Вип. 35. - 329 с.

[84] Вовк В.М. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04wmrrp.zip (с.7)

[85] Карман Зіновй Миколайович [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kzmrpp.zip (7 с.)

[86] Кравцова Альона Михайлівна [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kamrmp.zip (с. 6-7)

[87] Русин Роман Семенович [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09rrsfrb.zip (6 с.)

Писаренко      Тетяна     Миколаївна      [Електронний      ресурс]      Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ptmrbu.zip (7 с.)

[89] Ванькович Данило Володимирович [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02vdvvat.zip (7 с.)

[90] Пилипенко О.І. Фінансові ресурси корпорацій: поняття та класифікація / О.І. Пилипенко // Проблеми теорії бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 484 с.

[91] Романенко О.Р. Проблеми аналізу формування фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах в Україні // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції: Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформації суспільства / О.Р. Романенко. - Тернопіль-Мукачево, 2004. - С. 311-315.

[92] Улична М.І. Сутністні характеристики та класифікація фінансових ресурсів підприємства / М.І. Улична // Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. - 2005. -Випуск 7. Частина 2. - С. 451-454.

[93] Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія / О.Є. Гудзь. - К.:

ННЦІАЕ, 2007. - 578 с.

[94] Угленко О.М. Формування фінансових ресурсів підприємств: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08,04,01 / О.М. Угленко. - Київ, 2005. - 20 с.

[95] Єріс Л.М. Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08,04,01 / Л.М. Єріс.

- Суми, 2004. - 20с.

[96] Основи економічної теорії: політ економічний аспект: підручник / [Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко П.О. та ін.]; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - [2-ге вид., перероб. і допов.]. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. - 743 с.

[97] Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 652 с.

[98] Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с., с. 496.

[99] Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. - Мн.: Полымя,

1997. - 571 с.

[100] Зайцев Н.Л.   Краткий   словарь   экономиста   [Електронний   ресурс].   -   Режим доступу:

http://vocable.ru/dictionary/915/word/%D0%C5%D1%D3%D0%D1%DB+%D4%C8%CD%C0%CD%D1 8%62CE%C2%DB%C5

[101] Дем'яненко М.Я. Словник-довідник фінансиста / М.Я. Дем'яненко, П.Т. Саблук, В.М. Скупий. -АПК Київ, 1997. - с. 201.

[102] Благодатин А.А. Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. - М.: ИНФРА-М, 2006. - VI, 378 с.

[103] Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. - К.: "Ника-центр", 1998. -

480 с.

[104] Економічний енциклопедичний словник / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.]; за ред. С.В. Мочерного. - [У 2 т. Т. 2]. - Львів: Світ, 2006. - 568 с.

[105] Бердар М.М. Податкова система елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства / М.М. Бердар // Формування ринкових відносин в Україні, 2008. - №12 (91). - С. 51.

[106] Винслав Ю.Б. Развитие интегрированых корпоративних структур в Росии / [Винслав Ю.Б., Дементьев В.Е., Мелентьев А.Ю., Якушин Ю.В.] // Росийский эконмический журнал. - 1998 - № 11-12.

[107] Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств / І.В. Зятковський //Фінанси України. -

2000. - №4. - С. 21-29.

[108] Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал / В.М. Опарін // Вісник НБУ. - 2001. -

8№727. - С. 26-28.

[109] Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование: Финансовые ресурсы. Системы управления финансами / В.В. Бочаров. - СПб: Питер, 2003. - 368с., с. 18.

[110] Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 1998. - 312с., с.19.

[111] Гуменюк І.М. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І.М. Гуменюк. - Режим доступу: http ://www. nbuv. gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gim.pdf

[112] Сисоєва Л.В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика [Електронний ресурс] / Л.В. Сисоєва. - Режим доступу: http ://www. nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_43/statti/3 2 .pdf

Міценко Н.Г. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання [Електронний ресурс] / Н.Г. Міценко, О.І. Кумечко. - Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. -Вип. 20.9. -        С. 193-198.         -        Режим        доступу        до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_9/193_Micenko_NV_20_9.pdf

[114] Косаріна В.П. Економічна природа і сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В.П. Косаріна // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 118-125.

[115] Мельник О.М. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємства / О.М. Мельник // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2010. - №2(52). - с. 354.

[116] Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Економіка АПК. - 2005. - №11. - с.111-116.

[117] Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.- М: Книжный мир, 1999. - 895 с.

[118] Загородній А.Г. Фінансово - економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання. 2007. - 1072 с.

[119] Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 580 с.

[120] Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. - К.: Кондор, 2007. - 358 с.

[121] Гордієнко К.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України в сфері економіки / К.Д. Гордієнко. - [2-е вид., перероб. і доп.]. - К.: КНТ, 2007. - 360 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології