В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

[122] Фінансова енциклопедія / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та ін.]; за заг. ред. О.П. Орлюк. - К.: Хрінком Інтер, 2008. - 472 с.

[123] Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [за ред. Р. Дяківа]. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2002.

[124] Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 12. - С. 38­84924.

[125] Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Н.М. Новікова. - К., 2008. - 21 с.

[126] Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир : ПП "Рута", 2001. - 224 с.

[127] Глушков Н.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии : эффективное пособие по бухгалтерскому учету / Н.Е. Глушков. - Новосибирск, фирма "ЭКОР", 1996. - 670 с.

8 7 Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] / М.С. Пушкар - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 628 с.

[129] Фінансова діяльність підприємства : підручник / [Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.]. - [2-ге вид., перероб. і доп]. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

[130] Економічна енциклопедія / [за редак. С.В. Мочерного]. - [у 3-х т., Т. 1]. - К. : "Академія", 2000. - 864 с.

[131] Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжк. - К. : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. - 239 с.

[132]

Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. — [2-ге вид., доп. і

пер.]. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

[133]

Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ, 2006. -

282 с.

[134]

Богатко Н.Г. Облік та аналіз фінансових інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

екон. наук.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Н.Г. Богатко. - Х., 1999. - 17 с.

[135]

Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна]. - [4-е изд. доп. и перераб.] - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.

[136] Бухгалтерский учет: учебное практическое пособие [под ред. Борисевський Н.И, Дробишевський]. - Минск "ФУП Информ", 175 с.

[137] Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / [Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.В.]. - [2-е вид., доп. і переоб.]. - Житомир: ЖДТУ, 2001. - 576 с.

[138] Вахрин П.И. Инвестиции: учебник / П.И. Вахрин. - М.: Издательство-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2002. - 384 с.

[139]

Верига Ю.А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності / Ю.А. Верига // Вісник національного університету "Львівська політехніка". - 2007. - №577. - С.54-57.

[140]  Воронцовский А.В.   Инвестиции  и  финансирование:   методы  оценки  и  обоснования /

А.В. Воронцовский. - С.Пб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998. - 528 с.

[141]

Голубка Я.В. Облік та аудит фінансових інвестицій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Я.В. Голубка. - Тернопіль, 2006. - 20 с.

[142] Гончаренко О.О. Проблемні аспекти оцінки та обліку фінансових інвестицій / О.О. Гончаренко // Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки. - Випуск 8. - с. 209-215.

[143] Градіасов В. Інвестування: навчальний посібник / Градіасов В., Кравченко С., Ісаєва О. - К.:

Центр навчальної літератури, 2004. - 164 с.

[144]

Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / М.О. Данилюк, В.І. Савич. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 204 с.

[145] Інвестування: [навчальний посібник] / Данілов О.Д., Івашина І.М., Чумаченко О.Г. - К.: Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2001. -364 с.

[146]

Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: підруч. [для студ. вищ. навча. закл.] /

М.П. Денисенко. - К.: Алерта, 2003. - 338 с.

[147]

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: [навч. посібник] / А.П. Дука. - [2-е вид.]. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

[148] Коваленко Ю.М. Управління фінансовими інвестиціями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Ю.М. Коваленко. - Ірпінь, 2004.

- 19 с.

[149] Управління інвестиціями на підприємстві / [Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І.]. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.

[150] Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н, Галанина Е.Н. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 720 с.

[151] Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2007.

- 560 с.

[152] Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: [підручник] / М.Я. Коробов. - К.: Либідь, 2005.­160 с.

[153]

Крупка Я.Д. Сутність та оцінка фінансових інвестицій за стандартами обліку / Я.Д. Крупка //

Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. - 2001. - №14. - С.137-141.

[154]

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність / Т. В. Майорова. - К.: ЦУЛ, 2003. - 375 с.

[155] Микков У.Э. Оценка эффективности капиталовложений / У.Э. Микков. - М.: Наука, 2001. - 208 с.

[156] Панчишин С. Макроекономіка: навч. посібник / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2007. - 616 с.

[157] Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. - К.: Видавництво "Лібра", 2008 - 392 с.

[158] Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / Ю.В. Петленко. - К.: Кондор, 2007. -298 с.

[159] Пономаренко Є.Б. Визначення фінансових інвестицій в економічній літературі: критична оцінка / Є.Б. Пономаренко // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. - 2005. - № 3(33). - С. 173.

[160] Словник - довідник фінансиста АПК / [за ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка]. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2007. - 234 с.

[161] Гончаренко О.О. Облік і аудит інвестиційної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О.О. Гончаренко. - К.: КНЕУ, 2005. - 20 с.

[162] Євдокимов В.В. Первісна оцінка та відображення в обліку фінансових інвестицій / В.В. Євдокимов // Матеріали Всеукраїнської студентської конференції "Облік і аудит: теорія, практика, перспективи". - Мелітополь: Таврійська державна агротехнічна академія. - 2001. - С. 47-48.

[163] Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 / Я.Д. Крупка. - Тернопіль, 2002. - 29 с.

[164] Остапчук Т.П. Фінансові інвестиції: питання класифікації / Т.П. Остапчук // Вісник ЖІТІ. - 2001. - № 15. - С. 135-140.

[165]Сагова О.В.   Класифікація   фінансових   інвестицій   та   її   облікова   інтерпретація   [Електронний   ресурс]   /   О.В. Сагова.   -   Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/Etp/200922/ Sagova%20.pdf

[166] Шимків Н.І. Методичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства / Н.І. Шимків // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми і перспективи. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. - Тернопіль: Принтер-інформ, 2005. - 352 с., с. 261-263.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології