В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Видатний економіст минулого століття Дж. М. Кейнс стверджував: "Суттєва різниця між грошима і всіма іншими активами (або більшістю з них) полягає якраз в тому, що для грошей їх премія за ліквідність набагато перевищує витрати на утримання, тоді як витрати на утримання інших активів

96 Маршалл А. Принципи економіки/ А. Маршал. - Нью-Йорк, 1997. - 319 с., с. 22.

97 Sloman John Asymmetric information and market failure [Електронний ресурс] / John Sloman // Teaching   Business   &   Economics   -   2006.    -   № 3.    -   Режим   доступу   до журн.:

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3889/is_200610/ai_n17192783/.

98 Диланян Ф.Т Экономико-правовое сожержание понятий денег, денежного обращения и денежной системы / Ф.Т. Диланян // Право и жизнь. - 2003. - № 53 (1).

99 Гальчинський А.С. Теорія грошей: навч.-метод. посібник / А.С. Гальчинський. - К.: Основи, 1996. - 413 с.

100 Аржевітін С.М. Монетарна політика в умовах фінансової кризи/ С.М. Аржевітін // Фінанси, облік і аудит. - 2009. - № 14. - С. 45-49.набагато перевищують їх премію за ліквідність". Під премією за ліквідність економіст розуміє величину (вимірювану в активі), яку люди бажають оплатити за потенційну зручність, або гарантію, яку дають цим правом розпорядження (без врахування доходів або витрат утримання, притаманних цьому активу)101. Таким чином, очевидним є той факт, що ліквідність монетарних активів є максимальною, а тривалість періоду трансформації для них рівна нулю.

З сучасників можна виділити американських вчених, які підтримують раціоналістичну концепцію походження грошей, таких як: Пол Ентоні Самуельсон (1915-2009 рр.), Джон Кеннет Гелбрейт (1908-2006 рр.), Самуельсон П.Е. у роботі "Економіка" (1948 р.) характеризує гроші, як штучну соціальну умовність, а Г.Ф. Кнапп назвав гроші "продуктом правопорядку", а Дж.К. Гелбрейт висловив свою думку, що закріплення грошових функцій за благородними металами й іншими предметами - це лише предмет угоди між людьми, тим самим підтримуючи раціоналістичну теорію.

Огляд наукових поглядів на економічну категорію "гроші" дав можливість дослідити економічну природу, сутність, зміст та теорії походження грошей. Разом з тим дискусійним залишається питання щодо визначення грошей, грошових коштів, готівки та грошових потоків як категорій бухгалтерського обліку.

Відсутність     чіткого розмежування

Розкриття економічної і

облікової сутності економістами категорій "тропи" і "^пюш

--- кошти" зберігається і дотепер. Багато вчених

і практиків ще й сьогодні ототожнюють ці поняття, не виділяючи відмінностей між ними. В економічній літературі можна зустріти багато різноманітних визначень понять "гроші" і "грошові кошти", для позначення яких у науковому обороті використовується широкий спектр термінів: "гроші", "грошові кошти", "грошові потоки", "готівка", "фінансові ресурси", що призводить до неоднозначного розуміння сутності цих понять, що зумовлює проблемні питання в бухгалтерському обліку таких об'єктів.

Дослідженнями сутності понять "грошові кошти " займалися Ю.А. Бабаєв,

B. В. Бабіч, П.С. Безруких, І.Д. Бенько, С.Л. Береза, В.А. Бородін, Т.А. Бутинець,

0. С. Височан,    Л.Л. Горецька,    Н.В. Дубенко,    Т.І. Єфіменко,    Т.М. Зарвій,

1. П. Комісарова, Л.Н. Котенко, М.Р. Лучко, І.С. Несходовський, Г.В. Осовська,

C. М. Остафійчук, С.В. Сагова, Г.А. Стецюк, О.С. Філімоненков, Н.В. Чабанова,

101 Агеева Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторскою задолженностью / Е.И. Агеева // Финансовый менеджмент. - 2004. - № 6. - С. 24-31.

Л.В. Чижевська та ін., "гроші" - М.М. Александрова , Ф.Ф. Бутинець, О.Д. Василико, А.В. Демківський, А.Г. Загородній, Б.С. Івасів, Л.О. Каніщенко, Г.Г. Кірейцев, Г.Н. Климко, С.Ф. Ковальчук, В.А. Конопліцький, О.І. Лаврушин, Л.Ш. Лозовский, С.О. Маслова, В.П. Нестеренко, Е.Б. Стародубцева, Г.І. Філіна, І.В. Форкун, А.А. Чухно, А.І. Щетинін та ін., "готівка" - В.Т. Бусел, Г.Л. Вознюк, О.В. Герасименко, Д.Д. Гордієнко, А.Г. Загородній, Б.А. Карпінський, А.Т. Ковальчук, А.М. Мороз, Г.В. Осовська, М.С. Пушкар та ін., "фінансові ресурси" - М.М. Александрова, М.М. Бердар, Б.О. Бєлов, І.О. Бланк, О.Д. Василик, В.С. Гаркушевький, Т.В. Гуйда, Л.М. Єрис, О.В. Єрмошкіна, В.М. Опарін, К.В. Павлюк, Н.О. Рибалко, В.М. Родіонова, А.В. Смоленська, П.А. Стецюк, О.М. Угляренко, І.І. Чунницька та ін.

Незважаючи на вагомий внесок вчених у дослідження сутності грошових коштів, необхідним є поглиблення цих досліджень, оскільки у зв'язку з появою нових форм платіжних засобів виникає необхідність перегляду складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Завданням дослідження є конкретизація сутності грошових коштів як найліквідніших активів підприємства, визначення і розмежування суті понять "гроші", "грошові кошти", "грошові потоки", "готівка", "фінансові ресурси" та встановлення взаємозв'язків між ними.

З метою уникнення непорозумінь в практичній діяльності підприємств вважаємо за необхідне детально розглянути сутність вищезазначених понять. В першу чергу, розглянемо трактування поняття "грошові кошти" в нормативних документах (табл. 1.12).

Таблиця 1.12. Визначення поняття "грошові кошти" в нормативних документах

Джерело

Визначення

1

2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

Інструкція "Про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи"103

Грошові кошти - виступають як в готівковій, так і в безготівковій формах (перебувають на банківському рахунку і їхній обіг регулюється зобов'язальним правом), можуть бути як національною так і іноземною валютою

102 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99

103 Інструкція "Про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 28.03.2006 р. № 275 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

doc/?code=v0275650-06

Продовження табл. 1.12.

1

2

Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств104

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання

Інструкція "Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України"105

Грошові кошти - готівкові кошти в касі та міжбанківські депозити до запитання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"106

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в казначействі у банках та депозити до запитання

Отже, всі визначення поняття "грошові кошти", що наведені в нормативних документах, сформульовані таким чином, що лише перераховують складові даного поняття. Так, згідно з нормативними документами до грошових коштів слід відносити готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Таке формулювання є досить недосконалим та потребує уточнення. На цьому наголошували й інші дослідники, зокрема, С.М. Остафійчук вважає, що так як грошові кошти є абсолютно ліквідними активами, тому до даного поняття не завжди можна віднести абсолютно всі залишки на рахунках в банках, тому що їх

107

ліквідність може сильно відрізнятися від абсолютної107. Підтримуємо думку автора, оскільки дійсно не всі кошти на рахунках в банках підприємство може використати в будь-який момент часу. Так, наприклад, якщо підприємство відкрило безвідкличний акредитив, то хоча ці кошти є його власністю, але використати їх в будь-який момент на власні потреби не може, так як зобов'язалося перерахувати їх іншому суб'єкту господарювання, на користь якого відкрито цей акредитив. У зв'язку з цим, такі кошти не можна вважати абсолютно ліквідними активами підприємства та відносити до грошових коштів.

Поряд з тим, не можна однозначно сказати, що до поняття "грошові кошти" слід включати тільки кошти на поточних рахунках у банківських установах, а кошти на інших рахунках в банках не слід включати. Так, кошти, що знаходяться

104 Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств від 28.07.2006 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=n0005626-06

105 Інструкція "Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 480 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0032-08

106 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" від 28.12.2009 р. № 1541 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10

107 Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти - найліквідніші активи підприємства / С.М. Остафійчук // Науковий вісник Ужгородського університету 2011. Серія Економіка. -Спецвипуск 33. Частина 2. - С. 215-220, с. 216.на чекових книжках, банківських картках, які також вважаються коштами на інших рахунках в банках, підприємство може використати в будь-який момент часу, тому вони також є абсолютно ліквідними та належать до грошових коштів підприємства. У зв'язку з цим, точно визначити склад грошових коштів суб'єкта господарювання на практиці буває дуже важко.

Розглянемо підходи до трактування поняття "грошові кошти" в економічній літературі (табл. Ж. 1 Додатку Ж, рис. 1.10).

3; 11%

В В а лют а Укр аї н и т а і н о з е м н а в а лют а

□ Доходи і надходження

□ Основні сегмент її дтія'здійснення готівкових і безготівкових розрахунків міждержавними б ю джет н її м її у ст а н ов а м и т а п і дпр и є м ст в а мн

■ Засоби в національній та іноземній валюті

□ Фінансові ресурси підприємства

■ Абстрактний вимірник економічних процесів, явищ, об'єктів, який суб'єкти згодні приймати як платіжний засіб

В Кошти короткочасного функціонування

Рис 1.10. Підходи до трактування поняття "грошові кошти"

Ознайомлення з теоретичними та методологічними напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних економістів свідчать про відсутність єдиного, загальноприйнятого визначення поняття "грошові кошти". Більшість авторів трактують грошові кошти як активи підприємства (12 авторів або 42 %, дехто з них наголошують на тому, що грошові кошти є найліквіднішими активами). Не можна не погодитися з даною думкою, оскільки дійсно вони можуть у будь-який момент часу бути використані для здійснення розрахунків, але вважаємо, що таке визначення не відображає повною мірою сутності досліджуваного поняття.

Друга група авторів (Н.В. Дубенко108, Й.С. Завадський109, А.М. Мороз110, Г.В. Осовська111, О.О. Юшкевич112) визначають грошові кошти як доходи та надходження (5 авторів або 19 %). Вважаємо, що не доцільно застосовувати такий підхід, тому що грошові кошти можуть виступати не тільки у формі доходів та надходжень, але й у формі витрачань.

113

Чацких Е.Д., Лисюк А.М. та Михайлова Т.П. під грошовими коштами розуміють кошти короткочасного функціонування. Вважаємо, що таке визначення є не чітким та не характеризує повною мірою сутності досліджуваного поняття. Крім того, в економічній літературі можна зустріти й інші визначення грошових коштів. Так, наприклад, В.В. Бабіч, С.В. Сагова114 зазначають, що грошові кошти - це валюта України та іноземна валюта; М. Дерій115 - як основні сегменти для здійснення готівкових і безготівкових розрахунків між державними бюджетними установами та підприємствами; С.К. Єгорова, К.Я. Денісова116- як засоби в національній та іноземній валюті;

117 118

О.П. Козлова117 - як фінансові ресурси підприємства; І.С. Несходовський118- як абстрактний вимірник економічних процесів, явищ, об'єктів, який суб'єкти згодні приймати як платіжний засіб.

Сама логіка формулювання понять вимагає, щоб воно було коротким і лаконічним та зрозумілим за своїм змістом, що не можна сказати про вищенаведені визначення. Так, виходячи з вищенаведених

108 Дубенко Н.В. Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" [Електронний ресурс] / Н.В. Дубенко. - К., 2006. — 19 с. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06dnvapu.zip

109 Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич. - Житомир, ЖІТІ, 1999. - 444 с.

110 Банківська енциклопедія / [під ред. Мороза А.М.]. - К.: Ельтон, 1993. - 327 с.

111 Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадська. - К.: Кондор,

1210207. - 358 с.

112 Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. - Житомир, ЖІТІ, 1999. - 444 с.

113 Чацких Е.Д. Бухгалтерский учет / Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. - М.: Сталкер, 1997. - 572 с.

114 Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.:

КНЕУ, 2006. - 282 с.

115 Дерій М. Дефініції "грошові кошти" і "грошові потоки": відмінності та взаємозв'язок [Електронний ресурс] / М .Дерій // Економічний аналіз. - 2010. - Випуск 6. - С. 60-64. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_6/pdf/deriy.pdf

116 Егорова С.К. Основы бухгалтерского учета в сферах сервиса: учебное пособие / С.К. Егорова, К.Я. Денисова; под ред. проф. С.К. Егоровой. - М: Юристь, 2000. - 382 с.

117 Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. -[3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 752 с.

118 Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх виконання в підприємствах торгівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" [Електронний ресурс] / І.С. Несходовський. - К., 2009. - 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09nisvpt.zip.визначень виникає питання, що слід розуміти під такими поняттями, як сегменти, засоби, фінансові ресурси та абстрактні вимірники, що досить ускладнює розуміння досліджуваного поняття.

Значна частина авторів (56 авторів або 70 %) у визначенні грошових коштів перераховують складові цього поняття.  Так, наприклад,  Ф.Ф. Бутинець119,

120 121 122

Л.Л. Горецька120, О.М. Губачова121, С.І. Мельник122 зазначають: "грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання"; В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко - "грошові кошти - це готівка, яка зберігається на підприємстві, гроші в банках (на рахунках); банківські векселі, грошові чеки та перекази від клієнтів"; Н.П. Кондраков - "грошові кошти - це кошти в касі у вигляді готівки та грошових документів, на рахунках в банках, в виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках, чекових книжках тощо".

Неоднозначність підходів до визначення складових грошових коштів зумовлює необхідність їх аналізу (табл. Ж. 3 Додатку Ж, рис. 1.11).

Отже, за даними аналізу можна сказати, що основними складовими поняття "грошові кошти" є готівка в касі, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання, що пов'язано, в першу чергу, з тим, що так визначено нормативними

123

документами. Крім того, О.С. Височан вважає, що до складу грошових коштів слід також відносити і електронні гроші. Електронні гроші, емітовані в закрито циркулюючих системах, не доречно відносити до грошей, тому вони є титульними знаками, які відображають грошову форму певної валюти. Проте, електронні гроші, які будуть емітуватися у відкрито циркулюючій системі, мають ті ж характеристики, що й готівка, тобто, виконують повноцінну роль засобу платежу, обміну і накопичення. Відтак, електронні гроші, випущені у відкрито

124

циркулюючих системах, є реальними грошима . У зв'язку з вищезазначеним, електронні гроші можна віднести до грошових коштів.

119 Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Бутинець Ф.Ф. та ін.]; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. - [8-ме вид., доп. і перероб.]. - Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

120 Горецька Л.Л. Питання відображення в обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості в практиці зарубіжних країн / Л.Л. Горецька // Вісник ЖІТІ. - 2001. - № 17. - С. 15-21.

1 Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах / О.М. Губачова, С.І. Мельник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.

122 Там же.

123 Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" [Електронний ресурс] / О.С. Височан. - К., 2009. - 23 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06iompak.zip.

124 Дзямулич М.І. Сутність електронних грошей в сучасній фінансовій системі [Електронний ресурс] / М.І. Дзямулич // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". - 2010. - Випуск 7 (25). -Ч. 4. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/18.pdf.

31%

□ Готівкав касі

■ Коші її на рахунках в банках

□ Депозит її до запитання

■ Електронні гроші

□ Банківські векселі

□ Грошові чеки

■ Перека зи від клієнтів

□ Кошти у виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках Н Цінні папери, що належать підприємству

□ Переказн в дорозі (кошти в дорозі)

□ Грошові документи

□ Евівалентн грошових коштів

И Довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції

□ Кошти у підзвітних осіб

Рис. 1.11. Складові поняття "грошові кошти"

125

Єфіменко В.І. та Лук'яненко Л.І. до складу грошових коштів відносять й банківські векселі. Проте вексель - це письмове боргове зобов'язання встановленої законом форми, що видається позичальником (векселедавцем) кредитору (векселедержателю), яке надає останньому право вимагати від позичальника сплати до визначеного терміну суми грошей, зазначеної у векселі126. Виходячи із визначення поняття "вексель" вважаємо, що не слід банківські векселі відносити до складу грошових коштів, оскільки отримати грошові кошти в обмін на вексель можна лише в чітко визначений строк або ж продати його, що призведе до втрати частини коштів. Таким чином, не можна сказати, що банківські векселі характеризуються абсолютною ліквідністю.

125 Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко; за ред. В.І. Єфіменка. - К.: КНЕУ, 2005. - 211 с.

126 Большой бухгалтерский словарь [Електронний ресурс] / [под редакцией А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики, 1999. - Режим доступу: http: // buhgalterskiy_slovar.academic.ru/2141/ %D0%92%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC

127 128 129

Єфіменко В.І., Лук'яненко Л.І.127, Кондраков Н.П.128, Ларионов О.Д.129 до грошових коштів відносять грошові чеки. Вважаємо, що грошовий чек не слід включати до грошових коштів, через те, що чек - це вид цінного паперу, грошовий документ суворо встановленої форми, що містить нічим не обумовлений наказ власника рахунку (чекодавця) у кредитному закладі про виплату певній особі або пред'явнику чека зазначеної в ньому суми,130 тобто ці кошти підприємство вже зобов'язане виплатити на користь іншого суб'єкта господарювання. Тоді, як кошти, що знаходяться на спеціальних рахунках, які відкриті для розрахунків за чеками, слід вважати грошовими коштами підприємства.

131 132 133

Конопліцький В.А. , Філіна Т.І. , Пошерстник Н.В. вважають, що до складу грошових коштів слід віднести цінні папери, що належать підприємству;   А.Д. Ларионов134,   Г.В. Нашкерська135,   Г.В. Папковська136-

137

грошові документи; Г.В. Нашкерська     - евіваленти грошових коштів;

138

Г.В. Папковська - довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції. Вважаємо, що наведені складові не відповідають головній ознаці грошових коштів - абсолютна ліквідність. Крім того, на нашу думку, недоцільно до складу грошових коштів відносити і кошти у підзвітних осіб, як це роблять А.М. Поддєрьогін139, Г.А. Стецюк140, О.С. Філімоненков141. Враховуючи те,

127 Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко; за ред. В.І. Єфіменка. - К.: КНЕУ, 2005. - 211 с.

128 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: [учебное пособие] / Н.П. Кондраков. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М: ИНФРА-М, 2000. - 635 с.

129 Бухгалтерский учет / [под ред. А.Д. Ларионова]. - М: "Проспект", 1998. - 392 с.

130 Большой бухгалтерский словарь [Електронний ресурс] / [под редакцией А.Н. Азрилияна]. - М.: Институт новой экономики. - 1999. - Режим доступу: http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/

1933162/%D0%A7%D0%95%D0%9A

131 Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В.А Конопліцький, Т.І. Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 580 с.

132 Там же.

133 Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: [учеб.-практ. пособие] / Н.В. Пошерстник. - М.: ТК Велби. - Издательство Проспект. - 2007. - 552 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології