В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

134 Бухгалтерский учет / [под ред. А.Д. Ларионова]. - М: "Проспект", 1998. - 392 с.

135 Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 464 с.

136 Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія / [за ред. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир, 2006. - 620 с.

137 Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 464 с.

138 Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія / [за ред. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир, 2006. - 620 с.

139 Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник. / А.М. Поддєрьогін. - [3-тє вид., перероб. та доп.]. - К.: КНЕУ, 2001. - 460 с.

140 Стецюк П.А. Грошові потоки в декомпозиції фінансування економічного розвитку агроформувань / П.А. Стецюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2010. -№ 1. - С. 3-6.що кошти, які знаходять у підзвітних осіб, видані їм на чітко визначені цілі, так наприклад, на придбання матеріалів, тому фактично їх не можна відносити до грошових коштів. На наш погляд, недоцільно до складу грошових коштів відносити також і перекази від клієнтів, які включають

142

В.І. Єфіменко та Л.І. Лук'яненко142, оскільки вони лише характеризують джерело надходження грошових коштів. Проте, підтримуємо думку таких дослідників, як А.М. Лисюк143, А.Д. Ларионов144, Т.П. Михайлова145, Г.В. Папковська146, Е.Д. Чацких147 про необхідність віднесення до грошових коштів переказів в дорозі (кошти в дорозі).

Отже, вважаємо, що грошові кошти як найліквідніші активи підприємства включають наступні складові: готівка в касі; кошти на рахунках в банках (на поточному рахунку та частина коштів на інших рахунках, наприклад, рахунки відкриті для розрахунків за чеками); електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі; депозити до запитання та кошти в дорозі.

Для позначення сутності грошей та грошових коштів також застосовується термін "фінансові ресурси", який давно користується широкою популярністю серед науковців та практиків, і сьогодні все більше і більше входить в обіг.

148

Як зазначає П.А. Стецюк "фінансові ресурси" є однією з найбільш вживаних економічних категорій у понятійному апараті практичного менеджменту та економічної науки. Тому кожен дослідник питань фінансової теорії та фінансового менеджменту приділяє їм особливу увагу. Незважаючи на це, єдиної точки зору щодо змісту та економічної інтерпретації фінансових ресурсів не існує. Це пов'язано з тим, що як і будь-яке економічне явище, дане поняття має різні форми прояву. Крім того, кожен дослідник адаптує зміст використовуваних термінів до вирішення завдань власного дослідження для того, щоб найповніше розкрити досліджувану проблему. Тому, як зауважує

141 Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [навчальний посібник] / О.С. Філімоненков. - [2-ге вид., допов. і перероб.]. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.

142 Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко; за ред. В.І. Єфіменка. - К.: КНЕУ, 2005. - 211 с.

143 Чацких Е.Д. Бухгалтерский учет / Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. - М.: Сталкер, 1997. - 572 с.

144 Бухгалтерский учет / [под ред. А.Д. Ларионова]. - М: "Проспект", 1998. - 392 с.

145 Чацких Е.Д. Бухгалтерский учет / Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. - М.: Сталкер, 1997. - 572 с.

146 Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія / [за ред. Ф.Ф. Бутинця]. - Житомир, 2006. - 620 с.

147 Там же.

148 Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів / П.А. Стецюк // Фінанси України. - 2007. -№ 1-6. - С. 129 - 143.відомий фахівець з корпоративних фінансів німецький професор Лутц Крушвіц,

"...   немає правильного  чи неправильного  визначення.  Терміни можна

149

створювати, лише враховуючи наші цілі" .

В загальноекономічних науках дана категорія широко досліджується, проте з точки зору бухгалтерського обліку її практично ніхто не розглядав. Саме тому ідентифікація фінансових ресурсів як об'єкта обліку сьогодні є актуальною і складною одночасно.

Ґрунтовним є підхід Ю.М Воробйова щодо походження терміну "фінансові ресурси". Незважаючи на досить широке використання цього поняття, в законодавчих та нормативних актах України офіційне його тлумачення відсутнє. Це певною мірою пояснює теорія вченого про те, що сучасна фінансова наука України запозичила цей термін із економічної науки колишнього Радянського Союзу, який був задіяний у науковий обіг ще в перші роки радянських п'ятирічок, щоб на відміну від капіталістичного терміну "грошовий капітал" використовувати більш привабливе словосполучення для соціалістичної економіки "фінансові ресурси". Термін "фінансові ресурси" за часи Радянського Союзу використовували в розумінні грошові кошти при формуванні фінансових фондів і фінансових балансів першого державного п'ятирічного плану150.

Продовжуючи думку Ю.М. Воробйов зазначає, що з формуванням України як самостійної держави та переорієнтацією її економіки до ринкових засад господарювання виникла необхідність переосмислення категорії "фінансові ресурси". Ця необхідність була обумовлена тим, що в умовах планової економіки та державної власності на засоби виробництва, фінансовим ресурсам підприємств відводилася підпорядкована роль щодо фінансових ресурсів держави. Ця особливість фінансів соціалістичних підприємств чітко відображена у праці О.Д. Василика та А.М. Поддєрьогіна: "Фінансові ресурси промислових підприємств - це фонди грошових коштів, надані в їх розпорядження"151. Таким чином, відповідно до цього визначення підприємство володіє лише правом розпорядження фінансовими ресурсами.

149 Крушвіц Л. Инвестиционные расчеты / Л. Крушвіц; пер. з нім. під загальн. ред. В.В. Ковальова та З.А. Собова. - СПб: Питер. - 2001. - С. 2.

150 Воробйов Ю.М. Теоритичні засади формування і використання фінансових ресурсів в соціально-економічній системі держави [Електронний ресурс] / Ю.М. Воробйов. - С. 16 - 24, с. 16. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_4/Magazine_04_09_st3_pp16-24.pdf

151 Поддєрьогін А.М. Суть і склад фінансових ресурсів промислового підприємства / А.М. Поддєрьогін, О.Д Василик. - К., 1974. - 16 с., с. 8.

ffS%*W 71

Отже, однозначність у трактуванні поняття "фінансові ресурси" у працях науковців відсутня. При чому підходи різняться в багатьох суттєвих для бухгалтерського обліку аспектах: деякі вважають фінансові ресурси активами як засобами ведення діяльності, інші - пасивами як джерелами формування цих засобів. У прихильників думки, що фінансові ресурси - це активи також наявні значні розбіжності в уявленнях: одні трактують їх як грошові кошти, інші лише як фонди грошових коштів, зосереджуючись на спеціальному призначенні цих коштів, треті розширюють це поняття до всіх високоліквідних активів, дехто узагальнює їх до фінансових активів. Виходячи з цього необхідним є проведення аналізу підходів до трактування фінансових ресурсів, узагальнені результати якого в розрізі підходів конкретних науковців до трактування сутності фінансових ресурсів наведені в табл. Ж.5 Додатку Ж.

Результати проведеного дослідження можна представити у вигляді діаграми (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Підходи до визначення сутності поняття "фінансовіресурси"

Отже, як бачимо, підходи до трактування фінансових ресурсів дослідниками значно різняться. Дехто вважає їх грошовими коштами, грошовими ресурсами, грошовими доходами, інші обмежують грошові кошти лише фондами, деякі мають зовсім інший підхід, розглядаючи їх як капітал, а інші, зосереджуючись на джерелах формування фінансових ресурсів називають їх доходами, надходженнями, відрахуваннями, накопиченнями, тощо. Для формування власного підходу до трактування сутності фінансових ресурсів розглянемо детальніше кожен з підходів.

7Перша найбільша група науковців (32 %) ототожнює фінансові ресурси

152

безпосередньо з грошовими коштами. Зокрема В.І Оспіщев розглядає фінансові ресурси як "грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні

153

підприємства та беруть участь у процесі відтворення". Угленко О.М.153 вважає, що фінансові ресурси підприємства - це "кошти, залучені в господарський оборот підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигід, і використовуються для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності". Схожого підходу дотримується й Л.В. Сисоєва154, яка під фінансовими ресурсами розуміє сукупність коштів підприємства, що спрямовуються на формування активів.

Вважаємо, що не можна повністю ототожнювати поняття фінансових ресурсів і власне грошових коштів. Мельник О.М.155 зазначає, що "фінансові ресурси не просто грошові кошти, а деякий ресурс, що здатний перетворюватися на капітал, який не виступає у вигляді реальних грошей".

Вітчизняні прихильники нефондової теорії (фінансові ресурси - це грошові кошти не фондового характеру) О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев дають розширене визначення сутності фінансових ресурсів як "сукупності коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання, характеризують фінансовий стан економіки і водночас є джерелом їх розвитку, формуються за рахунок різних видів грошових доходів, надходжень, відрахувань, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання, задоволення соціальних та інших потреб суспільства"156. Це визначення повністю розкриває сутність фінансових ресурсів, оскільки визначає форми виявлення, джерела створення фінансових ресурсів, їх розпорядників та цільове призначення.

152 Фінанси: навч. посіб. / [Онищев В.І., Близнюк Л.І. та ін.]; за ред. В.І. Оспіщева. - [2-вид., перероб. і допов.]. - К.: Знання, 2008. - 366 с., с. 255.

153 Угленко О.М. Формування фінансових ресурсів підприємств: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ек. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / О.М. Угленко. - Київ, 2005. - 20 с.

154 Сисоєва Л.В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика [Електронний ресурс] / Л.В. Сисоєва. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ SocGum/ Ekpr/2010_43/statti/32.pdf

155 Мельник О.М. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємства / О.М. Мельник // Вісник ЖДТУ 2010. - № 2(52). - С. 350 - 354, с. 354.

156 Фінанси: навчальний посібник/ [Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І. та ін.]; за ред. В.І. Оспіщева. - К.: Знання, 2006 - 415 с., с. 12.

Друга за величиною група з досліджуваної сукупності складає 17 % і включає представників фондової теорії, які вважають, що під фінансовими ресурсами слід розуміти фонди грошових коштів. Такої точки зору дотримуються такі вітчизняні науковці як В.Д. Базилевич, О.Д. Василик, К.В. Павлюк, І.О. Петровська, В.М. Федосов, С.І. Юрій та ін.

Фінансові ресурси часто визнають доходами, надходженнями та відрахуваннями. Саме такий підхід авторів займає третє за величиною місце, його питома вага в дослідженій сукупності складає 16 %. Наприклад, "фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб" - таке

157

визначення наводить І.М. Гуменюк . Очевидно, що трактування охоплює лише фінансові ресурси державного рівня.

Варто зупинитись на особливостях фінансових ресурсів підприємства та держави. Розгляд категорії на макро- та мікрорівнях зумовлює ряд відмінностей. По-перше, це масштаби та кількість фінансових ресурсів, по­друге, джерела формування, а також характер використання, механізм управління, аналізу, тощо. Тобто, незважаючи на спільну природу понять, при зміні масштабу та форм власності виникають певні диференціації.

Але варто вказати, що і для мікрорівня дана точка зору досить

розповсюджена. Зокрема яскравим прикладом такого трактування даного

поняття є твердження Т.В Гуйди: "фінансові ресурси - це сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних   потреб   з   метою   розширення   виробництва   і зростання

158

матеріального добробуту суспільства" . Дане визначення є значно ширшим, і охоплює всі сфери функціонування фінансових ресурсів.

Наступна група науковців, питома вага якої складає 8 % вважає фінансові ресурси    грошовими    накопиченнями    (нагромадженнями). Наприклад,

157 Гуменюк І.М. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І.М. Гуменюк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gim.pdf

158 Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов: учебное пособие / Т.В. Гуйда. - М., 2004. - 361 с.

В.К. Сенчагов159 зазначає, що фінансові ресурси - "це сукупність грошових накопичень, амортизаційних відрахувань та інших коштів, які утворюються в процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупних суспільних процесів". Дане визначення є дещо нетиповим, зокрема і тому, що враховує таку чітко виділену складову фінансових ресурсів як амортизаційні відрахування.

Взагалі, можна прослідкувати, що багато вчених у своїх визначеннях об'єднують погляди як цієї групи (фінансові ресурси - це грошові накопичення), так і попередньої (доходи, надходження). Об'єднання цих категорій при трактуванні даного поняття, на нашу думку, є цілком логічним, адже якщо при формування визначення відштовхуватись від джерел формування фінансових ресурсів, то очевидним є те, що вони можуть утворюватись як за рахунок певних зовнішніх надходжень, доходів, так і за рахунок певних накопичень (нагромаджень).

П'ята група розглянутих підходів до дефініції фінансових ресурсів у розмірі 7 % вважає їх фінансовими активами. Варто зазначити, що даний підхід рідко використовується відокремлено, оскільки досить часто фінансові ресурси ототожнюються з грошовими коштами. Також цікаво, що такий підхід у більшості випадках зустрічається саме в довідковій літературі. Для того, щоб розібратися з його сутністю необхідно розглянути трактування самих фінансових активів. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. розглядають фінансові активи як активи підприємства у формі наявних коштів та різного роду фінансових інструментів. Далі автори наводять їх складові, такі як грошові активи в національній та іноземних валютах (касова готівка, депозити в банках, вклади, чеки, грошові поліси), дебіторська заборгованість, короткострокові та довготермінові вкладення підприємства)160.

Наступна група авторів з питомою вагою 6 % з опрацьованих джерел визначають    фінансові    ресурси   як    грошовий    капітал. Наприклад,

A. С. Філімоненков161 визначає фінансові ресурси як власний, позиковий, залучений грошовий капітал, що використовується підприємством для

159 Сенчагов В.К. Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы) /

B. К Сенчагов. - М.: ИНФРА. - М, 2001, - с. 243.

160 Загородній А.Г. Фінансово-економічнй словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 714 с., с. 20.

161 Филимоненков А.С. Финансы предприятий: [учеб. пособ.] / А.С. Филимоненков. - К.: Вид-во

"Ника-центр, Ольга", 2002. - 280 с., с. 13.формування активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку. Таке визначення характеризує об'єкт дещо з іншого боку: не як актив, як у більшості вчених, а як пасив -джерело формування активів. Така думка, з одного боку, є слушною, адже фінансові ресурси дійсно виступають джерелом, допоміжним засобом для забезпечення фінансових відносин, формування нових активів. Проте, вона не враховує суті іншої сторони фінансових відносин - активної, адже вони одночасно виступають і активом, приймаючи форму грошових коштів, їх еквівалентів чи високоліквідних активів. Ця розбіжність має велике значення для цілей обліку фінансових ресурсів.

Ще 6 % дослідників трактують фінансові ресурси не просто як грошові кошти, а акцентують увагу на тому, що це високоліквідні активи. Наприклад, П.А Стецюк162 зазначає, що фінансові ресурси "це найбільш ліквідні активи, які забезпечують неперервність руху грошових потоків підприємства в процесі реалізації його планів та виконання зобов'язань". Таке трактування, на нашу думку, є більш ширшим та повніше відображає суть поняття, зважаючи на різноманітність форм функціонування фінансових ресурсів.

Найменшими ж за обсягом представників (4%) є трактування фінансових ресурсів як грошових ресурсів та як грошових доходів. Прикладом такого підходу є визначення В.Г. Бєлолипецького163: "фінансові ресурси фірми - це частина грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов'язань і виконання затрат із забезпечення розширеного відтворення". При такому підході в ключовому словосполученні просто замінюється одне слово: фінансові ресурси - це грошові ресурси. Таким чином, суть не змінюється, лише відбувається уточнення щодо форми існування фінансових ресурсів.

Отже, проаналізувавши різні підходи до визначення поняття "фінансові ресурси", варто зазначити, що незважаючи на значні доробки вчених в цій галузі, цілісного поняття так і не сформовано. На основі проведених досліджень встановлено, що фінансові ресурси - поняття досить глибоке та багатогранне. Це пояснюється тим, що вони можуть бути як фондового характеру, так і не фондового; можуть розглядатись як на макрорівні

162 Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Економіка АПК. - 2005. - №11. - С. 111 - 116., с. 111.

163 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: [курс лекций] / В.Г. Белолипецкий. - М.: ИНФРА, 1998. - 64 с.

(фінансові ресурси держави), так і на макрорівні (фінансові ресурси підприємств), перебувати як в грошовій формі, так в не грошовій; їх можна розглядати як активи, і в той же час вони можуть виступати джерелами формування активів, тобто пасивами, тощо. Саме тому однозначне трактування даного поняття є настільки складним.

Не зважаючи на фінансове походження поняття, проблеми невизначеності в його трактування мають важливе значення саме для цілей бухгалтерського обліку. Адже при зміні формулювань фінансові ресурси стають абсолютно різними об'єктами в системі бухгалтерського обліку: відображаються на різних рахунках, мають різний вплив на відображення інформації у фінансовій звітності, та й взагалі можуть відображатися як в активі, так і в пасиві балансу залежно від підходу до їх визначення. Проблема очевидна навіть на елементарному прикладі: якщо керівник чи інший управлінець запитає в бухгалтера підприємства інформацію про фінансові ресурси, бухгалтер не може знати, що саме його цікавить, чи то інформація про грошові кошти, чи про накопичені фонди, чи взагалі про власний капітал. Саме тому важливим є розробка єдиного підходу до трактування поняття фінансові ресурси для цілей бухгалтерського обліку.

На основі проведеного дослідження, вважаємо, що фінансові ресурси -це найбільш ліквідні активи підприємства, які включають такі об'єкти як грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції, короткострокову дебіторську заборгованість та короткострокові векселі отримані, залучені в господарський оборот з різних джерел та використовуються підприємством для забезпечення своєї діяльності.

На нашу думку, це визначення розкриває сутність фінансових ресурсів, оскільки визначає форми їх виявлення, джерела створення та цільове призначення, при цьому не ускладнюючи дефініцію даної категорії.

Таке трактування систематизує фінансові ресурси за складом та відокремлює їх від джерел формування, що сприяє підвищенню ефективності управління ними.

Також дане визначення відповідає вимогам бухгалтерського обліку. Адже чітко визначає об'єкти обліку - грошові кошти, короткострокові фінансові   інвестиції,   короткострокову   дебіторську   заборгованість такороткострокові векселі отримані тобто активи підприємства, які знаходять відображення на 30, 31, 33, 34, 35, 36 та 37 рахунках.

Проведене дослідження дає змогу встановити об'єкти бухгалтерського обліку, які належать до категорії "фінансові ресурси" (рис. 1.13).

Грошові кошти

Фінансові ресурси

Грошові кошти в

касі

Грошові кошти на

поточних рахунках в банку

Інші кошти

Електронні гроші

у відкрито циркулюючій системі

Короткострокова дебіторська заборгованість

Короткострокові векселі одержані

Ґ

 

 

 

Вітчизняних

 

 

покупців і

 

 

замовників

 

ч

 

 

 

 

Іноземних

\

 

покупців і

 

 

замовників

 

 

 

/

Короткострокові

фінансові інвестиції

Еквіваленти

грошових коштів

Інші короткострокові фінансові інвестиції

Рис. 1.13. Поняття бухгалтерського обліку, що характеризують категорію "фінансовіресурси"

Наведена схема викликає питання, які ж короткострокові фінансові інвестиції ми не відносимо до еквівалентів грошових коштів. Так, загальноприйнято розглядати грошові еквіваленти як короткострокові фінансові інвестиції. Проте, не всі короткострокові інвестиції задовольняють визначення грошових еквівалентів. Для того, щоб відповідати визначенню грошових еквівалентів, інвестиції повинні відповідати двом критеріям:

1) конвертуватися у відому суму грошових коштів;

2) наближатися до дати погашення у такий спосіб, щоб їх ринкова

164

вартість була відносно нечутливою до можливих змін відсоткової ставки .

Загалом, цим критеріям відповідають лише такі інвестиції, які придбані впродовж трьох місяців від дати погашення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології