В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Взаємозв'язок між поняттями "гроші", "готівка", "грошові кошти", "фінансові ресурси" та "грошові активи" наведено на рис. 1.14.

Максимів Л.І. Конспект лекцій з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". - Львів, 2009. - 152 с., с. 42.

78

Гроші

особливий вид універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб 'єктами господарювання Jt_ _^

у вигляді грошових знаків банкнот, монет

у вигляді коштів на

банківських рахунках

+

готівка

Кошти в дорозі

Депозити до запитання

Електронні гроші у відкрито циркулюючій системі

_______Q.

Грошові кошти

_._._.П_._

Підприємство

П

+

Евіваленти грошових коштів

Грошові активи Фінансові ресурси

Інші короткострокові фінансові інвестиції

+

Рис. 1.14. Взаємозв'язок понять "гроші", "готівка", "грошові кошти", "фінансовіресурси" та "грошові активи"

Отже, на основі аналізу даних Додатку Ж, вважаємо, що під поняттям "гроші" слід розуміти особливий вид універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб'єктами господарювання. Гроші існують у двох формах: 1) у вигляді грошових знаків - банкнот, монет (готівка); 2) у вигляді коштів на банківських рахунках. Якщо ж до готівки в касі підприємства та коштів на банківських рахунках додати депозити до запитання, кошти в дорозі та електронні гроші у відкрито циркулюючій системі, то утвориться поняття "грошові кошти". В свою чергу, грошові кошти, еквіваленти грошових коштів та інші короткострокові фінансові інвестиції формують грошові активи. Поняття "фінансові ресурси", яке застосовується в сфері економіки, є аналогом поняття "грошові активи", яке застосовується в бухгалтерському обліку.

79

Для більш наукового розуміння сутності понять "гроші", "грошові кошти", "грошові потоки", "готівка", "фінансові ресурси", на нашу думку, слід чітко розуміти філософські основи в частині категорій, термінів та понять (Додаток К).

Таким чином, з даних Додатку К можна визначити, що термін - це слово, що окреслює поняття та фіксує його, в свою чергу, поняття узагальнює та розділяє терміни, відображає суттєві ознаки для глибшого пізнання предмету, явища, процесу тощо. Кожна наука оперує поняттями різного ступеня узагальнення і значущості, але фундамент кожної з наук складають головні поняття - категорії. Ще Арістотель визначав класифікацію термінів, в якій вищі роди отримують назву "категорія"165. Бухгалтерський облік не є виключенням та оперує різними поняттями, як власними, так і запозиченими з інших наук. Вважаємо, що поняття, які не тільки узагальнюють більш вужчі поняття, але й не є запозиченими з інших наук та застосовуються суто в бухгалтерському обліку є категоріями бухгалтерського обліку як науки. Вважаємо, що категорією бухгалтерського обліку в досліджуваному питанні є "грошові активи" (рис. 1.15).

Активи

Грошові активи

підприємства -

Грошові кошти

Фінансові інвестиції

Категорія бухгалтерського обліку

Поняття

Готівка

Безготівкові кошти

Гроші

Електронні кошти

Депозити до запитання

Кошти в дорозі

Рис. 1.15. Формування грошових активів як категорії бухгалтерського обліку

165 Борисов Е.В. Дистинкционистское понятие категория у Г. Райла / Е.В. Борисов // Философия науки. Научное уздание по философии, методологи и логике естественных наук. - 2008. - № 4. -122 с., с. 66.

На рис. 1.15. зображено схему формування поняття "грошові активи" в бухгалтерському обліку. Так, терміни "готівка" та "безготівкові кошти" в сукупності формують більш загальний термін "гроші". Якщо ж до них додати такі терміни як електронні гроші, депозити до запитання та кошти в дорозі, то утвориться поняття "грошові кошти". Також до понять слід віднести "фінансові інвестиції" та "грошові потоки", які в сукупності утворюють категорію бухгалтерського обліку "грошові активи".

Стосовно питання віднесення фінансових ресурсів до певної категорії, в працях вчених існує два підходи: фінансові ресурси як економічна і як фінансова категорія. Для роз'яснення ситуації розглянемо погляди науковців детальніше.

Що можна вважати економічною категорією? Найбільш чітке визначення саме економічної категорії наведено в економічному словнику-довіднику: "Економічні категорії - абстракція, теоретичний вираз, мислені форми реально існуючих економічних систем". І нижче додається: "У кожній економічній категорії з урахуванням структури економічної системи відображаються і зв'язки, і відносини між людьми у процесі привласнення засобів виробництва, предметів споживання, інших об'єктів власності, з

одного боку, та виробничі зв'язки між людьми у процесі праці, створення

166

матеріальних благ, взаємодії людини з природою - з іншого" .

Яскравим прикладом прихильників ідентифікації фінансових ресурсів як економічної категорії є колектив авторів в складі Г.В. Ціх, В.М. Вовк, Р.В. Федорович, які розглядають фінансові ресурси підприємства як кошти, за рахунок яких формуються власний і позиковий капітал, що використовується для придбання активів і здійснення звичайної діяльності з метою забезпечення економічної вигоди, а також застосовується у разі виникнення надзвичайних подій .

Таке визначення, на думку авторів, дозволяє пересвідчитись, що дійсно фінансові ресурси є економічною категорією, оскільки відповідають критеріям її визнання: з допомогою фінансових ресурсів відображаються відносини між людьми у процесі привласнення об'єктів власності та виробничі зв'язки між ними у процесі створення матеріальних благ.

166 Економічний словник-довідник / [за ред. С.В. Мочерного]. - К. : Феміна, 1995. - 368 с. - с. 86.

167 Ціх Г.В. Фінансові ресурси як економічна категорія [Електронний ресурс] / Г.В. Ціх, В.М. Вовк, Р.В. Федорович // Наука й економіка. - 2010. - № 1 (17). - С. 63-69. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nie/2010_1/063 -069.pdf

Ґрунтовною є і думка А.А. Марченко168 з цього приводу. По-перше, вчений вважає фінансові ресурси "категорією в категорії". Так, на думку автора, у функціонуванні категорії "фінансові ресурси" втілюється рух двох менш масштабних категорій: "фінансові ресурси держави" (макроекономічний рівень) і "фінансові ресурси суб'єктів господарювання" (мікроекономічний рівень). По-друге, А.А. Марченко чітко формулює, що з точки зору економічної теорії фінансові ресурси суб'єктів господарювання - це фінансова категорія, яка виражає фінансові відносини, пов'язані з рухом частини грошових коштів суб'єктів господарювання, що перебувають в їх розпорядженні і спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення.

Такої ж думки дотримується Г.М. Алєксандрова169, характеризуючи фінансові ресурси підприємства як фінансову категорію, що складається з усіх поточних та потенційно можливих коштів підприємства у фондовій та не фондовій формі, які за необхідності можуть бути використані як знаки розподільчої вартості в процесі фінансово-господарської діяльності.

На нашу думку, незважаючи на виділення двох поглядів, не можна відкидати жоден з них, адже вони є взаємодоповнюючими. Відомо, що фінанси як наука є невіддільною складовою такої науки як економіка. Тому розгляд фінансових ресурсів як фінансової категорії не виключає її входження до більш ширшої категорії - економічної.

З розвитком фінансового ринку в Україні з'явилися нові види оборотних активів - еквіваленти грошових коштів, які характеризуються середнім рівнем ліквідності, проте здатні приносити інвестиційний прибуток. Серед вчених відсутня єдність, які саме активи відносити до еквівалентів грошових коштів. Основна проблема в тому, що більшість дослідників ототожнюють еквіваленти грошових коштів та поточні фінансові інвестиції, оскільки в П(С)БО 2 "Баланс" не визначено різниці між ними. Вважаємо, що еквіваленти грошових коштів і поточні фінансові активи не є тотожними

168 Марченко А.А. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошов ий обіг і кредит" / А.А. Марченко. - Київ. - К., 2003. - 16 с. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03maateu.zip

169 Александрова Г.М. Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" [Електронний ресурс] / Г.М. Александрова. - Донецьк, 2009. - 19 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ ard/2009/09agmrtp.zipпоняттями. Адже, по-перше, еквіваленти грошових коштів утримуються не для отримання доходу або корпоративних прав, а для забезпечення платоспроможності суб'єкта господарювання. По-друге, згідно з МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" строк погашення еквівалентів грошових коштів становить до 3 місяців з дати придбання, а строк погашення поточних фінансових інвестицій - до одного року. Остафійчук С.М. зазначає, що еквіваленти грошових коштів характеризуються стабільністю вартості та відсоткових ставок в даних умовах, протягом певного часу, впевненістю в тому, що подібна стійкість буде мати місце і в майбутньому170.

Відповідно до П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" під еквівалентами грошових коштів розуміються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певну суму грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

В американських стандартах бухгалтерського обліку GAAP використовується поняття вторинні грошові ресурси, до яких відносяться найбільш розповсюджені види вторинних грошових ресурсів, а саме: цінні папери, які можна швидко реалізувати171.

В МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та в SFAS 95 еквіваленти грошових коштів розглядаються як різновид інвестицій. Фінансові інвестиції є частиною фінансових активів підприємства, які є фінансовими інструментами. Відповідно до П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансовим інструментом є контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу - в іншого. В МСФЗ 39 "Фінансові інстурументи: призначення і оцінка" під фінансовим інструментом розуміється будь-який договір, за яким одночасно виникає фінансовий актив у однієї компанії і фінансові зобов'язання або пайовий інструмент - у іншої компанії.

170 Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти - найліквідніші активи підприємства / С.М. Остафійчук // Науковий вісник Ужгородського університету 2011. Серія Економіка. -Спецвипуск 33. Частина 2. - С. 215-220, с. 219.

171 Вильямс Я. Справочник GAAP с комментариями. Выпуск 2 / Я. Вильямс; пер. С.К. Умрихиной. -М.: ИНФРА-М, 2000. - 118 с. - с. 5.

Отже, відповідно до національного та міжнародного стандартів бухгалтерського обліку еквіваленти грошових коштів є фінансовим інструментом.

Згідно з МСФЗ 39 "Фінансові інстурументи: призначення і оцінка" фінансові активи поділяють на чотири види: фінансові активи, відображені за справедливою вартістю з відображенням її зміни в прибутку або збитку, фінансові активи, що утримуються до погашення, позики і дебіторська заборгованість та фінансові активи для можливого продажу.

А в Україні відповідно до П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансові активи включають: грошові кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства, контракт, що надає право обміну фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах, а також інструмент власного капіталу іншого підприємства. Таким чином, в Україні до фінансових активів відносяться грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу, фінансові інвестиції, що утримуються до погашення, фінансові активи, призначені для перепродажу.

172

Корягін М.В. і Височан О.С. зазначають, що відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності еквіваленти грошових коштів можна класифікувати наступним чином:

- еквіваленти грошових коштів - після початкового визнання переоцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін в прибутку (збитку). До цієї категорії можна віднести еквіваленти грошових коштів щодо яких існує активний ринок, тобто їх справедливу вартість можливо достовірно визначити;

- еквіваленти грошових коштів, утримувані до погашення - мають фіксовані або точно встановлені терміни погашення;

- еквіваленти грошових коштів у вигляді позик і дебіторської заборгованості - короткострокові кредити, надані надійним контрагентам, дебіторська заборгованість, отримана внаслідок перевідступу права вимоги та інші специфічні види еквівалентів грошових коштів, щодо яких існує стабільна впевненість щодо повернення грошових коштів;

172 Корягін М.В. Місце еквівалентів грошових коштів у загальній структурі фінансових активів підприємства / М.В. Корягін, О.С. Височан // Вісник Національного університету Львівська Політехніка. - 2007. - № 577. - С. 175-184, с. 181.

- еквіваленти грошових коштів для можливого продажу - еквіваленти грошових коштів, які не входять в три попередні категорії.

Так, Дж. К. Ван Хорн та Дж. Вахович включають до еквівалентів грошових коштів високоліквідні, короткострокові цінні папери, які вільно обертаються на ринку, легко перетворюються в грошові кошти і мають, як

173

правило, період погашення не більше трьох місяців з моменту придбання173.

Остафійчук С.М. вважає, еквіваленти грошових коштів за своєю суттю є чимось середнім між грошовими коштами та поточними фінансовими

174

інвестиціями .

Таким чином, еквіваленти грошових коштів утримуються товариствами для погашення короткострокових зобов'язань, а не для інвестиційних цілей. Для віднесення фінансових інвестицій до еквівалентів грошових коштів, вона повинна вільно конвертуватися у фіксовану суму коштів і характеризуватися незначним ризиком зміни вартості.

Отже, фінансові інвестиції можуть визнаватися еквівалентом грошових коштів лише в випадку, якщо вони були погашені протягом трьох місяців чи менше з дати придбання. Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу еквівалентів грошових коштів, якщо вони не є за сутністю еквівалентами грошових коштів, наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу.

175

Корягін М.В. і Височан О.С. до основних видів еквівалентів грошових коштів відносять: оборотні депозитні (ощадні) сертифікати, казначейські векселі, банківські акцепти, угоди про продаж і зворотну покупку та інвестиції у фонди грошового ринку.

На основі аналізу економічної літератури встановлено, що для відображення сутності поняття "грошові кошти" в науковому обороті використовується широкий спектр термінів: "гроші", "грошові активи", "готівка",   "фінансові  ресурси",   що   призводить   до неоднозначного

173 Ван Хорн Дж.К. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. - [12-е изд.]. - М.: "И.Д. Вильямс", 2008. - 1232 с.

174 Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти - найліквідніші активи підприємства / С.М. Остафійчук // Науковий вісник Ужгородського університету 2011. Серія Економіка. -Спецвипуск 33. Частина 2. - С. 215-220, с. 219.

175 Корягін М.В. Місце еквівалентів грошових коштів у загальній структурі фінансових активів підприємства / М.В. Корягін, О.С. Височан // Вісник Національного університету Львівська Політехніка. - 2007. - № 577. - С. 175-184, с. 184.розуміння сутності цих понять та зумовлює проблеми в бухгалтерському відображенні таких об'єктів. З метою вирішення даної проблеми встановлено взаємозв'язки між вищезазначеними поняттями та обґрунтовано, що грошові кошти є поняттям бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі; кошти на рахунках в банках (на поточному рахунку та частина коштів на інших рахунках, наприклад, рахунки відкриті для розрахунків за чеками); електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі; депозити до запитання та кошти в дорозі.

1.5 Аналітичний огляд наукових поглядів щодо економічної сутності змішаних монетарних активів

Слід відмітити, що не всі об'єкти бухгалтерського обліку однозначно можливо віднести до монетарних чи немонетарних активів. У зв'язку з цим вважаємо, за доцільне виокремлення окремої групи - змішаних активів, тобто активів, які залежно від сутності господарської операції та умов договору

можуть належати як до монетарних, так і до немонетарних. Основними

складовими змішаних активів є:

- довгострокові та поточні фінансові інвестиції, якщо вони здійснюються грошовими коштами або їх еквівалентами залежно від умов

- довгострокова та поточна дебіторська заборгованість, якщо її погашення відбудеться грошовими коштами або їх еквівалентами;

- довгострокові та короткострокові векселі одержані, якщо їх погашення передбачається грошовими коштами або їх еквівалентами;

- поточні фінансові інвестиції, якщо їх погашення відбудеться грошовими коштами або їх еквівалентами;

- розрахунки з покупцями та замовниками, за виключенням бартерних

угод та іншого погашення у не грошовій формі;

- розрахунки з різними дебіторами, заборгованість за якими буде погашена грошовими коштами або їх еквівалентами.

погашення;

Таким чином, серед змішаних монетарних активів можна виділити три основних об'єкта бухгалтерського обліку - дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції та векселі одержані, при чому як довгострокові, так і поточні, але тільки ті, що будуть погашатися в грошовій формі. Саме ці об'єкти досліджуються в цьому параграфі.

заборгованості_ боротьби: швидко зростає номенклатура та

обсяги виробництва товарів і послуг, збільшується кількість суб'єктів господарювання, вітчизняні підприємства виходять на міжнародні ринки товарів та послуг тощо. З метою забезпечення зростання прибутку в таких умовах суб'єкти господарювання використовують різноманітні механізми розширення клієнтської бази і збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу призводить до зростання розміру дебіторської заборгованості.

Задля встановлення випадків, за яких така заборгованість відноситься до монетарної, необхідно дослідити сутність поняття "дебіторська заборгованість" та її класифікаційні ознаки для цілей бухгалтерського обліку.

Досить багато вітчизняних та зарубіжних авторів розглядали економічну сутність поняття "дебіторська заборгованість", зокрема, такі як: С.Л. Береза, М.Д. Білик, О.Т. Бровко, Ф.Ф. Бутинець, Т.М. Знамеровська, П.Б. Кватирка, О.М. Кияшко, В.М. Костюченко, С.А. Кузнецова, К.І. Маліношевська, Н.П. Матицина, Л.А. Некрасенко, Н.М. Новікова, В.В. Олійник, Н.В. Соловей, К.С. Сурніна, Н.І. Ценклер, Т.В. Чорнак, В.Ю. Шип та інші. Проте серед науковців немає єдиної точки зору щодо сутності досліджуваного поняття, що є однією із причин визначення актуальності теми дослідження.

Еволюція розвитку поняття "дебіторська заборгованість" важлива для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямів розвитку. Переважна більшість представників економічної думки й філософів різного часу намагалися знайти закони й принципи відображення дебіторської заборгованості в різних сферах буття.

Визначення поняття "дебіторська заборгованість" в різні історичні часи розглядалося по-різному, що створює неоднозначність його розуміння (табл. Л. 1 Додатку Л).

Економічна сутність дебіторської

Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується посиленням конкурентної

Починаючи від стародавніх часів (IV ст. до н.е.) й до сучасної України різні явища в економіці розглядали через поняття "цінність". Щодо дебіторської заборгованості, то цінністю виступає зацікавленість в отриманні відповідних грошових коштів за реалізований товар. Тобто зміст дебіторської заборгованості дещо змінився, проте основне ототожнення із сумою боргів чи сумою заборгованості залишилося незмінним. Першочерговим для власника є отримання достовірної та об'єктивної інформації про суми коштів, які підприємству заборгували, тому починаючи з XVIII ст. закладається сучасне розуміння дебіторської заборгованості. Вагомим у цьому плані є внесок Е. Дегранжа і Дж. Дзаппи, які почали розглядати дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Щодо сучасного тлумачення поняття "дебіторська заборгованість", в першу чергу, необхідно розглянути визначення цього поняття в законодавчих нормативно-правових актах (табл. 1.13).

Таблиця 1.13. Поняття "дебіторська заборгованість" в законодавчих

документах

Нормативний документ, що регулює

Коротка характеристика

1

2

Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ176

Дебіторська заборгованість - фінансовий актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг

Інструкція правління Національного Банку України Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України177

Дебіторська заборгованість - це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1 (річна) "Звіт про зелене господарство"

Дебіторська заборгованість - заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів (у тому числі, яка забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари, роботу або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість

176 Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України від 26.12.2003 р. № 242 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/2cid01714.html.

177 Інструкція правління Національного Банку України "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України" від 17.06.2004 № 280 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0919-04.

78 Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1 (річна) "Звіт про зелене господарство" від 24.12.2008 № 401 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0401662-08.


Продовження табл. 1.13.

1

2

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку179

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи"180

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості суб'єкту державного сектору на певну дату, що виникає внаслідок обмінних та необмінних операцій

Положення (стандарт) бухгалтерського        обліку 10 "Дебіторська заборгованість"181

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології