І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

1244,2

1069

904

1141 Р

843

759

970

798,9

S50

770

І99~

1998      1999      2000 2001

2002 2003

2UU І

200_^ 2006

Рис. 2 Динаміка світового виробництва сталі 1997 - 2006 рр., млн. т

Важливою подією, яка вплинула на динаміку світової чорної металургії, стала валютно-фінансова криза 1998 року в країнах Азії, а також Росії та інших країнах СНД. Не дивлячись на це, Азія залишилась світовим лідером по виробництву сталі (більш 38 %), при цьому Китай зберіг позиції світового лідеру. Найбільш суттєвий спад відбувся в Японії - на 10,5 % і П. Кореї - 7,8 %. В більшості промислово розвинутих країн зменшення виробництва сталі пов'язано із деяким уповільненням темпів економічного зростання.

В результаті кризи світовий експорт чорних металів скоротився на 8 %. К особливостям світового ринку сталі в цей період необхідно віднести істотний зріст експорту з Південної Кореї - в 1,5 рази при загальному зменшенні споживання на 1/3. Японії вдалося в цілому зберегти високу частку експорту чорних металів, але внутрішнє споживання скоротилося на 12 %. Головною подією цього року стали численні антидемпінгові розслідування, ініційовані США по відношенню до експортерів металопрокату з метою захисту вітчизняних виробників.

В наш час обвинувачення один одного в демпінгу є традиційним прийомом торгової політики розвинутих країн. Наприклад, з початку 80-х рр. кожні 5 років тільки проти американських корпорацій висувається більш 100 обвинувачень у демпінгу, тоді як самі США висувають більш 350. Країни ЄС висувають порядку 280 обвинувачень у демпінгу своїм торговим партнерам, але в той же час близько 200 позовів пред'являється їм. У практиці країн з перехідною економікою обвинувачення в демпінгу були пов'язані в основному із сильними розходженнями в системі ціноутворення і поступовістю процесу переходу на вільне ціноутворення на внутрішньому ринку.

Основними виробниками сталі у світі являються 63 країни, які входять до Міжнародного інституту чавуна та сталі (IISI). На їх долю припадає 98 % світового виробництва сталі. Всього IISI об'єднує 115 виробників сталі, більш 60-ти національних та регіональних металургійних федерацій, а також різних науково-дослідницьких організацій. Серед них можна також виділити десять найбільш крупних країн - виробників сталі, на долю яких у продовж останніх трьох років (2004 - 2006 рр.) припадало 75 % світового виробництва сталі.

Як показано на рис. 3, за результатами 2006 р. в десятку крупніших світових виробників сталі крім Китаю (33 % світового виробництва), увійшли: Японія (9 % світового виробництва), США (8 %), Росія (5,6 %), Південна Корея, Німеччина (по 3,8 %) Індія (3,5 %), Україна (3,3 %),, Італія та Бразилія (по 2,5 %). [4;6;7]._

Рис. 3 Десятка найкрупніших країн-виробників сталі в 2005-2006 рр., млн. т

За даними ПБІ, десять років тому на Азію приходилося 38,4% світового виробництва сталі. До 2001 року ця доля досягла 41,6%, а в 2006 році в Азії виплавлялося 53,7% сталі у світі. У 2006 році цей регіон досягнув найбільш великих показників зростання як в абсолютних, так і у відносних величинах. В глобальному масштабі цей показник, за даними статистики на сайті ПБІ, додав 109 млн.т, з яких 82,4 млн.т - виробництво в Азіатських країнах. [6, с. 5]. Не зважаючи на те, що Україна в 2005 та 2006 роках також незначно збільшила темпи приросту у виробництві сталі на 2,5% та 1,4%, але вона поступається вже два роки Індії та посідає восьме місце у світовому рейтингу країн-виробників сталі [5, с. 28].

За оцінками експертів головною проблемою сучасної світової чорної металургії, яка зберігає свою гостроту протягом вже 25 років є колосальний надлишок виробничих потужностей. За даними, світові надлишкові потужності становлять близько 120 - 300 млн. т, при цьому в Японії - біля 30 %, Іспанії та Чехії - 25 %, Туреччині - 29 %. Звідси - затоварювання ринків, жорсткі цінові війни, нагромадження протекціоністських бар' єрів, та пов' язана з цим участь державних структур та міжнародних організацій в регулюванні цих проблем.

Аналіз динаміки розвитку світового ринку сталі дозволяє зробити висновок про те, що, у цілому світове виробництво сталі за період з 1950 по 2006 р. виросло більш ніж у шість раз з 190 млн. т. у 1950 р. до 1244,2 млн. т. у 2006 р., однак середньорічні темпи зросту сталі по десятиліттях мали тенденцію до зниження, що було викликано поступовим збільшенням незбалансованості між виробництвом і споживанням сталі, а також розширенням заходів державного регулювання світового ринку стали. В даний час світовий ринок сталі знаходиться під впливом кризи надвиробництва та різкого збільшення цін на сталь та сталеві вироби. Світові лідери по виробництву сталі все більше прибігають до застосування протекціоністських заходів щодо захисту своїх вітчизняних виробників металургійної продукції.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу тенденций развития мирового рынка продукции черной металлургии и определению на нем места и роли Украины.

SUMMARY

The article is devoted to the analysis the tendency of world market development of metallurgical production and the role of Ukraine product in the structure of market.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Адно Ю. Мировая металлургия на пороге нового столетия // Международная экономика и международные отношения. - 2001. - № 8. - С. 59 - 68.

2. Шевелев Л. Н. Мировая черная металлургия 1950 - 2000 гг. (реструктуризация, качество, приватизация). - М.: Издательство «Машиностроение», 1999. - 214 с.

3. Непрерывная разливка стали в мире // Металл Украины. - 2002. - №4. - С. 30-32.

4. Тарнавский В. Такие рекорды нам не нужны // Металл бюлетень. Украина. - 2007. -

№ 2. - С. 116 - 121.

5. Зайцев О. Подведение итогов, начало новых дел // Металл бюлетень. Украина. -

2007. - № 2. - С. 28 - 36.

6. World Steel in Figures: 2007 edition. - IISI. 2007, 24p

7. World Steel in Figures: 2006 edition. - IISI. 2006, 24p

УДК 37.014 (477)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Ковалевская В.В., аспирант, Донецкий национальный университет

Ключевым условием усиления политической и экономической роли Украины в мировом сообществе и повышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути глобализации и интеграции, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором ее успешного и устойчивого развития.

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с развитием ее человеческого потенциала, которое во многом определяется образованием. Создание образовательного потенциала современного общества - залог его успешного развития. Именно поэтому образование в Украине должно рассматривается как непременное условие существования общества, основанного на знаниях. Это означает, что высшая школа становится социальным институтом, чьи ресурсы по формированию человеческого потенциала общества приобретают во многом решающий характер для воспроизводства и совершенствования всех сторон социального целого.

Глобальный вызов системе образования Украины связан с созданием мирового рынка образовательных услуг. Системы образования других стран активно формируют спрос на свое образование и предъявляют его в Украине. Система образования Украины лишь только начинает входить в мировой рынок предоставления образовательных услуг.

В последнее время особую актуальность приобретает качество образования. Происходит трансформация содержания проблемы качества товаров и труда в проблему качества жизни, человека, культуры и образования. Итогом указанного преобразования является социальный кругооборот качества: «человек - труд -[(продукция, технология, управление) - (образование, наука, культура, общественный интеллект)], - жизнь - человек».[7]Смещение стратегии и приоритетов экономического развития в сторону человека, общественного интеллекта и, следовательно, в сторону образования привело к тому, что политика качества образования становится ядром политики качества в целом.

Особенностью образования, в отличие от обыкновенных услуг, является то, что качество образования нельзя в полной мере измерить и оценить непосредственно в ходе самого процесса. Сила приобретенных знаний проявляется в практической деятельности и требует времени. Так, Д.И. Менделеев писал: "...высшие качества определяются не столько простым знанием прежней мудрости в данной специальности, сколько личным участием в дальнейшей разработке предметов наук, искусств и знаний". В этом главная проблема обеспечения качества образования [5].

Проблема состоит и в том, что темпы развития технологии и самой социально-экономической жизни стали соизмеримыми с темпом передачи знаний, и, если придерживаться традиционной методики обучения, то неизбежно отставание от жизни. В этих условиях требуется менять подходы к выбору содержания и методики обучения,

© Ковалевская В.В., 2007используя достижения научно-технической революции и учитывая процессы глобализации жизнедеятельности в мире.

Исследованием проблемы развития системы образования посвящены труды современных ученых: Л. Беликова, И. Кинаш, Н. Лукьянченко, О. Ноймана, Я. Остафийчука и др.

В тоже время эти исследования не составляют целостной научной теории в отношении вопросов развития системы образования, управления процессами его стандартизации и образования системы управления качеством.

Целью статьи является научно-теоретическое обоснование закономерностей и тенденций развития и реформирования системы образования Украины в контексте формирования качества рабочей силы в современных условиях.

Среди проблем развития системы образования в Украине можно назвать следующие:

проблема становления институциональньгх механизмов, обеспечивающих связь развития человеческого капитала с ростом благосостояния граждан страны;

• усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем кадрового потенциала системы образования и потребностями новой экономики;

• проблема управленческого регулирования в сфере образования;

• дефицит преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации;

• несоответствие действующих механизмов государственного управления требованиям создания благоприятных условий для развития системы образования.

Направления решения вышеуказанных проблем видятся в обновлении институциональных механизмов удовлетворения текущих и перспективных образовательных потребностей общественных и экономических институтов, создании условий для развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, в том числе:

развитии современной системы непрерывного образования;

повышении качества профессионального образования;

• развитии национальных систем квалификации, в соответствии с международными стандартами, которые соответствовали бы полученным знаниям;

• повышение активности социальных партнеров в организации и реализации образования и обучения;

• решение вопросов финансирования;

• повышении доступности качественного общего образования. Необходимо создание прозрачных механизмов государственной ответственности

и государственного регулирования в сфере образования, модернизация системы управления образованием, с целью обеспечения адекватности образовательным потребностям граждан и общим тенденциям социально-экономического развития страны.

Во всех развитых странах наблюдаются сходные тенденции в высшем образовании, поэтому часть назревших изменений в Украине объективно совпадает с рекомендациями Болонской Декларации, на первое место в которой поставлено качество подготовки и национальные интересы. Проблемы, стимулирующие Болонский процесс, во многом характерны и для Украины. Очевидно также, что самоизоляция отмирового образовательного пространства может иметь отрицательные последствия для любой национальной образовательной системы. В связи с этим следует объединять усилия по развитию образования, сохраняя при этом национальные достижения и традиции, стремится к «единой европейской марке» качества образования. Это позволит сделать образование Украины более конкурентоспособным.

Актуальность вопросов, касающихся интеграции высшей школы Украины в общеевропейское пространство, определяется:

• потребностью студентов в получении образования, способствующего обеспечению их конкурентоспособности как на отечественном, так и на мировом рынках труда;

• влиянием процессов интеграции на все сферы научно-технического и социально-экономического развития мирового сообщества;

• необходимостью укрепления и признания образовательных услуг на мировом рынке;

повышением инвестиционной привлекательности вузов, обеспечиваемой, в частности, качеством подготовки специалиста, его соответствием мировым стандартам;

• низкой информационной поддержкой международных интеграционных процессов в области образования.

Образование и образовательное общество как главные механизмы воспроизводства общественного интеллекта, опережающего развития качества человека и качества общественного интеллекта становятся важнейшим условием устойчивого развития человечества и Украины в XXI веке.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что Украине нужна государственная политика качества высшей школы, которую необходимо осуществить за счет:

• разработки и реализации инновационных проектов;

• внедрения новых механизмов и форм социального партнерства с целью подготовки кадров в соответствии с требованиями экономики;

• повышения эффективного менеджмента в системе образования относительно государственного заказа;

• повышения конкурентоспособности образования на основе международных критериев.

Политика качества высшей школы в Украине должна стать центральным пунктом внутренней политики государства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №

20.

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Відомості Верховної Ради

України. - 1998. - № 32.

3. Звонцов А. Система обучения кадров в условиях рынка: состояние, проблемы, пути перестройки // Персонал.- 1991. - № 2. - с.43-50.

4. Концепція розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 р. - Донецьк, 2003.- 55с.

5. Менделеев Д. И. Заветные мысли: Полное издание (впервые после 1905г).-М.:Мысль,1995.-413с.

6. Рыжов В. А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в Великобритании. - М: Высшая школа. - 1991.-159 с.

7. Субетто А. И., и др. Политика качества образования и проблема квалиметрического мониторинга в сфере образования. - М.: Исследовательский Центр проблем качества подготовки специалистов,1999. - 198с.

Надійшла до редакції 17.09.2007року

УДК 001.895 (4-011)

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОДЕЙСТВИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Комаров А.Н., аспирант кафедры «Международная экономика» ДонНУ

Мировой опыт экономического развития свидетельствует, что при решении задач коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране, альтернативы инновационному пути развития и экономики основанной на знаниях просто нет. Сущность инновационного развития экономики заключается в активизации инновационной деятельности по созданию, внедрению и широкому распространение новых продуктов, услуг и технологических процессов как главных факторов качественного роста объемов производства, занятости, инвестиций и внешнеторгового оборота. В первую очередь это касается сферы высокотехнологических и наукоемких отраслей, являющихся двигателями развития экономики. Инновационное развитие экономики предопределяет конкурентоспособность страны, включая конкурентоспособность предприятий и выпускаемую ими конкурентоспособную продукцию, пользующейся спросом на внутреннем рынке и позволяющей завоевывать новые международные рынки.

Следует отметить, что одним из главных факторов построения инновационной экономики и обеспечения конкурентоспособности страны на мировых рынках, является ориентация на использование собственных конкурентоспособных научных знаний и инноваций, что укрепляет и развивает национальную инновационную систему.

В экономической литературе инновационным процессам и проблемам инновационного развития уделяется большое внимание. Весомый вклад в изучение инновационных процессов на микро- и макро- уровнях внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как В. Амитан, А. Батура, В. Гончаров, Б. Гренев, В. Гусев, Я. Друзик, А. Земляникин, Ю. Макогон, В. Рубан, М. Кондратьев, Г. Кассель, В. Шукшунов, Д.Робертсон, А.Шпитгоф, Й.Шумпетер.

К нерешенным вопросам указанной проблемы относится вопрос стимулирования инновационной деятельности на уровне национальной экономики для обеспечения конкурентоспособности страны на мировых рынках.

Целью данной работы является анализ и консолидация основных методов государственного содействия и стимулирования нововведений и реализации инновационного потенциала в различных странах.

В конце XX века правительства западноевропейских стран усилили внимание к проблемам инноваций, рассматривая их как важный фактор конкурентоспособности. В принятых специальных программах развития нововведений предусматривались как прямые, так и косвенные инструменты стимулирования инновационной деятельности фирм, при этом, следует отметить, что в последние годы, уже XXI века, роль косвенных

© Комаров А.Н., 2007методов возрастает. Речь идет о поощрении сотрудничества университетов и компаний, межфирменной кооперации, улучшении систем охраны интеллектуальной собственности, совершенствовании информационного обслуживания и антимонопольного регулирования. Если в 90-х годах поощрение нововведений было связано прежде всего со стимулированием технологий как таковых, то в настоящее время данный подход постепенно заменяется кластерными стратегиями, направленными на создание специализированных сетей знаний - территориальных зон развития новых технологий. [1]

В результате усилившихся глобализационных процессов поддержка инноваций выходит за национальные рамки, формируются новые механизмы межнационального сотрудничества по созданию новшеств, правительства становятся партнерами по информационным и инновационным сетям.

В каждом отдельно взятом случае, государство использует широкий арсенал прямых и косвенных мер по расширению инновационной работы, особенно в мелких и средних фирмах.

К числу прямых мер можно отнести снижение "цены" капитала (использование общих систем субсидирования или льготного налогообложения НИОКР), а также облегчение доступа к нему (развитие венчурного капитала, фондовых рынков). В отличие от США в Западной Европе большее распространение получили низкопроцентные займы как средство стимулирования инновационной деятельности в промышленности. Либерализация финансовых рынков дала возможность привлечь нетрадиционные источники финансирования, как институциональные (пенсионные фонды), так и частных лиц, заинтересованных в прямом инвестировании своего капитала в перспективные предприятия. В результате значительно вырос объем венчурного финансирования. [2]

Государство помогает инновационному бизнесу и косвенными методами, в частности через сферу образования, подготовку профессиональных кадров и формирование управленческих консультативных служб, путем увеличения мобильности рабочей силы, создания научно-технической инфраструктуры. В последние годы страны Западной Европы столкнулись с острой проблемой нехватки собственных кадров в области информационных технологии:

- в Германии университеты и политехникумы смогут подготовить к 2007 г. только 12 тыс. специалистов в данной области, в то время как потребность в них, по мнению немецких технологических компаний, составит сотни тысяч человек. В этой связи правительство предложило ослабить жесткое иммиграционное законодательство и разрешить выдать "вид на жительство" 20 тыс. специалистов из стран - не членов ЕС, а также иностранцам - выпускникам технических вузов.

- в Великобритании обсуждается вопрос об "управляемой" миграции, которая позволила бы привлекать ценных специалистов в сферы науки, новейшей технологии и предпринимательства.

Еще в конце 90-х годов XX века правительства заподноевропейских стран приняли комплексные долгосрочные национальные программы развития и стимулирования инновационной деятельности, которые были согласованны с общей стратегией государственного развития и действие которых происходит непрерывно до сегодняшних дней. [1]

Во Франции в 1999 г. вступил в силу Закон об инновациях, предусматривающий комплекс мероприятий прямого и косвенного характера, прежде всего по линии формирования нового инновационного бизнеса. Намечено повышение мобильности научного персонала государственных исследовательских центров и предоставление имбольшей свободы в организации собственных компаний и оказании консультаций частным промышленным фирмам; усиление связей между университетами и промышленностью в целях развития малого инновационного бизнеса; изменение налогового режима для инновационных компаний и упрощение процедуры создания высокотехнологичного бизнеса.

Правительство выделило 15 млн. Евро на конкурс проектов по организации новых высокотехнологичных фирм, в результате которого было отобрано 244 проекта, в том числе 21% - в области здравоохранения и биотехнологии, 21% - машиностроения и материалов, 18% - мультимедиа, 17% - телекоммуникаций и электроники, 15% -программного обеспечения, 5% - агрокомплекса, 3% - энергетики и окружающей среды.

В Великобритании повышение инновационной активности рассматривается как главный фактор обеспечения конкурентных позиций страны на мировых рынках. Министерство торговли и промышленности планирует увеличить к 2010 г. расходы по статье "поддержка инноваций и технологии" на 20%, при этом первостепенное значение придается развитию научно-технической инфраструктуры во всех отраслях хозяйства. Расходы по данной статье составляют 57% бюджета министерства на НИОКР. Остальная его часть предназначена на целевое развитие НИОКР в аэрокосмическом комплексе и энергетике, включая ядерную. [3]

По итогам 2006 г., самый большой объем средств по статье "поддержка инноваций и технологии" выделен на развитие инфраструктуры (32%), трансфер технологии (29%), распространение лучшей практики (10%).

Стимулирование инновационной деятельности выходит за национальные рамки и все в большей степени становится прерогативой ЕС . Европейская комиссией принят План действий в области инноваций, в котором наряду с финансированием (в основном путем мобилизации венчурного капитала на ранних стадиях проектов) намечены и направления косвенного содействия:

- защита интеллектуальной собственности. Комиссия выработала рекомендации по повышению эффективности патентной системы, в частности в отношении авторских прав в информационных сетях и расширения патентной охраны в биотехнологии.

- нормативная база и упрощение административных требований. Предлагается упростить процедуру создания и администрирования компаний. Кроме того, Комиссия разрабатывает новые организационные формы проведения совместных научных исследований, в частности статус Европейской компании и Европейских объединений по экономическим интересам ( European Economic Interest - EEIGs ).

- образование и профессиональное обучение. Предусмотрены меры по расширению мобильности научных кадров и использованию информационной технологии.

- ориентация программ научных исследований на инновации. В тематических программах пятой Рамочной программы ЕС в сфере НИОКР (1998 - 2000 гг.) приоритет отдан инновационной деятельности.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету