І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

центр, 2004. - 784 с.

5. Богатин Ю. В. Производство прибыли: / Ю. В. Богатин, Швандар В. А. Учеб. пособ. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 256 с.

6. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навч. посіб. -К.: Лі бра, 2002. - 72 с.

7. Растяпін А. В. Максимізація прибутку підприємства / А. В. Растяпін, С. П. Бубенко //

Фінанси України. - 2002. - №2. - С. 19 - 29.

8. Марюта О. М. Адаптивне управління прибутком підприємства / О. М. Марюта, О. К. Єлисєєва // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 83 - 89.

9. Керимов В. Э. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг» / В.Э. Керимов, Н.Н. Комарова, А. А. Епифанов // Аудит и финансовый анализ. - 2001. -№1. - Режим доступа: http://www.optim.ru/issues.asp.

10. Широбоков В. Г., Конструктивно-аналитический метод дифференциации затрат / В.Г. Широбоков, Яновский Л.П., Яновская М.Л. // Финансовый менеджмент. - 2004. -№2. - Режим доступа: http://www.dis.ru/fm/.

11. Близнюк Т. С. Методика определения постоянных затрат и практика ее использования / Т. С. Близнюк, В. Н. Дорман // Финансовый менеджмент. - 2002. - №6. - Режим доступа: http://www.dis.ru/fm/.

12. Савинкин А. Как оптимизировать ассортимент // Финансовый директор. - 2004. -№4. - Режим доступа: http://www.fd.ru/archive/9233.html

13. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебн. пособ. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.

Надійшла до редакції 19.10.2007року

УДК 336.748

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ЄВРО ДО ДОЛАРУ США НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Коробкіна О.В., магістрант Донецького національного технічного університету

Формування проблеми. Співробітництво країн будується на міжнародних угодах. Особливість таких угод полягає в тому, що в ній беруть участь дві і більш різні валюти, що зіставляються за допомогою валютного курсу. Найпоширенішою у використанні валютою є долар США. За даними Банку міжнародних розрахунків долар бере участь у 86% угод (89% - три роки потому), євро - у 37%, фунт стерлінгів - у 34% угод. [1, 12]. Сьогодні валютною парою євро-долар торгують у світі більш всього. Вона займає майже 30% світового обороту валютного ринку [2, c. 23]

Однак, співвідношення двох головних світових валют, долара і євро, є вкрай нестабільним. Це безпосередньо вплинуло на експортно-імпортні операції країн ЄС і США, що доводяться один одному головними партнерами. Через те, що економіки цих країн нараховують 57% світового ВВП, їхні експортно-імпортні операції мають вагоме значення для світової торгівлі. Крім того, ЄС і США разом охоплюють дві п'ятих світової торгівлі. Торгові потоки через Атлантичний океан досягають 1,7 мільярдів євро щодня. У 2003 році загальне число вдостороннего інвестування перевищило 1,5 трильйони євро. У 2005 році експорт товарів ЄС у США піднявся до 250 мільярдів євро, у той час коли імпорт з США - 234 мільярдів євро. Що стосується торгівлі

© Коробкіна О.В., 2007

34послугами, їх експорт із ЄС у США досяг 108,6 мільярдів євро в 2004 році, а імпорт зі США в ЄС - 93,0 мільярдів євро [3]. Таким чином, вивчення впливу валютного курсу EUR/USD на торгівлю між ЄС і США є сьогодні актуальним.

Вивчення досліджень і публікацій. Коливання валютного курсу залишає деяку невпевненість у світовій економічній сфері. Вони можуть діяти на прогнози з отриманню прибутку від торгівлі, на операційні рішення компаній, торговельні відносини між країнами. Саме тому привабливість проблеми впливу валютного курсу на торгівлю між країнами зростає щороку. Дослідження цієї проблеми перш за все відображається у роботах Ю. В. Макогона, Н. А. Бударіної, Б. Киселевського, Ю. Шихова, О. Шнипко, А. Анисимової, А. Субботіної, В. Ситнина та М. Арбит [2, 4-6, 11, 12, 14]. Також залежності торгівлі від валютного курсу та вагомість співробітництва США ї ЄС розглядається у публікаціях Європейської комісії [3] та підрозділу міністерства торгівлі США ( U. S. Census Bureau) [8].

Мета. Проте проблема впливу валютних коливань на торгівлю між двома вагомими для світу суб'єктами залишається недостатньо дослідженою. Саме тому метою даної статті є вивчення впливу динаміки валютної пари євро-долар на торгівлю товарами США і ЄС та світову торгівлю в цілому.

Основний матеріал. Будь-яка зміна валютного курсу впливає на експорт і імпорт товарів і послуг, а також сприяє припливу чи відтоку капіталу. Валютне коливання приводить до зміни конкурентноздатності всіх вітчизняних товарів і послуг — як тих, які експортуються, так і тих, які продаються на внутрішньому ринку, де вони конкурують з імпортними іноземними товарами. Для вітчизняних товаровиробників і економіки в цілому підтримувати внутрішню конкурентноздатність не менш важливо, а у визначених ситуаціях навіть важливіше, ніж зовнішню. Звичайно при зниженні курсу національної валюти експорт даної країни стає більш дешевим, а її імпорт - більш дорогим.

Одночасний і односпрямований вплив зміни валютного курсу на зовнішню і внутрішню конкурентоспроможність зумовлює його різноспрямовану дію на дві сто­рони торгівлі: девальвація позитивно впливає на динаміку експорту і негативно — на динаміку імпорту, а ревальвація — негативно на динаміку експорту і позитивно — на динаміку імпорту [4, 37].

Тривалий період часу майже 70% світових валютних резервів утворюються в доларах США. Ця валюта використовується для цієї мети, тому що значний період часу вона була відносно стабільною, випускалася державою, що має максимальну частку у світовій торгівлі, і визначені сировинні товари, зокрема нафта, деноміновані в доларах.

Вагомою погрозою домінуванню долара у світовій економіці став євро, який займає друге місце при вкладанні міжнародних угод. Після введення ця валюта частково успадкувала частку в розрахунках і резервах від німецької марки, французького франку й інших європейських валют, що використовувалися для розрахунків і заощаджень [5, 83].

Таким чином, уперше після закінчення Другої світової війни з'явилася валюта, яка здатна конкурувати з доларом США і потіснити його у всіх грошових функціях. Введення євро стало важливим для багатьох країн і може змінити світові тенденції, тому що більшість угод між торговими партнерами здійснювалися в доларах. Сьогодні ситуація починає змінюватися, у тому числі і на побутовому рівні. Позначення «умовних одиниць» у внутрішній торгівлі, що вважалося донедавна синонімом американського долару, все частіше має на увазі під собою євро [6, 70].

Для дослідження залежності розвитку світової торгівлі товарами від валютних коливань розглянемо динаміку валютної пари EUR/USD [7] та торгового балансу СШАз Європейським союзом, який є різницею між експортом та імпортом товарів [8]. Розрахуємо темп приросту динамічного ряду за формулою [9, 249]:

Tnp = Уі ~ Уі-1 *100, (1)

Уі-Х

де Tnp - темп приросту,

у - вибіркове значення валютного курсу чи торгового балансу,

і - порядковий номер значення валютного курсу чи торгового балансу.

Проведені розрахунки наведені у таблиці 1:

Таблиця 1 Розрахунок темпів приросту валютного курсу та торгового балансу

 

 

Валютний

Темп

Експорт товарів, млн. дол.

Імпорт товарів, млн. дол.

Торговий баланс, млн. дол., у

Темп приросту торгового

балансу, %

і

Період

курс EUR/USD, дол., у

приросту валютного

курсу, %

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01. 05

1,3123

 

14 110,9

21 997,6

-7 886,7

 

2

02. 05

1,3013

-0,84

15 005,3

23 647,1

-8 641,8

9,57

3

03. 05

1,3185

1,32

16 985,4

26 257,6

-9 272,2

7,29

4

04. 05

1,2936

-1,89

16 472,5

25 706,3

-9 233,8

-0,41

5

05. 05

1,2115

-6,35

16 060,9

26 691,3

-10 630,4

15,12

6

06. 05

1,2161

0,38

15 659,0

26 425,8

-10 766,8

1,28

7

07. 05

1,2037

-1,02

14 297,4

25 573,2

-11 275,8

4,73

8

08. 05

1,2299

2,18

14 459,9

25 534,3

-11 074,4

-1,79

9

09. 05

1,2243

-0,46

14 717,5

24 951,4

-10 233,9

-7,59

10

10. 05

1,2033

-1,72

15 938,5

27 799,9

-11 861,4

15,90

11

11. 05

1,1796

-1,97

16 297,6

27 795,4

-11 497,8

-3,07

12

12. 05

1,1846

0,42

16 432,3

26 395,5

-9 963,2

-13,35

13

01. 06

1,2097

2,12

15 206,8

24 878,4

-9 671,6

-2,93

14

02. 06

1,1959

-1,15

16 183,8

24 114,0

-7 930,2

-18,01

15

03. 06

1,2044

0,71

19 196,3

29 297,6

-10 101,3

27,38

16

04. 06

1,2277

1,93

17 591,6

27 054,7

-9 463,1

-6,32

17

05. 06

1,2788

4,16

18 399,7

29 601,5

-11 201,8

18,37

18

06. 06

1,2700

-0,68

19 312,2

28 397,9

-9 085,7

-18,89

19

07. 06

1,2693

-0,06

15 865,6

28 875,3

-13 009,7

43,19

20

08. 06

1,2805

0,89

17 540,0

28 457,7

-10 917,7

-16,08

21

09. 06

1,2735

-0,55

18 412,6

25 538,9

-7 126,3

-34,73

22

10. 06

1,2625

-0,86

18 886,0

28 222,8

-9 336,8

31,02

23

11. 06

1,2895

2,13

18 681,1

28 399,5

-9 718,4

4,09

24

12. 06

1,3218

2,51

18 720,5

27 643,4

-8 922,9

-8,19

25

01. 07

1,3004

-1,62

19 595,2

26 098,9

-6 503,7

-27,11

26

02. 07

1,3091

0,67

19 206,4

25 569,5

-6 363,1

-2,16

27

03. 07

1,3248

1,20

23 060,3

30 777,7

-7 717,4

21,28

28

04. 07

1,3514

2,01

20 215,0

29 255,0

-9 040,0

17,14

29

05. 07

1,3517

0,02

21 119,0

29 936,4

-8 817,4

-2,46

30

06. 07

1,3419

-0,73

20 754,8

29 941,5

-9 186,7

4,19

31

07. 07

1,3724

2,28

18 899,7

31 877,1

-12 977,4

41,26

32

08. 07

1,3620

-0,76

20 244,2

30 477,9

-10 233,7

-21,14

Як вже було зазначено зміцнення валютного курсу сприяє збільшенню імпорту та зменшенню експорту, що у свою чергу призводить до зменшення торгового балансу, та навпаки. Тому зростання валютного курсу EUR/USD повинно бути прямо пропорційне росту торгового балансу. Для наглядного аналізу відобразимо динаміку темпів приросту торговельного балансу та валютного курсу на рисунку 1.

На даному рисунку не можливо побачити зв'язок між показниками, тому дослідження впливу курсу EUR/USD на торговий баланс США і ЄС використаємо метод аналітичного групування. Він полягає в тому, що всі елементи сукупності групують, як правило, за факторною ознакою х і в кожній групі обчислюють середні значення результативної ознаки у, тобто лінія регресії оцінюється лише в окремих точках, які відповідають певному значенню х.

50

-40

період

Рисунок 1 Порівняння темпів приросту валютного курсу та торговельного балансу

За х приймаємо темп приросту валютного курсу, а за у - темп приросту торгового балансу.

На першому етапі аналізу кореляційного зв'язку проводимо вибір факторних ознак і визначення числа груп і меж інтервалів [10, 250]. Отже проведемо комбіноване групування значень за двома ознаками: за темпом приросту валютного курсу EUR/USD та темпом приросту торгового балансу, утворивши по чотири групи. Розмір інтервалу визначимо по формулі (2):

X    — X

h _ max min (2)

n

де X   , X min - максимальне та мінімальне значення показника, n - кількість груп

Таким чином, отримуємо розмір інтервалу для темпів приросту валютного курсу

h _ 4Д6 (—6,35) _ 2,6275 x 4

43 19 (—34 73) _ 43,19   ( 34,73) _ 8

y 4

Проведені розрахунки відображені у таблиці 2

Таблиця 2. Згрупування значень темпів приросту валютного курсу та торгового балансу

n

Групи значень темпів

Кількість значень темпів приросту торгового балансу

Разом

 

приросту валютного

 

 

 

 

 

 

курсу

[-34,73; -15,25]

[-15,25; 4,23]

[4,23; 23,71]

[23,71; 43,19]

 

1

[-6,35; -3,7225]

 

 

1

 

1

2

[-3,7225; -1,095]

2

2

1

 

5

3

[-1,095; 1,5325]

4

6

4

3

17

4

[1,5325; 4,16]

 

5

2

1

8

Разом

6

13

8

4

31

У даному випадку видно, що частоти розподілу темпів приросту концентруються по діагоналі, яка йде з верхнього лівого кута у правий нижній. Це свідчить про те, що існує прямий зв'язок між темпами приросту валютного курсу і темпами приросту торгового балансу. Із зростанням значень валютного курсу покращується торговий баланс країни.

На другому етапі проводимо оцінку лінії регресії — у кожній групі за факторною ознакою обчислюють середні значення результативної та факторної ознак [10, 252]. Групові середні обчислюємо за вихідними не згрупованими даними. Проведені розрахунки представлені у таблиці 3 в колонках 4 і 5.

Таблиця 3. Розрахунок групових середніх

n

Групи значень темпів

Кількість

Середній темп приросту

Середній темп приросту

 

приросту валютного курсу

випадків

валютного курсу, % xi

торгового балансу, % yi

1

2

3

4

5

1

[-6,35; -3,7225]

1

-6,35

15,12

2

[-3,7225; -1,095]

5

-1,67

-6,54

3

[-1,095; 1,5325]

17

0,71

1,97

4

[1,5325; 4,16]

8

2,42

7,70

 

Разом

31

-1,59

4,56

Зростання групових середніх рівня торгового балансу від групи до групи свідчить про наявність кореляційного зв'язку між показниками валютного курсу та торгового балансу. Однак випадок першої групи суперечить зробленому висновку. Значний темп приросту (15,12), якого досягнув торговий баланс у разі зміцнення валютного курсу долару на 6,35%, показує, що у даному випадку, а саме на протязі квітня 2005 року на імпорт та експорт товарів сильніше діяли інші фактори ніж коливання валютного курсу, а саме зростання конкурентоспроможності товарів, значні зміни світової ціни, отримання податкових пільг, укладання нових міжнародних угод та інші.

Проте, можна не лише стверджувати, що існує кореляційний зв'язок між факторною х і результативною у ознаками, а й визначити, як у середньому змінюється у зі зміною x на одиницю. Ефекти впливу х на у визначаються відношенням приростів се­редніх групових Ay : Ax [10, 253]. Обчислимо ефект впливу розміру темпів приросту валютного курсу на рівень темпу приросту торгового балансу. Проте випадок першої групи не беремо до уваги, бо він являє собою наслідок інших факторів ніж коливання валютного курсу.

Ay _ У3 У2 _ 0,71-(-1,67) _ 028

Ax   x3 x2    1,97-(-6,54) ,

Ay _ У4 У3 _ 2,42-0,71 _ 03 Ax    x4 x3    7,70 -1,97 ,

Отже, з підвищенням валютного курсу на 1% розмір торгового балансу збільшується: в третій групі порівняно з другою на 0,28%, в четвертій групі порівняно з третьою на 0,3%.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету