І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Отже, дотепер не втратили актуальності слова англійського філософа XIX ст. Д. С. Міля: «Логіка є загальний цінитель та суддя усіх досліджень» [50, с. 596]. Як відомо, поняття - це думка, відбита в узагальненій формі. Воно «відбиває суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв' язки. Якщо поняття ввійшло до наукового обігу, його позначають одним словом або використовують сукупність слів -термінів» [51, с. 15]. Методологічно значимою тут уважаємо тезу про те, що визначення обсягу й змісту поняття дають через родову ознаку й найближчу видову відмінність. Як правило, спочатку називають родове поняття, до якого поняття, що визначається, входить як складова. Потім указують на ту ознаку поняття, яка відрізняє його від усіх подібних, причому ця ознака має бути найважливішою й найсуттєвішою. Є певніправила визначення понять: правило розмірності вимагає, щоб обсяг поняття, що визначається, відповідав обсягу поняття, яке визначає, тобто ці поняття мають бути тотожними; нове поняття не повинне бути тавтологічним; поняття має бути чітким і однозначним. Якщо при визначенні поняття важко зазначити одну ознаку, називають декілька ознак, достатніх для розкриття специфіки його обсягу й змісту. Дійсно наукове визначення складних явищ і фактів не може обмежуватися формально-логічними вимогами. Воно має «містити оцінку фактів, об' єктів, явищ, що визначаються, органічно ввійти в чинну терміносистему науки» [51, с. 59-60].

РЕЗЮМЕ

Одной из ключевых основ правотворческой и правоприменительной деятельности остается применение соответствующих логических правил. В статье уделено внимание исследованию теоретико-методологических аспектов проблемы применения принципа ясности и доступности языка для адресатов актов во время дефиниции категориального аппарата национальной правовой системы.

SUMMARY

One of key bases of create the right and apply the right activity still has application of corresponding logic rules. In article the attention is given to research of theoretical-methodological aspects of a problem of application of a principle of clearness and availability of language to addressees of acts during a definition categor's the device of national legal system.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. - М.: Гардарики, 2006.

2. Методологические науки: проблемы и решения // Вопросы философии. - 1988. -№3. - С. 113-120.

3. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

4. Кресіна І.О., Матвіенко А.С., Оніщенко Н.М., Перегуда Є.В., Скрипнюк О.В., Балан С.В., Стойко О.М. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: Монографія / За ред. І. О. Кресіної. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006.

5. Лавріненко О. В. Алогізми в законодавстві про службу в органах внутрішніх справ України: теоретико-прикладні аспекти // Стратегические вопросы мировой науки -'2007: Мат. II межд. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 15-28 февраля 2007 г. - Дн.: Наука и образование, 2007. - Т. 5. - С. 69-71.

6. Лавриненко О. В. Дисциплинарная и морально-юридическая ответственность // Бизнес-Информ. - 1997. - №19. - С. 16-18.

7. Лавріненко О. В. Удосконалення в законодавстві про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов'язків. - Х.: Українська Академія державного управління при Президентові України, 2000. - С. 92-99.

8. Лавріненко О. В. Питання систематизації законодавства про службу в органах внутрішніх справ // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Мат. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 14-16 жовтня, 1998. - К.: Ін-т зак-ва Верховної Ради України, 1999. - С. 328-331.

9. Лавріненко О.В. Щодо реформи законодавства про працю працівників правоохоронних органів України // Вісник Університету внутрішніх справ. - 2001. -Вип. 12. - Ч. II. - С. 168-176.

10. Лавріненко О. В. Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства // Вісник Університету внутрішніх

справ. - 2001. - Спецвипуск. - С. 344-347.

11. Лавріненко О. В. Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. -2001. - Вип. 16. - С. 354-361.

12. Лавріненко О. В. Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ як тенденція розвитку інституту трудового договору // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2003. - №1. -С. 193-208.

13. Лавріненко О. В. Сучасний понятійний апарат науки соціального забезпечення: проблема термінологічної уніфікації та напрями її вирішення // Економіка, фінанси,

право. - 2004. - №9. - С. 29-38.

14. Лавріненко О. В. Поняття соціального забезпечення: історія та сучасність // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2004. - №2. - С. 206-219.

15. Лавріненко О. В. Поняття «соціальний захист» і «соціальне забезпечення»: їх зміст, співвідношення та правове значення // Правничий часопис Донецького університету. -2005. - №1. - С. 9-17.

16. Лавріненко О. В. Дослідження сучасного категоріального апарату спеціального трудового законодавства про переведення працівників ОВС по службі // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2006. - №2. - С. 290-304.

17. Лавріненко О. В. Системна трансформація трудового права України в контексті реалізації експотенціального закону розвитку науки // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. - №2. - С. 103-113.

18. Лавріненко О. В. Аналіз підзаконних актів, які регламентують переведення по службі як організаційно-правовий спосіб зміни службово-трудових правовідносин працівників   ОВС //   Науковий   вісник   Київського   національного університету

внутрішніх справ. - 2006. - №2. - С. 246-257.

19. Лавріненко О. В. Удосконалення правового забезпечення і понятійного апарату сучасного механізму соціально-правового захисту працівників ОВС України // Економіка, фінанси, право. - 2006. - №11. - С. 29-36.

20. Лавріненко О. В. Теоретико-правове дослідження чинників розвитку та понятійного апарату вчення про принципи трудового права // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2006. - №3. - С. 279-292.

21. Лавріненко О. В. Проблема термінологічної неузгодженості трудового законодавства і законодавства про службу в органах внутрішніх справ: теоретико-правовий та історико-правовий аспекти // Проблеми правознавства та правоохоронної

діяльності. - 2007. - №1. - С. 237-258.

22. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

23. Титов В., Марченко О. та ін. Юридична герменевтика з погляду сучасної формальної логіки // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №1. - С. 97-101.

24. Чуковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

25. Бобкова А. Г., Татькова З. Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкротства. - К.: Центр учбової літератури, 2006.

26. Лавриненко О. В. Специальные нормы в структуре современного механизма единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 2. - С. 150-159.

27. Закон України від 30.06.93 «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №35. -

Ст. 358.

28. Закон України від 16.12.93 «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Відомості Верховної Ради України. -1994. - №4. - Ст. 18.

29. Основи законодавства України про культуру від 14.02.92 // Відомості Верховної

Ради України. - 1992. - №21. - Ст. 294.

30. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №16. - Ст. 166.

31. Закон України від 18.10.05 «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №1. - Ст. 17.

32. Закон України від 24.06.04 «Про правові засади цивільного захисту» // Відомості

Верховної Ради України. - 2004. - №39. - Ст. 488.

33. Закон України від 02.06.05 «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №26. - Ст. 354.

34. Закон України від 19.11.92 «Основи законодавства України про охорону здоров'я» // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №4. - Ст. 19.

35. Закон України від 19.06.03 «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №39. - Ст. 351.

36. Основи законодавства України про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №23. - Ст. 121.

37. Закон України від 21.03.91 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №21. - Ст. 252.

38. Андрейцев В.І. Правова система в Україні: проблеми вдосконалення // Судова

апеляція. - 2006. - №2. - С. 45-51.

39. Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко: Монографія. - К.: Юридична думка, 2006.

40. Андрощук С. Принцип верховенства права. Визначення співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації // Юридичний журнал. - 2005. - №11. - С. 76-79.

41. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес / Под ред. Ю. М. Осипова. - М.: Гуманитарное знание, МП «Тритон», 1992.

42. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні. - Х.:

НУВС, 2004.

43. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине. - Х.: Одиссей, 2000.

44. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. - К.: Атіка, 2005.

45. Крижанівський А. Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія. -Одеса: Фенікс, 2006.

46. Баранівський В. Ф. Демократизація Збройних Сил України. - К.: Центр практичної філософії, 2001.

47. Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку. - Суми: ВТД «Університетська книга»,

2006.

48. Зуйкова Е. М., Ерусланова Р. И. Феминология и гендерная политика. - М.: ИТК

«Дашков и К0», 2007.

49. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації: Дис... д-ра юрид. наук; 12.00.08. - Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2000.

50. Антология мировой философии: В 4 т. / АН СССР, Институт философии. - М.:

Мысль, 1971. - Т. 3.

51. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи. - К.: Знання, 2006.

Надійшла до редакції 16.10.2007року

УДК 346.2:341.947

ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ В УКРАИНЕ: ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Малыга В.А., к.ю.н., доцент, Донецкий национальный университет Рябиченко Д.С.

Среди многих способов организации крупного бизнеса в ведущих странах мира доминирующее положение занимают финансово-промышленные группы. С конца ХІХ столетия и до нынешнего времени финансово-промышленные группы оказывают большое влияние на развитие и функционирование политических, экономических, социальных институтов.

В рыночных условиях, когда цели и развитие экономики диктуются потребностями рынка, формы интеграции капитала становятся добровольными. Они определяются представителями рынка с учетом спроса на производимую ими продукцию (услуги) и удовлетворения его на конкурентной основе. Государство для формирования эффективной структуры экономики поощряет развитие производства посредством системы льгот в области налогов, централизованных кредитов, формирование собственности и т. д. Наиболее эффективно это реализуется через создание и поддержку промышленно-финансовых конгломератов и иных организационных форм объединения банковского капитала, ресурсов науки, промышленности и государства. Одной из наиболее эффективных форм такой интеграции и являются промышленно-финансовые группы.

Промышленно-финансовые группы - это совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической интеграции. Причины возникновения групп вскрыл ещё Карл Маркс, описывая процесс слияния финансового и промышленного капитала.

Трансформация экономической системы Украины требует существенных преобразований. Одним из институтов, который может оказать позитивное влияние на развитие нашего общества являются промышленно-финансовые группы (ПФГ).

© Малыга В.А., Рябиченко Д.С., 2007

Процесс формирования правовой базы создания и деятельности ПФГ в Украине происходит сложно и противоречиво. На сегодняшний день правовой статус ПФГ в основном определяется Законом Украины о ПФГ и Положением о создании (регистрации), реорганизации и ликвидации ПФГ №781, утвержденным Кабинетом Министров Украины от 20 июля 1996 года. С 1 января 2004 года отдельные вопросы правового статуса ПФГ определяются Хозяйственным кодексом Украины, принятым 16 января 2003 года. Однако созданная правовая база оказалась недостаточной для успешной деятельности ПФГ в Украине, а некоторые положения даже препятствуют созданию ПФГ. Принятие Хозяйственного кодекса Украины дало новый толчок развитию хозяйственного законодательства, подтверждена необходимость дальнейшего развития ПФГ.

Проблемами создания и деятельности ПФГ в Украине занимались многие ученые, как экономисты, так и правоведы. Можно отметить Н. Саниахметову, С. Грудницкую, В. Мамутова, В. Хахулина, В. Гайворонского, В. Щербину и др. Однако, отдельные вопросы создания, деятельности, реорганизации, ликвидации ПФГ, вопросы порядка управления, отношений в группе, государственной поддержки в Украине остаются недостаточно исследованы. Это объясняет актуальность данного вопроса.

Целью статьи является рассмотрение правового статуса ПФГ, выявление проблем их становления и функционирования в Украине. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- раскрытие сущности ПФГ и ее эволюции;

- определение роли ПФГ в развитии экономики Украины;

-определение понятия ПФГ, соотношение с другими понятиями хозяйственного законодательства;

- анализ действующего законодательства Украины, определяющего правовые методы создания, деятельности и ликвидации ПФГ;

- анализ недостатков украинских нормативно-правовых актов о ПФГ и внесение предложений об их устранениях.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе промышленно-финансовой интеграции. Предмет исследования - правовое регулирование создания и деятельности ПФГ.

Внешне процесс формирования большого частного капитала на постсоветском пространстве проходил в формате глобального мирового процесса интеграции капитала - объединении промышленного и финансового капитала. В современных экономиках развитых стран возникали финансово-промышленные группы (ФПГ), которые объединяли в своем составе промышленные предприятия и финансовые структуры (банки). Мощнейшие ФПГ приобретают размеры транснациональных компаний (ТНК), которые охватывают в своей деятельности ряд стран. Именно ФПГ является стрежнем современных национальных экономик, определяют траектории их развития.

На современном этапе экономического развития в Украине появились экономические структуры, которые в соответствии с общепринятой мировой практикой попадают под определение промышленно-финансовых групп и способны прямо влиять на экономическое состояние государства. Отметим, что ПФГ претерпели в своем развитии довольно длительную эволюцию. Процесс централизации проходил на начальном этапе горизонтально - объединялись предприятия одной отрасли. После централизация стала развиваться и по вертикали: в орбиту объединений стали входить предприятия, связанные единой цепочкой технологического цикла. Такая форма    централизации    капитала получила  название  диверсификации. Развитиюпроцесса централизации по вертикали способствовала антитрестовская политика государства, стремящегося не допустить монополизацию определенной отрасли одним или группой промышленных гигантов [2, с. 33].

Современная ПФГ - это объединение большого числа заводов, комбинатов, компаний, финансовых и кредитных учреждений, часто имеющих довольно отдаленную связь друг с другом. Стремясь к поглощению конкурентов, ПФГ приобретают готовые мощности с обученным персоналом. В результате отпадает необходимость в организации нового производства. Они завладевают также научным потенциалом, аппаратом сбыта, заполучают дополнительный капитал. Поглощаются компании и не имеющие связи производственного или функционального характера. Бывали случаи приобретения заведомо убыточных фирм с целью использования их налоговых льгот.

Развертывание отечественных ТНК, в том числе транснациональных ПФГ с участием капитала России и других стран СНГ, по мнению многих исследователей вопроса, может стать определяющим фактором реинтеграции сегментов постсоветского экономического пространства и имеет перспективы выхода на рынки третьих стран. Большинство постсоветских стран при выборе формата функционирования большого капитала использовали клише существующих в мире ФПГ как наиболее привлекательную форму интеграции национальных экономических агентов. Причем при выборе такой формы преобладающее значение имели не столько сравнительная эффективность и конкурентоспособность ФПГ, которые продемонстрировала мировая практика, сколько высокая степень ее соответствия нуждам переходного периода, часть из которых ничего общего с рыночной трансформацией не имела [1, с. 26].

Среди постсоветских стран наиболее активно ФПГ начали формироваться на базе государственных предприятий и банков в России, благодаря широкому спектру целей деятельности ФПГ, неограниченностью круга возможных участников, определенному в Законе РФ о ФПГ (ст.2). Украинские исследователи данного вопроса, считают неоправданным ограничение участников в украинском законодательстве. Российский Закон о ФПГ был принят в 1994 году, а через год их уже было зарегистрировано около ста. Позднее большой частный капитал унаследовал эту форму. В результате мощные финансово-промышленные группы стали основной формой русского большого частного капитала.

В Украине в этот период также отмечалась значительная заинтересованность в создании ФПГ со стороны экономических агентов - государственных предприятий и банков. Причем сама идея объединения финансового и промышленного капитала в формате ФПГ была в основном импортированная именно из России. Уже в 1995 г. в Украине был принят Указ Президента «О финансово-промышленных группах», который по смыслу приближался к русскому варианту. Но в таком виде реализация идеи ФПГ натолкнулась на сопротивление парламента. Вместо Указа Президента парламент принял Закон Украины от 21 ноября 1995 г. N 437/95-ВР "О промышленно-финансовых группах в Украине", в котором стержневые позиции были значительно трансформированы. Настоящий Закон определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации промышленно-финансовых групп в Украине, транснациональных промышленно-финансовых групп, а также финансово-экономические условия их деятельности [10].

Анализ норм Хозяйственного кодекса Украины показывает, что ПФГ являются субъектом хозяйствования, возникающим в результате реализации полномочий собственника хозяйственными организациями, входящими в состав ПФГ, и органамигосударственной власти, которые наделены хозяйственной компетенцией и берут участие в создании групп. ПФГ возникает в результате установления на основе Генерального соглашения ПФГ хозяйственного обязательства, которое содержит элементы имущественно-хозяйственных и организационно-хозяйственных обязательств между названными участниками хозяйственных отношений, между ними и органами правления объединения предприятий (ст.2, ст.3, п.3 ст.125, п.1 ст.135, ч.3 п.2.ст.176 ХК Украины) [4].

Исследуя основные характеристики правового статуса ПФГ в Украине, можно отметить, что некоторые правовые нормы не соответствуют потребностям существующих и потенциальных ПФГ. Среди многих отметим такие проблемы как использование терминов ПФГ и ФПГ для определения одного и того же понятия. Требует дальнейшего развития порядок создания (регистрации ПФГ), особенно транснациональных ПФГ; необходимо несколько сократить во времени и упростить данную процедуру за счет сокращения длительности подготовки и принятия КМ Украины решения о создания ПФГ.

ПФГ, как объединение предприятий, связанных не уставными, а договорными отношениями, должны создать органы, которые будут наделены полномочиями планирования, принятия решений и контроля за их выполнением. [8, с. 115].

Если соотносить понятия «правосубъектность ПФГ» и «компетенция ПФГ», то следует отметить, что правосубъектность, очерчивающая общие грани деятельности ПФГ в сфере хозяйствования, оказывается шире ее компетенции. В отличие от прав, входящих в компетенцию ПФГ, которые она должна осуществлять, возможности, предоставленной правосубъектностью, подлежат обязательному использованию лишь в части, юридически гарантированной компетенцией [13, с. 102]. Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О промышленно-финансовых группах в Украине» разработан Кабмином для выполнение указа Президента Украины.

За время действия существующего закона «О промышленно-финансовых группах в Украине» подавляющее большинство попыток создать ПФГ в отраслях черной и цветной металлургии, сельскохозяйственного и химического машиностроения были неудачными.

Проект вышеупомянутого закона разработан с целью совершенствования правового регулирования вопросов создания, регистрации, реорганизации и ликвидации промышленно-финансовых групп в Украине, прежде всего путем упрощения процедуры создания промышленно-финансовых групп.

Законопроектом предусматривается:

-исключение положений об обязательном участии ПФГ в реализации государственных программ;

- устранение требований к объемам реализации ПФГ;

- введение наряду с транснациональной ПФГ понятие межгосударственной ПФГ, которая создается на основе международного договора;

- снятие ограничения относительно количества банков в составе ПФГ.

В проекте закона предлагается определить межгосударственную ПФГ как транснациональную ПФГ, создающуюся согласно международному договору Украины. Такое определение дает возможность создания межгосударственных ПФГ путем заключения межправительственных или межведомственных соглашений, которые не во всех случаях будут подлежать ратификации Верховной Радой. Законопроект снимает ограничение относительно возможности предприятий, учреждений, организаций быть участниками лишь одной ПФГ. Изъята также ст.4 действующего закона, касающаясяльгот, которые предоставляются главному предприятию и участникам ПФГ. Это касается льгот по налогообложению промежуточной и конечной продукции ПФГ.

Отметим, что в Проекте Закона Украины о ПФГ остались без внимания такие негативне аспекты действующего Закона, как: невозможность участия в ПФГ субъектов хозяйствования, совершающих некоммерческую хозяйственную деятельность ( без цели получения прибыли); определение головным предприятием ПФГ только лишь украинское предприятие; запрет банку быть головным предприятием ПФГ; безосновательно продолжительное рассмотрение правительством Украины документов о создании ПФГ. Более того, законопроект предлагает отменить все предусмотренные льготы для ПФГ, что скорее всего приведет к снижению роста ПФГ в стране.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету