І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

- злочинам проти власності, предметом посягання яких є термінали;

- контрабанді  терміналів та порушенням  митних  правил  при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України.

В разі визнання судом неправомірності введення IMEI-контролю повністю або вякий-небудь частині, постанова суду служитиме відправним базисом для подальших наукових досліджень з приводу реформування діючого законодавства України.

У рамках дослідження засад впровадження IMEI-контролю в Україні не можна не розглядати той факт, що існує можливість несанкціонованої зміни, підробки IMEI терміналу, який встановлений його виробником (далі - зміна IMEI), за допомогою персонального комп'ютера, спеціальних програмно-технічних засобів тощо [5; 6, с.26; 7; 34; 36; 38-39]. Це може робитися з метою приховування "зв' язків" терміналу з правопорушеннями, викликати появу терміналів з однаковими IMEI [5, 7, 39]. Особливо це актуально в умовах організованої скупки викрадених терміналів, їх реалізації та застосування без проходження митного оформлення в установленому законом порядку та без додержання відповідних умов нормативних документів у сфері телекомунікацій [5, 7].

З метою запобігання змінам IMEI терміналів пропонуємо визнати їх кримінальними злочинами, адже на даний час чинним законодавством України безпосередньо за такі дії юридична відповідальність не передбачена. Проте, ми не є прихильниками доповнення Кримінального кодексу України (далі - ККУ) додатковою статтею, що буде визначати новий склад злочину. На нашу думку, питання кваліфікації діянь, що пов' язані зі зміною IMEI, може вирішуватися на основі діючого законодавства України про кримінальну відповідальність - статей Розділу XVI ККУ "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп' ютерів), систем та комп' ютерних мереж і мереж електрозв' язку" [19, Розділ XVI]. В той же час, вказана пропозиція залишиться нездійсненою без напрацювання відповідних методик експертних досліджень, оперативно-розшукової, слідчої та судової практик, а отже потребує окремих ретельних наукових досліджень.

Щодо терміналів з однаковими IMEI, то, за нашим переконанням, їх роботу слід блокувати, але кожний такий випадок повинен спочатку розглядатися правоохоронними органами та НКРЗ в межах чинного законодавства України. Вважаємо, що зазначені вимоги сприятимуть впровадженню та дієвому функціонуванню IMEI-контролю.

Слід зауважити, що на сьогодні діяльність суб' єктів господарювання з ремонту та технічного обслуговування як апаратних, так і програмних складових терміналів (далі -ремонт та сервіс), що може бути безпосередньо пов' язана зі зміною IMEI, здійснюється взагалі без контролю з боку органів державної влади. Зазначимо, що некомпетентне втручання в роботу терміналу може призвести не тільки до його некоректного функціонування, а навіть завдати шкоди здоров' ю користувача. Це питання може бути вирішено, базуючись прикладі діючого порядку оптової та роздрібної реалізації терміналів на території України: ремонт та сервіс терміналів повинен здійснюватися тільки на дозвільній основі в порядку, передбаченому НКРЗ [10, п.10 ч.2 ст.14; 15, п.1.3; 18, ст.146]. Причому в особливих умовах дозволу повинні бути вказані перелік послуг, що можуть надаватися, конкретні типи терміналів, ремонт та сервіс яких дозволяється суб' єкту господарювання [15, п.1.4].

На нашу думку, мета дослідження досягнута, а саме: визначено основні організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання терміналів рухомого зв' язку, чітко сформульовані напрямки діяльності з впровадження IMEI-контролю на Україні, переконливо доведена нагальна необхідність та практична здійснимість його введення, що дозволить:

1) ефективно попереджувати:

- злочини проти власності, предметом посягання яких є термінали;

- злочини у сфері господарської діяльності - контрабанду терміналів, порушення митних правил при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України;

- порушення умов нормативних документів у сфері телекомунікацій при ввезенні з-за кордону, реалізації та застосуванні (використанні) терміналів на території України;

2) отримати економічні вигоди для України:

- зменшити витрати з бюджету на боротьбу з вищевказаними правопорушеннями;

- збільшити державні доходи за рахунок зростання обсягів виплат ввізного мита на термінали, платежів і зборів, які передбачені нормативними документами у сфері телекомунікацій при ввезенні з-за кордону, реалізації та застосуванні (використанні) терміналів на території України;

- стимулювати появу вітчизняного виробника терміналів;

3) захистити вітчизняного споживача:

- від застосування терміналів, що не відповідають умовам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- від отримання неякісних послуг з ремонту та технічного обслуговування програмно-апаратних складових терміналів.

Вважаємо за необхідне наголосити, що ґрунтовний аналіз чинного законодавства України дозволив дійти висновку про існування відповідних положень підзаконних нормативно-правових актів, що відповідають діючим законам України, дозволяють шляхом їх певного корегування та доповнення здійснити ефективну процедуру введення IMEI-контролю. Крім того варто додати, що IMEI-контроль можна застосовувати щодо протидії окремим із зазначених видів правопорушень, тобто впроваджувати його поступово.

Слід підкреслити, що деякі сформульовані у даній роботі положення мають дискусійний характер і можуть виступати підставою для подальших наукових досліджень цієї проблеми. Вбачаємо за доцільне зорієнтувати науковий пошук за наступними напрямками:

- аналіз світового досвіду впровадження та використання IMEI-контролю в частині його організаційного, правового, технічного забезпечення;

- вирішення питань узгодженості організаційно-правового забезпечення використання IMEI-контролю для блокування контрабандних терміналів та вимог сукупності правових норм, встановлених законодавством України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення терміналів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення й обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

- визначення механізму організації та правового забезпечення збору НКРЗ відомостей про термінали, які відповідають умовам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- розв' язання теоретичних та прикладних проблем кваліфікації діянь, що пов' язані зі зміною IMEI терміналів, як злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп' ютерів), систем та комп' ютерних мереж і мереж електрозв' язку.

РЕЗЮМЕ

Проведено системное исследование правонарушений в сфере использования оконечного оборудования подвижной (мобильной) связи, определены организационно-правовые основы применения возможностей информационно-телекоммуникационных технологий для противодействия данным правонарушениям, сформулированы предложения к действующему законодательству  Украины с  целью обеспечения

422внедрения информационно-правового механизма предупреждения указанных правонарушений.

SUMMARY

The offences in sphere of using terminal equipment for mobile communications are investigated, organizationally-legal bases of the using the abilities of the informationally-telecommunicational technologies for counteraction to these offences are certain, corresponding recommendations to the current legislation of Ukraine are offered.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Горностаев Ю.М. Перспективные рынки мобильной связи: Сер. "Связь и бизнес". -М.: МЦНТИ, ООО "Мобильные коммуникации", 2000. - 213 с.

2. Сотовая статистика. // Мир связи. - 2006. - №2. - С.10.

3. Число абонентов мобильной связи в Украине в сентябре с. г. выросло на 1,6 % - до 53,588 млн. человек. / Международная Маркетинговая Группа [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.rbc.ua/rus/newsline/2007/10/16/253340.shtml.

4. GSM subscriber statistics. / GSM Association 2007. - URL: http://uk.sitestat.com/gsm/gsmworld/s?Stats_Q1_2007&ns_type=pdf&ns_url=[http://www.gs mworld.com/news/statistics/pdf/gsma_stats_q1_07.pdf].

5. Дубецький А. Мобілки без стоп-крану. // Перша щоденна газета "Поступ" [Електронний ресурс]. - 8 лютого 2006 року - Режим доступу: http://postup.net.ua/articles/item;1174/?r=29&df=&dt=&k=. -08.02.2006 р.

6. Маркович А. Мобильная связь без секретов. - М.: ЗАО "Новый издательский дом", 2004. - 352 с.

7. Степанчиков С. Невловимі "трубки". Боротьба з крадіжками мобільних телефонів зайшла в глухий кут. Потрібні радикальні заходи. // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. - 3 березня 2006 року. - №7 (586). - Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/586/52691/

8. Is mobile phone theft a bigger issue now than in the past? FAQ's. / The Mobile Industry Crime Action Forum. - URL: http://www.micaf.co.uk/home.asp?Page_Info=13.

9. Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 р., №2681-III // ВВР України. - 2002. - №1. - Ст.2.

10. Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 р., №1770-III // ВВР України. - 2000. - №36. - Ст.298.

11. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р., №1280-IV // ВВР України. -2004. - №12. - Ст.155.

12. Митний кодекс України від 11.07.2002 р., J№92-iV // ВВР України. - 2002. - №38. -Ст.288.

13. "Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв" / Затверджено Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України "Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв" від 20.06.2007 р., №802 // Офіційний вісник України. - 2007. - №51. - Ст.2073.

14. "Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" / Затверджено Рішенням Національноїкомісії з питань регулювання зв' язку України "Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" від 03.11.2005 р., №117 // Офіційний вісник України. -

2006. - №1. - Ст.63.

15. "Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв" / Затверджено Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв' язку України "Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв" від 20.06.2007 р., №803 // Офіційний вісник України. -

2007. - №51. - Ст.2074.

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13.12.2001 р., №1652 // Офіційний вісник України. - 2001. - №51. -Ст.2273.

17. "Угода щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку" від 17.01.1997 р. / Ратифіковано Законом України від 03.03.1998 р., №149/98-ВР // ВВР України. - 1998. - №26. - Ст.165.

18. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., №8073-X. /Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731%2D10&p=1187700748298790.

19. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р., №2341-III. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341%2D14&p=1187700748298790.

20. Ипатов В.П., Орлов В.К., Самолов И.М., Смирнов В.Н. Системы мобильной связи: Учебное пособие. / Под ред. Ипатова В.П. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003. - 272 с.

21. International Mobile Equipment Identity (IMEI). / The National Mobile Phone Crime Unit. - URL: http://www.met.police.uk/mobilephone/imei.htm.

22. Стекло В.К., Беркман Л.Н. Нові інформаційні технології: Транспортні мережі телекомунікацій. - К.: Техніка, 2004. - 486 c.

23. Чекалин А.А., Заряев А.В., Скрыль С.В., Вохминцев В.А., Обухов А.Н., Хохлов Н.С., Немцов А.Д., Щербаков В.Б., Потанин В.Е. Защита информации в системах мобильной связи: Учебное пособие / Под общ. ред. А.В. Заряева, С.В. Скрыля. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - 171 с.

24. "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг" / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" від 09.08.2005 р., №720 // Офіційний вісник України. - 2005. - №32. - Ст.1935.

25. "Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв' язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв' язку" / Затверджено Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв' язку України "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку" від 26.01.2006 р., №179 // Офіційний вісник України. - 2006. - №8. - Ст.465.

26. "Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України" / Затверджено

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв' язку України "Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України" від 19.08.2005 р., №53 // Офіційний вісник України. - 2005. - №43. - Ст.2723.

27. Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 р., №565-XII. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12&p=1190113883284477.

28. "Інструкція про порядок формування та використання в органах внутрішніх справ автоматизованого банку даних оперативно-розшукового і профілактичного призначення" / Затверджено наказом МВС України "Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України" від 17.11.2003 р., №1395.

29. "Роз'яснення положень наказу МВС України від 17.11.2003 р. №1395 щодо порядку обліку викрадених мобільних телефонів" від 24.06.2004 р., №16/02-2593.

30. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності: Монографія / Кер. авт. кол. Швець М.Я.; За ред. В.В. Дурдинця, В.О. Зайчука, В.Я. Тація. - К.: Навч. книга, 2005. - 639 с.

31. New Measures To Combat Mobile Phone Robbery. Press Releases. / Press Officer. Home Officer. - URL: http://press.homeoffice.gov.uk/press-releases/mobile-phone-robbery?version=1.

32. CEIR Back in the Spotlight. / GSM Association 2007. - URL: http://www.gsmworld.com/using/security/index.shtml.

33. Central Equipment Identity Register (CEIR). / The National Mobile Phone Crime Unit. -URL: http://www.met.police.uk/mobilephone/ceir.htm.

34. Игошина Д. "Мобильных" воров поймают на СИМ-карте. // Национальная информационная служба Страна.Ru. [Электронный ресурс]. - 21 июня 2005 года. -Режим доступа: http://www.strana.ru/stories/03/12/26/3458/251362.html. -21.06.2005.

35. Семенов Г. В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи. // ИНФОРМОСТ: Средства связи. - 2001. -№3. - С.37-45.

36. Сотовых операторов могут обязать отключать краденные мобильные телефоны. / Ассоциация операторов сетей GSM [Электронный ресурс]. - 25 апреля 2005 года. -Режим доступа: http://www.gsmrus.ru/ru/news/113/?show=4&year=2005.

37. Україна випереджає Європейський Союз у створенні "Електронної митниці". / Урядовий портал: Новини центральних органів влади. Прес-служба Держмитслужби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art id=50068652. -05.10.2006.

38. Муртазин Э. Перепрошивка телефонов в России. - уголовные дела открыты // Mobile-review.com [Электронный ресурс]. - 5 июля 2005 года - Режим доступа: http://www.mobile-review.com/articles/2005/turma.shtml. -05.07.2005.

39. Re-programming. / The National Mobile Phone Crime Unit. - URL: http://www.met.police.uk/mobilephone/reprogramming.htm.

Надійшла до редакції 15.04.2007р.

УДК -342.3

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

УКРАИНЫ

Антошкина В.К., к.ю.н., доцент, Бердянский университет менеджмента и бизнеса Фролов Ю.М., к.ю.н., доцент, Бердянский университет менеджмента и бизнеса

Идея правового государства, входящая в золотой фонд общечеловеческих ценностей, в Украине на высшем законодательном уровне закреплена в Конституции 1996 года [1]. И хотя в статье 1 Основного Закона прямо указывается, что правовое государство в Украине есть, думается, это скорее пока лишь благородная цель, к достижению которой нам необходимо стремиться. Мы не должны заниматься лакировкой нашей государственности, выдавая желаемое за действительное. Украинское государство за всю историю своего существования еще ни одного дня не было правовым государством. Чтобы его можно было назвать таковым, очень многое предстоит ещё сделать.

Процесс формирования и становления правового государства занимает длительное историческое время. В силу ряда объективных и субъективных причин данный процесс в Украине носит сложный и противоречивый характер. Медленно реформируется действующая правовая система, которая по многим своим параметрам еще не отвечает стандартам правового государства. В настоящее время мы лишь «вживаемся» в законодательство, соответствующее рыночным отношениям. Убеждаемся в том, что между провозглашением идеи правового государства и ее реализацией - дистанция огромного размера. Вместе с тем разумной альтернативы правовому государству в нашей стране не существует

Сегодня принципиально важно теоретически обосновать концепцию украинского правового государства и предложить основные направления его формирования в условиях нашей действительности, характеризующейся пока еще невысоким уровнем парламентской культуры, правовым нигилизмом, слабостью демократических традиций, искусственно созданным противостоянием «запада и востока».

Цель данного исследования - проанализировать сущность и основные черты (признаки) правового государства, принципы его формирования (принцип разделения властей, принцип господства права и верховенства закона и др.), и внести предложения по ускорению процесса создания в Украине правового государства.

Правовое государство - явление многомерное. Основные принципы его формирования в самом общем виде можно представить следующим образом - принцип разделения властей, принцип господства права и верховенства закона, связанность государства и его органов правом, принцип взаимной ответственности государства перед гражданином и гражданина перед государством, принцип судебной защиты прав личности.

Необходимой предпосылкой создания правового государства является гражданское общество - открытое, демократическое, саморазвивающееся, в котором уважаются законы, соблюдаются принципы гуманизма и справедливости. Правовое

© Фролов Ю.М., Антошкина В.К., 2007

426государство призвано выступать слугой гражданского общества, его доверенным представителем.

Разделение властей - важнейший принцип правового государства, одно из достижений человеческой цивилизации.

Государственная власть понимается как совокупность властных функций, осуществляемых независимо друг от друга различными органами. Единственным ее источником является народ, который осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы.

Согласно статье 6 Конституции Украины [1] государственная власть реализуется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Конкретизация данной конституционной нормы получила закрепление в соответ­ствующих разделах Основного Закона, определяющих статус и полномочия Президента Украины (раздел 5), Верховного Совета Украины (раздел 4), Кабинета Министров (раздел 6) и правосудия (раздел 8).

Основной смысл принципа разделения властей состоит в том, чтобы рассредоточить в разумных пределах осуществление важнейших функций государства между отдельными ветвями власти. При этом каждая ветвь власти сосредоточена на выполнении преимущественно одной из функций государства.

В Украине законодательная власть представлена парламентом - Верховным Советом Украины, который в соответствии со статьей 75 Конституции [1] является единственным органом законодательной власти в стране.

В соответствии со ст. 93 Конституции Украины [1] право законодательной ини­циативы в Верховном Совете Украины принадлежит Президенту Украины, народным депутатам Украины и Кабинету Министров Украины, в отдельных случаях законопроекты может вносить Национальный банк Украины. Исполнительную власть осуществляет Правительство - Кабинет Министров Украины. Это высший орган в системе органов исполнительной власти, который состоит из Премьер-министра, Первого вице-премьер-министра, вице-пример-министров и министров (ст. 114 Конституции Украины).

Правосудие в Украине (ст. 124 Конституции) [1] осуществляется исключительно судами - Конституционным судом Украины и судами общей юрисдикции. Народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через народных заседателей и присяжных.

В правовом государстве все три ветви власти призваны сдерживать и уравнове­шивать друг друга: каждая в отдельности не только выполняет свои функции, но и в случае необходимости она имеет в своем арсенале способы сдерживания других ветвей власти - при попытке, например, использования волюнтаристских методов правления.

Все три ветви власти должны быть одинаково подчинены закону, в этом - основа их единства. Обострение отношений между ними (особенно между исполнительной властью и Президентом) может ослабить и даже парализовать в целом управление обществом и государством.

Важнейшей целью осуществления на практике принципа разделения властей является предотвращение узурпации всей государственной власти одним лицом. Правовому государству противопоказаны в какой бы то ни было форме тирания, культ личности, вождизм.

Принцип разделения властей не предполагает создания «китайской стены» между отдельными ветвями власти. В реальной жизни каждая ветвь власти вторгается в сферу другой власти. Даже в демократических государствах нередко законодательствует нетолько парламент, но и исполнительная власть (например, декрет-закон Президента Италии, временный акт Президента Франции, имеющий силу закона). С другой стороны, например, Конгресс США издает «частные законы», имеющие в основном распорядительный характер, что, по существу, является функцией исполнительной власти. Суды, объявляя законы неконституционными, тем самым вторгаются, в известных пределах, в сферу законодательной власти.

Любое государство с демократической формой правления функционирует и развивается нормально лишь в том случае, когда в нем принцип разделения властей не только провозглашается, но и реализуется.

Сегодня система разделения властей в Украине находится в стадии становления. Идет «притирка» различных ветвей власти друг к другу, вырабатывается определенная модель их взаимоотношений, ведется поиск наиболее оптимальных форм взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти.

Важная роль в становлении правового государства принадлежит соблюдению принципа господства права и верховенства закона.

Иногда можно слышать такого рода суждения: каждое государство является правовым в силу того, что оно имеет законы. Думается, это весьма поверхностное (если не сказать наивное) представление о правовом государстве. Когда речь идет о правовом государстве, то имеется в виду не просто наличие в нем законов. Правовое государство предполагает, прежде всего, верховенство и торжество закона, господство права. С этих позиций далеко не каждое государство можно назвать правовым. Все государственные органы, должностные лица и граждане должны действовать в рамках закона и ему подчиняться.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету