І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Гарантії конфіденційності належать до істотних ознак адвокатської діяльності, на що вказує і Кодекс поведінки юристів Європейського співтовариства, прийнятий ще 28 грудня 1988 року. В Україні адвокатська таємниця оберігається законом. Передбачена кримінальна відповідальність за втручання у діяльність адвоката [19. с.39].

Однак на практиці зустрічаються факти грубого порушення прав адвоката, а добитися від прокуратури порушення кримінальної справи в цих випадках дуже важко.

Так, слідчий М. та співробітники одного із СІЗО провели обшук адвоката, вилучили у нього ряд документів з адвокатського досьє. У відповідь на зауваження адвоката про незаконність дій слідчого, той зухвало відповів, що одержаний позитивний результат буде виправданням його дій. Незважаючи на скаргу адвоката і звернення Президента Спілки адвокатів з цього приводу в Генеральну прокуратуру в порушенні кримінальної справи було відмовлено. Публікація про цей випадок мала такі наслідки: слідчий звернувся до суду з вимогою про компенсацію моральної шкоди, і журналу, який опублікував листа Президента Спілки адвокатів, і адвокатам журналу "Адвокат" коштувало неаби-яких зусиль захиститися від цих вимог [19. с.39].

Підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити певні висновки. Головна соціальна місія, фундаментальне призначення адвокатури - це захист прав людини. Дане положення має бути основоположним у вирішенні проблеми досконалого функціонування цього надзвичайно важливого правозабезпечувального інституту. Реальна здійсненність і надійна захищеність прав людини - найвищий критерій гуманістичності, прогресивності, «якісності» адвокатури. Будь-які системи організації та діяльності адвокатури, що існують нині у різних країнах, будь-які пропозиції щодо їх поліпшення, удосконалення мають оцінюватися саме під кутом зору їх здатності забезпечити права людини.

Одними із спірних та дискусійних питань щодо участі адвоката у кримінальному процесі залишаються питання про розширення можливостей захисника - адвоката на попередньому слідстві, його більш активна позиція при збиранні доказів, зокрема, можливість відібрання пояснень від свідків за їх згодою, допуск адвоката до участі у допиті свідків слідчим, допуск адвоката до участі у справі з моменту порушення кримінальної справи, право захисника оскаржити дії слідчого в суд, оспоривши, наприклад, відмову у клопотанні про ексгумацію трупа, призначення повторної експертизи або експертизи швидкопсувних продуктів тощо.

В новому Кримінально-процесуальному кодексі України, Законі України "Про адвокатуру", слід усунути всі зазначені нами у цьому підрозділі обмеження професійної адвокатської діяльності, стосовно захисту прав та законних інтересів підзахисного. Надати можливість захиснику одночасно оскаржити до суду будь-яке рішення органів досудового слідства, та рішень суду в апеляційному порядку, які обмежують його професійні та процесуальні права, що повністю відповідає ст.ст.16-22 "Основних положень про роль адвокатів", які передбачають обов' язок урядів забезпечити адвокатам: можливість здійснювати свої професійні обов' язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання; недопущення ідентифікування адвокатів з клієнтами та їх справами у зв' язку з виконанням професійних обов' язків; визнання й додержання конфіденційності зв' язків адвоката з клієнтом у рамках відносин, пов' язаних із виконанням ним своїх професійних прав та обов' язків; виключення можливості покарання або погрози його застосування чи можливості обвинувачення за дії, виконувані відповідно професійних обов' язків, стандартів та етичних норм. А п.3 ч.2 ст.48 КПК України, на нашу думку, слід доповнити переліком матеріалів, з якими захисник має вправі ознайомитися після його допуску до захисту.

Слід зазначити також, що при встановленні у адвоката недостатніх знань або некомпетентності, питання про можливість подальшого перебування такої особи в адвокатурі повинен вирішуватися атестаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

РЕЗЮМЕ

Данная научная статья посвящена проблеме исследования вопросов, связанных с деятельностью адвоката в уголовных делах, кругом его профессиональных прав и обязанностей, а также значением адвокатуры в Украине. Кроме того, в статье рассмотрены проблемы определения понятия адвокатуры, ее функций и правового положения адвоката в уголовном процессе в Украине.

SUMMARY

The article deals with the problem of researching the matters linked with the lawyer's activity in criminal cases, the amount of this professional rights and duties as well as the importance

of advocacy service in Ukraine. Besides the problems of defining the notion of advocacy, its functions and legal status in Ukraine's criminal process have been investigated.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Титов А. М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Монографія. - Донецьк, 2005. - 267 с.

2. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.59.

3. Добровольський С. В. Значення розвитку адвокатського самоврядування для забезпечення якісної правової допомоги // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнародного семінару. - Харків - Київ, 2006. -

С. 208-211.

4. Адвокатура // Энциклопедический словарь / Под ред. Андреевского И.Е. - Т. 1. -СПб, 1890. - 557 с.

5. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. - Ч. 1. - СПб, 1893.

6. Чельцов М.А. Об адвокатской профессии и юридической природе советской адвокатуры // Советское государство и право. - 1980. - №7. - С. 23-26.

7. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката - захисника у кримінальному процесі: Навчальний посібник - К.: Атіка, 2003. - 352 с.

8. Лупинская П. А. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие. - М.: Новый

юрист, 1997. - 534 с.

9. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. - Т. 1. - Санкт-Петербург:

Альфа, 1996. - 552 с.

10. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради. -1993. - №9. - С.62.

11. Башенко С.В., Азаров Ю.В. Так ли уж необходим новый закон об адвокатуре? // Адвокат. - К.: 2007. - №7. - С. 58-63.

12. Тертишник     В. М.     Науково-практичний     коментар     до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: «Видавництво А.С.К.», 2003. - 1051 с.

13. Бронза Й.Л. Пробелы Закона - проблемы адвокатуры // Адвокат. - К.: 2002. - №4-5.

- С. 10-12.

14. Кармазин Ю. А., Стрельцов Е. Л. Уголовный кодекс Украины: Комментарий. - Х.: -

«Одиссей». - 2002. - 959 с.

15. Владимиров Л.Е. Advocatus miles (Пособие для уголовной защиты) (Извлечение) Судебное красноречие русских юристов прошлого. - М.: МГП «Фемида», 1992. - 387 с.

16. Щур Б.В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: Монографія / За ред. Шепітька В.Ю. - Х.: Гриф, 2005. - 327 с.

17. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика: Монография / Под общ. ред. Яблокова М.П. - М.: ЛексЭст, 2002. - 287 с.

18. Баев М. О. Тактические основы деятельности адвоката - защитника в уголовном судопроизводстве. - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. - 435 с.

19. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. - К.: Вища шк., 2002.

- 271 с.

Надійшла до редакції 15.11.2007р.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

4 - 5 травня 2007 року у Пущі Озерній (м. Київ) відбулися Загальні збори Академії економічних наук України. На зібранні виступали керівники регіональних центрів та відділень академії, а саме: Президент Академії економічних наук України Чумаченько М.Г., віце-президент АЕН України д.е.н. Білопольський М.Г., віце-президент АЕН України академік Геєць В.М., заступник міністра економіки, д.е.н., професор Мунтіян В.І., академік АЕН України Амоша О.І., віце-президент АЕН України Савельєв Є.В., академік АЕН України, д.е.н., професор Макогон Ю.В., Президент Української академії аграрних наук, академік Саблук П.Т., д.е.н., професор Багрова І.В., д.е.н., професор Фі-льштейн Г.М. Крім того, слухався звіт ревізійної комісії, обиралися нові члени академії, проводилося обговорення доповідей та проблем підготовки до 15-ї річниці заснування АЕН України._

Звіт президії АЕН України робить Президент академії, академік НАН України

М.Г. Чумаченко

Зі звітною доповіддю Президії виступив президент Академії економічних наук України Чумаченько М. Г. Він наголосив, що діяльність Академії у звітному періоді сконцентровано можна розглядати в декількох традиційних напрямках: наукові допові­ді, участь у підготовці законів України, постанов Уряду України, указів Президента України; публікації; організація та участь з доповідями на конференціях, семінарах; ко­нтакти з зарубіжними вченими; освітянська діяльність, заснування та розвиток науко­во-дослідницьких та інших установ.

Вченими Академії проведено аналіз законодавчих нормативних документів з точ­ки зору їх впливу на розвиток вищих навчальних закладів України, їх економічний стан та рівень підготовки фахівців, інтеграцію вищої школи України у європейське освітян­ське середовище.

Після затвердження Верховною Радою України Послання Президента «Україна: поступ у XXI століття» актуальним і незаперечним пріоритетом національної інтегра­ційної політики України, як незалежної держави, став курс на європейську інтеграцію, набуття нею асоційованого, а згодом і повноправного членства у ЄС. В цих умовах еко­номічна відповідальність уряду зростає значною мірою, тому особлива увага у дослі­дженнях приділяється питанням впливу держави на розвиток сучасної української еко­номіки, особливе місце в якій займають підприємницькі структури.

Під керівництвом віце-президента Академії академіка НАН України Валерія Ми­хайловича Геєця основними напрямками наукових досліджень минулого року було об­ґрунтування стратегії розвитку економіки України на довгострокову перспективу, з ви­користанням методологічних положень ендогенізації економічного зростання. На цій основі здійснена постановка проблеми переходу від розвитку в умовах підвищення зо­внішніх чинників до реалізації переважно ендогенно (внутрішньо) орієнтованої страте­гії розвитку, що базується на випереджаючих темпах зростання галузей-лідерів іннова­ційного розвитку та забезпечується підвищенням ролі галузей, розвиток яких стимулю­ється нагромадженням соціального капіталу завдяки випереджаючому розвитку знан-няємних галузей економіки.

В м. Чернігові за участю академіка Миколи Петровича Бутка проведено Міжнаро­дний інвестиційний форм та затверджено сесією обласної ради «Стратегія соціально-економічного розвитку Чернігівської області».

Чумаченько М. Г. у доповіді зауважив, що на протязі звітного періоду президією було організовано та проведено 10 засідань, на яких обговорювалися поточні питання організаційного, фінансового та інформаційного характеру. Протягом звітного періоду Президією академії, 9 відділеннями та 6 регіональними центрами, дійсними членами академії проведено значну роботу, спрямовану на виведення економіки країни з кризи, над науковою розробкою та практичним втіленням в життя реформування економіки. Підготовлено та подано до керівних органів як державних, так і регіональних велику кількість наукових доповідей, проектів Законів України, Указів Президента України, постанов уряду.

Відповідно до угоди про співпрацю в сфері економіки природокористування та охорони навколишнього середовища між Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Волинським державним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк), Терно­пільським державним економічним університетом, Спілкою економістів України, нау­ковцями Академії економічних наук України під керівництвом віце-президента Спілки економістів України академіка Володимира Івановича Павлова проведено дослідження «Розробка теоретико-методологічних засад регіональної політики просторового розви­тку в умовах європейської інтеграції». Апробація та впровадження результатів прове­дено на території Західного Полісся.

Самостійним напрямком стали проблеми агропромислового комплексу, розробка наукових основ розвитку виробництва та формування ринку продовольства, над якими плідно працюють академіки П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, В.І. Бойко, В.І. Благо­датний, Л. О. Мамуль, І. І. Кукурудза, В. С. Уланчук.

Активно працює Міжнародна секція АЕН України, яку очолює академік Юрій Во­лодимирович Макогон. У своїй доповіді він указав на те, що в рамках цієї секції вико­нується дослідницька тема «Розробка теоретико-методологічних та науково-методичних основ розвитку міжнародних економічних відносин України». Академіком Ю. В. Макогоном у співавторстві запропоновано економіко-математичну модель інно-ваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації світового ринку тех­нологій.

Про роботу Міжнародної секції Академії економічних наук України та Східного центру АЕН України доповідає Ю.В. Макогон

Крім того, секція разом з кафедрою «Міжнародна економіка» Донецького на­ціонального університету, а також Донецьким філіалом Національного інституту стра­тегічних досліджень організовує та проводить міжнародні науково-практичні семінари та конференції із залученням вчених України, а саме науковців Національного технічного університету (м. Донецьк), Державного університету управління, Техно­логічного університету «Поділля», Тернопільського національного економічного університету, Львівського національного університету ім. І. Франко, Київського на­ціонального університету ім. Т. Шевченко, Економічного університету ім. Гетьмана, Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ) та Маріупольського гу­манітарного університету, а також фахівців ближнього та далекого зарубіжжя - Мос­ковської фінансової академії, Білоруського державного університету, Білоруського тор­гово-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель), Ростовського дер­жавного університету, Сандерлендського університету (Великобританія), Університету м. Барі (Італія) та ін.

Асоціація економістів міжнародного напрямку активно співпрацює з такими нау­ковими організаціями, як Господарська академія ім. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) та Утрехтський університет (Нідерланди).

Ю. В. Макогон підкреслив, що у звітному періоді був підписаний Договір про співробітництво з Ризьким технічним університетом, в рамках якого науковці прийма­ють участь у конференціях. Разом з університетом Суецького каналу (Єгипет) була проведена наукова конференція у м. Рига. Професори з Єгипту також приймали участь у міжнародних конференціях, що були організовані секцією з університетом м. Ніш (Сербія), здійснювався обмін делегаціями вчених з Інститутом економічних досліджень (м. Єреван, Вірменія), Єреванським державним університетом (Вірменія) та Московсь­ким державним університетом ім. М. Ломоносова (РФ). У 2006 році підписаний загаль­ний проект з університетом м. Ноттингем (Великобританія), фондом «Нарфілд».

На основі договорів Асоціації з «Донецькгормаш» та «Азовмаш» про творче спів­робітництво здійснюється науково-технічний обмін дослідженнями проблем виходу підприємств на нові ринки збуту.

У звітному році здійснювалося залучення до виконання наукових досліджень ке­рівників країни та Донецької області: Близнюка А.Ф., Грішина Г.А., Хребтова А.О.; мі­ста: Лук'янченка О.А., Волкова М.І., Богачова С.В.; провідних підприємств області: Ландика В.І. («НОРД»), Янковського М.А. («Стирол»), Скударя Г.М., Панкова В. А. («НКМЗ»), Савчука О. В. («Азовмаш»), Соколова Г. В. («Донецьксталь») та ін.

Особливо слід відзначити конференцію, яку Асоціація провела у вересні 2006 ро­ку в м. Албена (Болгарія) разом з болгарськими, російськими та сербськими вченими та робітниками науки і вищої школи з проблем розвитку Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ під патронажем Господарської академії ім. Ценова (м. Свіш-тов, Болгарія) та Таганрогської міжрайонної ТПП.

Окрім традиційних для секції наукових проблем розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, залучення іноземних інвестицій, функціонування вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, розпочата розробка нових напрямків дослідження - реструктуризація економіки старопромислових регіонів України, розвиток співро­бітництва між країнами в рамках міждержавних об' єднань, політика енергозбере­ження, розвиток трансграничного співробітництва і тому подібне.

За останній рік виконані роботи над розділом «Шляхи вдосконалення зовнішньо­економічної діяльності» у рамках програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року - «Донецька область - 2020».

Новою формою наукової роботи секції стали дискусії у вигляді круглих столів, які проводить кафедра міжнародної економіки Донецького національного університету ра­зом з Регіональним філіалом Інституту стратегічних досліджень у Донецькій області. Виділені наступні напрямки досліджень: розвиток економіки сходу України: демогра­фічний фактор; екологічні проблеми старопромислових регіонів України; стратегія енергозабезпечення України - альтернативні джерела енергії; змінювання перспективи суспільно-політичного стану регіонів після виборів 2006 року.

Ряд науковців-членів міжнародної секції брали участь у розробці держбюджетної теми Інституту економіки промисловості НАН України «Аналіз і розробка рекоменда­цій щодо вдосконалення інтеграції науково-технічної сфери України (регіону) у світову економічну систему». Також приймав участь у виконанні теми Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Напрямком його дослідження є «Удосконалення законодавства про статус суб' єктів господарської діяльності і його застосування для попередження економічних правопорушень (у тому числі злочинів)» (номер держрегіс-трації 0199u001837, підтема: Економіко-правове забезпечення підвищення ефективнос­ті участі суб' єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності).

1 та 15 листопада 2006 року Ю. В. Макогоном була зроблена доповідь на парламе­нтських слуханнях в м. Києві та Суспільних слуханнях в Облдержадміністрації м. До­нецька на тему «Вступ України до СОТ: проблеми та перспективи».

У звітному періоді секцією міжнародної економіки підготовлені та направлені до Секретаріату Президента України, а також включені до послання Президенту України до Верховної Ради науково-аналітичні огляди за результатами наступних досліджень, зроблених разом з Інститутом економіки промисловості НАН України:

- Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України: пошук альте­рнативних джерел енергії;

- Стратегія підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих областей України в умовах глобалізації;

- Енергозабезпечення України: альтернативні джерела енергії;

- Розвиток співробітництва між країнами південно-східної Європи у рамках Орга­нізації чорноморського економічного співробітництва: економічний аспект.

Результати досліджень секції економістів-міжнародників відправлені до Адмініс­трації Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Донецької об­лдержадміністрації (до управління зовнішніх зв' язків та зовнішньоекономічних зв' язків), Ради зі спеціального режиму інвестування та спеціальних економічних зон Донецької області, посольствам країн, представники яких брали участь у роботі семіна­ру.

У Східному науковому центрі, яким теж керує Ю.В. Макогон, під керівництвом академіків Олександра Івановича Амоши та Ольги Федорівни Новікової теоретично об­ґрунтовано та розроблено Концепцію соціальної держави України; Концептуальні ос­нови розвитку трудового потенціалу, Концепцію розвитку професійно-технічної освіти, пропозиції до Концепції демографічного розвитку до 2015 року; розроблено пропозиції до формування проекту Стратегії національної безпеки України в економічній, соціа­льній, політичній сферах; розроблено пропозиції з удосконалення законодавства Украї­ни про порядок вирішення колективних трудових спорів, про сприяння інноваційній діяльності, про пенсійне забезпечення, про стимулювання розвитку регіонів, про соціа­льне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Доповідає академік НАН України О.І. Амоша

У дослідженнях академіка АЕНУ Лариси Михайлівни Кузьменко виявлено, що концептуальна база державної регіональної політики повною мірою не відповідає ви­могам забезпечення децентралізації регіонального управління. Пропонується до чинної Концепції державної регіональної політики внести зміни та доповнення щодо забезпе­чення соціальної орієнтації розвитку регіонів, удосконалення заходів регіонального розвитку з одночасним відповідним процесом упорядкування діяльності органів усіх рівнів управління.

Роботи академіка Наталії Йосипівни Коніщевої містять розроблені пропозиції що­до удосконалення аналізу логістичної діяльності вугільної шахти у ринкових умовах на основі комплексної оцінки її ефективності та здійснено апробацію запропонованої ком­плексної оцінки; визначено резерви підвищення ефективності управління логістичною діяльністю шахти; здійснено прогноз динаміки показників логістичної діяльності вугі­льної шахти на основі авторегресійної моделі.

Під керівництвом академіка Бориса Терентійовича Кліяненка в межах досліджен­ня тенденцій зміни структури зайнятості ринку праці з метою розробки регулюючих методів для її оптимізації визначено наступні тенденції по Луганській області: з 2003 року відбувається збільшення кількості зайнятого населення у державному секторі і зменшення у колективному секторі власності. За видами економічної діяльності визна­чено динаміку зменшення кількості зайнятого населення у сільському господарстві, промисловості, в секторі охорони здоров'я та соціального захисту, у державному управлінні. Збільшилося зайнятих у будівництві, фінансовій сфері, оптовій та роздріб­ній торгівлі, готельному та ресторанному секторі та сфері надання послуг.

Основним результатом своєї наукової діяльності у Східному центрі у звітному пе­ріоді академік Микола Андрійович Янковський вважає закінчення роботи, що присвя­чена збереженню водних ресурсів Донбасу і України. По запасах прісної води, яка є до­ступною для використання, Україна знаходиться серед найменш забезпечених країн Європи, тому головним пріоритетом в її екологічній політиці серед міжнародних при­родоохоронних конвенцій глобального та регіонального значення є захист водних об'єктів.

Творчі колективи під керівництвом академіка Валентина Миколайовича Гончаро­ва протягом останніх двох років вивчали питання управління фінансовою діяльністю в умовах інвестиційного клімату України та сутність, зміст і основні принципи психоло­гії організації трудового колективу.

За ініціативою члена-кореспондента АЕН України В' ячеслава Валентиновича Де-ментьєва засновано Міжнародну асоціацію дослідників інституціональних проблем пе­рехідної економіки. Під його керівництвом і за його безпосередньою участю на базі Донецького національного технічного університету вже п'ять років поспіль проводять­ся міжнародні науково-практичні конференції з цієї проблематики, вийшло 14 збірників наукових праць, матеріали яких також пропонуються в мережі Інтернет на сайті www.ie.boom.ru.

На сьогодні членами Академії економічних наук України підготовлена наукова доповідь, а згодом на її основі буде видана монографія під назвою «Стратегія для Укра-

їни: погляд у 2025 рік». По-перше, це відновлення дійсно стратегічного, довготерміно­вого планування, якого не було в Україні вже протягом майже двадцяти років. По­друге, на погляд наукової спільноти, це напрям для владних структур - якою необхідно будувати Україну. Органічне поєднання політичної реформи та інноваційної перебудо­ви економіки із завданнями європейської інтеграції - це основа не лише нової стратегії держави, але й більш глибокої консолідації нації та суспільства.

Деякі економісти вважають, що економічна стратегія в Україні відсутня. Але еко­номічний аналіз показав значні переваги української економіки у порівнянні з країна-ми-сусідами. З точки зору світової економічної політики, ситуація в Україні не є безна­дійною, хоча існують корупція і монополії, слабкий соціальний захист населення, еко­номіка працює переважно на експорт, виробляючи сировину і напівфабрикати.

Планується, що монографія буде складатися з вступу, шести розділів дев'ятнадцяти підрозділів та висновків. У роботі буде узагальнена економічна сутність стратегії зростання. Три розділи присвячені розгляду соціальної стратегії розвитку, стратегії екологізації виробничої та невиробничої діяльності і стратегії науково-технічного та інноваційного розвитку. Особливу увагу буде присвячено регіональним особливостям стратегічного розвитку. Результатом дослідження стане механізм реалі­зації стратегії.

За звітний період членами академії видано багато монографій, підручників, навча­льних посібників, збірників наукових праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв' язки членів академії із закордонними вченими, у т. ч. з вченими Росії, інших країн СНД, ЄС, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та інших країн.

Слід, однак, визнати, що ефективність діяльності АЕНУ за деякими напрямками недостатня. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів академії своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не приймають участі в роботі ака­демії, не виявляють необхідної творчої активності, не сплачують членські внески і на­віть не звітують про свою діяльність.

Виходячи із завдань, підсумовуючи обговорення звітної доповіді Президії АЕНУ, Загальні збори Академії економічних наук України постановили:

1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її президії та регіональ­них центрів. З урахуванням пропозицій, які були висловлені в процесі обговорення на За­гальних зборах, доручити Президії розробити заходи щодо 15-ї річниці АЕНУ, для чого утворити робочу групу з метою їх узагальнення та видання у вигляді наукової доповіді, монографії та на шпальтах наукового щорічника АЕНУ "Вісник економічної науки Украї­ни".

2. Підготувати до наступних зборів наукову доповідь та монографію «Стратегія роз­витку для України: погляд у 2025 рік» (проект структури додається).

3. Запропонувати зацікавленим членам академії подати готові до друку тексти своїх доповідей на папері та в електронній формі (редактор WORD) на адресу президії АЕНУ.

4. Президії АЕНУ (М. Г. Білопольський, Є. В. Савельєв) розглянути можливість спі­льного з вищими навчальними закладами друкування монографії і щорічника та їх роз-силку.

5. Регіональним центрам та місцевим відділенням на основі пропозицій членів акаде­мії у місячний термін розробити та подати до Президії академії плани діяльності на 2007 -2008 роки з урахуванням підготовки до 15 річниці АЕНУ та приступити до їх реалізації.

6. Рекомендувати регіональним відділенням та членам Академії при наданні що­річних звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й більш детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тенденції та закономірності, розроблені концепції, обґрунтування пе­рспективних напрямків досліджень тощо).

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТ­ВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Медведкіна Е.А., к.э.н., доцент, директор МЛЭШ

В последнее время в Украине возникла проблема повышения качества подготов­ки специалистов. Одной из форм решения этой проблемы является проведение занятий в различного вида школах, в том числе в Международной летней экономической шко­ле.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету