І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

ПІДСУМКИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВ­ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА МАРКЕТИНГУ В КОН­ТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

Лук'янченко Н.Д., д.е.н., проф., Донецький національний університет БалтачеєваН.А., к.е.н., доц., докторант, Донецький національний університет

Поглиблення ринкових перетворень і необхідність створення в Україні соціально-орієнтованої економічної системи жадають від вчених і практиків чіткого визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків суспільного розвитку. Це набуває особливого значення в період модернізації виробничого потенціалу держави, формування якісно нових основ управління соціально-трудовими відносинами. Проблеми людського роз­витку, управління персоналом в організаціях, соціальної та кадрової політики, розвитку маркетингу та логістики в Україні й за рубежем є досить актуальними для сучасного етапу соціально-економічного розвитку та привертають увагу провідних вчених і прак­тиків, що займаються питаннями управління працею та маркетингом.

Економічний факультет Донецького національного університету, маючи значний науковий потенціал, активно бере участь в дослідженні та вирішенні соціально-економічних проблем стратегічного розвитку української держави. З ініціативи кафедр «Управління персоналом і економіка праці» та «Маркетинг» економічного факультету До­нецького національного університету з 4 по 6 жовтня 2007 р. проведена Міжнародна нау­ково-практична конференція «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та маркетингу в контексті стратегії розвитку України», присвячена 70-річчю Донецького національного університету й 35-річчю кафедри маркетингу.

Співорганізаторами конференції виступили Донецька обласна державна адміністра­ція, Донецький обласний центр зайнятості, Донецька обласна рада профспілок, Виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Українська асоціація маркетингу, Відкрите акціонерне товариство «Бетонмаш», Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод», Товарис­тво з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ТЕТЗ-Інвест».

Про науковий і практичний інтерес до проблем управління людськими ресурсами і ма­ркетингу в Україні та країнах ближнього зарубіжжя свідчить широка географія учасників конференції. У конференції взяли участь вчені та практики з різних регіонів України: Києва, Львова, Тернополя, Вінниці, Рівно, Умані, Одеси, Кіровограда, Сум, Полтави, Харкова, За­поріжжя, Дніпропетровська, Луганська, Херсона, Сімферополя, Маріуполя, Бердянська, Краматорська, Горлівки.

Серед учасників конференції - представники обласної адміністрації, академічної й вузівської науки: Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут демо­графії та соціальних досліджень НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, м. Київ; Інститут до­сліджень руху товарів і кон'юнктури оптового ринку, м. Москва; Московський держав­ний університет ім. М.Ломоносова, Фінансова академія при Уряді Російської Федерації, м. Москва; Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів, Білго-родський державний університет, Білоруський державний економічний університет; Науково-дослідний інститут праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціа­льної політики України та НАН України, м. Київ; Науково-дослідний економічний ін­ститут Міністерства економіки України, м. Київ, Київський національний університет,

Київський національний технічний університет, Київський національний економічний університет, Донецький державний університет економіки та торгівлі, Донецький наці­ональний технічний університет, Донецький державний університет управління, Доне­цький інститут економіки та права, Уманський державний педагогічний університет, Харківський національний університет, Харківський національний економічний уні­верситет; Державне управління науково-дослідний інститут соціально-трудових відно­син, м. Луганськ; Одеський державний економічний університет, Одеський національ­ний університет; Тернопільський національний економічний університет, Львівський національний університет, Полтавський університет споживчої кооперації, Східноукра­їнський університет ім. Володимира Даля, м. Луганськ; Національний університет вод­ного господарства та природокористування, м. Рівне; Таврійський національний уні­верситет, м. Сімферополь; Кіровоградський національний технічний університет. Важ­ливим є також і те, що в роботі конференції взяли участь фахівці та практики в сфері управління людськими ресурсами і маркетингу: профспілкові працівники регіонально­го та державного рівня, працівники Донецького обласного центру зайнятості, працівни­ки Мосенергозбуту; працівники відділення соціальної служби посередництва та прими­рення в Донецькій області, працівники Головного управління юстиції в Донецькій об­ласті, керівники та фахівці в сфері управління людськими ресурсами та маркетингу промислових підприємств.

Усього в роботі конференції взяло участь більше 200 представників академічної та вузівської науки, провідних промислових підприємств.

Відкриття конференції та пленарне засідання відбулося 4 жовтня в конференц-залі Донецького наукового центру.

Постійних і нових учасників щорічної конференції привітала Голова оргкомітету -завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ДонНУ, д.е.н., професор, Ака­демік АЕН України Лук'янченко Н.Д., яка у своєму виступі позначила основні напрямки роботи конференції, її мету та завдання.

На пленарному засіданні виступили: заступник начальника управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації, начальник відділу вищої освіти Се-лезньов І.М., який зупинився на проблемах управління людськими ресурсами в Донець­кій області; декан економічного факультету, д.е.н., професор Черніченко Г.О., який відзначив роль економічного факультету в підготовці висококваліфікованих фахівців для Донецького регіону, охарактеризував напрямки наукових досліджень, які проводить професорсько-викладацький склад факультету, а також зв'язки та співробітництво факультету з вітчизняними та закордонними установами освіти, науки та виробництва.

З поздоровлень колективу кафедри маркетингу, всім її випускникам на честь 35-річчя кафедри почав своє привітальне слово завідувач кафедри, к.е.н., професор, академік АЕН України Белявцев М.І. Він зробив підсумки багаторічної наукової та викладацької діяльності кафедри, визначив перспективи її подальшого розвитку в контексті Болонської системи осві­ти.

На пленарному засіданні конференції пролунали доповіді відомих українських вчених і представників органів державної влади, фахівців промислових підприємств: першого заступника Голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН Украї­ни д.е.н., професора, академіка АЕН України Бандура С.І. (тема доповіді: «Трудовий потенціал України: проблеми формування, загрози та пріоритет розвитку»), завідуючої відділом економічних проблем охорони праці та соціальної політики Інституту еконо­міки промисловості НАН України д. е. н., професора Новікової О. Ф.(тема доповіді: «Ре­гиональное управление человеческим развитием: оценка проблем и направления обес­печения»), провідних наукових співробітників відділу досліджень людського розвитку

Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України д. е. н. Лісогор Л. С. (тема доповіді: «Оптимізація професійно-кваліфікаційної структури робочої сили як умова забезпечення ефективного управління людськими ресурсами») та к. е. н. Новак І. М. (те­ма доповіді: «Забезпечення якості трудових відносин як пріоритет людського розви­тку»), начальника відділення Національної служби посередництва та примирення в До­нецькій області Стрельченко Д.І. (тема доповіді: «Работа Национальной службы по со­действию сторонам социально-трудовых отношений в разрешении конфликтов»), за­ступника директора Донецького обласного центру зайнятості Рибалко В. М. (тема допо­віді: «Создание новых рабочих мест и их влияние на состояние рынка труда Донецкой области»), фахівця відділу соціально-економічного захисту трудящих Донецької облас­ної ради профспілок Бойко М. В. (тема доповіді: «Поддержка отношений с профсоюза­ми как элемент управления человеческими ресурсами»), докторанта, к.е.н., доцента ка­федри маркетингового менеджменту Донецького національного університету економі­ки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського Лутай Л. А. (тема доповіді: «Методичні під­ходи вимірювання кількісного і якісного стану дисципліни праці»), випускників кафед­ри управління персоналом і економіки праці - к. е. н., заступника директора ВАТ «Запо-ріжсталь» по кадрам і соціальним питанням Мороза О. С. (тема доповіді: «Корпоратив­ная культура: опыт, проблемы и перспективы развития»), головного фахівця відділу кадрів ВАТ «Донецький металургійний завод» Кірієнко О. М. (тема доповіді: «Форми­рование кадрового резерва и внедрение программ управления талантами»), к. е. н., за­ступника декана факультету менеджменту та маркетингу Київського національного технічного університету «КПІ» Серебреннікова Б. Г. (тема доповіді: «Маркетинг на електроенергетичному ринку як інструмент забезпечення економічної складової по­стійного розвитку») і багатьох інших.

5-6 жовтня міжнародна конференція продовжила роботу в м. Святогірську.

На секційних засіданнях конференції були розглянуті концептуальні, науково-методичні, прикладні питання соціальної політики та людського розвитку, регіональної кадрової політики, управління персоналом на промисловому підприємстві, проблеми розвитку маркетингу та логістики в транзитивній економіці. Пролунали доповіді пред­ставників науки, вищої школи, органів влади, промислових підприємств, що досліджу­ють проблеми удосконалення управління людськими ресурсами та маркетингу.

За результатами обговорень доповідей і виступів на пленарному та секційному за­сіданнях був сформований комплекс науково-практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення управління людськими ресурсами та маркетингу на різних рівнях управління, за наступними напрямками:

1. У сфері соціальної політики та людського розвитку: пріоритетні напрями збереження та розвитку людського капіталу як цільового орієнтиру та пріоритетного напряму при формуванні державних та регіональних стратегій; наближення націо­нального законодавства до міжнародних стандартів; підвищення ефективності соці­альної політики; стимулювання інвестицій у розвиток персоналу; розвитку соціальної відповідальності бізнесу; формування та розвитку інтелектуального капіталу України та модифікації моделі соціально-економічного розвитку; створення нового механізму ефективної трудової мотивації тощо.

2. У сфері регіональної кадрової політики: напрями забезпечення ефективного управління трудовими ресурсами; ефективної політики регулювання та стимулю­вання зайнятості населення регіонів України; заходи удосконалення політики зайня­тості та оздоровлення ситуації на ринку праці, досягнення балансу попиту і пропо­зиції на ринку праці вугільної галузі; напрями ефективного створення робочих місць, встановлення сприятливого інвестиційного клімату для підприємств, на якихстворюються нові робочі місця; захисту прав та інтересів населення, покращення виробничої дисципліни та порядку в регіонах.

3. У сфері управління персоналом на промисловому підприємстві: нові пріори­тети і цінності політики управління персоналом підприємства як фактору його стабі­льного й тривалого функціонування та розвитку; підвищення ефективності антикри-зового управління українськими підприємствами; забезпечення стабільності ко­лективів; впровадження передових технологій в роботу з персоналом, програм соці­ального інвестування; напрями удосконалення механізму регулювання оплати праці, сприяння максимальному розкриттю творчої активності працюючих; напрями розви­тку корпоративної культури, інноваційної активності персоналу, формування та роз­витку інтелектуальних активів підприємства.

4. В аспекті розвитку маркетингу та логістики у транзитивній економіці: на­прями задоволення попиту споживачів; формування мікрологістичних систем, вста­новлення тісних партнерських відносин; формування гнучкої політики сприяння роз­витку та оптимізації управління ринками, ринковою інфраструктурою та ринковими відносинами; розширення функцій стратегічного управління.

Рекомендації конференції будуть направлені в центральні органи державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідні організації та на промислові підприємства.

Крім наукової праці, конференція припускала широку культурну програму. Робо­та конференції в прекрасному куточку Донецького краю - м.Святогірську - не могла пройти без відвідування найважливішого духовного центру не тільки Донбасу, але й всієї України - Святогірської Свято-Успенської Лаври. Учасники конфере­нції ознайомилися з історією цієї прекрасної древньої святині, відвідали основні храми Лаври: Собор Успенія Пресвятої Богородиці, Церкву Покрову Пресвятої Бого­родиці, Церкву Антонія та Феодосія печерських, Церкву Миколи Чудотворця, Капли­цю Андрія Первозванного, ближні й далекі печери обителі, а також дерев'яний Всіхсв' ятський скіт.

Під час екскурсії на Артемівський завод шампанських вин учасники конференції ознайомилися з технологією виготовлення святкового гристого напою, історією під­приємства та його легендами, і мали прекрасну можливість продегустувати кращі зраз­ки продукції.

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та маркетингу в контексті стратегії розвитку України» надала можливість учасникам наукової дискусії зробити надбанням наукової громадськості свої теоретичні вишуку­вання в реальній економіці та економічній науці, апробувати нові наукові підходи у ви­вченні економічних процесів, що відбуваються в Україні, а також сприяла подальшому розвитку співробітництва та встановленню нових наукових і ділових контактів.

Результати теоретичних досліджень, висновки та рекомендації, що одержали від­биття у виступах і обговореннях на конференції, опубліковані в тритомному збірнику «Соціально-економічні аспекти промислової політики», віднесеному рішенням Прези­дії ВАК України до наукових фахових видань, у якому можуть бути опубліковані ре­зультати дисертаційних досліджень.

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО

Валентин Карлович Мамутов - відо­мий вчений - юрист, заслужений діяч на­уки і техніки України, академік Націона­льної академії наук України, Академії правових наук України, доктор юридич­них наук, професор, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Народився 30 січня 1928 р. у м. Оде­сі, у 1949 закінчив Свердловський юриди­чний інститут, у 1950 р. розпочав профе­сійну діяльність на посаді державного ар­бітра. У 1956 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1965 р. - докторську. У 1972 р. був обраний членом -кореспондентом, а у 1988 р. - дійсним членом Академії наук Української РСР.

З 1956 р. життєдіяльність вченого пов' язана з Донбасом. Протягом 1956-1966 ро­ків обіймав посади начальника юридичного відділу ряду міністерств. У 1966 р. з посади заступника керівника і завідувача економіко-правового сектора Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР розпочалася його безпосередня наукова діяльність. З 1969 по 1992 - заступник директора Інституту економіки промисловості АН УРСР, з 1992 р. - директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

В. К. Мамутов - видатний фахівець у галузі господарського права. Великий твор­чий потенціал вченого, невичерпна енергія та працьовитість відображені у різних на­прямках його досліджень, а талановитість, ерудиція, наукова принциповість, новатор­ський підхід - у значущості його наукових надбань. Все це вплинуло на визнання В. К. Мамутова фундатором теорії правового регулювання господарської діяльності.

Він є засновником комплексного економіко-правового підходу до управління ви­робництвом, розробником новаторських підходів, концепцій і програм державного ре­гулювання економіки.

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки радянського періоду, зокрема у сфері організації правової роботи у народному господарстві, посилення зацікавленос­ті у підвищенні ефективності виробництва, розвитку господарського законодавства, відносин підприємств з органами господарського керівництва, відповідальності у гос­подарських відносинах є актуальними і сьогодні. Це обумовлено спрямованістю дослі­джень на забезпечення правопорядку у народному господарстві, економічне обґрунту­вання законодавства, використання права як основної форми регулювання суспільних відносин.

Роботи останніх років присвячені питанням методології та удосконалення право­вого регулювання господарської діяльності в умовах змішаної економіки, забезпечення ефективності державного регулювання економіки, регіонального управління, антимо­нопольно-конкурентного законодавства, запобігання тінізації і криміналізації економі­ки, порівняльного господарського права тощо.

Істотним є внесок В. К. Мамутова у кодифікацію господарського законодавства, ідея якої озвучена ще у 70-ті роки. З 1991 по 2002 р. р. він керував роботою з підготовки проекту Господарського кодексу. Чинний Господарський кодекс України - це резуль­тат наполегливої, самовідданої, кропітливої роботи вченого. У 2004 р. побачив світ на­уково-практичний коментар кодексу, підготовлений під керівництвом та при безпосе­редній участі В. К. Мамутова.

Ювіляр є засновником Донецької школи господарського права, яка успішно про­водить наукові дослідження на стику двох наук - економіки і права та вирізняється тіс­ним зв' язком юридичних досліджень з господарською практикою.

В.К. Мамутов - автор більш ніж 500 наукових робіт, у тому числі 23 монографій, 4 підручників з господарського права для вузів.

Він регулярно бере участь у міжнародних наукових форумах, виступає на міжна­родних конференціях, читає лекції в Росії, Чехії, Польщі, Німеччині. Його праці отри­мали міжнародне визнання, формують окремі напрямки досліджень, використовуються іншими вченими як в Україні, так і за кордоном. Під його вмілим та справедливо вимо­гливим керівництвом захищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій.

Участь вченого у розвитку науки, правотворчості, правозастосувальній діяльності високо оцінена державою, неодноразово була відмічена високими державними нагоро­дами.

В. К. Мамутов за високі людські якості, невичерпну енергію, творчий потенціал, цілеспрямованість, наукову скрупульозність, організаторські здібності спіткає велику повагу юридичної громадськості, колег, співробітників, учнів.

Шановний Валентине Карловичу!

З великою повагою до Вас, як до людини, видатного науковця, талановитого педагога та мудрого керівника, вітаємо з ювілеєм. Бажаємо простих людських цінностей: благополуччя, добра та щастя. Щиро зичимо сил, творчої наснаги, плідної праці та нових здобутків на ниві науки,

правотворчості, громадського життя. Нехай Ваше життя і надалі буде активним, насиченим на цікаві зустрічі та події, а Ваша подальша діяльність знаходитиме відгук, підтримку та визнання у Ваших колег, учнів, суспільства.

Колектив...


[1] Крие А., Жаллэ Ж. Внутренняя торговля / Перевод с франц. -М.: Прогресс- Универс, 1993. - С. 84, 110, 177, 178, 192.

[2] Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник НА/ Под ред. В.К.Пучинского, М.И.Кулагина. - М.: Изд-во УДН, 1989. - С.59-66.

[3] Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов. Обязательственное право. Учеб. Пособие \ Под ред. В.К.Пучинского, М.И.Кулагина. - М.: Изд-во УДН,

[4] Там же: С. 129

5 Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник НА/ Под ред.

В.К.Пучинского, М.И.Кулагина. - М.: Изд-во УДН, 1989. - С.59-66.

[5] Р. Молчанов // расположено на сайте www.svoboda.ua (посещённый 13.09.2004)

[6] Архив Краматорского городского суда Донецкой области

[7] Р. Молчанов // расположено на сайте www.svoboda.ua (посещённый 13.09.2004)

[8] Іваненко Л.М. Наукове обґрунтування необхідності внесення змін до Закону України "Про захист прав потребителей" // Право України. - 2005. - №5. - С.74 -75.

[9] Там же., - С.75-76.

[10] Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Під ред. Н.А. Саніахметової. -Х.: Одисей, 2004.- 896с. (С.8)

[11] Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688с. (С. 10-11)

[12] Економіка: Навч. посіб. / Под ред. Е.А. Кузнецова. - Х.: Одисей, 2003.- 408с. (С.21)

[13] Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. № 1682- III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст.238.

[14] Про інформаційні агенства: Закон України від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995.- № 13. - Ст.83.; Про електроенергетику: Закон України від 16.11.1997 р. № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998.- № 1. - Ст.1.; Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 32. - Ст.206.; Про затвердження правил користування місцевим телефонним зв'язком: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 р. № 385 // Офіційний вісник України. - 1997.- № 17. - Ст.46-45.; Про затвердження правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання і водовідводу: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.1997 р. № 1497// Офіційний вісник України. - 1998.- № 1. - Ст.16.

[15] Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. №1280-IV // Офіційний вісник України. - 2003.-

№ 51. - Ст.2644.

[16] Twigg-Flesner C. Companies "dealing as consumers" - a missed opportunity? // Law quart. rev. - L.,2005. -Vol. 121, №1. - P.41-43.

[17] Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та п. - К.: Укр. енцикл., 2003. - Т. 5. -733с. (С.597)

[18] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: 2-х ч.] / П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк, О.Г. Атаманюк; За ред.. М.О. Потебенько, В.Г. Гончаренко. Ч.1: Особлива частина. - К.: Форум, 2001. - 942с. (С.390)

[19] Левчук Л. Деякі питання удосконалення поняття "споживач" // Підприємництво, господарство та право, 2004. - № 12. - С. 140-105 (С.105)

[20]Ідеться про наукову статтю В.І. Андрейцева [38, с. 46, 50].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету