Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ.......................................................... 816

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 816

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі розвіданих   родовищ   корисних   копалин   для промислового

освоєння".................................................................................................... 817

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................... 820

РОЗДІЛ  17.  ПРАВОВИЙ  РЕЖИМ  ЗАБУДОВИ ПЛОЩ ЗАЛЯГАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН .............................................. 821

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних

копалин загальнодержавного значення"............................................. 823

Наказ Мінпромполітики  "Про  затвердження  Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар'єрах" 829 (витяг) ..........................................................................................................

РОЗДІЛ 18. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПЕРШОВІДКРИВАЧІВ

РОДОВИЩ КОРИНИХ КОПАЛИН ..................................................... 835

Кодекс України про надра (витяг) ........................................................... 835

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження

Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин" . 836 Наказ Держкомгеології "Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що

мають промислове значення"................................................................ 839

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

геології та надр України" (витяг).......................................................... 847

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних

копалин" (витяг)........................................................................................ 848

РОЗДІЛ 19. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТА

МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СЛУЖБ ........................................................... 849

Наказ Мінпаливенерго "Про посилення ролі геолого-маркшейдерської     служби     вуглевидобувних підприємств

Мінпаливенерго" ...................................................................................... 849

Рішення Колегії Мінпаливенерго "Про стан виконання наказів

Мінпаливенерго" ...................................................................................... 853

Наказ Мінвуглепрому "Про затвердження та надання чинності

стандарту Мінвуглепрому України СОУ 10.1.00186080.004:2007

" Положення   про   геологічну   та   маркшейдерську служби

вугільної промисловості"" .................................................................... 856

Наказ Мінвуглепрому "Про обов'язкове навчання фахівців технологічних,   виробничих,   геологічних, маркшейдерських

служб вугледобувних підприємств України" ..................................... 857

РОЗДІЛ 20. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНИХ СХОВИЩ ..... 858

Наказ   Держатомрегулювання   "Про   затвердження Загальних

положень   забезпечення   безпеки   захоронення   радіоактивних 858

відходів у геологічних сховищах".........................................................

Наказ Держатомрегулювання "Облік та контроль ядерного матеріалу,   фізичний  захист  ядерного   матеріалу  і ядерних

установок" (витяг)..................................................................................... 880

Наказ Держатомрегулювання " Про затвердження Вимог до вибору майданчика    для    розміщення    сховища    для захоронення

радіоактивних відходів" (витяг)............................................................. 882

РОЗДІЛ   21.   ПРАВОВИЙ   РЕЖИМ   ОСОБЛИВО ЦІННИХ

ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ................................................................... 889

Кодекс України про надра (витяг) ......................................................... 889

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (витяг) .. 890

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (витяг).............. 893

РОЗДІЛ 22. ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР ПРИ ГЕОЛОГІЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................................ 894

Кодекс України про надра (витяг) ......................................................... 894

Наказ Держгірпромнагляду "Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ

мінеральних підземних вод" (витяг).................................................... 896

Наказ Мінприроди "Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів,

пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр"....... 903

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок

самовільного користування надрами"................................................. 910

РОЗДІЛ   23.   ПРАВОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.......................................... 916

Указ   Президента   України   "Про   Положення   про   Державну 916

екологічну інспекцію України" (витяг)................................................

Наказ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН В.1.1-24-2009 "Захист   від   небезпечних   геологічних   процесів. Основні

положення проектування"".................................................................. 918

Наказ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН В.1.1-25-2009 "Захист  від  небезпечних  геологічних  процесів. Інженерний

захист територій та споруд від підтоплення та затоплення""......... 920

РОЗДІЛ   24.   ПРАВОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ......................................... 922

Наказ Держнаглядохоронпраці  "Перелік робіт з підвищенною

небезпекою" ............................................................................................... 922

Наказ   Держгірпромнагляду   "Про   затвердження Покажчика

нормативно-правових актів з питань охорони праці" (витяг)......... 926

РОЗДІЛ 25. МІЖДЕРЖАВНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО.................... 928

Кодекс України про надра (витяг) ......................................................... 928

Указ Президента України " Про затвердження Угоди про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною   Лівійською   Арабською   Джамагирією   у сфері

геологічних досліджень"......................................................................... 929

Протокольна угода про співробітництво у галузі геології і гірничої

справи між Україною і Гвінейською Республікою............................ 932

Протокол про науково-технічне співробітництво в галузі геології і мінеральних ресурсів між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і Міністерством нафти і мінеральних ресурсів Сирійської Арабської Республіки ... 934 Угода між Державним Комітетом України по геології і використанню надр і Міністерством геології і мінеральних ресурсів Монголії в галузі геологічного вивчення надр .................. 936

РОЗДІЛ 26. МІЖНАРОДНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО....................... 938

Декларация принципов, регулирующих режим дна морей и океанов  и  его  недр  за  пределами  действия национальной

юрисдикции ............................................................................................... 938

Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних

Націй з морського права 1982 року" .................................................... 942

Угода про імплементацію частини XI Конвенції Організації

Об'єднаних Націй з Морського права від 10 грудня 1982 року ....... 943

Конвенция Организации объединенных наций по морскому

праву (витяг) ............................................................................................... 960

Резолюция 53/32 Генеральной Ассамблеи ООН "Мировой океан

и морское право"..................................................................................... 975

Соглашение о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и Международным органом по морскому

дну ................................................................................................................ 980

Конвенция о континентальном шельфе.............................................. 987

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения   нефтью   в   результате   разведки   и разработки

минеральных ресурсов морского дна ................................................... 991

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Гірничої

хартії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" ....... 1003

Гірнича хартія держав - учасниць Співдружності Незалежних

Держав (витяг) .......................................................................................... 1004

Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств-

участников СНГ (витяг)........................................................................... 1008

ПЕРЕДМОВА

Діяльність, пов'язана із вивчення надр планети Земля, має багатовікову історію, втім рівень її правового регулювання слід визнати таким, що знаходиться на початковому етапі формування.

Новітня доба розвитку правової бази з регулювання геологічних відносин характеризується, по-перше, вираженою безсистемністю, викликаною глибокою розосередженістю нормативних приписів у нормативно-правових актах різної юридичної сили. По-друге, як наслідок попереднього стану, відсутність єдиного кодифікованого законодавчого акту в зазначеній сфері надрокористування.

Теоретичною основою досліджень у галузі гірничого та екологічного права є праці відомих вчених правознавців України В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкової, А.П. Гетьмана, О.А. Грицана, 1.1. Каракаша, І.М. Козьякова, М.В. Краснової, О.В. Леонової, Н.Р. Малишевої, О.Ю. Макаренка, Н.П. Медвєдєвої, В.В. Носіка, О.М. Олійника, О.О. Погрібного, С.В. Разметаєва, М.В. Шульги, О.П. Шем'якова, В.К. Філатової, І.В. Хохлової та інших.

Також слід згадати доробки представників радянської, російської та зарубіжної правової науки: Г.О. Аксеньонка, С.А. Боголюбова, Г.С. Башмакова, Л.О. Заславської, М.І. Клеандрова, Б.Д. Клюкіна, М.Є. Кочіна, О.С. Колбасова, М.І. Краснова, О.М. Курського, Б.А. Лісковця, Н.Б. Мухітдінова, Л.Г. Навроцької, В.Г. Плахути, М.Є. Певзнєра, С.О. Сосни, М.О. Сиродоєва, О.М. Теплова та інших.

Однією з перших в юридичній науці України комплексне дослідження сукупності правових приписів, присвячених геологічному вивченню надр (далі - ГВН) виконала В.К. Філатова, яка у 2008 р. під науковим керівництвом проф. М.В. Шульги успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Правове регулювання геологічного вивчення надр". В роботі, зокрема, наведена загальна характеристика правового регулювання ГВН, де піддані дослідженню такі проблеми як становлення та розвиток законодавства, що регулює ГВН, сутність та ознаки ГВН як виду права надрокористування, правова класифікація ГВН. При розкритті питання про правовідносини з ГВН згадана авторка роззглянула надра як об'єкт геологічного вивчення, субл єктів ГВН, виникнення та припинення правовідносин з ГВН, а також права та обов'язки суб'єктів правовідносин з ГВН.

В.К. Філатова дійшла висновку, що право ГВН, будучі субінститутом, що входить до складного інституту надрокористування, являє собою таку систему юридичних норм і засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин щодо забезпечення раціональної, екологічно безпечної діяльності з отримання інформації про надра при вилученні обмеженої кількості корисних копалин з надр (дослідно-промислова розробка) з метою задоволення потреб суспільства та держави. Враховуючи наявність сукупності специфічних суспільних відносин в сфері

ГВН, ознаки і риси якого відрізняють його від інших видів діяльності, наявність та потребу в особливих джерелах права, які б регулювали ці відносини, можна стверджувати про визначеність самостійного місця субінституту права ГВН у складі права надрокористування як підгалузі гірничого права.

У підсумку згаданої дисертаційної роботи, разом із іншими окремими питаннями права ГВН, на світ з'являється монографія (у співавторстві із Т.М. Шульгою) "Правові засади геологічного вивчення надр в Україні" (рецензенти - Г.І. Балюк, Р.С. Кірін).1

Майже одночасно юридична спільнота України змогла ознайомитися із іншими результатами досліджень в сфері права ГВН. В монографії "Право геологічного вивчення надр: загальні положення" (автор Р.С. Кірін) розглянуті поняття, предмет, джерела, суб'єкти і об'єкти права ГВН, підстави виникнення та припинення права ГВН, у тому числі правова класифікація видів ГВН, права і обовязки субєктів права ГВН - загальні, спеціальні та їх захист (рецензенти В .І. Андрейцев, В.Ф. Приходченко).

Назва галузі законодавства України, що регулює відносини в сфері використання, охорони та безпеки надр застосовується як в теоретичних так і у практичних аспектах юриспруденції в двох, на думку законодавця -тотожних поняттях: «законодавство про надра» (ст. 3 Кодексу України про надра - далі КпН) та «гірниче законодавство» (ст. 1 Гірничого Закону України - далі ГЗУ). Не підіймаючи питання, в цій роботі, про обґрунтованість та навіть коректність подібної тотожності, доцільно звернути увагу на практичну відсутність досліджень щодо структури системи зазначеного масиву нормативно-правових актів3.

В цьому напряму зазначу, що вже не можна заперечити факт існування певної сукупності нормативно-правових актів, які пропонується об'єднати поняттям «геологічне законодавство». В якості обґрунтування такого вибору можна навести декілька вагомих аргументів:

1) на території України, яка становить 0,7 відсотка світової території, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі; належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр дало б змогу мінімізувати імпорт гостродефіцитної сировини: кольорових, рідкісних, рідкісноземельних, дорогоцінних металів, збільшити видобуток власних нафти і газу, значно підвищити економічну незалежність і безпеку держави 4;

1 Філатова В.К., Шульга Т.М. Правові засади геологічного вивчення надр в Україні: Монографія / В.К. Філатова, Т.М. Шульга. - Харків: ФІНН, 2011. - 144 с.

2 Кірін Р.С. Право геологічного вивчення надр: загальні положення: Монографія / Р.С. Кірін. - Д.: Націрнальний гірничий університет, 2011. - 216 с.

3 Кірін Р.С. Про систему геологічного законодавства України / Роман Станіславович Кірін / Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). - К.: ВГЛ «Обрії», 2011. - С. 43 - 47.

4 Указ Президента України від 03.02.2010 р. № 90/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року "Про заходи щодо підвищення

19

2) систематичне геологічне вивчення і картування території будь-якої держави є основою, що дає змогу поєднати раціональне природокористування з екологічною безпекою - як сучасною, так і майбутньою; усі винятково важливі гідрогеологічні, екологічні та інженерно-геологічні роботи і дослідження дають повноцінний позитивний ефект тільки за умови, якщо вони будуть заплановані і виконані на надійній геологічній основі відповідного масштабу 5;

3) державна геологічна служба України включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності ;

4) проведення робіт по геологічному вивченню надр організується та координується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на основі державних комплексних або цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил (ст. 37 КпН); в Україні встановлено професійне свято працівників геології, геодезії та картографії -День геолога ;

5) геологічне законодавство має подвійну юридичну природу як за формою так і змістом його нормативно-правових актів, 8 що виявляється у їх

ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр»» // Офіційний вісник України, 2010, № 8 (15.02.2010), ст. 381.

5 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року» // Офіційний вісник України, 2006, № 13 612.04.2006), ст. 855.

6 Закон України «Про державну геологічну службу України» // Офіційний вісник України, 1999, № 48 (17.12.99), ст. 2335.

7 Указ Президента України від 07.02.1995 р. № 110/95 «Про День геолога» // Голос України, 1995, 02, 11.02.95 № 28.

Акад. В.І Андрейцев слушно зазначив, що сучасна система природоресурсного законодавства зазнала новаційних змін, що не вписуються в традиційну систему правового регулювання природоресурсних відносин. Подібні новації виявляються у поєднанні в законодавчих актах норм і приписів природоресурсного, екологічного спрямування з приписами господарського характеру. Реальність нашого буття зумовлює доцільність такого міжгалузевого (ресурсо-господарського) правового регулювання, враховуючи, що галузевий гірничо-правовий підхід не забезпечує комплексності у використанні окремих компонентів такого складного природного ресурсу як надра, з інтергаційних природоресурсних та еколого-правових позицій, а відтак, зумовлює доцільність подальшої

20диференціації (еколого-промисловий підхід) згідно Класифікатора галузей законодавства України9, за яким до законодавства про промисловість 120.000.000 (промислове законодавство) відносяться акти, що регулюють відносини у таких галузях промисловості як "Геологія. Геодезія і картографія" 120.090.020 (геологічне законодавство, геодезичне та картографічне законодавство), а до законодавства про природні ресурси та охорону довкілля (природоресурсне законодавство, природоохоронне законодавство) віднесені приписи законодавства про загальні питання охорони і використання надр (270.140.000), про користування надрами, види користування (270.180.000) та інші, тобто законодавства про надра; 10

6) подвійну природу геологічної діяльності (професійно-будівельна диференціація) виявляє й інший класифікатор 11, за яким діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (клас 71.12) відноситься до діяльності у сферах архітектури та інжинірингу; технічних випробувань та досліджень (розділ 71), яка в свою чергу входить до професійної, наукової та технічної діяльності (секція М), а такий вид геологічної діяльності як розвідувальне буріння (клас 43.13) є спеціалізованими будівельними роботами (розділ 43) тобто будівництвом (секція F);

7) в Україні підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра в галузі знань 0401 "Природничі

12

науки" здійснюється за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія" , а за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра за спеціальностями 7.04010301 (8.04010301) "Геологія" та 7.04010305 (8.04010305) "Геологія нафти і газу" 13;

кодифікації цього блоку правового регулювання (див. Андрейцев В.І. Сситематизація екологічного законодавства як неодмінна умова його подальшої кодифікації. Замість передмови. / Володимир Іванович Андрейцев / Екологічне законодавство України у 4-х томах. - К.: Слово, 2007. - С. 3 - 14.).

9 Наказ Мінюсту України від 02.06.2004 р. № 43/5 "Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України" // Юридичний вісник України, 2004, 07, № 28.

10 На думку розробників зазначеного класифікатора подібний підхід сприятиме забезпеченню виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а також забезпечення автоматизованого обміну правовою інформацією.

11 Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" // Бухгалтер, 2011, 11, № 44.

12 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" // Офіційний вісник України, 2006, № 50 (25.12.2006),

1с3т. 3333.

13 Постанова КМ|Перелік, КМ України, від 27.08.2010, № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах

21

8) в Україні підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в такій галузі науки як "Геологічні науки" за спеціальностями: - 04.00.01 "Загальна та регіональна геологія"; - 04.00.02 "Геохімія"; - 04.00.04 "Геотектоніка"; - 04.00.05 "Геологічна інформатика"; - 04.00.06 "Гідрогеологія"; - 04.00.07 "Інженерна геологія"; - 04.00.08 "Петрологія"; -04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія"; - 04.00.10 "Геологія океанів і морів"; - 04.00.11 "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин"; - 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин"; - 04.00.17 "Геологія нафти і газу"; -04.00.19 "Економічна геологія"; - 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія"; -04.00.21 "Літологія"; - 04.00.22 "Геофізика"; - 04.00.23 "Історія геології", в той же час зазначимо, що спеціальність 05.15.10 "Буріння свердловин" віднесена до групи спеціальностей "Розробка корисних копалин" (05.15.00), що входить до галузі науки "Технічні науки" (05). 14

Таким чином очевидними є факти: - державного інтересу до існування такого угрупування нормативно-правових актів; - специфіки суспільних відносин (геологічних), що регулюються і складають предмет самостійного регулювання; - наявності особливих нормативно-правових актів в цій сфері.

Отже стверджуючи про наявність геологічного законодавства, як складової, комплексного інституту законодавства України про надра, період активного формування і удосконалення якого триває, вважаю актуальним і доцільним поставити та розглянути питання про систему геологічного законодавства, адже остання є основою для побудови системи геологічного права.

Розглядаючи систему геологічного законодавства як багатогранне суб'єктивно-об'єктивне утворення зі складною структурою, в якій основна роль належить нормативним актам та їх складовим елементам, що дозволяють групувати останні у більш стійкі формування - інститути законодавства, слід навести й вимоги, які мають висуватися до системи нормативних актів у певній сфері. 15

Спираючись на подібні вимоги, сформульовані проф. Г.І. Балюк відносно системи ядерного законодавства 16, зазначу:

а) для забезпечення дієвості та єдності системи законодавства вона має бути чіткою, визначеною, узгодженою та стабільною;

за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра // Офіційний вісник України, 2010, № 67 (13.09.2010), ст. 2406

14 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1057 " Про затвердження Переліку наукових спеціальностей" // Офіційний вісник України, 2011, №№ 78 (17.10.2011), ст. 2893.

15 Детальне викладення див. Кірін Р. С. Джерела геологічного права (частина 1) / Роман Станіславович Кірін / - Вісник Академії митної служби України: Серія «Право», № 2 (5),

2010. - С. 110 - 118.; Кірін Р.С. Джерела геологічного права (частина 2) / Роман Станіславович Кірін / - Вісник Академії митної служби України: Серія «Право», № 1 (6),

2011. - С. 116 - 122.

16 Балюк Г. І. Проблеми формування та становлення ядерного права України / Балюк Галина Іванівна: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06; 12.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса

Шевченка. - К., 2000. - С. 91.б) для сприяння точному і неухильному дотриманню правових норм, ефективному їх застосуванню система законодавства має бути доступною і зручною в користуванні;

в) для уникнення, без потреби, дублювання норм та поглинання нормативних актів, система законодавства має відповідати правилам кодифікаційної техніки;

г) для врахування впливу новітніх досягнень юридичних та природничих наук система законодавства має бути деталізованою в регулюванні всього кола відносин.

Останнє, в нашому випадку - коло геологічних відносин, як предмет

17

регулювання геологічного законодавства , виникає з приводу складної системи об'єктів, що базується на тріаді: «матерія - діяння - інформація», яка, на загальному рівні формується категоріями «надра - геологічна діяльність - геологічна інформація».

Оскільки на сьогодні геологічне законодавство систематизовано відносно - шляхом інтеграції в межах законодавства про надра, то окремі його інститути слід виокремити саме з КпН:

1) надання надр для геологічного вивчення (ст. 20);

2) обмеження, зупинення або припинення права геологічного вивчення надр (ст. 26, 57);

3) плата за геологічне вивчення надр (глава 4);

4) геологічне вивчення надр (розділ 2): - проведення робіт по геологічному вивченню надр (ст. 37); - вимоги щодо геологічного вивчення надр (ст. 38); - державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр (ст. 39); - геологічна інформація (ст. 39); - передача розвіданих РКК для промислового освоєння (ст. 40); - першовідкривачі РКК (ст. 41);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид