Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

6) посилити відповідальність надрокористувачів за забруднення поверхневих та підземних вод, підтоплення і заболочування територій, засолення ґрунтів, вилучення земельних угідь з сільськогосподарського обороту, незворотні деформації земної поверхні, забруднення атмосфери тощо; забезпечити належний державний нагляд та контроль з боку міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за дотриманням надрокористувачами вимог природоохоронного законодавства; створити такі організаційні умови і системи проведення робіт, що унеможливлюють порушення такого законодавства;

7) розробити програми технічного переоснащення підприємств гірничодобувної галузі з метою вдосконалення технологій видобутку, повної та комплексної розробки родовищ, переробки корисних копалин, мінімізації обсягів утворення відходів з максимальним їх використанням у виробництві та розвитку вітчизняного машинобудування для забезпечення потреб галузі;

8) забезпечити організацію робіт з видобутку корисних копалин, що базуються на впровадженні прогресивних технологій, техніки та реалізації економічно обґрунтованих природоохоронних заходів;

9) розробити і затвердити в установленому порядку керівні та інструктивні документи щодо виводу з експлуатації об'єктів з видобутку корисних копалин під час проведення реструктуризації гірничодобувної та нафтогазової галузей з урахуванням вимог природоохоронного законодавства;

10) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, які затверджені до 1992 року, щодо проведення робіт, пов'язаних з видобутком корисних копалин, у тому числі щодо лібералізації режиму секретності у сфері користування надрами, у відповідність із законодавством;

11) розробити методики визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з користуванням надрами, та подати пропозиції щодо внесення змін до відповідних законів для забезпечення правової основи відшкодування цих збитків;

12) упорядкувати процедуру видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами і встановити в ліцензійних угодах відповідальність надрокористувачів за порушення природоохоронного законодавства;

13) удосконалити існуючу організацію взаємодії при поводженні з відходами між підприємствами, установами і організаціями, які займаються утилізацією, переробкою та використанням вторинних ресурсів;

14) забезпечити стабільне фінансування геологорозвідувальних робіт та щорічне збільшення його обсягів на 20 % відповідно до Указу Президента України від 15 вересня 2003 року N 1039 "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів";

15) забезпечити безумовне дотримання вимог статті 39 Закону України " Про нафту і газ" щодо укладання власниками спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами страхових угод при промисловій розробці родовищ нафти і газу;

16) забезпечити повну інформованість учасників конкурсів на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами про характеристику екологічного стану ліцензійної ділянки;

17) внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 року N 1930 "Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів" з метою зменшення розміру відрахувань з 25 % до 5 % вартості будівництва об'єктів нафтогазодобувної галузі; призупинити дію зазначеної постанови на період геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки родовищ.

5. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня прийняття цієї Постанови розробити та подати на розгляд Верховної Ради України план заходів щодо виконання викладених у ній рекомендацій.

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради „ тЖГГТ>тжтл

. , В. ЛИТВИН

України

м. Київ 20 листопада 2003 року N 1310-IV

Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр

З метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний строк Національної акціонерної компанії "Надра України" (далі -Компанія), зокрема:

а) затвердити статут Компанії, визначивши її основними завданнями: проведення пошукових та розвідувальних робіт на родовищах корисних

копалин в Україні та поза її межами, а також здійснення переробки окремих видів корисних копалин;

сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

забезпечення поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;

б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії, призначити голову, заступників голови та членів правління Компанії;

в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією метою, зокрема, визначити:

відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії;

державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

г) затвердити перелік державного майна, яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо закріплення у державній власності 100 відсотків акцій Компанії, а також недопущення

228відчуження цих акцій з державної власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передачі в управління будь-яким особам;

3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом. 2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Ю. Єханурова.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 14 червня 2000 року N 802/2000від 6 листопада 1997 р. N 1242 Київ

Про реорганізацію галузі "Геологія і розвідка надр"

З метою ефективного забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази України, здійснення структурної перебудови в галузі та проведення єдиної політики у сфері вивчення, використання та охорони надр Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати ініціативу Державного комітету по геології і використанню надр щодо проведення реструктуризації галузі "Геологія і розвідка надр" із залишенням за відповідними державними геологічними підприємствами та організаціями здійснення регіонального геологічного вивчення надр з метою отримання інформації про наявність мінеральної сировини, пошук і розвідку найбільш необхідних та стратегічно важливих корисних копалин (нафта, газ, золото, уран, рідкісноземельні метали тощо) і перетворення тих підприємств та організацій, приватизація яких не заборонена законодавчими актами, у відкриті акціонерні товариства, які виконуватимуть геологорозвідувальні роботи з пошуку і детальної розвідки всіх інших видів корисних копалин.

2. Державному комітетові по геології і використанню надр вжити заходів щодо реорганізації галузі "Геологія і розвідка надр", а саме:

виділити у двомісячний термін з державних геологічних підприємств підрозділи, які здійснюють регіональні геологічні та геоекологічні дослідження, лабораторні роботи тощо, і на їх базі створити державні регіональні геологічні підприємства;

провести у тримісячний термін реструктуризацію державних геологічних підприємств і на базі їх відокремлених структурних підрозділів створити самостійні підприємства;

забезпечити проведення організаційних заходів щодо підготовки до приватизації геологічних підприємств, приватизація яких не заборонена законодавчими актами, а також подання ними до державних органів приватизації документів, необхідних для прийняття рішення про їх приватизацію до 31 грудня 1997 року;

розробити в 1 кварталі 1998 р. проект положення про Державний комітет по геології і використанню надр та подати його Кабінетові Міністрів України.

3. Доручити Державному комітетові по геології і використанню надр разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади подати у десятимісячний термін Кабінетові Міністрів України проект закону про Державну геологічну службу України, передбачивши в ньому, що основними функціями цієї служби будуть організація та проведення єдиної політики користування надрами, планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошук і розвідка найбільш необхідних та стратегічно важливих корисних копалин (нафта, газ, золото, уран, рідкісноземельні метали тощо), забезпечення накопичення, зберігання геологічної інформації про вивчення надр, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, а також, що ця служба підпорядковуватиметься Державному комітетові по геології і використанню надр.

Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів

України

(витяг)

1. Затвердити Положення про Міністерство екології та ресурсів України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 13 квітня 2011 року N 452/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452/2011

ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство екології та природних ресурсів України

1. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і

232

природних строк своїрослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (далі - природні ресурси), відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

2. Мінприроди України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Мінприроди України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Мінприроди України є: 1) формування державної політики у сферах:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та у межах своєї компетенції радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні тапрактичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі, здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї та реалізація у межах компетенції державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

45

45 Повний текст див. Офіційний вісник України, 2011, № 29 (26.04.2011), ст. 1258

УКАЗ Президента України Про Положення про Державну службу геології та надр України

1. Затвердити Положення про Державну службу геології та надр України (додається).

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк: привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Державної служби геології та надр України зі сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України підприємств, необхідних для забезпечення виконання покладених на Державну службу геології та надр України функцій.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 6 квітня 2011 року N 391/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом ПОЛОЖЕННЯ про Державну     Президента України від 6 квітня 2011

службу геології та надр України       року N 391/2011

1. Державна служба геології та надр

України (Держгеонадра України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

2. Держгеонадра України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держгеонадр України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

4. Держгеонадра України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин;

3) здійснює державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин;

4) веде державний баланс запасів корисних копалин;

5) веде державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин;

6) здійснює облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин;

7) веде державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

8) формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього

фонду;

9) здійснює державну реєстрацію і облік робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр;

10) веде єдину інформаційну систему користування надрами;

11) веде банк гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

12) видає у встановленому порядку спеціальні дозволи на: геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ);

будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;

13) зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами, поновлює їх дію;

14) здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користуваннянадрами, внесення до них змін та видачу дублікатів, продовжує термін дії спеціальних дозволів на користування надрами;

15) видає, анулює, зупиняє та переоформлює ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

16) організовує роботу Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин, Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

17) здійснює комплексне геологічне картування територій для детального сейсмічного районування;

18) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, у тому числі:

виконанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;

виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;

обгрунтованістю застосування методик і технологій, якістю, комплексністю, ефективністю робіт із геологічного вивчення;

виконанням рішень з питань методичного забезпечення робіт із геологічного вивчення та використання надр;

дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;

повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;

відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам за проведенням таких робіт;

використанням технічних засобів і методів ведення робіт із геологічного вивчення надр, які б виключали невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;

своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

дотриманням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;

збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереженням геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;обгрунтованістю напрямів пошукових, розвідувальних і інших робіт з геологічного вивчення надр;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид