Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт із геологічного вивчення і використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;

повнотою і вірогідністю вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також наданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;

обліком видобування нафти, газу та супутніх компонентів;

виконанням рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин;

веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;

19) виявляє недіючі свердловини на воду і вживає заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подальшого використання;

20) у межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення; проводить перевірки, за результатами яких складає акти, видає приписи щодо усунення фактів порушень вимог нормативно-правових актів;

21) контролює додержання ліцензіатами ліцензійних умов з видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

22) контролює додержання користувачами нафтогазоносних надр умов дозволів на введення родовища або окремого покладу нафти та газу в дослідно-промислову та промислову розробку;

23) здійснює в межах повноважень державний контроль ефективності і цільового використання державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр;

24) погоджує забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

25) вносить Міністру пропозиції щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

26) погоджує норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси;

27) забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, організацію геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

28) здійснює моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод;

29) організовує проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;

30) організовує державну експертизу звітів щодо результатів геологічного вивчення надр;

31) затверджує геологоекономічну оцінку запасів нафти і газу та супутніх компонентів у встановленому порядку;

32) веде державний облік підземних вод та водного кадастру;

33) виконує роботи зі стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

34) затверджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни;

35) розпоряджається геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України;

36) вирішує спори з питань користування надрами у порядку, встановленому законодавством;

37) здійснює управління у сфері геологічного вивчення та забезпечення проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних із розробленням та впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр;

38) розробляє та вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо проектів типових документів з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету;

39) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держгеонадр України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

40) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держгеонадр України;

41) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України;

42) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

43) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній

сфері;

44) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

45) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на Держгеонадра України Президентом України завдань.

5. Держгеонадра України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Держгеонадрах України та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів у Держгеонадра України та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Держгеонадр України, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Держгеонадр України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в Держгеонадрах України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держгеонадрах України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держгеонадра України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Держгеонадр України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) припиняти всі види робіт із геологічного вивчення та використання надр,  що  проводяться з порушенням  стандартів та правил і можутьспричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків;

6) зупиняти діяльність підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних дозволів та ліцензій або з порушенням умов, передбачених цими дозволами чи ліцензіями;

7) давати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові до виконання вказівки (приписи) щодо усунення виявлених порушень законодавства під час проведення робіт із геологічного вивчення та використання надр.

7. Держгеонадра України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на декілька областей), які є структурними підрозділами апарату Держгеонадр України.

8. Держгеонадра України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. Держгеонадра України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держгеонадр України, організовує і контролює їх виконання.

Держгеонадра України у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

10. Держгеонадра України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держгеонадр України:

1) очолює Держгеонадра України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держгеонадра України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр та розроблені Держгеонадрами України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністру розроблені Держгеонадрами України проекти нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Держгеонадр України;

4) забезпечує виконання Держгеонадрами України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра;

5) затверджує за погодженням з Міністром схвалений на засіданні колегії річний план роботи Держгеонадр України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держгеонадр України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок Держгеонадр України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгеонадр України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держгеонадр України як структурні підрозділи апарату Держгеонадр України;

9) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держгеонадр України;

10) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держгеонадр України;

11) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

12) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держгеонадр України;

13) забезпечує взаємодію Держгеонадр України зі структурним підрозділом Міністерства, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держгеонадрами України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством та Держгеонадрами України і вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держгеонадр України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців апарату Держгеонадр України;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держгеонадр України;

17) представляє в установленому порядку Держгеонадра України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

18) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеонадр України доручення;

19) здійснює відповідно до законів інші повноваження.

11. Голова Держгеонадр України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держгеонадр України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держгеонадр України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держгеонадр України звільняє з посад Президент України.

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держгеонадрами України, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгеонадр України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держгеонадрах України утворюється колегія у складі Голови Держгеонадр України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держгеонадр України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії Держгеонадр України можуть входити керівники структурних підрозділів Держгеонадр України, а також у встановленому порядку інші особи.

Члени колегії Держгеонадр України затверджуються та увільняються Головою Держгеонадр України.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Головою Держгеонадр України відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держгеонадрах України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держгеонадр України.

13. Положення про Держгеонадра України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгеонадр України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держгеонадр України затверджується Головою Держгеонадр України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держгеонадр України затверджуються Головою Держгеонадр України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держгеонадра України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації С. ЛЬОВОЧКІН

Президента Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України

1. Затвердити Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (додається).

2. Установити, що Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України є правонаступником Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

3. Кабінету Міністрів України:

привести в шестимісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом;

вирішити питання щодо розміщення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у приміщеннях будинку по вул. Еспланадній, 8/10, у м. Києві.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 6 квітня 2011 року N 408/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом ПОЛОЖЕННЯ про Державну     Президента України від 6 квітня 2011

службу гірничого нагляду та року N 408/2011

промислової безпеки України

1. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр).

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

2. Держгірпромнагляд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету

Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:

1) реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

2) здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

3) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.

4. Держгірпромнагляд України відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає пропозиції щодо формування державної політики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони надр та у сфері, пов'язаній з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів;

2) бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного розвитку щодо геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;

3) бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення,   використання  та  охорони  надр,  поводження  з вибуховимиматеріалами промислового призначення, діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами;

4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

5) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

6) здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:

будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;

видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях;

застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища;

проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального використання;

7) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

8) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті;

9) здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

10) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;

11) здійснює у встановленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної, нафтогазової промисловості під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих об'єктів та підприємств, на об'єктах метробудівництва та підземних спорудах;

відповідності визначеним вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

ведення робіт з геологічного вивчення надр під час дослідно-промислової розробки, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення в надрах шкідливих речовин і відходів виробництва;

виконання вимог з охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, визначення кондицій мінеральної сировини та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання визначеного порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення найповнішого видобування корисних компонентів;

відповідності визначеним вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;

готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

12) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:

здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;

фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид