Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

8. Держгірпромнагляд України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держгірпромнагляду України.

9. Держгірпромнагляд України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

10. Голова Держгірпромнагляду України:

1) очолює Держгірпромнагляд України, здійснює керівництво Держгірпромнаглядом України, представляє Держгірпромнагляд України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені Держгірпромнаглядом України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових актів МНС України з питань, що належать до сфери діяльності Держгірпромнагляду України;

4) забезпечує виконання Держгірпромнаглядом України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держгірпромнагляду України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держгірпромнагляду України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держгірпромнагляду України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Держгірпромнагляду України;

9) забезпечує виконання наданих доручень;

10) вносить Міністру пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгірпромнагляду України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держгірпромнагляду України, які є юридичними особами, затверджує положення про них;

11) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держгірпромнагляду України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держгірпромнагляду України як структурні підрозділи її апарату;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держгірпромнагляду України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держгірпромнагляду України;

13) забезпечує взаємодію Держгірпромнагляду України з визначеним Міністром структурним підрозділом МНС України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між МНС України та Держгірпромнаглядом України та вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держгірпромнагляду України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держгірпромнагляду України;

16) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Держгірпромнагляду України;

17) розглядає питання про присвоєння працівникам центрального апарату Держгірпромнагляду України відповідних рангів державних службовців, про заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) вносить у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами працівників Держгірпромнагляду України;

19) підписує акти від імені Держгірпромнагляду України;

20) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, та її територіальних органів;

21) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держгірпромнагляд України;

22) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих повноважень;

23) представляє у визначеному порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

24) затверджує програми і плани роботи Держгірпромнагляду України та звіт про їх виконання;

25) організовує у межах своїх повноважень роботу із запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь;

26) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Голова Держгірпромнагляду України може мати не більше двох заступників.

Заступники Голови Держгірпромнагляду України призначаються за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держгірпромнагляду України, погоджених із Міністром, та звільняються з посад Президентом України.

Голова Держгірпромнагляду розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови Держгірпромнагляду України (голова колегії), його першого заступника та заступника за посадою, визначених Міністром посадових осіб МНС України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держгірпромнагляду України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Держгірпромнагляду України.

13. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності Держгірпромнагляду України, обговорення найважливіших проблем та інших питань Держгірпромнагляд України може утворювати науково-технічну раду, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держгірпромнагляду України.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгірпромнагляду України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держгірпромнагляду України затверджується її Головою за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держгірпромнагляду України затверджуються її Головою за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держгірпромнагляд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІН

Указ

Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання

надр"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ 3 лютого 2010 року N 90/2010

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ від 3 лютого 2010 року Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр

Розглянувши ситуацію, що склалася у сфері використання надр, проаналізувавши законодавство про надра, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність системних проблем, які становлять реальну загрозу економічній безпеці держави.

На території України, яка становить 0,7 відсотка світової території, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі.

Належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр дало б змогу мінімізувати імпорт гостродефіцитної сировини: кольорових, рідкісних, рідкісноземельних, дорогоцінних металів, збільшити видобуток власних нафти і газу, значно підвищити економічну незалежність і безпеку держави.

Однак постійне реформування за роки незалежності органів, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення і використання надр, зокрема передача повноважень з управління підприємствами з геологічного вивчення та використання надр від одного державного органу до іншого, призвело до зниження ефективності діяльності таких підприємств та погіршення стану використання надр у державі в цілому.

Національна акціонерна компанія "Надра України", утворена у 2000 році з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, не лише не досягла поставленої мети, а й не забезпечила ефективного управління підприємствами, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами.

Відсутність чіткого розподілу компетенції державних органів фактично унеможливила здійснення ефективного контролю за виконанням державного замовлення в галузі геологічного вивчення і використання надр.

Унаслідок формального застосування результативних показників бюджетних програм, неефективного здійснення розпорядниками бюджетних коштів видатків бюджету, зокрема, під час планування геологорозвідувальних робіт обсяги геологорозвідувальних робіт з 1991 року скоротилися в десятки разів, а кількість зайнятих у галузі працівників - ушестеро.

Використання видобувними підприємствами застарілого обладнання, зношеність якого становить 50 - 70 відсотків, відтік кваліфікованих спеціалістів призвели до зниження якості виконання робіт у галузі, виникнення аварійних ситуацій і, відповідно, відмови замовників геологорозвідувальних робіт від послуг підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Національна акціонерна компанія "Надра України" володіє корпоративними правами.

Не відповідає потребам сьогодення, стримує розвиток галузі, створює передумови для нераціонального використання надр та поширення корупції в цій галузі й недосконалість законодавства про надра.

З огляду на загрозливу ситуацію, що склалася в галузі геологічного вивчення і використання надр, та наявні у цій галузі ризики, а також ураховуючи, що нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів відповідно до статті 7 Закону України "Про основи національної безпеки України" віднесено до основних загроз національній безпеці в екологічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Вважати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України із реалізації державної політики у сфері регулювання гірничих відносин.

2. Визнати такою, що не відповідає інтересам національної безпеки, існуючу систему державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр.

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити, в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України та забезпечити супроводження в парламенті проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про надра та інших законодавчих актів України, в якому передбачити, зокрема:

заборону переоформлення, відчуження спеціальних дозволів на користування надрами;

вичерпні підстави надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів;

порядок та умови проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування надрами;

посилення відповідальності за порушення умов спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами;

збільшення частки відрахувань з платежів за користування надрами, що спрямовуються до місцевих бюджетів;

2) вжити у тримісячний строк у встановленому порядку заходів щодо: затвердження пріоритетних напрямів розвитку мінерально-сировинної

бази України на 2011 та наступні роки для забезпечення потреб вітчизняної промисловості у кольорових, рідкісних і рідкісноземельних металах;

визначення переліку родовищ корисних копалин для першочергового промислового освоєння з використанням прогресивних технологій;

забезпечення впровадження на підприємствах гірничо-металургійного комплексу високотехнологічних способів виробництва з використанням рідкісних, рідкісноземельних і легуючих металів та розвитку нових напрямів гірничо-металургійного виробництва з їх пріоритетним використанням;

удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з геологічного вивчення і використання надр для забезпечення найбільш ефективного та раціонального їх використання;

визначення оптимальної потреби підприємств металургійної промисловості у мінеральній сировині з урахуванням сучасних тенденцій розвитку гірничо-металургійного комплексу, прогресивних технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції;

3) розробити та затвердити у тримісячний строк у встановленому порядку комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу господарської діяльності гірничодобувних підприємств на навколишнє природне середовище;

4) забезпечити розроблення з урахуванням світового досвіду механізмів залучення інвестицій у сферу використання надр;

5) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності та виведення з кризового стану Національної акціонерної компанії "Надра України", зокрема:

провести у чотиримісячний строк інвентаризацію майна і оцінку активів Національної акціонерної компанії "Надра України" та підприємств, устатутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, перевірку ефективності її фінансово-господарської діяльності;

затвердити у п'ятимісячний строк план заходів зі стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Надра України" та стратегію її дальшого розвитку;

ужити заходів щодо запровадження в установленому порядку мораторію на списання, відчуження основних фондів (засобів) Компанії та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, на період до визначення стратегії її дальшого розвитку;

вирішити питання щодо доцільності дальшого перебування керівників Національної акціонерної компанії "Надра України" та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, на посадах;

6) забезпечити у тримісячний строк розроблення за участю Національної академії наук України, з урахуванням Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та схвалити Стратегію розвитку геологічної галузі України на період до 2030 року, спрямовану на:

удосконалення державного управління у сфері використання надр;

формування збалансованої мінерально-сировинної бази для задоволення прогнозованих потреб вітчизняної промисловості та з урахуванням кон'юнктури світового ринку;

упровадження екологічно безпечних технологій видобутку та переробки мінеральної сировини;

стимулювання комплексного використання надр під час видобутку та переробки корисних копалин;

упровадження ефективних механізмів видобутку і переробки мінеральної сировини на засадах державно-приватного партнерства;

забезпечення ефективного державного контролю за додержанням користувачами надр зобов'язань, що регламентують їх діяльність відповідно до законодавства;

створення загальнодоступної бази даних про видані спеціальні дозволи на користування надрами;

7) проаналізувати за участю Національної академії наук України інформацію про розвідані родовища корисних копалин, запаси корисних копалин яких оцінено або які знаходяться у стадії дослідно-промислової розробки та можуть бути у найкоротші строки передані для промислового освоєння, за наслідками цього аналізу в разі необхідності прийняти рішення щодо доцільності фінансування за рахунок державного бюджету дальшого проведення робіт на найбільш перспективних родовищах.

4. З метою посилення нагляду за додержанням законодавства про надра запропонувати Генеральній прокуратурі України:

здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог законів при укладенні Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та

Національною акціонерною компанією "Надра України" договорів про спільну діяльність із вітчизняними та іноземними інвесторами;

організувати перевірку додержання законів під час надання прав на користування родовищами корисних копалин, зокрема спеціального дозволу на користування Сахалінським родовищем (Харківська область);

здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог законів:

а) під час виконання суб'єктами господарювання договорів про спільну діяльність у сфері використання надр і проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами та вжити в разі потреби відповідних заходів;

б) під час виконання робіт суб'єктами господарювання, яким надано спеціальні дозволи на користування вуглеводневими родовищами;

ужити за результатами проведених перевірок заходів реагування відповідно до законодавства.

5. Прем'єр-міністрові України щоквартально інформувати Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання цього рішення.

Голова Ради національної „ .^„.рттт,^

_ . _        ж.    .. в. іні і ігл іко

безпеки і оборони України

Секретар ради національної р. богатИРЬОВА безпеки і оборони кабінет міністрів україни постанова

від 10 листопада 2000 р. N 1689 Київ

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 року N 792, від 16 березня 2006 року N 342, від 31

серпня 2011 року N 911

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну геологічну службу України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин (додається).

2. Міністерству екології та природних ресурсів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1992 р. N 526 "Питання Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і використанню надр" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 250).

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою ПОЛОЖЕННЯ про Державну     Кабінету Міністрів України від 10 комісію України по запасах корисних   листопада 2000 р. N 1689 копалин

1. Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) є установою, що діє при Держгеонадрах і провадить науково-технічну діяльність, пов'язану з проведенням на замовлення користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади державної експертизи геологічних матеріалів з вивчення і використання надр та оцінки запасів корисних копалин.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2006 р. N 342, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011

263р. N 911)

2. ДКЗ у своїй діяльності керується Конституцією й законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінприроди.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 16.03.2006 р. N 342) ДКЗ узагальнює застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та адаптації до міжнародних стандартів і вносить їх в установленому порядку на розгляд відповідних центральних органів виконавчої влади.

3. Головними завданнями ДКЗ є:

встановлення кондицій на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин у надрах;

прийняття рішень щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння.

4. ДКЗ відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить державну експертизу техніко-економічних розрахунків, що обґрунтовують кондиції на мінеральну сировину, перевіряє відповідність поданих проектів кондицій вимогам найбільш повного, економічно раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, встановлює кондиції на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин кожного родовища;

2) встановлює коефіцієнти видобутку нафти, газу й конденсату на підставі висновків експертизи, дослідження й аналізу поданих користувачами надр геологічних матеріалів з їх технологічного і техніко-економічного обґрунтування;

3) затверджує кондиції для обчислення запасів корисних копалин, які мають лікувальні властивості, на підставі бальнеологічних висновків та висновків експертизи матеріалів з геологічного і техніко-економічного обґрунтування;

4) проводить експертизу геологічної інформації з обчислення запасів корисних копалин і затверджує їх обсяги, визначаючи відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр їх кількість, якість, рівень промислового значення, ступінь геологічного та техніко-економічного вивчення і підготовленість до промислового освоєння;

5) перевіряє техніко-економічні обґрунтування розподілу запасів раніше розвіданих родовищ корисних копалин між ділянками, що передаються в користування, і затверджує запаси корисних копалин таких ділянок;

6) видає рекомендації щодо:

встановлення квот на видобуток корисних копалин; забезпечення найбільш повного видобутку мінеральної сировини; забезпечення видобутку затверджених запасів мінеральної сировини народовищах та ділянках, що гідродинамічно або іншим чином пов'язані між собою;

забезпечення економічно або технологічно обґрунтованих пропорцій видобутку типів і сортів корисних копалин;

запобігання негативним соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин;

7) організує проведення експертизи геологічної інформації щодо корисних властивостей ділянок надр, розвіданих для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, встановлює кондиції для оцінки їх якісних показників і дає висновки щодо можливості використання за визначеними напрямами;

8) бере участь у проведенні комплексної державної експертизи проектів промислового освоєння родовищ, реконструкції діючих гірничодобувних і збагачувальних комплексів, а також їх ліквідації; перевіряє обґрунтованість, ефективність та якість проектних рішень гірничодобувних підприємств щодо повноти використання розвіданих запасів родовищ корисних копалин;

9) готує висновки про доцільність проектування розроблення та облаштування родовищ на базі попередньо оцінених запасів корисних копалин і введення їх у дослідно-промислове розроблення;

10) визначає належність родовищ нафти і газу до групи непромислових та виснажених;

11) проводить попередній розгляд матеріалів пошуків і розвідки родовищ корисних копалин на будь-якій стадії їх вивчення з метою надання методичної допомоги виконавцям робіт; визначає достовірність виявлених запасів корисних копалин, промислове значення родовищ, доцільність проведення подальших геологорозвідувальних робіт;

12) переоцінює запаси корисних копалин, що змінилися під час проведення додаткових геологорозвідувальних робіт, експлуатації родовищ, встановлення нових кондицій або з інших причин; готує висновки про доцільність списання з державних балансів запасів корисних копалин, їх кількісної і якісної переоцінки;

13) визначає на підставі поданих матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку запасів родовищ корисних копалин, якість і достовірність виконаних геологорозвідувальних робіт, робіт з вивчення якісних і кількісних показників мінеральної сировини, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, технологічних, екологічних та інших спеціальних досліджень, готує висновки щодо ступеня виконання геологічного (технічного) завдання на розвідку запасів корисних копалин, а також рекомендації щодо усунення недоліків, включаючи проведення додаткових геологорозвідувальних робіт;

14) аналізує та узагальнює результати експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів родовищ різних видів мінеральної сировини та на їх підставі надає рекомендації з:

підвищення якості і достовірності геологорозвідувальних робіт та скорочення термінів розвідки родовищ корисних копалин;проведення геологорозвідувальних робіт із зіставлення даних розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин і покладів, встановлення за їх результатами коригувальних коефіцієнтів до підрахункових параметрів та обсягів розвіданих запасів;

підготовки тематичних планів науково-дослідних робіт з питань удосконалення методики і техніки проведення геологорозвідувальних робіт, обчислення запасів корисних копалин, проведення технологічних та аналітичних досліджень мінеральної сировини, вивчення гірничо-геологічних, гідрогеологічних і екологічних умов розроблення родовищ корисних копалин, проведення геолого-економічної оцінки їх промислового значення;

15) розробляє і подає на затвердження в установленому порядку Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр;

16) розробляє, в установленому порядку затверджує та подає на державну реєстрацію нормативно-правові акти, що регламентують застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ окремих видів або груп споріднених видів корисних копалин, та інші нормативно-правові акти, якими встановлюється зміст, оформлення та порядок подання на державну експертизу матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку запасів родовищ корисних копалин; визначає порядок розроблення кондицій на мінеральну сировину;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид