Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

17) проводить аналіз стану Державного фонду родовищ корисних копалин та його резерву;

18) погоджує нормативні документи щодо стадій геологорозвідувальних робіт, методів розвідки та обчислення запасів корисних копалин, методики обґрунтування і розрахунків кондицій мінеральної сировини;

19) готує на розгляд Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин матеріали, які надходять від галузевих комісій у цих справах, і подає в установленому порядку її висновки та пропозиції на затвердження;

20) здійснює збирання та аналітичне узагальнення матеріалів з економіки мінеральної сировини та геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин, кон'юнктури мінеральної сировини на внутрішньому і світовому ринку;

21) здійснює науково-технічне співробітництво з відповідними органами інших держав у питаннях, що належать до компетенції Комісії;

22) проводить єдину науково-технічну політику щодо геолого-економічної оцінки, державного обліку і повноти використання запасів родовищ корисних копалин та інших корисних властивостей надр;

23) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. 5. ДКЗ має право:

1) залучати на договірній основі вчених і фахівців, наукові та інші організації, тимчасові творчі колективи, у тому числі із зарубіжних країн, для участі  в  експертизі  проектів  кондицій,  матеріалів  обчислення запасівкорисних копалин, обґрунтування коефіцієнтів видобутку з надр нафти, газу й газового конденсату, розроблення нормативних документів та надання консультацій з цих питань;

2) одержувати від геологорозвідувальних і видобувних підприємств, установ та організацій:

геологічну та іншу інформацію і матеріали, необхідні для перевірки обґрунтувань кондицій, підрахунків і зіставлення запасів корисних копалин;

графіки надходження на розгляд Комісії матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку родовищ корисних копалин та інших геологічних матеріалів щодо вивчення і використання надр;

3) проводити наради, семінари, розробляти, подавати на державну реєстрацію і видавати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції ДКЗ;

4) встановлювати ділові контакти із зарубіжними вченими, фахівцями, установами та організаціями щодо проведення геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин, експертизи інформації з геологічного вивчення надр та інших питань, що належать до компетенції ДКЗ.

6. Висновки ДКЗ з питань оцінки кількості та якості запасів корисних копалин, їх промислового значення і ступеня геологічного та техніко-економічного вивчення є підставою для обліку їх у державному балансі запасів корисних копалин.

7. ДКЗ очолює голова, який за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Голова ДКЗ має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Голова Державної служби геології та надр.

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів

України від 16.03.2006 р. N 342, від 31.08.2011 р. N 911) Розподіл обов'язків між заступниками голови провадиться головою

ДКЗ.

Голова ДКЗ несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань і виконання нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови, а також інших працівників ДКЗ, затверджує склад експертних груп, призначає на посаду і звільняє з посади працівників ДКЗ.

Голова ДКЗ в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями, організує і контролює їх виконання.

8. Для погодженого вирішення питань, пов'язаних з проведенням державної експертизи геологічної інформації розвіданих родовищ, оцінки кількості та якості корисних копалин, стану підготовки їх до промислового освоєння, у ДКЗ утворюється колегія у складі голови ДКЗ (голова колегії) та керівників структурних підрозділів Комісії.

До складу колегії можуть входити фахівці підприємств, установ та організацій з питань геології та використання надр і видобутку кориснихкопалин.

Склад колегії затверджує Голова Державної служби геології та надр за поданням голови ДКЗ.

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2004 р. N 792, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів

України від 16.03.2006 р. N 342, від 31.08.2011 р. N 911)

9. Для розгляду пропозицій та підготовки рекомендацій щодо розроблення нормативних документів з удосконалення методики проведення державної експертизи запасів мінеральної сировини і промислової оцінки родовищ корисних копалин у ДКЗ створюється експертно-технічна рада з учених та висококваліфікованих спеціалістів.

Склад експертно-технічної ради і положення про неї затверджуються головою ДКЗ.

10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ДКЗ здійснюється за рахунок коштів, одержаних від проведення експертизи матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку запасів родовищ корисних копалин, науково-дослідних та інших робіт, інших джерел, не заборонених законодавством.

11. Структура, штатний розпис ДКЗ та положення про її структурні підрозділи затверджуються головою ДКЗ.

12. ДКЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.від 21 червня 2004 р. N 407-р Київ

Деякі питання підвищення ефективності державного управління у

сфері надрокористування

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 квітня 2007 року N 192-р

1. Покласти на Держкомприродресурсів функції з виконання Державної програми створення і концепції розвитку золотовидобувної та золотопереробної галузі на 1996 - 2005 роки (Програма "Золото України"), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N

532.

2. Фонду державного майна та Мінфіну передати Мінпромполітики функції з управління пакетами акцій Державної акціонерної компанії " Українські поліметали" (далі - Компанія).

3. Погодитися з пропозицією Мінпромполітики щодо:

проведення незалежної експертної оцінки пакета акцій (часток) та інших корпоративних прав, які належать Компанії у статутних фондах господарських товариств;

вилучення із статутного фонду Компанії майна дочірніх підприємств "Бурштин", "Бурштинові копальні" та "Укрбурштин" з наступним перетворенням їх у державні підприємства та передачею в установленому порядку до сфери управління Держкомприродресурсів;

абзац четвертий пункту 3 виключено

(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 р. N 192-р)

абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 р. N 192-р)

вилучення із статутного фонду Компанії майна дочірніх підприємств згідно з додатком 2 з наступним перетворенням їх у державні підприємства;

внесення змін до установчих документів Компанії, які випливають із цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Віце-прем'єр-міністра України Клюєва А. П.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Додаток 1 до розпорядження ПЕРЕЛІК золоторудних родовищ, Кабінету Міністрів України від 21

щодо яких Держкомприродресурсів червня 2004 р. N 407-р

передається інформація за результатами проведення геологознімальних, прогнозно-металогенічних,

оцінних і геологорозвідувальних робіт Балка Золота Балка Широка Клинцівське Майське

Родовища Берегівського рудного району

Сергіївське

Юр'ївське

Додаток 2 до розпорядження ПЕРЕЛІК дочірніх підприємств Кабінету Міністрів України від 21

ДАК "Українські поліметали", майно червня 2004 р. N 407-р

яких вилучається із статутного фонду

Компанії з наступним перетворенням їх у державні підприємства

Найменування підприємства

Частка корпоративних прав

Код згідно з ЄДРПОУ

Київське державне підприємство "Ізумруд"

100 відсотків

05792885

Львівський державний ювелірний завод

100 відсотків

05785017

Державне підприємство "Вінницький завод "Кристал"

100 відсотків

00226744

від 31 травня 2012 р. N 326-р Київ

Питання Державної служби геології та надр

Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо можливості забезпечення здійснення Державною службою геології та надр функцій і повноважень Міністерства охорони навколишнього природного середовища, що припиняється, у частині реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВвід 31 серпня 2011 р. N 810-р Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної

служби геології та надр

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року N 937-р Прийняти    пропозицію    Міністерства    охорони навколишнього природного середовища та Державної служби геології та надр щодо передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій за переліком згідно з додатком до сфери управління зазначеної Служби.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток до розпорядження ПЕРЕЛІК цілісних майнових     Кабінету Міністрів України від 31 комплексів державних підприємств,    серпня 2011 р. N 810-р установ та організацій, що передаються

до сфери управління Державної служби геології та надр

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування та місцезнаходження

25967766

Державна організація "Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Артемівськ Донецької області, вул. Сибірцева, 17

25119860

Державне регіональне геологічне підприємство "Донецькгеологія" м. Артемівськ Донецької області, вул. Сибірцева, 17

24616094

Державна організація "Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю за


 

веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 11

01432150

Казенне підприємство "Південукргеологія" м Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 11

01432865

Державна комісія України по запасах корисних копалин м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

20077619

Державна організація "Кіровська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Київ, вул. Софії Перовської, 10

16394030

Державне геологічне підприємство "Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів "Геолекспертиза" м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

01432761

Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика" м. Київ, вул. Софії Перовської, 10

01432859

Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України" м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16

14308279

Казенне підприємство "Кіровгеологія" м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9

25398506

Позицію виключено

01432032

Український державний геологорозвідувальний інститут м. Київ, вул. Автозаводська, 78а

25361584

Східне державне регіональне геологічне підприємство м. Луганськ, вул. Радянська, 38

22360549

Державна організація "Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Львів, пл. Міцкевича, 8

01432144

Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 1

25154767

Державна організація "Полтавська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Полтава, вул. Фрунзе, 149

34112754

Державне підприємство "Бурштин України" м.


 

Рівне, вул. Київська, 94

36115815

Державна організація "Чорноморська територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр" м. Сімферополь, вул. 51-ї Армії, 55

23450378

Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр" м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 07.09.2011 р. N 937-р)від 16 листопада 2011 р. N 1145-р Київ

Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної

служби геології та надр

Погодитись з пропозицією Державної служби геології та надр щодо утворення міжрегіональних територіальних органів як структурних підрозділів апарату Служби за переліком згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток до розпорядження ПЕРЕЛІК міжрегіональних       Кабінету Міністрів України від 16 територіальних органів Державної     листопада 2011 р. N 1145-р служби геології та надр

Північний міжрегіональний відділ Південний міжрегіональний відділ Західний міжрегіональний відділ Східний міжрегіональний відділ Центральний міжрегіональний відділ Азово-Чорноморський міжрегіональний відділвід 1 червня 2011 р. N 705 Київ

Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною

службою геології та надр

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

перелік платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів;

перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та надр.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою ПЕРЕЛІК платних Кабінету Міністрів України від 1

адміністративних послуг, які червня 2011 р. N 705

надаються Міністерством екології та

природних ресурсів

Найменування адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати

Видача ліцензії на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093)

Видача копії ліцензії на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"


Переоформлення ліцензії на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

!!

Видача дубліката ліцензії на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

!!

Видача ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093)

Видача копії ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

!!

Видача дубліката ліцензії на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами

!!

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою

ПЕРЕЛІК платних                        Кабінету Міністрів України від 1 адміністративних послуг, які                                червня 2011 р. N 705 надаються Державною службою

геології та надр

Найменування адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати

Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Кодекс України про

надра

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Кодекс України про

надра

Видача ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного

постанова Кабінету Міністрів України від 20


каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093)

Видача копії ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

!!

Видача дубліката ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

!!

від 14 липня 2000 р. N 1128 Київ

Про утворення Національної акціонерної компанії "Надра

України"

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 183, від 31 серпня 2011 року N 912

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Національну акціонерну компанію "Надра України" (далі -Компанія).

2. Пункт 2 виключено

3. Призначити Гошовського Сергія Володимировича головою правління Компанії.

4. Національній акціонерній компанії "Надра України" разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати пропозиції щодо:

проекту статуту Компанії;

переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії, а також державних і казенних підприємств, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

переліку державного майна, яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності.

5. Розмістити Компанію у приміщеннях у м. Києві по вул. Володимирській, 34 та вул. Золотоворітській, 9.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю. І.від 17 серпня 2000 р. N 1273 Київ

Питання Національної акціонерної компанії " Надра України"

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року N 43, від 24 січня 2002 року N 82, від 18 лютого 2004 року N 183

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 " Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Фонду державного майна передати у місячний термін до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Надра України" 100 відсотків акцій державної акціонерної холдингової компанії "Укргеолреммаш".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 р. N 82)

3. Фонду державного майна разом з Національною акціонерною компанією "Надра України", Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством економіки підготувати проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" в частині виключення з цього переліку підприємств, зазначених у додатку 1.

Абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 р. N 43)

4. Передати до статутного фонду Національної акціонерної компанії " Надра України" майно підприємств згідно з додатком 3 з наступним їх перетворенням у дочірні підприємства Компанії.

5. Установити, що 100 відсотків акцій Національної акціонерної компанії "Надра України" закріплюються у державній власності. Відчуження цих акцій з державної власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передача в заставу не допускається.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

18.02.2004 р. N 183)

6. Міністерству екології та природних ресурсів передати в повне господарське віддання Національної акціонерної компанії "Надра України" для забезпечення її діяльності будівлі, розташовані по вул. Володимирській, 34, та вул. Золотоворітській, 9, у м. Києві, і забезпечити у десятиденний

280термін їх звільнення.

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Додаток 1 до постанови Кабінету ПЕРЕЛІК підприємств, які       Міністрів України від 17 серпня 2000 р. підлягають перетворенню у відкриті   N 1273

акціонерні товариства після виключення їх в установленому порядку з переліку підприємств, які не підлягають приватизації, з наступною передачею пакетів акцій до статутного фонду НАК "Надра України" Додаток 1 втратив чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24

січня 2002 року N 82)

Додаток 2 до постанови Кабінету ПЕРЕЛІК державних Міністрів України від 17 серпня 2000 р.

підприємств, які підлягають N 1273

перетворенню у відкриті акціонерні

товариства з наступною передачею пакетів акцій до статутного фонду

НАК " Надра України"

Додаток 2 виключено (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня

2001 року N 43)

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2000 р.

N 1273

ПЕРЕЛІК підприємств, майно яких передається до статутного фонду НАК "Надра України" з наступним перетворенням їх у дочірні

підприємства Компанії

Державне  бурове  підприємство   "Житомирбуррозвідка",  смт Нова Борова Житомирської області

(перелік доповнено позицією згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

24.01.2001 р. N 43) Державне геологічне підприємство "Західукргеологія", м. Львів Державне геологічне підприємство "Кримгеологія", м. Сімферополь (перелік доповнено позицією згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

24.01.2001 р. N 43) Державне геологічне підприємство "Полтавнафтогазгеологія" Державне геологічне підприємство "Центрукргеологія", м. Черкаси Державне геологічне підприємство "Чернігівнафтогазгеологія" Державне     геофізичне     підприємство "Балакліяпромгеофізика", Харківська область

Державне підприємство  "Агрогеофізика", м.  Балаклія Харківської області

Державне підприємство "Горліврозвідка", Донецька область

(перелік доповнено позицією згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

24.01.2001 р. N 43)

Полтавське нафтогазове державне регіональне геологічне підприємство Український державний проектний інститут "Укрдіпрогеолбуд", м. Полтава

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид