Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

24) погодження рішення правління про:

утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів;

придбання, продаж акцій (часток паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

25) затвердження фінансового плану Компанії;

26) погодження утворення дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами, суб'єктів господарювання, а також придбання ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному)капіталі інших господарських товариств;

27) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом або положенням про загальні збори.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

44. У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюються Держгеонадрами в установленому законодавством порядку.

Рішення Держгеонадр з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється письмово у формі наказу.

Кабінет Міністрів України у зазначений період:

приймає рішення про:

- внесення змін до Статуту Компанії;

- зміну типу Компанії;

- збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії;

- виділ та припинення Компанії, призначення ліквідаційної комісії;

- продаж або відчуження в будь-який інший спосіб пакетів акцій, переданих до статутного капіталу Компанії;

за поданням Держгеонадр призначає на посаду та звільняє з посади голову і заступників голови правління, приймає рішення про відсторонення голови правління від здійснення ним повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління.

Держгеонадрами у зазначений період здійснюється:

визначення основних напрямів діяльності Компанії;

у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію Компанії затвердження порядку та строку ліквідації, ліквідаційного балансу;

призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів наглядової ради;

укладення контракту з головою правління;

призначення на посаду та звільнення з посади за поданням голови правління членів правління (крім голови і заступників голови правління);

призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів ревізійної комісії;

прийняття за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії відповідних рішень;

прийняття в установленому законодавством порядку рішення про:

- анулювання викуплених акцій;

- розміщення акцій;

затвердження положення про наглядову раду, правління та ревізійну комісію;

погодження рішень правління про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів, придбання, продаж акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

погодження утворення дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами, суб'єктів господарювання, а також придбання, продаж ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

відсторонення заступників голови та інших членів правління від здійснення ними повноважень;

затвердження фінансового плану Компанії;

затвердження річного звіту Компанії;

розподіл прибутку і збитків Компанії;

затвердження розміру річних дивідендів;

затвердження висновків ревізійної комісії;

прийняття за поданням наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, а також правочину щодо майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

прийняття інших рішень, що належать до компетенції загальних зборів і не віднесені до повноважень Кабінету Міністрів України.

45. Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на загальних зборах своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право призначити свого постійного представника або представника на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в таких зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

46. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

47. У роботі загальних зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени наглядової ради, правління та ревізійної комісії, які не є акціонерами Компанії.

48. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 6 та 19 пункту 43 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

49. Загальні збори скликаються щороку (річні загальні збори) та проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.

50. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу правління - в разі порушення провадження у справі про банкрутство Компанії або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Компанії;

5) в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Компанії. Позачергові загальні збори проводяться протягом 45 днів з дати

отримання Компанією вимоги про їх скликання.

51. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається кожному акціонеру в установленому законодавством порядку.

52. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) повне найменування та місцезнаходження Компанії;

2) дата, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

53. Проводить загальні збори голова наглядової ради.

54. Для забезпечення підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, на загальних зборах діє лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

55. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою наглядової ради та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом голови правління.

56. У разі коли Компанія складається з однієї особи (100 відсотків акцій належить державі), положення, передбачені пунктами 43, 45 - 55 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів, до неї не застосовуються.

Наглядова рада

57. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність правління.

58. Склад наглядової ради формується відповідно до законодавства та цього Статуту.

59. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

60. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

61. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості п'яти

осіб.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, персональний склад наглядової ради, у тому числі її голова, затверджується Держгеонадрами.

62. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2) прийняття рішення про:

проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; продаж раніше викуплених Компанією акцій; розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій; викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

3) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

4) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

5) встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

6) вирішення питань про участь Компанії у господарських об'єднаннях;

7) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок взяття нею зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10) затвердження в межах компетенції внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;

11) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

12) ініціювання в разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

13) розроблення та подання для розгляду на загальних зборах матеріалів для прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Компанії, а також вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради в разі прийняття відповідного рішення.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

63. Посадові особи органів Компанії забезпечують доступ членів наглядової ради до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

64. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

65. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління чи його члена.

66. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов'язана надати кожному члену наглядової ради не менш як за 10 днів до дати його проведення:

перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради; документи та матеріали до кожного з питань порядку денного; проект рішення ради.

67. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь більшість її членів.

68. У засіданні наглядової ради за її запрошенням можуть брати участь з правом дорадчого голосу голова та члени правління, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, а також інші особи, визначені наглядовою радою.

69. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

70. Рішення наглядової ради оформляється протоколом протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує її голова.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

71. Допускається прийняття наглядовою радою рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення надсилається головою наглядової ради її членам, які повинні викласти в письмовій формі свою думку щодо рішення і надіслати протягом п'яти робочих днів з дати одержання проекту рішення.

Голова наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати закінчення зазначеного строку інформує членів наглядової ради та правління Компанії в письмовій формі про прийняті рішення.

У разі проведення заочного голосування (опитування) рішення приймається в порядку, визначеному пунктом 69 цього Статуту.

72. Голова наглядової ради:

1) організовує її роботу;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданнях наглядової ради;

6) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради.

Правління

73. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.

74. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

75. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

76. Правління обирається загальними зборами строком на п'ять років.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, голова і заступники голови правління призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України, інші члени правління - Держгеонадрами. Контракт з головою правління укладається Держгеонадрами.

77. Основною формою роботи правління є засідання.

Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписують голова, секретар та члени правління.

78. До компетенції правління Компанії належить:

1) вирішення питань організації господарської діяльності Компанії, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, інших питань діяльності Компанії;

2) вирішення питань управління роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, забезпечення виконання покладених на них завдань;

3) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка у зв'язку з цим матеріалів; організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

4) забезпечення дотримання законодавства Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії, дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами;

5) розгляд матеріалів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, прийняття рішення за їх результатами;

6) розгляд і подання загальним зборам та наглядовій раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;

7) затвердження в межах своєї компетенції правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;

8) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;

9) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про: списання майна Компанії;

утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів, придбання, продаж акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств;

укладення договорів про спільну, в тому числі інвестиційну, діяльність;

утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, затвердження їх положень;

організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, що виконуються Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, затвердження умов таких конкурсів;

10) погодження:

договорів оренди, відчуження основних засобів, що укладаються Компанією, а також вчинення правочинів щодо майна Компанії, переданого засновником до її статутного капіталу;

договорів, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 200000 гривень, а також договорів, що пов'язані з придбанням, відчуженням будь-яким чином, обміном, орендою, наданням у безоплатне користування майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів;

рішення дочірніх підприємств про утворення суб'єктів господарювання, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, погодження проектів їх статутів та положень, а також придбання ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

11) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств та звітів про їх виконання;

12) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств;

13) установлення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

79. Правління очолює голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії.

80. Голова правління:

1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

2) розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом і законодавством;

3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;

7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид