Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;

9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;

12) укладає контракти з керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств;

13) укладає договори від імені Компанії;

14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30000 гривень;

15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;

16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;

17) призначає за погодженням з СБУ керівника режимно-секретного підрозділу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

18) укладає контракти із заступниками голови правління та іншими членами правління після затвердження їх умов наглядовою радою;

19) надає уповноваженому представнику Компанії завдання на голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) і на засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

20) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

Ревізійна комісія

81. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

82. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами строком на п'ять років в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, ревізійна комісія призначається Держгеонадрами.

83. До складу ревізійної комісії включаються представники Держгеонадр, Держфінінспекції, ДПС.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени наглядової ради, голова та члени правління Компанії, члени інших органів, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

84. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків простих іменних акцій Компанії.

85. На вимогу ревізійної комісії подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія може залучати до проведення перевірок експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

86. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори та наглядову раду.

87. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

88. Ревізійна комісія має право:

вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати скликання позачергових загальних зборів; брати участь у загальних зборах та засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

Трудовий колектив Компанії

89. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

90. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

Облік та звітність

91. Компанія веде оперативний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

92. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

93. Перший фінансовий рік Компанії розпочинається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

94. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

95. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

96. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Компанії

97. Компанія припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

98. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

99. Компанія ліквідується:

1) за рішенням загальних зборів;

2) за рішенням суду.

100. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в установленому законом порядку.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю Компанії.

101. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

102. Майно, що належить Компанії (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) і залишилось після розрахунків з кредиторами, в установленому законодавством порядку розподіляється між акціонерами.

Майно, передане Компанії у користування, повертається власнику, крім випадків, передбачених законом.

103. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

(Статут із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. N 823, від 17.07.2001 р. N 848, від 18.02.2004 р. N 183, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. N 886, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. N 1109, від 26.08.2009 р. N 905, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 912)від 8 листопада 1996 р. N 1366 Київ

Про надання Державному інформаційному геологічному фонду статусу галузевого державного архіву

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від

31 серпня 2011 року N 911

Відповідно до статті 9 Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Надати Державному інформаційному геологічному фонду Державного комітету по геології і використанню надр статус галузевого державного архіву.

Установити, що витрати, пов'язані з діяльністю зазначеного архіву, провадяться в межах коштів державного бюджету, передбачених на фінансування геологорозвідувальних робіт Державної служби геології та надр, та за рахунок проведення договірних робіт.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

2. Державному комітетові по геології і використанню надр і Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України у двомісячний термін внести відповідні зміни до статуту Державного інформаційного геологічного

фонду.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УКРАЇНИ НАКАЗ

Про затвердження Статуту Геоінформу України 30.10.2001 м. Київ № 390/85

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 20 травня 2000 р. № 724/2000, статті 7 Закону України "Про державну геологічну службу України", статті 9 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. № 1366 "Про надання Державному інформаційному геологічному фонду України статусу галузевого державного архіву"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Статут державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

2. Визнати таким, що втратив чинність Статут державного геологічного підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України "ГЕОІНФОРМ"", затверджений наказом Державного комітету України по геології і використанню надр та Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, від 26 березня 1998 р. № 43/15.

3. Начальнику Департаменту геології та використання надр Рурському Д. С. забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря міністерства Лизуна С. О.

Міністр екології та природних ресурсів України  С. І. Курикін

Голова Державного комітету архівів України Р. Я. Пиріг

Статут Геоінформ

Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі-Підприємство) засноване на державній власності й підпорядковане Міністерству екології та природних ресурсів України, яке є органом управління майном (далі - орган управління).

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (№3814-XII від 24.12.93 р. ) постановою Кабінету Міністрів України "Про надання Державному інформаційному геологічному фонду статусу галузевого державного архіву" (№1366-1996-п від 08.11.96 р.) Державному інформаційному геологічному фонду України надано статус галузевого державного архіву.

Підприємство є правонаступником державного геологічного підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України "Геоінформ" (ДГП "Геоінформ", код ЄДРПОУ - 01432859) щодо його активів, правових і боргових зобов'язань.

1. Найменування та місцезнаходження Підприємства 1.1. Найменування Підприємства:

українською мовою:

повне - Державний інформаційний геологічний фонд України; скорочене - Геоінформ України;

російською мовою: повне - Государственный информационный геологический фонд Украины; скорочене - Геоинформ Украиньі;англійською мовою: повне - The State information geological fund of Ukraine;

скорочене - Geoinform of Ukraine.

1.2. Юридична адреса Підприємства: 03057, м. Київ, вул. Ежена

Потьє, 16.

2. Мета й предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою діяльності Підприємства є реалізація в межах його компетенції державної політики у сфері інформатизації галузі геології, охорони й використання надр шляхом збирання, накопичення, зберігання, оброблення й створення аналітичної інформації щодо геологічного вивчення надр і мінерально-сировинної бази України, надання архівних геологічних документів, аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

1) створення й забезпечення функціонування галузевого державного архіву геологічних документів, у тому числі на машинних носіях із застосуванням засобів сучасних інформаційних технологій;

2) науково-дослідні, тематичні, дослідно-методичні, проектно-технологічні роботи (у тому числі спрямовані на використання засобів комп'ютерізації та телекомунікації) щодо аналізу, систематизації, узагальнення, інтерпретації, зберігання й передавання архівної, аналітичної такартографічної інформації з геологічного вивчення та використання надр;

3) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо діяльності державної геологічної служби України;

4) нормативно-методичне забезпечення поводження з геологічними документами, що зберігаються в архівах користувачів надр будь-якого підпорядкування та форм власності;

5) державна реєстрація та облік робіт з геологічного вивчення надр України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

6) приймання, облік, постійне зберігання, аналітично-синтетичне оброблення та надання документів Національного архівного фонду, що містять результати робіт з геологічного вивчення та використання надр;

7) автоматизоване ведення системи обліку об'єктів Державного фонду родовищ корисних копалин і його резерву:

- державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин (у тому числі техногенних);

- державного кадастру родовищ підземних вод і кадастру свердловин на

воду;

- державного балансу запасів корисних копалин і вторинних (техногенних) мінеральних ресурсів, а також обліку прогнозних ресурсів;

8) вивчення стану й перспектив розвитку мінерально-сировинної бази країни та дослідження кон' юктури внутрішнього й світового ринку мінеральної сировини;

9) проведення експертизи установчих матеріалів, що подаються для отримання ліцензій на користування ділянками надр для геологічного вивчення та видобування корисних копалин, а також ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності;

10) аналіз геологічних матеріалів щодо відсутності (наявності) родовищ корисних копалин на площах, де передбачається розміщення об'єктів господарювання;

11) розроблення та подання в установленому порядку на затвердження форм первинного обліку та статистичної звітності з результатів геологічного вивчення та використання надр;

12) надання юридичним особам і громадянам у користування фондових геологічних матеріалів, виготовлення на замовлення копій, витягів з архівних документів та іншої інформаційної продукції;

13) створення комп' ютерних мереж, галузевих баз даних, інформаційно-пошукових систем, методів і засобів інформаційної підтримки геологічної діяльністі;

14) здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права й обов'язки юридичної особи   Підприємство   набуває   з   дня   його   державної   реєстрації. 3.2.

Підприємство у своїй діяльності керується законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Статутом, який затверджується Мінекоресурсів України та Держкомархівом України.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах згідно із законодавством та іншими нормативними актами України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється виключно за згодою Мінекоресурсів України.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, зареєстрованого в установленому порядку, а також штампи, бланки та інші реквізити.

3.5. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та органу управління майном.

Держава та орган управління майном не відповідає за зобов'язання Підприємства.

3.6. Підприємство має право залучати до співпраці на договірній основі українські та іноземні підприємства, установи й організації.

3.7. Підприємство має право залучати до роботи за індивідуальними трудовими угодами (контрактами) українських та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові творчі колективи, визначати форми, розміри та види оплати їх праці згідно із законодавством України.

3.8. Підприємство в межах своєї компетенції за погодженням з органом управління може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України.

3.9. Підприємство в межах своєї компетенції взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, з громадськими об'єднаннями та організаціями.

3.10. Підприємство здійснює науково-методичне керівництво архівними підрозділами підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності , які здійснюють зберігання геологічних матеріалів.

3.11. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

4.2. Майно, що є державною власністю і закріплюється за Підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, за яким Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним майном, що є у державній власності й належить до його основних фондів , лише з дозволу органу управління.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є :

- майно, передане йому органом управління;

- доходи, одержані від реалізації продукції, наданих послуг, а такожвід інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Підприємство має право відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

4.5. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за Підприємством, здійснюється за погодженням з органом управління в порядку, установленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є державною власністю.

4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства.

4.7. Підприємство здійснює володіння, використання й розпорядження документами Національного архівного фонду, що передані до нього на державне зберігання, у порядку, встановленому законодавством.

4.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами й державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або арбітражного суду.

5. Права та обов'язки Підприємства 5.1. Права Підприємства

5.1.1. Підприємство самостійно планує й організовує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень (контрактів), кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство за погодженням з органом управління утворює в установленому порядку філіали, інші відокремлені структурні підрозділи в Україні, які діють на підставі положень про них, що затверджує директор Підприємства. Керівництво їх роботою здійснюють особи, які призначаються на посаду наказами директора Підприємства.

5.1.4. Підприємство самостійно обирає форми та систему оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок та доплат на умовах, передбачених колективним договором та згідно із законодавством.

5.1.5. Підприємство має право в межах своєї компетенції:

приймати офіційне рішення щодо державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр, або мотивованої відмови в цьому, або повернення установчих матеріалів на доопрацювання чи надання додаткових матеріалів для встановлення доцільності державної реєстрації робіт;

приймати офіційне рішення щодо прийняття на державне зберігання регламентованих геологічних матеріалів, або мотивоване рішення про відмову в цьому чи про повернення геологічних матеріалів на доопрацювання;

вимагати від користувачів надр незалежно від їх підпорядкування й форм власності подання ними на державну реєстрацію ( перереєстрацію ) робіт з геологічного вивчення надр та подання на державне зберігання відповідних звітних геологічних матеріалів;

укладати з юридичними та фізичними особами України договори (контракти) щодо надання їм платних інформаційних послуг на регулярній основі або на замовлення (запит) за договірними цінами, що встановлюються згідно із законодавством;

готувати офіційні висновки щодо можливості видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр для геологічного вивчення та видобування корисних копалин, а також видачі ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності;

видавати офіційні довідки щодо:

- державної реєстраціїї робіт з геологічного вивчення надр та прийняття на державне зберігання звітних геологічних матеріалів;

- обчислення збору за геологорозвідувальні роботи, які виконані за рахунок державного бюджету;

- використання ділянок надр для розміщення на них об'єктів господарювання ;

- інших питань, які віднесено до його компетенції;

подавати вищестоящим органам пропозиції щодо організації діяльності державної геологічної служби.

5.2. Підприємство зобов'язане:

забезпечувати виконання державного замовлення (контракту) та укладених договорів;

забезпечувати своєчасну сплату обов'язкових платежів до бюджету та інших відрахувань згідно із законодавством;

забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених державних коштів;

здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів; забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих технологій;створювати належні умови для високопродуктивної праці, здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства;

здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників, посилення їх матеріальної заінтересованості, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконувати вимоги щодо охорони довкілля, екологічної безпеки, раціонального використання й відтворення природних ресурсів.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно із законодавством.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

6.1. Управління Підприємством здійснює директор.

6.2. Наймання директора здійснюється Мінекоресурсів України шляхом укладення з ним контракту.

6.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції органу управління майном Підприємства.

6.4. Директор Підприємства :

несе відповідальність за формування та виконання плану робіт та надання послуг для державних потреб, фінансового плану й плану розвитку Підприємства, за результати господарської діяльності Підприємства, використання державного майна й прибутку Підприємства згідно із законодавством ;

самостійно визначає структуру Підприємства, встановлює штати з урахуванням умов формування фонду оплати праці;

призначає на посаду й звільняє з посади керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Підприємства;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях;

розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства ;

вирішує питання про надання фондових (архівних) геологічних документів у тимчасове користування та про доступ користувачів до роботи над документами в читальних залах Підприємства;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління, статутом Підприємства та контрактом до його компетенції.

6.5. Для колегіального вирішення важливих питань у сфері діяльності Підприємства утворюється науково-технічна рада в складі директора (голова НТР), заступників директора за посадою, керівників структурних підрозділів Підприємства, а також науковців та висококваліфікованих фахівців, у тому числі з іншіх організацій.

Положення про НТР та персональний склад ради затверджує директор Підприємства.

6.6. Для визначення цінності архівних геологічних документів, що входять до складу Національного архівного фонду, утворюється експертно-перевірна комісія, положення про яку розробляється на підставі типового положення, затвердженого Держкомархівом України.

Персональний склад зазначеної комісії та положення про неї затверджує директор Підприємства.

6.7. Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини Підприємства з працівниками регулюються законодавством про працю та соціальний захист населення України.

6.8. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид