Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

6.9. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив обирає орган колективного самоврядування - профспілковий комітет, до складу якого не може обиратися директор Підприємства.

Вибори комітету здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів присутніх.

Члени профспілкового комітету не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди профкому.

6.10. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються й приймаються за участю трудового колективу та відображаються у колективному договорі, яким також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.11. Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу -профспілковому комітету.

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, кошти, виділені в установленому порядку з державного бюджету йдержавних позабюджетних фондів, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

7.2. Результати фінансово-господарської діяльності Підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток, порядок використання якого визначається органом управління шляхом установлення обов'язкових нормативів його розподілу.

7.3. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

7.4. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд соціального розвитку;

- фонд оплати праці.

7.4.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

7.4.2. Фонд соціального розвитку створюється у розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

7.5. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства передбачаються контрактом за рахунок коштів Підприємства.

7.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів

трудового колективу та їх сімей вирішуються згідно із законодавством та колективним договором.

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями й громадянами у сфері його діяльності здійснюються на основі договорів.

Підприємство реалізує свої послуги та інформаційну продукцію згідно із законодавством за цінами, що встановлюються на договірній основі.

Інформаційна продукція, підготовлена на умовах державного замовлення, надається органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в установленому порядку безплатно.

7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством України.

8. Ліквідація та реорганізація Підприємства

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням органу управління майном, погодженим з Держкомархівом України, за участю трудовогоколективу або за рішенням арбітражного суду згідно із законодавством.

8.2. У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.3. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Мінекоресурсів України ліквідаційною комісією, яка діє відповідно до законодавства.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління Підприємством.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються органом управління майном.

У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України "Про банкрутство".

8.4. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

Директор Державного інформаційного

геологічного фонду України Т.Р.Олексійчук

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ

від 19 липня 2004 року N 465

Про внесення змін до Положення про Державний гемологічний

центр України

З метою вдосконалення роботи Державного гемологічного центру України і підвищення ефективності його діяльності наказую:

1. Внести зміни до Положення про Державний гемологічний центр України, затвердженого 07.09.95, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Директору Державного гемологічного центру України Індутному В. В. забезпечити реєстрацію Положення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чалого В. Д.

Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України

М. Я. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом

ПОЛОЖЕННЯ про Державний        Міністерства фінансів України від 19 гемологічний центр України лшшя 2004 р. N 465

1. Загальні положення

1.1. Державний гемологічний центр України, скорочена назва: ДГЦУ, англійською мовою: State Gemological Centre of Ukraine (SGCU), є науковою бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України і очолюється директором.

1.2. ДГЦУ створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 713 "Про створення Державного гемологічного центру України".

1.3. У своїй діяльності ДГЦУ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", іншими законами України,  актами  Президента  України  та Кабінету  Міністрів України,наказами Міністерства фінансів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями та функціями ДГЦУ є:

2.1. Проведення незалежної експертизи та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного, декоративного каміння та штучних замінників природного каміння, а також виробів з ними.

2.2. Експертна оцінка дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, внесеного до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

2.3. Надання методологічної допомоги геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт та методичне їх забезпечення.

2.4. Проведення гемологічних досліджень сировини, виконання інших робіт за розпорядженнями уповноважених органів, пов'язаних із незалежною експертизою дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння.

3. ДГЦУ здійснює такі види діяльності:

3.1. Гемологічне вивчення дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та їх штучних замінників у вигляді сировини і виробів, а також культурних цінностей з їх вмістом з метою визначення якості та ринкової вартості, у тому числі на основі застосування досвіду інших країн відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Діагностику та експертизу дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння, а також їх штучних замінників у вигляді сировини і готових виробів, у тому числі виробів і мистецьких творів, що мають культурну (наукову, історичну, меморіальну та іншу) цінність, та видає відповідні письмові висновки за формами, затвердженими Міністерством фінансів України.

3.3. Розробляє і затверджує в межах компетенції власними наказами технічні умови, регламенти та інші документи на діагностику і експертизу дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння у вигляді сировини і готових виробів, їх штучних замінників, а також культурних цінностей з їх вмістом.

3.4. Здійснює розробку нормативної документації щодо атестації і сертифікації самоцвітної сировини та виробів з неї за допомогою сучасних приладів та на основі законодавства України, а також видає сертифікати відповідності зазначеній якості.

3.5. Веде Реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

3.6. Здійснює освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності "Експертиза товарів і послуг" (спеціалізація експерт-гемолог, експерт-оцінювач об'єктів у матеріальній формі) та підготовкиекспертів-гемологів та експертів-оцінювачів дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння у вигляді сировини та готових виробів, штучних замінників, а також культурних цінностей з їх вмістом.

3.7. Здійснює акредитацію на експертну діяльність гемологів, що мають відповідну професійну підготовку, на умовах, які визначаються Міністерством фінансів України.

3.8. Разом з Міністерством фінансів України бере участь у розробці нормативно-правових актів щодо виробництва, використання та продажу дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння, а також їх штучних замінників.

3.9. Проводить наукові гемологічні дослідження.

3.10. Виконує функції національного органу імпорту-експорту алмазів відповідно до сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу.

3.11. Разом із іншими уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства бере участь в оцінці культурних цінностей, в тому числі тих, які внесені до Музейного фонду України.

3.12. Збирає та обробляє інформацію, а також розробляє технології щодо обробки всіх видів даних про дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне та декоративне каміння та умови його раціонального використання і продажу.

3.13. Збирає та офіційно оприлюднює інформацію про вартісні показники щодо природного і штучного каміння.

3.14. Разом із геологічними організаціями та установами виконує гемологічне вивчення родовищ дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння, збирає для власних потреб інформацію про запаси та можливі умови видобутку.

3.15. Бере участь у виконанні міждержавних угод при здійсненні операцій з дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним та декоративним камінням (як у вигляді сировини, так і у вигляді виробів).

3.16. Створює та обслуговує еталонні колекції дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння, а також їх штучних замінників.

3.17. Популяризує різні види дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння України та виробів із них на світовому ринку шляхом участі з експозиціями в міжнародних виставках, ярмарках та конференціях.

3.18. Популяризує досягнення вітчизняної гомологічної науки в Україні та за її межами.

3.19. Обслуговує експертні потреби установ і організацій незалежно від форми власності, а також населення на договірній основі та за тарифами, затвердженими Міністерством фінансів України.

3.20. Виготовляє та реалізує експериментальні колекції та окремі зразки природного каміння у вигляді сировини та готових виробів.

3.21. Надає послуги щодо розробки новітніх технологій, надає інформацію і консультує з питань потенційних можливостей виробників.

3.22. Виготовляє та розповсюджує видавничу продукцію та друковані засоби масової інформації, здійснює рекламно-видавничу діяльність, а також експорт власних товарів та послуг.

3.23. Інші види діяльності, у межах визначених вище повноважень, що охоплюють коло питань, пов'язаних з дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним та декоративним камінням, їх штучними замінниками і культурними цінностями з їх вмістом.

4. Права та обов'язки ДГЦУ ДГЦУ має право:

4.1. Укладати договори, у тому числі зовнішньоекономічні, з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

4.2. Здійснювати в Україні та за кордоном співробітництво з іноземними організаціями, фірмами, громадянами.

4.3. За погодженням з Міністерством фінансів України засновувати свої філії та представництва як в Україні, так і за кордоном.

4.4. Брати участь у торгах, аукціонах, ярмарках та виставках як в Україні, так і за кордоном; організовувати виставки, ярмарки, аукціони, тендери, симпозіуми, конференції.

4.5. Видавати та розповсюджувати спеціальну та рекламну літературу.

4.6. Проводити обмін спеціалістами з аналогічними іноземними установами, організовувати семінари з питань, що випливають з основних завдань та функцій ДГЦУ.

4.7. Створювати власну наукову дослідно-експериментальну базу.

4.8. За погодженням із Міністерством фінансів України створювати структурні підрозділи, наукові відділення, відділи, сектори, групи, тимчасові творчі колективи, а також науково-допоміжні і господарські підрозділи, необхідні для наукової і господарської діяльності.

4.9. Залучати до роботи в тимчасових творчих колективах на договірних засадах власних співробітників (за їх згодою), фахівців і спеціалістів, які мають необхідну кваліфікацію.

4.10. Придбавати майно, обладнання, матеріали, інструменти, транспортні засоби, обчислювальні та розмножувальні прилади, інші матеріальні цінності, необхідні для функціонування ДГЦУ.

4.11. Орендувати приміщення, обладнання, транспортні засоби.

4.12. Мати власні засоби зв'язку, у тому числі з підключенням до міжнародних інформаційних систем.

ДГЦУ відповідно до покладених завдань:

4.13. Відповідає за своїми зобов'язаннями належним майном згідно з чинним законодавством України.

4.14. Виконує накази і розпорядження Міністерства фінансів України.

4.15. Здійснює заходи щодо проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.16. Створює належні умови праці і забезпечує дотримання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5. Утримання ДГЦУ здійснюється за рахунок:

5.1. Загального фонду Державного бюджету України.

5.2. Спеціального фонду Державного бюджету України, який формується за рахунок:

- платних послуг, що надаються ДГЦУ згідно з його функціональними повноваженнями відповідно до законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

- коштів, отриманих від господарської діяльності;

- коштів, отриманих ДГЦУ на виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, інших бюджетних установ;

- інших доходів, згідно з чинним законодавством.

5.3. Власні надходження ДГЦУ використовуються відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України" та інших законодавчих актів.

5.4. Фінансові надходження, одержані в результаті виконання своїх безпосередніх функцій, а також виконання робіт і надання платних послуг, після сплати податків та інших обов'язкових платежів, використовуються на утримання, розвиток матеріально-технічної бази ДГЦУ та матеріальне заохочення його працівників.

6. ДГЦУ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром фінансів України.

7. У своїй діяльності директор є підзвітним Міністерству фінансів України.

8. Директор ДГЦУ:

8.1. Планує роботу ДГЦУ та здійснює постійний контроль за виконанням запланованих заходів.

8.2. Керує фінансово-господарською діяльністю ДГЦУ.

8.3. Без довіреності діє від імені ДГЦУ, представляє його у всіх установах як України, так і за кордоном, розпоряджається відповідно до чинного законодавства майном і коштами ДГЦУ, укладає договори, в тому числі трудові, видає доручення, відкриває в органах Державного казначейства України розрахунковий та інші рахунки.

8.4. Враховуючи вимоги чинного законодавства, визначає умови укладання трудових угод і контрактів з акредитованими експертами і працюючими за контрактами.

8.5. Згідно з чинним законодавством визначає умови оплати праці акредитованим експертам, працюючим за контрактами і працівникам ДГЦУ, встановлює преміювання і здійснює їх оплату у межах кошторису поспеціальному фонду, затвердженому Міністерством фінансів України.

8.6. Оголошує та організовує проведення конкурсів на заняття вакантних посад наукових працівників і проведення атестації співробітників ДГЦУ, вирішує питання прийому на роботу, переміщення і звільнення працівників ДГЦУ згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.7. Вживає заходів до заохочення працівників і накладає дисциплінарні стягнення, видає накази і дає розпорядження та вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками ДГЦУ.

8.8. Організовує діяльність працівників, затверджує посадові інструкції працівників ДГЦУ.

8.9. Встановлює працівникам ДГЦУ посадові оклади, розміри надбавок та здійснює преміювання згідно з чинним законодавством.

8.10. Організовує роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня працівників ДГЦУ.

8.11. Забезпечує взаємодію ДГЦУ з органами державної влади, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

8.12. Видає накази у межах компетенції ДГЦУ, організовує перевірку їх виконання.

8.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

9. Штатний розпис, граничну чисельність працівників ДГЦУ та кошторис затверджує Міністерство фінансів України.

10. Перевірка наукової діяльності ДГЦУ здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11. Діяльність ДГЦУ може бути припинена відповідно до законодавства України.

12. ДГЦУ є юридичною особою, власником відокремленого майна, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, печатку, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням і державним гербом України, а також спеціальні бланки, форма яких визначена чинним законодавством.

Юридична адреса ДГЦУ: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38

- 44.

РОЗДІЛ 5. ПРАВО ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР

КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра

Кодекс введено в дію з дня опублікування - 31 серпня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року N 133/94-ВР)

(витяг)

Глава 2. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ Стаття 13. Користувачі надр

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.

Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

(Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2562-VI)

Стаття 14. Види користування надрами

Надра надаються у користування для:

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;

задоволення інших потреб. (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2562-VI)

Стаття 15. Строки користування надрами

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня, зазначеного в такій угоді.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2562-VI)

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

Частину першу виключено

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл.

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.

Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).

Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне підприємство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному підприємству, на ім'я суб'єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид